MinimalPairs.Net

Minimal Pair Lists for Language Study

Questions or comments?

I want to hear from you!

List of minimal pairs for French

(Return to index)

This list is derrived from the 10,000 most used words in French, transcribed to the International Phonetic Alphabet using the eSpeak text-to-speech software. Each word in the list was then manually verified for proper pronunciation.

p
p b blanc /blɑ̃/ | plan /plɑ̃/ p /pe/ | b /be/ pain /pɛ̃/ | bain /bɛ̃/ par /paʁ/ | bar /baʁ/ pas /pa/ | bas /ba/ peau /po/ | beau /bo/ pis /pi/ | by /bi/ pont /pɔ̃/ | bon /bɔ̃/ port /pɔʁ/ | bord /bɔʁ/ puce /pys/ | bus /bys/
p t pont /pɔ̃/ | ton /tɔ̃/ prix /pʁi/ | tri /tʁi/ t /te/ | p /pe/ tard /taʁ/ | par /paʁ/ taux /to/ | peau /po/ tire /tiʁ/ | pire /piʁ/ tort /tɔʁ/ | port /pɔʁ/ tour /tuʁ/ | pour /puʁ/ trop /tʁo/ | pro /pʁo/ tu /ty/ | pu /py/
p d deux /dø/ | peu /pø/ p /pe/ | d /de/ pair /pɛʁ/ | der /dɛʁ/ peau /po/ | dos /do/ pire /piʁ/ | dire /diʁ/ pis /pi/ | die /di/ pont /pɔ̃/ | don /dɔ̃/ pose /poz/ | dose /doz/ pu /py/ | du /dy/ pure /pyʁ/ | dur /dyʁ/
p k pape /pap/ | cap /kap/ par /paʁ/ | car /kaʁ/ peur /pœʁ/ | cœur /kœʁ/ plan /plɑ̃/ | clan /klɑ̃/ prix /pʁi/ | cri /kʁi/ pu /py/ | q /ky/ puis /pɥi/ | cuit /kɥi/ pure /pyʁ/ | cure /kyʁ/ quai /kɛ/ | paix /pɛ/ qui /ki/ | pis /pi/
p ɡ gare /ɡaʁ/ | par /paʁ/ gros /ɡʁo/ | pro /pʁo/ guerre /ɡɛʁ/ | pair /pɛʁ/ langue /lɑ̃ɡ/ | lampes /lɑ̃p/ page /paʒ/ | gage /ɡaʒ/ pain /pɛ̃/ | gain /ɡɛ̃/ place /plas/ | glace /ɡlas/ prend /pʁɑ̃/ | grand /ɡʁɑ̃/ prise /pʁiz/ | grise /ɡʁiz/ prix /pʁi/ | gris /ɡʁi/
p m marc /maʁ/ | par /paʁ/ pain /pɛ̃/ | main /mɛ̃/ pair /pɛʁ/ | mer /mɛʁ/ paix /pɛ/ | mai /mɛ/ pari /paʁi/ | mari /maʁi/ pas /pa/ | ma /ma/ peau /po/ | mot /mo/ pis /pi/ | mis /mi/ pont /pɔ̃/ | mon /mɔ̃/ port /pɔʁ/ | mort /mɔʁ/
p n nez /ne/ | p /pe/ panne /pan/ | pape /pap/ peau /po/ | nos /no/ pied /pje/ | nier /nje/ pis /pi/ | ni /ni/ pomme /pɔm/ | nomme /nɔm/ pont /pɔ̃/ | non /nɔ̃/ port /pɔʁ/ | nord /nɔʁ/ pu /py/ | nu /ny/ puis /pɥi/ | nuit /nɥi/
p f fut /fy/ | pu /py/ pain /pɛ̃/ | fin /fɛ̃/ paix /pɛ/ | fait /fɛ/ peau /po/ | faux /fo/ peu /pø/ | feu /fø/ pile /pil/ | file /fil/ plus /ply/ | flux /fly/ pont /pɔ̃/ | fond /fɔ̃/ port /pɔʁ/ | fort /fɔʁ/ pour /puʁ/ | four /fuʁ/
p v cave /kav/ | cap /kap/ pain /pɛ̃/ | vin /vɛ̃/ pas /pa/ | va /va/ paul /pɔl/ | vol /vɔl/ v /ve/ | p /pe/ veau /vo/ | peau /po/ vert /vɛʁ/ | pair /pɛʁ/ veut /vø/ | peu /pø/ vie /vi/ | pis /pi/ vue /vy/ | pu /py/
p s ceux /sø/ | peu /pø/ p /pe/ | c /se/ pas /pa/ | sa /sa/ paul /pɔl/ | sol /sɔl/ pis /pi/ | si /si/ pont /pɔ̃/ | son /sɔ̃/ pure /pyʁ/ | sur /syʁ/ sage /saʒ/ | page /paʒ/ sais /sɛ/ | paix /pɛ/ su /sy/ | pu /py/
p z phrase /fʁaz/ | frappe /fʁap/ zar /zaʁ/ | par /paʁ/
p ʃ cache /kaʃ/ | cap /kap/ chance /ʃɑ̃s/ | pense /pɑ̃s/ chasse /ʃas/ | passe /pas/ chat /ʃa/ | pas /pa/ chaud /ʃo/ | peau /po/ chez /ʃe/ | p /pe/ chose /ʃoz/ | pose /poz/ couche /kuʃ/ | coupe /kup/ coucher /kuʃe/ | couper /kupe/ pair /pɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/
p ʒ jupe /ʒyp/ | juge /ʒyʒ/ jus /ʒy/ | pu /py/ p /pe/ | g /ʒe/ paix /pɛ/ | jet /ʒɛ/ pape /pap/ | page /paʒ/ peu /pø/ | jeu /ʒø/ pis /pi/ | j /ʒi/ point /pwɛ̃/ | joint /ʒwɛ̃/ pour /puʁ/ | jour /ʒuʁ/ étape /etap/ | étage /etaʒ/
p ʁ car /kaʁ/ | cap /kap/ pape /pap/ | par /paʁ/ rage /ʁaʒ/ | page /paʒ/ rare /ʁaʁ/ | par /paʁ/ rire /ʁiʁ/ | pire /piʁ/ riz /ʁi/ | pis /pi/ rond /ʁɔ̃/ | pont /pɔ̃/ rose /ʁoz/ | pose /poz/ rue /ʁy/ | pu /py/ tort /tɔʁ/ | top /tɔp/
p l pain /pɛ̃/ | lin /lɛ̃/ paix /pɛ/ | lait /lɛ/ pas /pa/ | la /la/ peau /po/ | lot /lo/ peur /pœʁ/ | leur /lœʁ/ pied /pje/ | lié /lje/ pire /piʁ/ | lire /liʁ/ pis /pi/ | lit /li/ pont /pɔ̃/ | long /lɔ̃/ pu /py/ | lu /ly/
p j paille /paj/ | pape /pap/ pair /pɛʁ/ | hier /jɛʁ/ peine /pɛn/ | yen /jɛn/ yeux /jø/ | peu /pø/
p w pis /pi/ | oui /wi/ spa /spa/ | soi /swa/
b
b p blanc /blɑ̃/ | plan /plɑ̃/ p /pe/ | b /be/ pain /pɛ̃/ | bain /bɛ̃/ par /paʁ/ | bar /baʁ/ pas /pa/ | bas /ba/ peau /po/ | beau /bo/ pis /pi/ | by /bi/ pont /pɔ̃/ | bon /bɔ̃/ port /pɔʁ/ | bord /bɔʁ/ puce /pys/ | bus /bys/
b t belle /bɛl/ | tel /tɛl/ litre /litʁ/ | libre /libʁ/ t /te/ | b /be/ tard /taʁ/ | bar /baʁ/ taux /to/ | beau /bo/ teint /tɛ̃/ | bain /bɛ̃/ toit /twa/ | bois /bwa/ ton /tɔ̃/ | bon /bɔ̃/ tort /tɔʁ/ | bord /bɔʁ/ tout /tu/ | bout /bu/
b d beau /bo/ | dos /do/ d /de/ | b /be/ die /di/ | by /bi/ dite /dit/ | bit /bit/ doit /dwa/ | bois /bwa/ don /dɔ̃/ | bon /bɔ̃/ donne /dɔn/ | bonne /bɔn/ douche /duʃ/ | bouche /buʃ/ doux /du/ | bout /bu/
b k belle /bɛl/ | quel /kɛl/ blanc /blɑ̃/ | clan /klɑ̃/ canal /kanal/ | banal /banal/ car /kaʁ/ | bar /baʁ/ casse /kas/ | basse /bas/ coup /ku/ | bout /bu/ cycle /sikl/ | cible /sibl/ qui /ki/ | by /bi/ quoi /kwa/ | bois /bwa/ rock /ʁɔk/ | robe /ʁɔb/
b ɡ base /baz/ | gaz /ɡaz/ gain /ɡɛ̃/ | bain /bɛ̃/ gare /ɡaʁ/ | bar /baʁ/ grain /ɡʁɛ̃/ | brin /bʁɛ̃/ grande /ɡʁɑ̃d/ | brande /bʁɑ̃d/ gras /ɡʁa/ | bras /bʁa/ grille /ɡʁij/ | brille /bʁij/
b m balle /bal/ | mal /mal/ bas /ba/ | ma /ma/ beau /bo/ | mot /mo/ bois /bwa/ | moi /mwa/ main /mɛ̃/ | bain /bɛ̃/ marc /maʁ/ | bar /baʁ/ masse /mas/ | basse /bas/ mis /mi/ | by /bi/ mon /mɔ̃/ | bon /bɔ̃/ mort /mɔʁ/ | bord /bɔʁ/
b n beau /bo/ | nos /no/ boire /bwaʁ/ | noir /nwaʁ/ bonne /bɔn/ | bob /bɔb/ neuf /nœf/ | bœuf /bœf/ nez /ne/ | b /be/ ni /ni/ | by /bi/ noix /nwa/ | bois /bwa/ non /nɔ̃/ | bon /bɔ̃/ nord /nɔʁ/ | bord /bɔʁ/ nous /nu/ | bout /bu/
b f bain /bɛ̃/ | fin /fɛ̃/ basse /bas/ | face /fas/ bois /bwa/ | foi /fwa/ bout /bu/ | fou /fu/ débit /debi/ | défi /defi/ faux /fo/ | beau /bo/ foire /fwaʁ/ | boire /bwaʁ/ fond /fɔ̃/ | bon /bɔ̃/ fort /fɔʁ/ | bord /bɔʁ/ foule /ful/ | boule /bul/
b v bain /bɛ̃/ | vin /vɛ̃/ balle /bal/ | val /val/ bas /ba/ | va /va/ v /ve/ | b /be/ veau /vo/ | beau /bo/ vie /vi/ | by /bi/ vite /vit/ | bit /bit/ voit /vwa/ | bois /bwa/ vont /vɔ̃/ | bon /bɔ̃/ vous /vu/ | bout /bu/
b s bas /ba/ | sa /sa/ bois /bwa/ | soi /swa/ c /se/ | b /be/ cite /sit/ | bit /bit/ saut /so/ | beau /bo/ sein /sɛ̃/ | bain /bɛ̃/ si /si/ | by /bi/ sien /sjɛ̃/ | bien /bjɛ̃/ son /sɔ̃/ | bon /bɔ̃/ sort /sɔʁ/ | bord /bɔʁ/
b z zar /zaʁ/ | bar /baʁ/
b ʃ chasse /ʃas/ | basse /bas/ chat /ʃa/ | bas /ba/ chaud /ʃo/ | beau /bo/ chez /ʃe/ | b /be/ chien /ʃjɛ̃/ | bien /bjɛ̃/ choix /ʃwa/ | bois /bwa/ chute /ʃyt/ | but /byt/ roche /ʁɔʃ/ | robe /ʁɔb/ shell /ʃɛl/ | belle /bɛl/
b ʒ belle /bɛl/ | gel /ʒɛl/ bulles /byl/ | jules /ʒyl/ by /bi/ | j /ʒi/ g /ʒe/ | b /be/ joie /ʒwa/ | bois /bwa/ joue /ʒu/ | bout /bu/
b ʁ bois /bwa/ | roi /ʁwa/ bord /bɔʁ/ | bob /bɔb/ cubes /kyb/ | cure /kyʁ/ peur /pœʁ/ | pub /pœb/ rail /ʁaj/ | bail /baj/ rare /ʁaʁ/ | bar /baʁ/ riz /ʁi/ | by /bi/ robe /ʁɔb/ | bob /bɔb/ rond /ʁɔ̃/ | bon /bɔ̃/ roue /ʁu/ | bout /bu/
b l bain /bɛ̃/ | lin /lɛ̃/ bas /ba/ | la /la/ beau /bo/ | lot /lo/ bois /bwa/ | loi /lwa/ délit /deli/ | débit /debi/ lien /ljɛ̃/ | bien /bjɛ̃/ lit /li/ | by /bi/ long /lɔ̃/ | bon /bɔ̃/ lors /lɔʁ/ | bord /bɔʁ/ loup /lu/ | bout /bu/
b j yen /jɛn/ | ben /bɛn/
b w oui /wi/ | by /bi/
b ɥ huit /ɥit/ | bit /bit/
t
t p pont /pɔ̃/ | ton /tɔ̃/ prix /pʁi/ | tri /tʁi/ t /te/ | p /pe/ tard /taʁ/ | par /paʁ/ taux /to/ | peau /po/ tire /tiʁ/ | pire /piʁ/ tort /tɔʁ/ | port /pɔʁ/ tour /tuʁ/ | pour /puʁ/ trop /tʁo/ | pro /pʁo/ tu /ty/ | pu /py/
t b belle /bɛl/ | tel /tɛl/ litre /litʁ/ | libre /libʁ/ t /te/ | b /be/ tard /taʁ/ | bar /baʁ/ taux /to/ | beau /bo/ teint /tɛ̃/ | bain /bɛ̃/ toit /twa/ | bois /bwa/ ton /tɔ̃/ | bon /bɔ̃/ tort /tɔʁ/ | bord /bɔʁ/ tout /tu/ | bout /bu/
t d cote /kɔt/ | code /kɔd/ t /te/ | d /de/ taux /to/ | dos /do/ te /tə/ | de /də/ tire /tiʁ/ | dire /diʁ/ toit /twa/ | doit /dwa/ ton /tɔ̃/ | don /dɔ̃/ tout /tu/ | doux /du/ tu /ty/ | du /dy/ vite /vit/ | vide /vid/
t k court /kuʁ/ | tour /tuʁ/ cubes /kyb/ | tube /tyb/ que /kə/ | te /tə/ quel /kɛl/ | tel /tɛl/ sept /sɛt/ | sec /sɛk/ tard /taʁ/ | car /kaʁ/ toit /twa/ | quoi /kwa/ tout /tu/ | coup /ku/ tri /tʁi/ | cri /kʁi/ tu /ty/ | q /ky/
t ɡ gris /ɡʁi/ | tri /tʁi/ guerre /ɡɛʁ/ | terre /tɛʁ/ honte /ɔ̃t/ | hong /ɔ̃ɡ/ langue /lɑ̃ɡ/ | lente /lɑ̃t/ mettre /mɛtʁ/ | maigre /mɛɡʁ/ tard /taʁ/ | gare /ɡaʁ/ teint /tɛ̃/ | gain /ɡɛ̃/ train /tʁɛ̃/ | grain /ɡʁɛ̃/ trop /tʁo/ | gros /ɡʁo/ vogue /vɔɡ/ | vote /vɔt/
t m comme /kɔm/ | cote /kɔt/ date /dat/ | dame /dam/ tard /taʁ/ | marc /maʁ/ taux /to/ | mot /mo/ taxe /taks/ | max /maks/ te /tə/ | me /mə/ toit /twa/ | moi /mwa/ ton /tɔ̃/ | mon /mɔ̃/ tort /tɔʁ/ | mort /mɔʁ/ était /etɛ/ | émet /emɛ/
t n lutte /lyt/ | lune /lyn/ mythe /mit/ | mine /min/ nez /ne/ | t /te/ taux /to/ | nos /no/ te /tə/ | ne /nə/ toit /twa/ | noix /nwa/ ton /tɔ̃/ | non /nɔ̃/ tort /tɔʁ/ | nord /nɔʁ/ tout /tu/ | nous /nu/ tu /ty/ | nu /ny/
t ɲ digne /diɲ/ | dite /dit/ signe /siɲ/ | cite /sit/
t f fond /fɔ̃/ | ton /tɔ̃/ fut /fy/ | tu /ty/ taux /to/ | faux /fo/ taxe /taks/ | fax /faks/ toit /twa/ | foi /fwa/ tort /tɔʁ/ | fort /fɔʁ/ tour /tuʁ/ | four /fuʁ/ tout /tu/ | fou /fu/ vite /vit/ | vif /vif/ était /etɛ/ | effet /efɛ/
t v avoue /avu/ | atout /atu/ livre /livʁ/ | litre /litʁ/ ouvre /uvʁ/ | outre /utʁ/ teint /tɛ̃/ | vin /vɛ̃/ v /ve/ | t /te/ veau /vo/ | taux /to/ voit /vwa/ | toit /twa/ vont /vɔ̃/ | ton /tɔ̃/ vous /vu/ | tout /tu/ vue /vy/ | tu /ty/
t s acte /akt/ | axe /aks/ but /byt/ | bus /bys/ cite /sit/ | six /sis/ dite /dit/ | dix /dis/ t /te/ | c /se/ taux /to/ | saut /so/ te /tə/ | ce /sə/ tel /tɛl/ | sel /sɛl/ ton /tɔ̃/ | son /sɔ̃/ tu /ty/ | su /sy/
t z disent /diz/ | dite /dit/ douze /duz/ | doute /dut/ haute /ot/ | ose /oz/ honte /ɔ̃t/ | onze /ɔ̃z/ mythe /mit/ | mise /miz/ prétend /pʁetɑ̃/ | présent /pʁezɑ̃/ seize /sɛz/ | sept /sɛt/ tard /taʁ/ | zar /zaʁ/ treize /tʁɛz/ | traite /tʁɛt/ vite /vit/ | vise /viz/
t ʃ chante /ʃɑ̃t/ | tente /tɑ̃t/ chaud /ʃo/ | taux /to/ chez /ʃe/ | t /te/ choix /ʃwa/ | toit /twa/ douche /duʃ/ | doute /dut/ shell /ʃɛl/ | tel /tɛl/ temps /tɑ̃/ | champ /ʃɑ̃/ terre /tɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ tiens /tjɛ̃/ | chien /ʃjɛ̃/ touche /tuʃ/ | toute /tut/
t ʒ geste /ʒɛst/ | test /tɛst/ jus /ʒy/ | tu /ty/ neige /nɛʒ/ | net /nɛt/ route /ʁut/ | rouge /ʁuʒ/ t /te/ | g /ʒe/ te /tə/ | je /ʒə/ tel /tɛl/ | gel /ʒɛl/ toit /twa/ | joie /ʒwa/ tour /tuʁ/ | jour /ʒuʁ/ tout /tu/ | joue /ʒu/
t ʁ dite /dit/ | dire /diʁ/ four /fuʁ/ | foot /fut/ note /nɔt/ | nord /nɔʁ/ rond /ʁɔ̃/ | ton /tɔ̃/ rue /ʁy/ | tu /ty/ sert /sɛʁ/ | sept /sɛt/ tard /taʁ/ | rare /ʁaʁ/ tire /tiʁ/ | rire /ʁiʁ/ toit /twa/ | roi /ʁwa/ tout /tu/ | roue /ʁu/
t l long /lɔ̃/ | ton /tɔ̃/ sept /sɛt/ | sel /sɛl/ taux /to/ | lot /lo/ te /tə/ | le /lə/ tire /tiʁ/ | lire /liʁ/ toit /twa/ | loi /lwa/ tort /tɔʁ/ | lors /lɔʁ/ tout /tu/ | loup /lu/ tu /ty/ | lu /ly/ vote /vɔt/ | vol /vɔl/
t j bouillon /bujɔ̃/ | bouton /butɔ̃/ conscient /kɔ̃sjɑ̃/ | constant /kɔ̃stɑ̃/ meilleur /mɛjœʁ/ | metteur /mɛtœʁ/ terre /tɛʁ/ | hier /jɛʁ/
t w star /staʁ/ | soir /swaʁ/
d
d p deux /dø/ | peu /pø/ p /pe/ | d /de/ pair /pɛʁ/ | der /dɛʁ/ peau /po/ | dos /do/ pire /piʁ/ | dire /diʁ/ pis /pi/ | die /di/ pont /pɔ̃/ | don /dɔ̃/ pose /poz/ | dose /doz/ pu /py/ | du /dy/ pure /pyʁ/ | dur /dyʁ/
d b beau /bo/ | dos /do/ d /de/ | b /be/ die /di/ | by /bi/ dite /dit/ | bit /bit/ doit /dwa/ | bois /bwa/ don /dɔ̃/ | bon /bɔ̃/ donne /dɔn/ | bonne /bɔn/ douche /duʃ/ | bouche /buʃ/ doux /du/ | bout /bu/
d t cote /kɔt/ | code /kɔd/ t /te/ | d /de/ taux /to/ | dos /do/ te /tə/ | de /də/ tire /tiʁ/ | dire /diʁ/ toit /twa/ | doit /dwa/ ton /tɔ̃/ | don /dɔ̃/ tout /tu/ | doux /du/ tu /ty/ | du /dy/ vite /vit/ | vide /vid/
d k cause /koz/ | dose /doz/ corée /kɔʁe/ | doré /dɔʁe/ cure /kyʁ/ | dur /dyʁ/ dent /dɑ̃/ | camp /kɑ̃/ doter /dɔte/ | coté /kɔte/ doux /du/ | coup /ku/ du /dy/ | q /ky/ que /kə/ | de /də/ qui /ki/ | die /di/ quoi /kwa/ | doit /dwa/
d ɡ disent /diz/ | guise /ɡiz/ gamme /ɡam/ | dame /dam/ gouttes /ɡut/ | doute /dut/ graisse /ɡʁɛs/ | dresse /dʁɛs/ grammes /ɡʁam/ | drame /dʁam/ guerre /ɡɛʁ/ | der /dɛʁ/ ondes /ɔ̃d/ | hong /ɔ̃ɡ/
d m aide /ɛd/ | m /ɛm/ aimer /ɛme/ | aider /ɛde/ comme /kɔm/ | code /kɔd/ doit /dwa/ | moi /mwa/ me /mə/ | de /də/ mer /mɛʁ/ | der /dɛʁ/ mis /mi/ | die /di/ mon /mɔ̃/ | don /dɔ̃/ mot /mo/ | dos /do/ mur /myʁ/ | dur /dyʁ/
d n aide /ɛd/ | n /ɛn/ dette /dɛt/ | net /nɛt/ die /di/ | ni /ni/ ne /nə/ | de /də/ nez /ne/ | d /de/ noix /nwa/ | doit /dwa/ non /nɔ̃/ | don /dɔ̃/ nos /no/ | dos /do/ nous /nu/ | doux /du/ nu /ny/ | du /dy/
d f aide /ɛd/ | f /ɛf/ deux /dø/ | feu /fø/ doit /dwa/ | foi /fwa/ doute /dut/ | foot /fut/ doux /du/ | fou /fu/ faux /fo/ | dos /do/ fond /fɔ̃/ | don /dɔ̃/ fur /fyʁ/ | dur /dyʁ/ fut /fy/ | du /dy/ vide /vid/ | vif /vif/
d v v /ve/ | d /de/ veau /vo/ | dos /do/ vent /vɑ̃/ | dent /dɑ̃/ vert /vɛʁ/ | der /dɛʁ/ veut /vø/ | deux /dø/ vice /vis/ | dix /dis/ vie /vi/ | die /di/ vite /vit/ | dite /dit/ voit /vwa/ | doit /dwa/ vue /vy/ | du /dy/
d s aide /ɛd/ | s /ɛs/ d /de/ | c /se/ de /də/ | ce /sə/ dent /dɑ̃/ | cent /sɑ̃/ deux /dø/ | ceux /sø/ die /di/ | si /si/ six /sis/ | dix /dis/ son /sɔ̃/ | don /dɔ̃/ su /sy/ | du /dy/ sur /syʁ/ | dur /dyʁ/
d z aider /ɛde/ | aisé /ɛze/ chaude /ʃod/ | chose /ʃoz/ guise /ɡiz/ | guide /ɡid/ hésiter /ezite/ | édité /edite/ ondes /ɔ̃d/ | onze /ɔ̃z/ vise /viz/ | vide /vid/
d ʃ branche /bʁɑ̃ʃ/ | brande /bʁɑ̃d/ champ /ʃɑ̃/ | dent /dɑ̃/ chance /ʃɑ̃s/ | danse /dɑ̃s/ changer /ʃɑ̃ʒe/ | danger /dɑ̃ʒe/ chaud /ʃo/ | dos /do/ cher /ʃɛʁ/ | der /dɛʁ/ chez /ʃe/ | d /de/ choix /ʃwa/ | doit /dwa/ chose /ʃoz/ | dose /doz/ demain /dəmɛ̃/ | chemin /ʃəmɛ̃/
d ʒ dent /dɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ deux /dø/ | jeu /ʒø/ die /di/ | j /ʒi/ g /ʒe/ | d /de/ je /ʒə/ | de /də/ jette /ʒɛt/ | dette /dɛt/ joie /ʒwa/ | doit /dwa/ joue /ʒu/ | doux /du/ jus /ʒy/ | du /dy/ stage /staʒ/ | stade /stad/
d ʁ aide /ɛd/ | r /ɛʁ/ doit /dwa/ | roi /ʁwa/ mort /mɔʁ/ | mode /mɔd/ rend /ʁɑ̃/ | dent /dɑ̃/ rire /ʁiʁ/ | dire /diʁ/ riz /ʁi/ | die /di/ rond /ʁɔ̃/ | don /dɔ̃/ rose /ʁoz/ | dose /doz/ rue /ʁy/ | du /dy/ sur /syʁ/ | sud /syd/
d l aide /ɛd/ | l /ɛl/ doit /dwa/ | loi /lwa/ le /lə/ | de /də/ lent /lɑ̃/ | dent /dɑ̃/ lieu /ljø/ | dieu /djø/ lire /liʁ/ | dire /diʁ/ lit /li/ | die /di/ long /lɔ̃/ | don /dɔ̃/ lot /lo/ | dos /do/ lu /ly/ | du /dy/
d j aidant /ɛdɑ̃/ | ayant /ɛjɑ̃/ hier /jɛʁ/ | der /dɛʁ/ yeux /jø/ | deux /dø/
d w oui /wi/ | die /di/
d ɥ huit /ɥit/ | dite /dit/
k
k p pape /pap/ | cap /kap/ par /paʁ/ | car /kaʁ/ peur /pœʁ/ | cœur /kœʁ/ plan /plɑ̃/ | clan /klɑ̃/ prix /pʁi/ | cri /kʁi/ pu /py/ | q /ky/ puis /pɥi/ | cuit /kɥi/ pure /pyʁ/ | cure /kyʁ/ quai /kɛ/ | paix /pɛ/ qui /ki/ | pis /pi/
k b belle /bɛl/ | quel /kɛl/ blanc /blɑ̃/ | clan /klɑ̃/ canal /kanal/ | banal /banal/ car /kaʁ/ | bar /baʁ/ casse /kas/ | basse /bas/ coup /ku/ | bout /bu/ cycle /sikl/ | cible /sibl/ qui /ki/ | by /bi/ quoi /kwa/ | bois /bwa/ rock /ʁɔk/ | robe /ʁɔb/
k t court /kuʁ/ | tour /tuʁ/ cubes /kyb/ | tube /tyb/ que /kə/ | te /tə/ quel /kɛl/ | tel /tɛl/ sept /sɛt/ | sec /sɛk/ tard /taʁ/ | car /kaʁ/ toit /twa/ | quoi /kwa/ tout /tu/ | coup /ku/ tri /tʁi/ | cri /kʁi/ tu /ty/ | q /ky/
k d cause /koz/ | dose /doz/ corée /kɔʁe/ | doré /dɔʁe/ cure /kyʁ/ | dur /dyʁ/ dent /dɑ̃/ | camp /kɑ̃/ doter /dɔte/ | coté /kɔte/ doux /du/ | coup /ku/ du /dy/ | q /ky/ que /kə/ | de /də/ qui /ki/ | die /di/ quoi /kwa/ | doit /dwa/
k ɡ classe /klas/ | glace /ɡlas/ craint /kʁɛ̃/ | grain /ɡʁɛ̃/ crée /kʁe/ | gré /ɡʁe/ gare /ɡaʁ/ | car /kaʁ/ grand /ɡʁɑ̃/ | cran /kʁɑ̃/ gris /ɡʁi/ | cri /kʁi/ grise /ɡʁiz/ | crise /kʁiz/ égard /eɡaʁ/ | écart /ekaʁ/
k m cure /kyʁ/ | mur /myʁ/ marc /maʁ/ | car /kaʁ/ masse /mas/ | casse /kas/ mode /mɔd/ | code /kɔd/ moins /mwɛ̃/ | coin /kwɛ̃/ mœurs /mœʁ/ | cœur /kœʁ/ quai /kɛ/ | mai /mɛ/ que /kə/ | me /mə/ qui /ki/ | mis /mi/ quoi /kwa/ | moi /mwa/
k n chine /ʃin/ | chic /ʃik/ manne /man/ | mac /mak/ nomme /nɔm/ | comme /kɔm/ note /nɔt/ | cote /kɔt/ nous /nu/ | coup /ku/ nu /ny/ | q /ky/ nuit /nɥi/ | cuit /kɥi/ que /kə/ | ne /nə/ qui /ki/ | ni /ni/ quoi /kwa/ | noix /nwa/
k ɲ colloque /kɔlɔk/ | cologne /kɔlɔɲ/
k f casse /kas/ | face /fas/ coup /ku/ | fou /fu/ court /kuʁ/ | four /fuʁ/ cure /kyʁ/ | fur /fyʁ/ flot /flo/ | clos /klo/ folie /fɔli/ | colis /kɔli/ folle /fɔl/ | colle /kɔl/ fut /fy/ | q /ky/ quai /kɛ/ | fait /fɛ/ quoi /kwa/ | foi /fwa/
k v colle /kɔl/ | vol /vɔl/ queue /kø/ | veut /vø/ vache /vaʃ/ | cache /kaʃ/ vent /vɑ̃/ | camp /kɑ̃/ vie /vi/ | qui /ki/ voit /vwa/ | quoi /kwa/ vote /vɔt/ | cote /kɔt/ voter /vɔte/ | coté /kɔte/ vous /vu/ | coup /ku/ vue /vy/ | q /ky/
k s cent /sɑ̃/ | camp /kɑ̃/ cure /kyʁ/ | sur /syʁ/ que /kə/ | ce /sə/ quel /kɛl/ | sel /sɛl/ qui /ki/ | si /si/ quoi /kwa/ | soi /swa/ sais /sɛ/ | quai /kɛ/ sas /sas/ | sac /sak/ su /sy/ | q /ky/ sœur /sœʁ/ | cœur /kœʁ/
k z seize /sɛz/ | sec /sɛk/ zar /zaʁ/ | car /kaʁ/
k ʃ champ /ʃɑ̃/ | camp /kɑ̃/ chapeau /ʃapo/ | capot /kapo/ chasse /ʃas/ | casse /kas/ choix /ʃwa/ | quoi /kwa/ chose /ʃoz/ | cause /koz/ manque /mɑ̃k/ | manche /mɑ̃ʃ/ marque /maʁk/ | marche /maʁʃ/ marquer /maʁke/ | marcher /maʁʃe/ roche /ʁɔʃ/ | rock /ʁɔk/ shell /ʃɛl/ | quel /kɛl/
k ʒ camp /kɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ colis /kɔli/ | joli /ʒɔli/ joue /ʒu/ | coup /ku/ jus /ʒy/ | q /ky/ quai /kɛ/ | jet /ʒɛ/ que /kə/ | je /ʒə/ quel /kɛl/ | gel /ʒɛl/ qui /ki/ | j /ʒi/ quoi /kwa/ | joie /ʒwa/ sage /saʒ/ | sac /sak/
k ʁ cause /koz/ | rose /ʁoz/ marc /maʁ/ | mac /mak/ mars /maʁs/ | max /maks/ quoi /kwa/ | roi /ʁwa/ rare /ʁaʁ/ | car /kaʁ/ rend /ʁɑ̃/ | camp /kɑ̃/ riz /ʁi/ | qui /ki/ roue /ʁu/ | coup /ku/ rue /ʁy/ | q /ky/ sert /sɛʁ/ | sec /sɛk/
k l cola /kɔla/ | coca /kɔka/ cuit /kɥi/ | lui /lɥi/ lent /lɑ̃/ | camp /kɑ̃/ leur /lœʁ/ | cœur /kœʁ/ lu /ly/ | q /ky/ mal /mal/ | mac /mak/ que /kə/ | le /lə/ qui /ki/ | lit /li/ sel /sɛl/ | sec /sɛk/ élu /ely/ | écu /eky/
k j brique /bʁik/ | brille /bʁij/ marquer /maʁke/ | marier /maʁje/ queue /kø/ | yeux /jø/
k w qui /ki/ | oui /wi/
k ɥ quitte /kit/ | huit /ɥit/
ɡ
ɡ p gare /ɡaʁ/ | par /paʁ/ gros /ɡʁo/ | pro /pʁo/ guerre /ɡɛʁ/ | pair /pɛʁ/ langue /lɑ̃ɡ/ | lampes /lɑ̃p/ page /paʒ/ | gage /ɡaʒ/ pain /pɛ̃/ | gain /ɡɛ̃/ place /plas/ | glace /ɡlas/ prend /pʁɑ̃/ | grand /ɡʁɑ̃/ prise /pʁiz/ | grise /ɡʁiz/ prix /pʁi/ | gris /ɡʁi/
ɡ b base /baz/ | gaz /ɡaz/ gain /ɡɛ̃/ | bain /bɛ̃/ gare /ɡaʁ/ | bar /baʁ/ grain /ɡʁɛ̃/ | brin /bʁɛ̃/ grande /ɡʁɑ̃d/ | brande /bʁɑ̃d/ gras /ɡʁa/ | bras /bʁa/ grille /ɡʁij/ | brille /bʁij/
ɡ t gris /ɡʁi/ | tri /tʁi/ guerre /ɡɛʁ/ | terre /tɛʁ/ honte /ɔ̃t/ | hong /ɔ̃ɡ/ langue /lɑ̃ɡ/ | lente /lɑ̃t/ mettre /mɛtʁ/ | maigre /mɛɡʁ/ tard /taʁ/ | gare /ɡaʁ/ teint /tɛ̃/ | gain /ɡɛ̃/ train /tʁɛ̃/ | grain /ɡʁɛ̃/ trop /tʁo/ | gros /ɡʁo/ vogue /vɔɡ/ | vote /vɔt/
ɡ d disent /diz/ | guise /ɡiz/ gamme /ɡam/ | dame /dam/ gouttes /ɡut/ | doute /dut/ graisse /ɡʁɛs/ | dresse /dʁɛs/ grammes /ɡʁam/ | drame /dʁam/ guerre /ɡɛʁ/ | der /dɛʁ/ ondes /ɔ̃d/ | hong /ɔ̃ɡ/
ɡ k classe /klas/ | glace /ɡlas/ craint /kʁɛ̃/ | grain /ɡʁɛ̃/ crée /kʁe/ | gré /ɡʁe/ gare /ɡaʁ/ | car /kaʁ/ grand /ɡʁɑ̃/ | cran /kʁɑ̃/ gris /ɡʁi/ | cri /kʁi/ grise /ɡʁiz/ | crise /kʁiz/ égard /eɡaʁ/ | écart /ekaʁ/
ɡ m guerre /ɡɛʁ/ | mer /mɛʁ/ guise /ɡiz/ | mise /miz/ main /mɛ̃/ | gain /ɡɛ̃/ marc /maʁ/ | gare /ɡaʁ/ élément /elemɑ̃/ | élégant /eleɡɑ̃/
ɡ n renard /ʁənaʁ/ | regard /ʁəɡaʁ/
ɡ ɲ ligue /liɡ/ | ligne /liɲ/
ɡ f gain /ɡɛ̃/ | fin /fɛ̃/ gamme /ɡam/ | femme /fam/ gouttes /ɡut/ | foot /fut/ grain /ɡʁɛ̃/ | frein /fʁɛ̃/ grand /ɡʁɑ̃/ | franc /fʁɑ̃/ guerre /ɡɛʁ/ | faire /fɛʁ/ phares /faʁ/ | gare /ɡaʁ/ phase /faz/ | gaz /ɡaz/
ɡ v gain /ɡɛ̃/ | vin /vɛ̃/ guerre /ɡɛʁ/ | vert /vɛʁ/ guide /ɡid/ | vide /vid/ guise /ɡiz/ | vise /viz/
ɡ s guerre /ɡɛʁ/ | sert /sɛʁ/ langue /lɑ̃ɡ/ | lance /lɑ̃s/ lisse /lis/ | ligue /liɡ/ sage /saʒ/ | gage /ɡaʒ/ sein /sɛ̃/ | gain /ɡɛ̃/
ɡ z gare /ɡaʁ/ | zar /zaʁ/ onze /ɔ̃z/ | hong /ɔ̃ɡ/
ɡ ʃ guerre /ɡɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ vague /vaɡ/ | vache /vaʃ/
ɡ ʁ gouttes /ɡut/ | route /ʁut/ ligue /liɡ/ | lire /liʁ/ rage /ʁaʒ/ | gage /ɡaʒ/ rare /ʁaʁ/ | gare /ɡaʁ/ seront /səʁɔ̃/ | second /səɡɔ̃/
ɡ l gain /ɡɛ̃/ | lin /lɛ̃/ second /səɡɔ̃/ | selon /səlɔ̃/ vague /vaɡ/ | val /val/ vogue /vɔɡ/ | vol /vɔl/
ɡ j guerre /ɡɛʁ/ | hier /jɛʁ/
m
m p marc /maʁ/ | par /paʁ/ pain /pɛ̃/ | main /mɛ̃/ pair /pɛʁ/ | mer /mɛʁ/ paix /pɛ/ | mai /mɛ/ pari /paʁi/ | mari /maʁi/ pas /pa/ | ma /ma/ peau /po/ | mot /mo/ pis /pi/ | mis /mi/ pont /pɔ̃/ | mon /mɔ̃/ port /pɔʁ/ | mort /mɔʁ/
m b balle /bal/ | mal /mal/ bas /ba/ | ma /ma/ beau /bo/ | mot /mo/ bois /bwa/ | moi /mwa/ main /mɛ̃/ | bain /bɛ̃/ marc /maʁ/ | bar /baʁ/ masse /mas/ | basse /bas/ mis /mi/ | by /bi/ mon /mɔ̃/ | bon /bɔ̃/ mort /mɔʁ/ | bord /bɔʁ/
m t comme /kɔm/ | cote /kɔt/ date /dat/ | dame /dam/ tard /taʁ/ | marc /maʁ/ taux /to/ | mot /mo/ taxe /taks/ | max /maks/ te /tə/ | me /mə/ toit /twa/ | moi /mwa/ ton /tɔ̃/ | mon /mɔ̃/ tort /tɔʁ/ | mort /mɔʁ/ était /etɛ/ | émet /emɛ/
m d aide /ɛd/ | m /ɛm/ aimer /ɛme/ | aider /ɛde/ comme /kɔm/ | code /kɔd/ doit /dwa/ | moi /mwa/ me /mə/ | de /də/ mer /mɛʁ/ | der /dɛʁ/ mis /mi/ | die /di/ mon /mɔ̃/ | don /dɔ̃/ mot /mo/ | dos /do/ mur /myʁ/ | dur /dyʁ/
m k cure /kyʁ/ | mur /myʁ/ marc /maʁ/ | car /kaʁ/ masse /mas/ | casse /kas/ mode /mɔd/ | code /kɔd/ moins /mwɛ̃/ | coin /kwɛ̃/ mœurs /mœʁ/ | cœur /kœʁ/ quai /kɛ/ | mai /mɛ/ que /kə/ | me /mə/ qui /ki/ | mis /mi/ quoi /kwa/ | moi /mwa/
m ɡ guerre /ɡɛʁ/ | mer /mɛʁ/ guise /ɡiz/ | mise /miz/ main /mɛ̃/ | gain /ɡɛ̃/ marc /maʁ/ | gare /ɡaʁ/ élément /elemɑ̃/ | élégant /eleɡɑ̃/
m n mettent /mɛt/ | net /nɛt/ mis /mi/ | ni /ni/ n /ɛn/ | m /ɛm/ ne /nə/ | me /mə/ noix /nwa/ | moi /mwa/ non /nɔ̃/ | mon /mɔ̃/ nord /nɔʁ/ | mort /mɔʁ/ nos /no/ | mot /mo/ sinon /sinɔ̃/ | simon /simɔ̃/ sonne /sɔn/ | somme /sɔm/
m ɲ gamme /ɡam/ | gagne /ɡaɲ/
m f fait /fɛ/ | mai /mɛ/ faux /fo/ | mot /mo/ fond /fɔ̃/ | mon /mɔ̃/ m /ɛm/ | f /ɛf/ main /mɛ̃/ | fin /fɛ̃/ max /maks/ | fax /faks/ mine /min/ | fine /fin/ moi /mwa/ | foi /fwa/ mort /mɔʁ/ | fort /fɔʁ/ mur /myʁ/ | fur /fyʁ/
m v avis /avi/ | ami /ami/ main /mɛ̃/ | vin /vɛ̃/ va /va/ | ma /ma/ val /val/ | mal /mal/ veau /vo/ | mot /mo/ vert /vɛʁ/ | mer /mɛʁ/ vie /vi/ | mis /mi/ vise /viz/ | mise /miz/ voit /vwa/ | moi /mwa/ vont /vɔ̃/ | mon /mɔ̃/
m s me /mə/ | ce /sə/ miel /mjɛl/ | ciel /sjɛl/ mis /mi/ | si /si/ s /ɛs/ | m /ɛm/ sa /sa/ | ma /ma/ sac /sak/ | mac /mak/ sais /sɛ/ | mai /mɛ/ soi /swa/ | moi /mwa/ son /sɔ̃/ | mon /mɔ̃/ sur /syʁ/ | mur /myʁ/
m z aimer /ɛme/ | aisé /ɛze/ crise /kʁiz/ | crime /kʁim/ gamme /ɡam/ | gaz /ɡaz/ marc /maʁ/ | zar /zaʁ/ phase /faz/ | femme /fam/ prise /pʁiz/ | prime /pʁim/
m ʃ chambre /ʃɑ̃bʁ/ | membre /mɑ̃bʁ/ chaque /ʃak/ | mac /mak/ charge /ʃaʁʒ/ | marge /maʁʒ/ chasse /ʃas/ | masse /mas/ chat /ʃa/ | ma /ma/ chaud /ʃo/ | mot /mo/ cher /ʃɛʁ/ | mer /mɛʁ/ chine /ʃin/ | mine /min/ choix /ʃwa/ | moi /mwa/ pomme /pɔm/ | poche /pɔʃ/
m ʒ agit /aʒi/ | ami /ami/ armand /aʁmɑ̃/ | argent /aʁʒɑ̃/ charme /ʃaʁm/ | charge /ʃaʁʒ/ gamme /ɡam/ | gage /ɡaʒ/ joie /ʒwa/ | moi /mwa/ mai /mɛ/ | jet /ʒɛ/ me /mə/ | je /ʒə/ mis /mi/ | j /ʒi/ moins /mwɛ̃/ | joint /ʒwɛ̃/ remet /ʁəmɛ/ | rejet /ʁəʒɛ/
m ʁ gamme /ɡam/ | gare /ɡaʁ/ homme /ɔm/ | or /ɔʁ/ mener /məne/ | rené /ʁəne/ nomme /nɔm/ | nord /nɔʁ/ pomme /pɔm/ | port /pɔʁ/ r /ɛʁ/ | m /ɛm/ rare /ʁaʁ/ | marc /maʁ/ riz /ʁi/ | mis /mi/ roi /ʁwa/ | moi /mwa/ rond /ʁɔ̃/ | mon /mɔ̃/
m l lait /lɛ/ | mai /mɛ/ long /lɔ̃/ | mon /mɔ̃/ m /ɛm/ | l /ɛl/ ma /ma/ | la /la/ mac /mak/ | lac /lak/ main /mɛ̃/ | lin /lɛ̃/ me /mə/ | le /lə/ mis /mi/ | lit /li/ moi /mwa/ | loi /lwa/ mot /mo/ | lot /lo/
m j faille /faj/ | femme /fam/ hier /jɛʁ/ | mer /mɛʁ/
m w oui /wi/ | mis /mi/
m ɥ mythe /mit/ | huit /ɥit/
n
n p nez /ne/ | p /pe/ panne /pan/ | pape /pap/ peau /po/ | nos /no/ pied /pje/ | nier /nje/ pis /pi/ | ni /ni/ pomme /pɔm/ | nomme /nɔm/ pont /pɔ̃/ | non /nɔ̃/ port /pɔʁ/ | nord /nɔʁ/ pu /py/ | nu /ny/ puis /pɥi/ | nuit /nɥi/
n b beau /bo/ | nos /no/ boire /bwaʁ/ | noir /nwaʁ/ bonne /bɔn/ | bob /bɔb/ neuf /nœf/ | bœuf /bœf/ nez /ne/ | b /be/ ni /ni/ | by /bi/ noix /nwa/ | bois /bwa/ non /nɔ̃/ | bon /bɔ̃/ nord /nɔʁ/ | bord /bɔʁ/ nous /nu/ | bout /bu/
n t lutte /lyt/ | lune /lyn/ mythe /mit/ | mine /min/ nez /ne/ | t /te/ taux /to/ | nos /no/ te /tə/ | ne /nə/ toit /twa/ | noix /nwa/ ton /tɔ̃/ | non /nɔ̃/ tort /tɔʁ/ | nord /nɔʁ/ tout /tu/ | nous /nu/ tu /ty/ | nu /ny/
n d aide /ɛd/ | n /ɛn/ dette /dɛt/ | net /nɛt/ die /di/ | ni /ni/ ne /nə/ | de /də/ nez /ne/ | d /de/ noix /nwa/ | doit /dwa/ non /nɔ̃/ | don /dɔ̃/ nos /no/ | dos /do/ nous /nu/ | doux /du/ nu /ny/ | du /dy/
n k chine /ʃin/ | chic /ʃik/ manne /man/ | mac /mak/ nomme /nɔm/ | comme /kɔm/ note /nɔt/ | cote /kɔt/ nous /nu/ | coup /ku/ nu /ny/ | q /ky/ nuit /nɥi/ | cuit /kɥi/ que /kə/ | ne /nə/ qui /ki/ | ni /ni/ quoi /kwa/ | noix /nwa/
n ɡ renard /ʁənaʁ/ | regard /ʁəɡaʁ/
n m mettent /mɛt/ | net /nɛt/ mis /mi/ | ni /ni/ n /ɛn/ | m /ɛm/ ne /nə/ | me /mə/ noix /nwa/ | moi /mwa/ non /nɔ̃/ | mon /mɔ̃/ nord /nɔʁ/ | mort /mɔʁ/ nos /no/ | mot /mo/ sinon /sinɔ̃/ | simon /simɔ̃/ sonne /sɔn/ | somme /sɔm/
n ɲ colonne /kɔlɔn/ | cologne /kɔlɔɲ/
n f faite /fɛt/ | net /nɛt/ faux /fo/ | nos /no/ foire /fwaʁ/ | noir /nwaʁ/ fond /fɔ̃/ | non /nɔ̃/ fut /fy/ | nu /ny/ n /ɛn/ | f /ɛf/ niche /niʃ/ | fiche /fiʃ/ noix /nwa/ | foi /fwa/ nord /nɔʁ/ | fort /fɔʁ/ nous /nu/ | fou /fu/
n v année /ane/ | avez /ave/ nez /ne/ | v /ve/ veau /vo/ | nos /no/ vie /vi/ | ni /ni/ voir /vwaʁ/ | noir /nwaʁ/ voit /vwa/ | noix /nwa/ vont /vɔ̃/ | non /nɔ̃/ vote /vɔt/ | note /nɔt/ vous /vu/ | nous /nu/ vue /vy/ | nu /ny/
n s ne /nə/ | ce /sə/ nez /ne/ | c /se/ noix /nwa/ | soi /swa/ s /ɛs/ | n /ɛn/ saut /so/ | nos /no/ sept /sɛt/ | net /nɛt/ si /si/ | ni /ni/ soir /swaʁ/ | noir /nwaʁ/ son /sɔ̃/ | non /nɔ̃/ su /sy/ | nu /ny/
n z mise /miz/ | mine /min/ seize /sɛz/ | saine /sɛn/
n ʃ cannes /kan/ | cache /kaʃ/ chaud /ʃo/ | nos /no/ chez /ʃe/ | nez /ne/ choix /ʃwa/ | noix /nwa/ fiche /fiʃ/ | fine /fin/
n ʒ jette /ʒɛt/ | net /nɛt/ jules /ʒyl/ | nul /nyl/ jus /ʒy/ | nu /ny/ ne /nə/ | je /ʒə/ nez /ne/ | g /ʒe/ ni /ni/ | j /ʒi/ noix /nwa/ | joie /ʒwa/ nous /nu/ | joue /ʒu/ panne /pan/ | page /paʒ/
n ʁ bonne /bɔn/ | bord /bɔʁ/ hier /jɛʁ/ | yen /jɛn/ manne /man/ | marc /maʁ/ noix /nwa/ | roi /ʁwa/ panne /pan/ | par /paʁ/ r /ɛʁ/ | n /ɛn/ riz /ʁi/ | ni /ni/ rond /ʁɔ̃/ | non /nɔ̃/ roue /ʁu/ | nous /nu/ rue /ʁy/ | nu /ny/
n l fine /fin/ | file /fil/ lit /li/ | ni /ni/ long /lɔ̃/ | non /nɔ̃/ n /ɛn/ | l /ɛl/ ne /nə/ | le /lə/ nier /nje/ | lié /lje/ noix /nwa/ | loi /lwa/ nord /nɔʁ/ | lors /lɔʁ/ nos /no/ | lot /lo/ nu /ny/ | lu /ly/
n j fille /fij/ | fine /fin/ paille /paj/ | panne /pan/ peine /pɛn/ | paie /pɛj/ veille /vɛj/ | veine /vɛn/ vieille /vjɛj/ | vienne /vjɛn/
n w oui /wi/ | ni /ni/
ɲ
ɲ t digne /diɲ/ | dite /dit/ signe /siɲ/ | cite /sit/
ɲ k colloque /kɔlɔk/ | cologne /kɔlɔɲ/
ɲ ɡ ligue /liɡ/ | ligne /liɲ/
ɲ m gamme /ɡam/ | gagne /ɡaɲ/
ɲ n colonne /kɔlɔn/ | cologne /kɔlɔɲ/
ɲ s digne /diɲ/ | dix /dis/ espagne /ɛspaɲ/ | espace /ɛspas/ lisse /lis/ | ligne /liɲ/ signe /siɲ/ | six /sis/
ɲ z disent /diz/ | digne /diɲ/ gagne /ɡaɲ/ | gaz /ɡaz/
ɲ ʒ gagne /ɡaɲ/ | gage /ɡaʒ/ montagne /mɔ̃taɲ/ | montage /mɔ̃taʒ/
ɲ ʁ digne /diɲ/ | dire /diʁ/ désigne /deziɲ/ | désir /deziʁ/ gagne /ɡaɲ/ | gare /ɡaʁ/ ligne /liɲ/ | lire /liʁ/
f
f p fut /fy/ | pu /py/ pain /pɛ̃/ | fin /fɛ̃/ paix /pɛ/ | fait /fɛ/ peau /po/ | faux /fo/ peu /pø/ | feu /fø/ pile /pil/ | file /fil/ plus /ply/ | flux /fly/ pont /pɔ̃/ | fond /fɔ̃/ port /pɔʁ/ | fort /fɔʁ/ pour /puʁ/ | four /fuʁ/
f b bain /bɛ̃/ | fin /fɛ̃/ basse /bas/ | face /fas/ bois /bwa/ | foi /fwa/ bout /bu/ | fou /fu/ débit /debi/ | défi /defi/ faux /fo/ | beau /bo/ foire /fwaʁ/ | boire /bwaʁ/ fond /fɔ̃/ | bon /bɔ̃/ fort /fɔʁ/ | bord /bɔʁ/ foule /ful/ | boule /bul/
f t fond /fɔ̃/ | ton /tɔ̃/ fut /fy/ | tu /ty/ taux /to/ | faux /fo/ taxe /taks/ | fax /faks/ toit /twa/ | foi /fwa/ tort /tɔʁ/ | fort /fɔʁ/ tour /tuʁ/ | four /fuʁ/ tout /tu/ | fou /fu/ vite /vit/ | vif /vif/ était /etɛ/ | effet /efɛ/
f d aide /ɛd/ | f /ɛf/ deux /dø/ | feu /fø/ doit /dwa/ | foi /fwa/ doute /dut/ | foot /fut/ doux /du/ | fou /fu/ faux /fo/ | dos /do/ fond /fɔ̃/ | don /dɔ̃/ fur /fyʁ/ | dur /dyʁ/ fut /fy/ | du /dy/ vide /vid/ | vif /vif/
f k casse /kas/ | face /fas/ coup /ku/ | fou /fu/ court /kuʁ/ | four /fuʁ/ cure /kyʁ/ | fur /fyʁ/ flot /flo/ | clos /klo/ folie /fɔli/ | colis /kɔli/ folle /fɔl/ | colle /kɔl/ fut /fy/ | q /ky/ quai /kɛ/ | fait /fɛ/ quoi /kwa/ | foi /fwa/
f ɡ gain /ɡɛ̃/ | fin /fɛ̃/ gamme /ɡam/ | femme /fam/ gouttes /ɡut/ | foot /fut/ grain /ɡʁɛ̃/ | frein /fʁɛ̃/ grand /ɡʁɑ̃/ | franc /fʁɑ̃/ guerre /ɡɛʁ/ | faire /fɛʁ/ phares /faʁ/ | gare /ɡaʁ/ phase /faz/ | gaz /ɡaz/
f m fait /fɛ/ | mai /mɛ/ faux /fo/ | mot /mo/ fond /fɔ̃/ | mon /mɔ̃/ m /ɛm/ | f /ɛf/ main /mɛ̃/ | fin /fɛ̃/ max /maks/ | fax /faks/ mine /min/ | fine /fin/ moi /mwa/ | foi /fwa/ mort /mɔʁ/ | fort /fɔʁ/ mur /myʁ/ | fur /fyʁ/
f n faite /fɛt/ | net /nɛt/ faux /fo/ | nos /no/ foire /fwaʁ/ | noir /nwaʁ/ fond /fɔ̃/ | non /nɔ̃/ fut /fy/ | nu /ny/ n /ɛn/ | f /ɛf/ niche /niʃ/ | fiche /fiʃ/ noix /nwa/ | foi /fwa/ nord /nɔʁ/ | fort /fɔʁ/ nous /nu/ | fou /fu/
f v faire /fɛʁ/ | vert /vɛʁ/ fallu /faly/ | valu /valy/ foire /fwaʁ/ | voir /vwaʁ/ veau /vo/ | faux /fo/ veut /vø/ | feu /fø/ vin /vɛ̃/ | fin /fɛ̃/ voit /vwa/ | foi /fwa/ vont /vɔ̃/ | fond /fɔ̃/ vous /vu/ | fou /fu/ vue /vy/ | fut /fy/
f s ceux /sø/ | feu /fø/ face /fas/ | sas /sas/ fond /fɔ̃/ | son /sɔ̃/ fut /fy/ | su /sy/ s /ɛs/ | f /ɛf/ sais /sɛ/ | fait /fɛ/ saut /so/ | faux /fo/ sein /sɛ̃/ | fin /fɛ̃/ soi /swa/ | foi /fwa/ sur /syʁ/ | fur /fyʁ/
f z chaise /ʃɛz/ | chef /ʃɛf/ défaire /defɛʁ/ | désert /dezɛʁ/ griffe /ɡʁif/ | grise /ɡʁiz/ phares /faʁ/ | zar /zaʁ/ vise /viz/ | vif /vif/
f ʃ cacher /kaʃe/ | café /kafe/ chasse /ʃas/ | face /fas/ chaud /ʃo/ | faux /fo/ chine /ʃin/ | fine /fin/ choix /ʃwa/ | foi /fwa/ faire /fɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/
f ʒ fait /fɛ/ | jet /ʒɛ/ folie /fɔli/ | joli /ʒɔli/ george /ʒɔʁʒ/ | forges /fɔʁʒ/ jette /ʒɛt/ | faite /fɛt/ jeu /ʒø/ | feu /fø/ joie /ʒwa/ | foi /fwa/ joue /ʒu/ | fou /fu/ jouet /ʒwɛ/ | fouet /fwɛ/ jour /ʒuʁ/ | four /fuʁ/ jus /ʒy/ | fut /fy/
f ʁ carré /kaʁe/ | café /kafe/ cher /ʃɛʁ/ | chef /ʃɛf/ r /ɛʁ/ | f /ɛf/ riche /ʁiʃ/ | fiche /fiʃ/ roi /ʁwa/ | foi /fwa/ rond /ʁɔ̃/ | fond /fɔ̃/ ronde /ʁɔ̃d/ | fonde /fɔ̃d/ roue /ʁu/ | fou /fu/ rue /ʁy/ | fut /fy/ soir /swaʁ/ | soif /swaf/
f l délit /deli/ | défi /defi/ faux /fo/ | lot /lo/ fut /fy/ | lu /ly/ l /ɛl/ | f /ɛf/ lait /lɛ/ | fait /fɛ/ lin /lɛ̃/ | fin /fɛ̃/ loi /lwa/ | foi /fwa/ long /lɔ̃/ | fond /fɔ̃/ lors /lɔʁ/ | fort /fɔʁ/ loup /lu/ | fou /fu/
f j cahier /kaje/ | café /kafe/ faire /fɛʁ/ | hier /jɛʁ/ grille /ɡʁij/ | griffe /ɡʁif/ yeux /jø/ | feu /fø/
v
v p cave /kav/ | cap /kap/ pain /pɛ̃/ | vin /vɛ̃/ pas /pa/ | va /va/ paul /pɔl/ | vol /vɔl/ v /ve/ | p /pe/ veau /vo/ | peau /po/ vert /vɛʁ/ | pair /pɛʁ/ veut /vø/ | peu /pø/ vie /vi/ | pis /pi/ vue /vy/ | pu /py/
v b bain /bɛ̃/ | vin /vɛ̃/ balle /bal/ | val /val/ bas /ba/ | va /va/ v /ve/ | b /be/ veau /vo/ | beau /bo/ vie /vi/ | by /bi/ vite /vit/ | bit /bit/ voit /vwa/ | bois /bwa/ vont /vɔ̃/ | bon /bɔ̃/ vous /vu/ | bout /bu/
v t avoue /avu/ | atout /atu/ livre /livʁ/ | litre /litʁ/ ouvre /uvʁ/ | outre /utʁ/ teint /tɛ̃/ | vin /vɛ̃/ v /ve/ | t /te/ veau /vo/ | taux /to/ voit /vwa/ | toit /twa/ vont /vɔ̃/ | ton /tɔ̃/ vous /vu/ | tout /tu/ vue /vy/ | tu /ty/
v d v /ve/ | d /de/ veau /vo/ | dos /do/ vent /vɑ̃/ | dent /dɑ̃/ vert /vɛʁ/ | der /dɛʁ/ veut /vø/ | deux /dø/ vice /vis/ | dix /dis/ vie /vi/ | die /di/ vite /vit/ | dite /dit/ voit /vwa/ | doit /dwa/ vue /vy/ | du /dy/
v k colle /kɔl/ | vol /vɔl/ queue /kø/ | veut /vø/ vache /vaʃ/ | cache /kaʃ/ vent /vɑ̃/ | camp /kɑ̃/ vie /vi/ | qui /ki/ voit /vwa/ | quoi /kwa/ vote /vɔt/ | cote /kɔt/ voter /vɔte/ | coté /kɔte/ vous /vu/ | coup /ku/ vue /vy/ | q /ky/
v ɡ gain /ɡɛ̃/ | vin /vɛ̃/ guerre /ɡɛʁ/ | vert /vɛʁ/ guide /ɡid/ | vide /vid/ guise /ɡiz/ | vise /viz/
v m avis /avi/ | ami /ami/ main /mɛ̃/ | vin /vɛ̃/ va /va/ | ma /ma/ val /val/ | mal /mal/ veau /vo/ | mot /mo/ vert /vɛʁ/ | mer /mɛʁ/ vie /vi/ | mis /mi/ vise /viz/ | mise /miz/ voit /vwa/ | moi /mwa/ vont /vɔ̃/ | mon /mɔ̃/
v n année /ane/ | avez /ave/ nez /ne/ | v /ve/ veau /vo/ | nos /no/ vie /vi/ | ni /ni/ voir /vwaʁ/ | noir /nwaʁ/ voit /vwa/ | noix /nwa/ vont /vɔ̃/ | non /nɔ̃/ vote /vɔt/ | note /nɔt/ vous /vu/ | nous /nu/ vue /vy/ | nu /ny/
v f faire /fɛʁ/ | vert /vɛʁ/ fallu /faly/ | valu /valy/ foire /fwaʁ/ | voir /vwaʁ/ veau /vo/ | faux /fo/ veut /vø/ | feu /fø/ vin /vɛ̃/ | fin /fɛ̃/ voit /vwa/ | foi /fwa/ vont /vɔ̃/ | fond /fɔ̃/ vous /vu/ | fou /fu/ vue /vy/ | fut /fy/
v s sein /sɛ̃/ | vin /vɛ̃/ v /ve/ | c /se/ va /va/ | sa /sa/ veau /vo/ | saut /so/ vent /vɑ̃/ | cent /sɑ̃/ vert /vɛʁ/ | sert /sɛʁ/ veut /vø/ | ceux /sø/ vie /vi/ | si /si/ vol /vɔl/ | sol /sɔl/ vue /vy/ | su /sy/
v z hésiter /ezite/ | éviter /evite/ révolution /ʁevɔlysjɔ̃/ | résolution /ʁezɔlysjɔ̃/ vivant /vivɑ̃/ | visant /vizɑ̃/ vivent /viv/ | vise /viz/
v ʃ cache /kaʃ/ | cave /kav/ champ /ʃɑ̃/ | vent /vɑ̃/ chante /ʃɑ̃t/ | vente /vɑ̃t/ chat /ʃa/ | va /va/ chaud /ʃo/ | veau /vo/ chez /ʃe/ | v /ve/ choix /ʃwa/ | voit /vwa/ havas /ava/ | achat /aʃa/ vert /vɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ vient /vjɛ̃/ | chien /ʃjɛ̃/
v ʒ avant /avɑ̃/ | agent /aʒɑ̃/ avis /avi/ | agit /aʒi/ v /ve/ | g /ʒe/ vent /vɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ veste /vɛst/ | geste /ʒɛst/ veut /vø/ | jeu /ʒø/ vie /vi/ | j /ʒi/ voit /vwa/ | joie /ʒwa/ vous /vu/ | joue /ʒu/ vue /vy/ | jus /ʒy/
v ʁ cave /kav/ | car /kaʁ/ veine /vɛn/ | reine /ʁɛn/ vendu /vɑ̃dy/ | rendu /ʁɑ̃dy/ vent /vɑ̃/ | rend /ʁɑ̃/ vente /vɑ̃t/ | rente /ʁɑ̃t/ vie /vi/ | riz /ʁi/ voit /vwa/ | roi /ʁwa/ vont /vɔ̃/ | rond /ʁɔ̃/ vous /vu/ | roue /ʁu/ vue /vy/ | rue /ʁy/
v l aller /ale/ | avez /ave/ va /va/ | la /la/ veau /vo/ | lot /lo/ vent /vɑ̃/ | lent /lɑ̃/ vie /vi/ | lit /li/ vin /vɛ̃/ | lin /lɛ̃/ voit /vwa/ | loi /lwa/ vont /vɔ̃/ | long /lɔ̃/ vous /vu/ | loup /lu/ vue /vy/ | lu /ly/
v j relever /ʁəlve/ | relier /ʁəlje/ veine /vɛn/ | yen /jɛn/ vert /vɛʁ/ | hier /jɛʁ/ yeux /jø/ | veut /vø/
v w vie /vi/ | oui /wi/
v ɥ vite /vit/ | huit /ɥit/
s
s p ceux /sø/ | peu /pø/ p /pe/ | c /se/ pas /pa/ | sa /sa/ paul /pɔl/ | sol /sɔl/ pis /pi/ | si /si/ pont /pɔ̃/ | son /sɔ̃/ pure /pyʁ/ | sur /syʁ/ sage /saʒ/ | page /paʒ/ sais /sɛ/ | paix /pɛ/ su /sy/ | pu /py/
s b bas /ba/ | sa /sa/ bois /bwa/ | soi /swa/ c /se/ | b /be/ cite /sit/ | bit /bit/ saut /so/ | beau /bo/ sein /sɛ̃/ | bain /bɛ̃/ si /si/ | by /bi/ sien /sjɛ̃/ | bien /bjɛ̃/ son /sɔ̃/ | bon /bɔ̃/ sort /sɔʁ/ | bord /bɔʁ/
s t acte /akt/ | axe /aks/ but /byt/ | bus /bys/ cite /sit/ | six /sis/ dite /dit/ | dix /dis/ t /te/ | c /se/ taux /to/ | saut /so/ te /tə/ | ce /sə/ tel /tɛl/ | sel /sɛl/ ton /tɔ̃/ | son /sɔ̃/ tu /ty/ | su /sy/
s d aide /ɛd/ | s /ɛs/ d /de/ | c /se/ de /də/ | ce /sə/ dent /dɑ̃/ | cent /sɑ̃/ deux /dø/ | ceux /sø/ die /di/ | si /si/ six /sis/ | dix /dis/ son /sɔ̃/ | don /dɔ̃/ su /sy/ | du /dy/ sur /syʁ/ | dur /dyʁ/
s k cent /sɑ̃/ | camp /kɑ̃/ cure /kyʁ/ | sur /syʁ/ que /kə/ | ce /sə/ quel /kɛl/ | sel /sɛl/ qui /ki/ | si /si/ quoi /kwa/ | soi /swa/ sais /sɛ/ | quai /kɛ/ sas /sas/ | sac /sak/ su /sy/ | q /ky/ sœur /sœʁ/ | cœur /kœʁ/
s ɡ guerre /ɡɛʁ/ | sert /sɛʁ/ langue /lɑ̃ɡ/ | lance /lɑ̃s/ lisse /lis/ | ligue /liɡ/ sage /saʒ/ | gage /ɡaʒ/ sein /sɛ̃/ | gain /ɡɛ̃/
s m me /mə/ | ce /sə/ miel /mjɛl/ | ciel /sjɛl/ mis /mi/ | si /si/ s /ɛs/ | m /ɛm/ sa /sa/ | ma /ma/ sac /sak/ | mac /mak/ sais /sɛ/ | mai /mɛ/ soi /swa/ | moi /mwa/ son /sɔ̃/ | mon /mɔ̃/ sur /syʁ/ | mur /myʁ/
s n ne /nə/ | ce /sə/ nez /ne/ | c /se/ noix /nwa/ | soi /swa/ s /ɛs/ | n /ɛn/ saut /so/ | nos /no/ sept /sɛt/ | net /nɛt/ si /si/ | ni /ni/ soir /swaʁ/ | noir /nwaʁ/ son /sɔ̃/ | non /nɔ̃/ su /sy/ | nu /ny/
s ɲ digne /diɲ/ | dix /dis/ espagne /ɛspaɲ/ | espace /ɛspas/ lisse /lis/ | ligne /liɲ/ signe /siɲ/ | six /sis/
s f ceux /sø/ | feu /fø/ face /fas/ | sas /sas/ fond /fɔ̃/ | son /sɔ̃/ fut /fy/ | su /sy/ s /ɛs/ | f /ɛf/ sais /sɛ/ | fait /fɛ/ saut /so/ | faux /fo/ sein /sɛ̃/ | fin /fɛ̃/ soi /swa/ | foi /fwa/ sur /syʁ/ | fur /fyʁ/
s v sein /sɛ̃/ | vin /vɛ̃/ v /ve/ | c /se/ va /va/ | sa /sa/ veau /vo/ | saut /so/ vent /vɑ̃/ | cent /sɑ̃/ vert /vɛʁ/ | sert /sɛʁ/ veut /vø/ | ceux /sø/ vie /vi/ | si /si/ vol /vɔl/ | sol /sɔl/ vue /vy/ | su /sy/
s z basse /bas/ | base /baz/ disent /diz/ | dix /dis/ douze /duz/ | douce /dus/ hausse /os/ | ose /oz/ phase /faz/ | face /fas/ seize /sɛz/ | cesse /sɛs/ vise /viz/ | vice /vis/
s ʃ casse /kas/ | cache /kaʃ/ casser /kase/ | cacher /kaʃe/ champ /ʃɑ̃/ | cent /sɑ̃/ chat /ʃa/ | sa /sa/ chaud /ʃo/ | saut /so/ chez /ʃe/ | c /se/ chien /ʃjɛ̃/ | sien /sjɛ̃/ choix /ʃwa/ | soi /swa/ sert /sɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ shell /ʃɛl/ | sel /sɛl/
s ʒ cent /sɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ ceux /sø/ | jeu /ʒø/ g /ʒe/ | c /se/ je /ʒə/ | ce /sə/ joie /ʒwa/ | soi /swa/ jus /ʒy/ | su /sy/ sage /saʒ/ | sas /sas/ sais /sɛ/ | jet /ʒɛ/ sel /sɛl/ | gel /ʒɛl/ si /si/ | j /ʒi/
s ʁ dire /diʁ/ | dix /dis/ pure /pyʁ/ | puce /pys/ rend /ʁɑ̃/ | cent /sɑ̃/ riz /ʁi/ | si /si/ rond /ʁɔ̃/ | son /sɔ̃/ rude /ʁyd/ | sud /syd/ rue /ʁy/ | su /sy/ s /ɛs/ | r /ɛʁ/ sage /saʒ/ | rage /ʁaʒ/ soi /swa/ | roi /ʁwa/
s l le /lə/ | ce /sə/ lent /lɑ̃/ | cent /sɑ̃/ lit /li/ | si /si/ long /lɔ̃/ | son /sɔ̃/ s /ɛs/ | l /ɛl/ sa /sa/ | la /la/ sac /sak/ | lac /lak/ sais /sɛ/ | lait /lɛ/ soi /swa/ | loi /lwa/ su /sy/ | lu /ly/
s j apparaissent /apaʁɛs/ | appareil /apaʁɛj/ basse /bas/ | bail /baj/ casser /kase/ | cahier /kaje/ faille /faj/ | face /fas/ paille /paj/ | passe /pas/ paraissent /paʁɛs/ | pareil /paʁɛj/ saine /sɛn/ | yen /jɛn/ sert /sɛʁ/ | hier /jɛʁ/ yeux /jø/ | ceux /sø/
s w oui /wi/ | si /si/
s ɥ huit /ɥit/ | cite /sit/
z
z p phrase /fʁaz/ | frappe /fʁap/ zar /zaʁ/ | par /paʁ/
z b zar /zaʁ/ | bar /baʁ/
z t disent /diz/ | dite /dit/ douze /duz/ | doute /dut/ haute /ot/ | ose /oz/ honte /ɔ̃t/ | onze /ɔ̃z/ mythe /mit/ | mise /miz/ prétend /pʁetɑ̃/ | présent /pʁezɑ̃/ seize /sɛz/ | sept /sɛt/ tard /taʁ/ | zar /zaʁ/ treize /tʁɛz/ | traite /tʁɛt/ vite /vit/ | vise /viz/
z d aider /ɛde/ | aisé /ɛze/ chaude /ʃod/ | chose /ʃoz/ guise /ɡiz/ | guide /ɡid/ hésiter /ezite/ | édité /edite/ ondes /ɔ̃d/ | onze /ɔ̃z/ vise /viz/ | vide /vid/
z k seize /sɛz/ | sec /sɛk/ zar /zaʁ/ | car /kaʁ/
z ɡ gare /ɡaʁ/ | zar /zaʁ/ onze /ɔ̃z/ | hong /ɔ̃ɡ/
z m aimer /ɛme/ | aisé /ɛze/ crise /kʁiz/ | crime /kʁim/ gamme /ɡam/ | gaz /ɡaz/ marc /maʁ/ | zar /zaʁ/ phase /faz/ | femme /fam/ prise /pʁiz/ | prime /pʁim/
z n mise /miz/ | mine /min/ seize /sɛz/ | saine /sɛn/
z ɲ disent /diz/ | digne /diɲ/ gagne /ɡaɲ/ | gaz /ɡaz/
z f chaise /ʃɛz/ | chef /ʃɛf/ défaire /defɛʁ/ | désert /dezɛʁ/ griffe /ɡʁif/ | grise /ɡʁiz/ phares /faʁ/ | zar /zaʁ/ vise /viz/ | vif /vif/
z v hésiter /ezite/ | éviter /evite/ révolution /ʁevɔlysjɔ̃/ | résolution /ʁezɔlysjɔ̃/ vivant /vivɑ̃/ | visant /vizɑ̃/ vivent /viv/ | vise /viz/
z s basse /bas/ | base /baz/ disent /diz/ | dix /dis/ douze /duz/ | douce /dus/ hausse /os/ | ose /oz/ phase /faz/ | face /fas/ seize /sɛz/ | cesse /sɛs/ vise /viz/ | vice /vis/
z ʃ douche /duʃ/ | douze /duz/
z ʒ gage /ɡaʒ/ | gaz /ɡaz/ jaune /ʒon/ | zone /zon/ refuse /ʁəfyz/ | refuge /ʁəfyʒ/
z ʁ aurez /oʁe/ | osé /oze/ base /baz/ | bar /baʁ/ chaise /ʃɛz/ | cher /ʃɛʁ/ disent /diz/ | dire /diʁ/ gare /ɡaʁ/ | gaz /ɡaz/ phares /faʁ/ | phase /faz/ rare /ʁaʁ/ | zar /zaʁ/ seize /sɛz/ | sert /sɛʁ/ venise /vəniz/ | venir /vəniʁ/ visage /vizaʒ/ | virage /viʁaʒ/
z l balle /bal/ | base /baz/ chaise /ʃɛz/ | shell /ʃɛl/ mille /mil/ | mise /miz/ seize /sɛz/ | sel /sɛl/ villa /vila/ | visa /viza/ village /vilaʒ/ | visage /vizaʒ/ ville /vil/ | vise /viz/
z j base /baz/ | bail /baj/ bayer /baje/ | baser /baze/ faille /faj/ | phase /faz/ grille /ɡʁij/ | grise /ɡʁiz/ raison /ʁɛzɔ̃/ | rayon /ʁɛjɔ̃/ raisonnement /ʁɛzɔnmɑ̃/ | rayonnement /ʁɛjɔnmɑ̃/
ʃ
ʃ p cache /kaʃ/ | cap /kap/ chance /ʃɑ̃s/ | pense /pɑ̃s/ chasse /ʃas/ | passe /pas/ chat /ʃa/ | pas /pa/ chaud /ʃo/ | peau /po/ chez /ʃe/ | p /pe/ chose /ʃoz/ | pose /poz/ couche /kuʃ/ | coupe /kup/ coucher /kuʃe/ | couper /kupe/ pair /pɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/
ʃ b chasse /ʃas/ | basse /bas/ chat /ʃa/ | bas /ba/ chaud /ʃo/ | beau /bo/ chez /ʃe/ | b /be/ chien /ʃjɛ̃/ | bien /bjɛ̃/ choix /ʃwa/ | bois /bwa/ chute /ʃyt/ | but /byt/ roche /ʁɔʃ/ | robe /ʁɔb/ shell /ʃɛl/ | belle /bɛl/
ʃ t chante /ʃɑ̃t/ | tente /tɑ̃t/ chaud /ʃo/ | taux /to/ chez /ʃe/ | t /te/ choix /ʃwa/ | toit /twa/ douche /duʃ/ | doute /dut/ shell /ʃɛl/ | tel /tɛl/ temps /tɑ̃/ | champ /ʃɑ̃/ terre /tɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ tiens /tjɛ̃/ | chien /ʃjɛ̃/ touche /tuʃ/ | toute /tut/
ʃ d branche /bʁɑ̃ʃ/ | brande /bʁɑ̃d/ champ /ʃɑ̃/ | dent /dɑ̃/ chance /ʃɑ̃s/ | danse /dɑ̃s/ changer /ʃɑ̃ʒe/ | danger /dɑ̃ʒe/ chaud /ʃo/ | dos /do/ cher /ʃɛʁ/ | der /dɛʁ/ chez /ʃe/ | d /de/ choix /ʃwa/ | doit /dwa/ chose /ʃoz/ | dose /doz/ demain /dəmɛ̃/ | chemin /ʃəmɛ̃/
ʃ k champ /ʃɑ̃/ | camp /kɑ̃/ chapeau /ʃapo/ | capot /kapo/ chasse /ʃas/ | casse /kas/ choix /ʃwa/ | quoi /kwa/ chose /ʃoz/ | cause /koz/ manque /mɑ̃k/ | manche /mɑ̃ʃ/ marque /maʁk/ | marche /maʁʃ/ marquer /maʁke/ | marcher /maʁʃe/ roche /ʁɔʃ/ | rock /ʁɔk/ shell /ʃɛl/ | quel /kɛl/
ʃ ɡ guerre /ɡɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ vague /vaɡ/ | vache /vaʃ/
ʃ m chambre /ʃɑ̃bʁ/ | membre /mɑ̃bʁ/ chaque /ʃak/ | mac /mak/ charge /ʃaʁʒ/ | marge /maʁʒ/ chasse /ʃas/ | masse /mas/ chat /ʃa/ | ma /ma/ chaud /ʃo/ | mot /mo/ cher /ʃɛʁ/ | mer /mɛʁ/ chine /ʃin/ | mine /min/ choix /ʃwa/ | moi /mwa/ pomme /pɔm/ | poche /pɔʃ/
ʃ n cannes /kan/ | cache /kaʃ/ chaud /ʃo/ | nos /no/ chez /ʃe/ | nez /ne/ choix /ʃwa/ | noix /nwa/ fiche /fiʃ/ | fine /fin/
ʃ f cacher /kaʃe/ | café /kafe/ chasse /ʃas/ | face /fas/ chaud /ʃo/ | faux /fo/ chine /ʃin/ | fine /fin/ choix /ʃwa/ | foi /fwa/ faire /fɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/
ʃ v cache /kaʃ/ | cave /kav/ champ /ʃɑ̃/ | vent /vɑ̃/ chante /ʃɑ̃t/ | vente /vɑ̃t/ chat /ʃa/ | va /va/ chaud /ʃo/ | veau /vo/ chez /ʃe/ | v /ve/ choix /ʃwa/ | voit /vwa/ havas /ava/ | achat /aʃa/ vert /vɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ vient /vjɛ̃/ | chien /ʃjɛ̃/
ʃ s casse /kas/ | cache /kaʃ/ casser /kase/ | cacher /kaʃe/ champ /ʃɑ̃/ | cent /sɑ̃/ chat /ʃa/ | sa /sa/ chaud /ʃo/ | saut /so/ chez /ʃe/ | c /se/ chien /ʃjɛ̃/ | sien /sjɛ̃/ choix /ʃwa/ | soi /swa/ sert /sɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ shell /ʃɛl/ | sel /sɛl/
ʃ z douche /duʃ/ | douze /duz/
ʃ ʒ bouche /buʃ/ | bouge /buʒ/ champ /ʃɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ chez /ʃe/ | g /ʒe/ choix /ʃwa/ | joie /ʒwa/ jacques /ʒak/ | chaque /ʃak/ marche /maʁʃ/ | marge /maʁʒ/ shell /ʃɛl/ | gel /ʒɛl/
ʃ ʁ art /aʁ/ | h /aʃ/ cache /kaʃ/ | car /kaʁ/ cacher /kaʃe/ | carré /kaʁe/ champ /ʃɑ̃/ | rend /ʁɑ̃/ choix /ʃwa/ | roi /ʁwa/ chose /ʃoz/ | rose /ʁoz/ poche /pɔʃ/ | port /pɔʁ/ riche /ʁiʃ/ | rire /ʁiʁ/ rock /ʁɔk/ | choc /ʃɔk/ tache /taʃ/ | tard /taʁ/
ʃ l bouche /buʃ/ | boule /bul/ champ /ʃɑ̃/ | lent /lɑ̃/ chat /ʃa/ | la /la/ chaud /ʃo/ | lot /lo/ chien /ʃjɛ̃/ | lien /ljɛ̃/ choix /ʃwa/ | loi /lwa/ fiche /fiʃ/ | file /fil/ lutte /lyt/ | chute /ʃyt/ poche /pɔʃ/ | paul /pɔl/ vache /vaʃ/ | val /val/
ʃ j cahier /kaje/ | cacher /kaʃe/ fille /fij/ | fiche /fiʃ/ hier /jɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ marcher /maʁʃe/ | marier /maʁje/ taille /taj/ | tache /taʃ/
ʒ
ʒ p jupe /ʒyp/ | juge /ʒyʒ/ jus /ʒy/ | pu /py/ p /pe/ | g /ʒe/ paix /pɛ/ | jet /ʒɛ/ pape /pap/ | page /paʒ/ peu /pø/ | jeu /ʒø/ pis /pi/ | j /ʒi/ point /pwɛ̃/ | joint /ʒwɛ̃/ pour /puʁ/ | jour /ʒuʁ/ étape /etap/ | étage /etaʒ/
ʒ b belle /bɛl/ | gel /ʒɛl/ bulles /byl/ | jules /ʒyl/ by /bi/ | j /ʒi/ g /ʒe/ | b /be/ joie /ʒwa/ | bois /bwa/ joue /ʒu/ | bout /bu/
ʒ t geste /ʒɛst/ | test /tɛst/ jus /ʒy/ | tu /ty/ neige /nɛʒ/ | net /nɛt/ route /ʁut/ | rouge /ʁuʒ/ t /te/ | g /ʒe/ te /tə/ | je /ʒə/ tel /tɛl/ | gel /ʒɛl/ toit /twa/ | joie /ʒwa/ tour /tuʁ/ | jour /ʒuʁ/ tout /tu/ | joue /ʒu/
ʒ d dent /dɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ deux /dø/ | jeu /ʒø/ die /di/ | j /ʒi/ g /ʒe/ | d /de/ je /ʒə/ | de /də/ jette /ʒɛt/ | dette /dɛt/ joie /ʒwa/ | doit /dwa/ joue /ʒu/ | doux /du/ jus /ʒy/ | du /dy/ stage /staʒ/ | stade /stad/
ʒ k camp /kɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ colis /kɔli/ | joli /ʒɔli/ joue /ʒu/ | coup /ku/ jus /ʒy/ | q /ky/ quai /kɛ/ | jet /ʒɛ/ que /kə/ | je /ʒə/ quel /kɛl/ | gel /ʒɛl/ qui /ki/ | j /ʒi/ quoi /kwa/ | joie /ʒwa/ sage /saʒ/ | sac /sak/
ʒ m agit /aʒi/ | ami /ami/ armand /aʁmɑ̃/ | argent /aʁʒɑ̃/ charme /ʃaʁm/ | charge /ʃaʁʒ/ gamme /ɡam/ | gage /ɡaʒ/ joie /ʒwa/ | moi /mwa/ mai /mɛ/ | jet /ʒɛ/ me /mə/ | je /ʒə/ mis /mi/ | j /ʒi/ moins /mwɛ̃/ | joint /ʒwɛ̃/ remet /ʁəmɛ/ | rejet /ʁəʒɛ/
ʒ n jette /ʒɛt/ | net /nɛt/ jules /ʒyl/ | nul /nyl/ jus /ʒy/ | nu /ny/ ne /nə/ | je /ʒə/ nez /ne/ | g /ʒe/ ni /ni/ | j /ʒi/ noix /nwa/ | joie /ʒwa/ nous /nu/ | joue /ʒu/ panne /pan/ | page /paʒ/
ʒ ɲ gagne /ɡaɲ/ | gage /ɡaʒ/ montagne /mɔ̃taɲ/ | montage /mɔ̃taʒ/
ʒ f fait /fɛ/ | jet /ʒɛ/ folie /fɔli/ | joli /ʒɔli/ george /ʒɔʁʒ/ | forges /fɔʁʒ/ jette /ʒɛt/ | faite /fɛt/ jeu /ʒø/ | feu /fø/ joie /ʒwa/ | foi /fwa/ joue /ʒu/ | fou /fu/ jouet /ʒwɛ/ | fouet /fwɛ/ jour /ʒuʁ/ | four /fuʁ/ jus /ʒy/ | fut /fy/
ʒ v avant /avɑ̃/ | agent /aʒɑ̃/ avis /avi/ | agit /aʒi/ v /ve/ | g /ʒe/ vent /vɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ veste /vɛst/ | geste /ʒɛst/ veut /vø/ | jeu /ʒø/ vie /vi/ | j /ʒi/ voit /vwa/ | joie /ʒwa/ vous /vu/ | joue /ʒu/ vue /vy/ | jus /ʒy/
ʒ s cent /sɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ ceux /sø/ | jeu /ʒø/ g /ʒe/ | c /se/ je /ʒə/ | ce /sə/ joie /ʒwa/ | soi /swa/ jus /ʒy/ | su /sy/ sage /saʒ/ | sas /sas/ sais /sɛ/ | jet /ʒɛ/ sel /sɛl/ | gel /ʒɛl/ si /si/ | j /ʒi/
ʒ z gage /ɡaʒ/ | gaz /ɡaz/ jaune /ʒon/ | zone /zon/ refuse /ʁəfyz/ | refuge /ʁəfyʒ/
ʒ ʃ bouche /buʃ/ | bouge /buʒ/ champ /ʃɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ chez /ʃe/ | g /ʒe/ choix /ʃwa/ | joie /ʒwa/ jacques /ʒak/ | chaque /ʃak/ marche /maʁʃ/ | marge /maʁʒ/ shell /ʃɛl/ | gel /ʒɛl/
ʒ ʁ gare /ɡaʁ/ | gage /ɡaʒ/ joie /ʒwa/ | roi /ʁwa/ magie /maʒi/ | mari /maʁi/ page /paʒ/ | par /paʁ/ rare /ʁaʁ/ | rage /ʁaʒ/ rend /ʁɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ reste /ʁɛst/ | geste /ʒɛst/ riz /ʁi/ | j /ʒi/ roue /ʁu/ | joue /ʒu/ rue /ʁy/ | jus /ʒy/
ʒ l allie /ali/ | agit /aʒi/ boule /bul/ | bouge /buʒ/ joie /ʒwa/ | loi /lwa/ joint /ʒwɛ̃/ | loin /lwɛ̃/ jus /ʒy/ | lu /ly/ lait /lɛ/ | jet /ʒɛ/ le /lə/ | je /ʒə/ lent /lɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ lit /li/ | j /ʒi/ loup /lu/ | joue /ʒu/
ʒ j paille /paj/ | page /paʒ/ rail /ʁaj/ | rage /ʁaʒ/ yeux /jø/ | jeu /ʒø/
ʒ w oui /wi/ | j /ʒi/
ʁ
ʁ p car /kaʁ/ | cap /kap/ pape /pap/ | par /paʁ/ rage /ʁaʒ/ | page /paʒ/ rare /ʁaʁ/ | par /paʁ/ rire /ʁiʁ/ | pire /piʁ/ riz /ʁi/ | pis /pi/ rond /ʁɔ̃/ | pont /pɔ̃/ rose /ʁoz/ | pose /poz/ rue /ʁy/ | pu /py/ tort /tɔʁ/ | top /tɔp/
ʁ b bois /bwa/ | roi /ʁwa/ bord /bɔʁ/ | bob /bɔb/ cubes /kyb/ | cure /kyʁ/ peur /pœʁ/ | pub /pœb/ rail /ʁaj/ | bail /baj/ rare /ʁaʁ/ | bar /baʁ/ riz /ʁi/ | by /bi/ robe /ʁɔb/ | bob /bɔb/ rond /ʁɔ̃/ | bon /bɔ̃/ roue /ʁu/ | bout /bu/
ʁ t dite /dit/ | dire /diʁ/ four /fuʁ/ | foot /fut/ note /nɔt/ | nord /nɔʁ/ rond /ʁɔ̃/ | ton /tɔ̃/ rue /ʁy/ | tu /ty/ sert /sɛʁ/ | sept /sɛt/ tard /taʁ/ | rare /ʁaʁ/ tire /tiʁ/ | rire /ʁiʁ/ toit /twa/ | roi /ʁwa/ tout /tu/ | roue /ʁu/
ʁ d aide /ɛd/ | r /ɛʁ/ doit /dwa/ | roi /ʁwa/ mort /mɔʁ/ | mode /mɔd/ rend /ʁɑ̃/ | dent /dɑ̃/ rire /ʁiʁ/ | dire /diʁ/ riz /ʁi/ | die /di/ rond /ʁɔ̃/ | don /dɔ̃/ rose /ʁoz/ | dose /doz/ rue /ʁy/ | du /dy/ sur /syʁ/ | sud /syd/
ʁ k cause /koz/ | rose /ʁoz/ marc /maʁ/ | mac /mak/ mars /maʁs/ | max /maks/ quoi /kwa/ | roi /ʁwa/ rare /ʁaʁ/ | car /kaʁ/ rend /ʁɑ̃/ | camp /kɑ̃/ riz /ʁi/ | qui /ki/ roue /ʁu/ | coup /ku/ rue /ʁy/ | q /ky/ sert /sɛʁ/ | sec /sɛk/
ʁ ɡ gouttes /ɡut/ | route /ʁut/ ligue /liɡ/ | lire /liʁ/ rage /ʁaʒ/ | gage /ɡaʒ/ rare /ʁaʁ/ | gare /ɡaʁ/ seront /səʁɔ̃/ | second /səɡɔ̃/
ʁ m gamme /ɡam/ | gare /ɡaʁ/ homme /ɔm/ | or /ɔʁ/ mener /məne/ | rené /ʁəne/ nomme /nɔm/ | nord /nɔʁ/ pomme /pɔm/ | port /pɔʁ/ r /ɛʁ/ | m /ɛm/ rare /ʁaʁ/ | marc /maʁ/ riz /ʁi/ | mis /mi/ roi /ʁwa/ | moi /mwa/ rond /ʁɔ̃/ | mon /mɔ̃/
ʁ n bonne /bɔn/ | bord /bɔʁ/ hier /jɛʁ/ | yen /jɛn/ manne /man/ | marc /maʁ/ noix /nwa/ | roi /ʁwa/ panne /pan/ | par /paʁ/ r /ɛʁ/ | n /ɛn/ riz /ʁi/ | ni /ni/ rond /ʁɔ̃/ | non /nɔ̃/ roue /ʁu/ | nous /nu/ rue /ʁy/ | nu /ny/
ʁ ɲ digne /diɲ/ | dire /diʁ/ désigne /deziɲ/ | désir /deziʁ/ gagne /ɡaɲ/ | gare /ɡaʁ/ ligne /liɲ/ | lire /liʁ/
ʁ f carré /kaʁe/ | café /kafe/ cher /ʃɛʁ/ | chef /ʃɛf/ r /ɛʁ/ | f /ɛf/ riche /ʁiʃ/ | fiche /fiʃ/ roi /ʁwa/ | foi /fwa/ rond /ʁɔ̃/ | fond /fɔ̃/ ronde /ʁɔ̃d/ | fonde /fɔ̃d/ roue /ʁu/ | fou /fu/ rue /ʁy/ | fut /fy/ soir /swaʁ/ | soif /swaf/
ʁ v cave /kav/ | car /kaʁ/ veine /vɛn/ | reine /ʁɛn/ vendu /vɑ̃dy/ | rendu /ʁɑ̃dy/ vent /vɑ̃/ | rend /ʁɑ̃/ vente /vɑ̃t/ | rente /ʁɑ̃t/ vie /vi/ | riz /ʁi/ voit /vwa/ | roi /ʁwa/ vont /vɔ̃/ | rond /ʁɔ̃/ vous /vu/ | roue /ʁu/ vue /vy/ | rue /ʁy/
ʁ s dire /diʁ/ | dix /dis/ pure /pyʁ/ | puce /pys/ rend /ʁɑ̃/ | cent /sɑ̃/ riz /ʁi/ | si /si/ rond /ʁɔ̃/ | son /sɔ̃/ rude /ʁyd/ | sud /syd/ rue /ʁy/ | su /sy/ s /ɛs/ | r /ɛʁ/ sage /saʒ/ | rage /ʁaʒ/ soi /swa/ | roi /ʁwa/
ʁ z aurez /oʁe/ | osé /oze/ base /baz/ | bar /baʁ/ chaise /ʃɛz/ | cher /ʃɛʁ/ disent /diz/ | dire /diʁ/ gare /ɡaʁ/ | gaz /ɡaz/ phares /faʁ/ | phase /faz/ rare /ʁaʁ/ | zar /zaʁ/ seize /sɛz/ | sert /sɛʁ/ venise /vəniz/ | venir /vəniʁ/ visage /vizaʒ/ | virage /viʁaʒ/
ʁ ʃ art /aʁ/ | h /aʃ/ cache /kaʃ/ | car /kaʁ/ cacher /kaʃe/ | carré /kaʁe/ champ /ʃɑ̃/ | rend /ʁɑ̃/ choix /ʃwa/ | roi /ʁwa/ chose /ʃoz/ | rose /ʁoz/ poche /pɔʃ/ | port /pɔʁ/ riche /ʁiʃ/ | rire /ʁiʁ/ rock /ʁɔk/ | choc /ʃɔk/ tache /taʃ/ | tard /taʁ/
ʁ ʒ gare /ɡaʁ/ | gage /ɡaʒ/ joie /ʒwa/ | roi /ʁwa/ magie /maʒi/ | mari /maʁi/ page /paʒ/ | par /paʁ/ rare /ʁaʁ/ | rage /ʁaʒ/ rend /ʁɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ reste /ʁɛst/ | geste /ʒɛst/ riz /ʁi/ | j /ʒi/ roue /ʁu/ | joue /ʒu/ rue /ʁy/ | jus /ʒy/
ʁ l cran /kʁɑ̃/ | clan /klɑ̃/ crée /kʁe/ | clé /kle/ marc /maʁ/ | mal /mal/ pire /piʁ/ | pile /pil/ port /pɔʁ/ | paul /pɔl/ r /ɛʁ/ | l /ɛl/ rend /ʁɑ̃/ | lent /lɑ̃/ riz /ʁi/ | lit /li/ roi /ʁwa/ | loi /lwa/ rue /ʁy/ | lu /ly/
ʁ j bail /baj/ | bar /baʁ/ brin /bʁɛ̃/ | bien /bjɛ̃/ cahier /kaje/ | carré /kaʁe/ entrer /ɑ̃tʁe/ | entier /ɑ̃tje/ heure /œʁ/ | œil /œj/ pair /pɛʁ/ | paie /pɛj/ rare /ʁaʁ/ | rail /ʁaj/ reine /ʁɛn/ | yen /jɛn/ seuil /sœj/ | sœur /sœʁ/ train /tʁɛ̃/ | tiens /tjɛ̃/
ʁ w bras /bʁa/ | bois /bwa/ craint /kʁɛ̃/ | coin /kwɛ̃/ frais /fʁɛ/ | fouet /fwɛ/ riz /ʁi/ | oui /wi/
ʁ ɥ cuit /kɥi/ | cri /kʁi/ puis /pɥi/ | prix /pʁi/
l
l p pain /pɛ̃/ | lin /lɛ̃/ paix /pɛ/ | lait /lɛ/ pas /pa/ | la /la/ peau /po/ | lot /lo/ peur /pœʁ/ | leur /lœʁ/ pied /pje/ | lié /lje/ pire /piʁ/ | lire /liʁ/ pis /pi/ | lit /li/ pont /pɔ̃/ | long /lɔ̃/ pu /py/ | lu /ly/
l b bain /bɛ̃/ | lin /lɛ̃/ bas /ba/ | la /la/ beau /bo/ | lot /lo/ bois /bwa/ | loi /lwa/ délit /deli/ | débit /debi/ lien /ljɛ̃/ | bien /bjɛ̃/ lit /li/ | by /bi/ long /lɔ̃/ | bon /bɔ̃/ lors /lɔʁ/ | bord /bɔʁ/ loup /lu/ | bout /bu/
l t long /lɔ̃/ | ton /tɔ̃/ sept /sɛt/ | sel /sɛl/ taux /to/ | lot /lo/ te /tə/ | le /lə/ tire /tiʁ/ | lire /liʁ/ toit /twa/ | loi /lwa/ tort /tɔʁ/ | lors /lɔʁ/ tout /tu/ | loup /lu/ tu /ty/ | lu /ly/ vote /vɔt/ | vol /vɔl/
l d aide /ɛd/ | l /ɛl/ doit /dwa/ | loi /lwa/ le /lə/ | de /də/ lent /lɑ̃/ | dent /dɑ̃/ lieu /ljø/ | dieu /djø/ lire /liʁ/ | dire /diʁ/ lit /li/ | die /di/ long /lɔ̃/ | don /dɔ̃/ lot /lo/ | dos /do/ lu /ly/ | du /dy/
l k cola /kɔla/ | coca /kɔka/ cuit /kɥi/ | lui /lɥi/ lent /lɑ̃/ | camp /kɑ̃/ leur /lœʁ/ | cœur /kœʁ/ lu /ly/ | q /ky/ mal /mal/ | mac /mak/ que /kə/ | le /lə/ qui /ki/ | lit /li/ sel /sɛl/ | sec /sɛk/ élu /ely/ | écu /eky/
l ɡ gain /ɡɛ̃/ | lin /lɛ̃/ second /səɡɔ̃/ | selon /səlɔ̃/ vague /vaɡ/ | val /val/ vogue /vɔɡ/ | vol /vɔl/
l m lait /lɛ/ | mai /mɛ/ long /lɔ̃/ | mon /mɔ̃/ m /ɛm/ | l /ɛl/ ma /ma/ | la /la/ mac /mak/ | lac /lak/ main /mɛ̃/ | lin /lɛ̃/ me /mə/ | le /lə/ mis /mi/ | lit /li/ moi /mwa/ | loi /lwa/ mot /mo/ | lot /lo/
l n fine /fin/ | file /fil/ lit /li/ | ni /ni/ long /lɔ̃/ | non /nɔ̃/ n /ɛn/ | l /ɛl/ ne /nə/ | le /lə/ nier /nje/ | lié /lje/ noix /nwa/ | loi /lwa/ nord /nɔʁ/ | lors /lɔʁ/ nos /no/ | lot /lo/ nu /ny/ | lu /ly/
l f délit /deli/ | défi /defi/ faux /fo/ | lot /lo/ fut /fy/ | lu /ly/ l /ɛl/ | f /ɛf/ lait /lɛ/ | fait /fɛ/ lin /lɛ̃/ | fin /fɛ̃/ loi /lwa/ | foi /fwa/ long /lɔ̃/ | fond /fɔ̃/ lors /lɔʁ/ | fort /fɔʁ/ loup /lu/ | fou /fu/
l v aller /ale/ | avez /ave/ va /va/ | la /la/ veau /vo/ | lot /lo/ vent /vɑ̃/ | lent /lɑ̃/ vie /vi/ | lit /li/ vin /vɛ̃/ | lin /lɛ̃/ voit /vwa/ | loi /lwa/ vont /vɔ̃/ | long /lɔ̃/ vous /vu/ | loup /lu/ vue /vy/ | lu /ly/
l s le /lə/ | ce /sə/ lent /lɑ̃/ | cent /sɑ̃/ lit /li/ | si /si/ long /lɔ̃/ | son /sɔ̃/ s /ɛs/ | l /ɛl/ sa /sa/ | la /la/ sac /sak/ | lac /lak/ sais /sɛ/ | lait /lɛ/ soi /swa/ | loi /lwa/ su /sy/ | lu /ly/
l z balle /bal/ | base /baz/ chaise /ʃɛz/ | shell /ʃɛl/ mille /mil/ | mise /miz/ seize /sɛz/ | sel /sɛl/ villa /vila/ | visa /viza/ village /vilaʒ/ | visage /vizaʒ/ ville /vil/ | vise /viz/
l ʃ bouche /buʃ/ | boule /bul/ champ /ʃɑ̃/ | lent /lɑ̃/ chat /ʃa/ | la /la/ chaud /ʃo/ | lot /lo/ chien /ʃjɛ̃/ | lien /ljɛ̃/ choix /ʃwa/ | loi /lwa/ fiche /fiʃ/ | file /fil/ lutte /lyt/ | chute /ʃyt/ poche /pɔʃ/ | paul /pɔl/ vache /vaʃ/ | val /val/
l ʒ allie /ali/ | agit /aʒi/ boule /bul/ | bouge /buʒ/ joie /ʒwa/ | loi /lwa/ joint /ʒwɛ̃/ | loin /lwɛ̃/ jus /ʒy/ | lu /ly/ lait /lɛ/ | jet /ʒɛ/ le /lə/ | je /ʒə/ lent /lɑ̃/ | jan /ʒɑ̃/ lit /li/ | j /ʒi/ loup /lu/ | joue /ʒu/
l ʁ cran /kʁɑ̃/ | clan /klɑ̃/ crée /kʁe/ | clé /kle/ marc /maʁ/ | mal /mal/ pire /piʁ/ | pile /pil/ port /pɔʁ/ | paul /pɔl/ r /ɛʁ/ | l /ɛl/ rend /ʁɑ̃/ | lent /lɑ̃/ riz /ʁi/ | lit /li/ roi /ʁwa/ | loi /lwa/ rue /ʁy/ | lu /ly/
l j balle /bal/ | bail /baj/ fille /fij/ | file /fil/ laine /lɛn/ | yen /jɛn/ parler /paʁle/ | parier /paʁje/ plaire /plɛʁ/ | pierre /pjɛʁ/ seuil /sœj/ | seul /sœl/
l w klein /klɛ̃/ | coin /kwɛ̃/ oui /wi/ | lit /li/ plainte /plɛ̃t/ | pointe /pwɛ̃t/ point /pwɛ̃/ | plein /plɛ̃/
j
j p paille /paj/ | pape /pap/ pair /pɛʁ/ | hier /jɛʁ/ peine /pɛn/ | yen /jɛn/ yeux /jø/ | peu /pø/
j b yen /jɛn/ | ben /bɛn/
j t bouillon /bujɔ̃/ | bouton /butɔ̃/ conscient /kɔ̃sjɑ̃/ | constant /kɔ̃stɑ̃/ meilleur /mɛjœʁ/ | metteur /mɛtœʁ/ terre /tɛʁ/ | hier /jɛʁ/
j d aidant /ɛdɑ̃/ | ayant /ɛjɑ̃/ hier /jɛʁ/ | der /dɛʁ/ yeux /jø/ | deux /dø/
j k brique /bʁik/ | brille /bʁij/ marquer /maʁke/ | marier /maʁje/ queue /kø/ | yeux /jø/
j ɡ guerre /ɡɛʁ/ | hier /jɛʁ/
j m faille /faj/ | femme /fam/ hier /jɛʁ/ | mer /mɛʁ/
j n fille /fij/ | fine /fin/ paille /paj/ | panne /pan/ peine /pɛn/ | paie /pɛj/ veille /vɛj/ | veine /vɛn/ vieille /vjɛj/ | vienne /vjɛn/
j f cahier /kaje/ | café /kafe/ faire /fɛʁ/ | hier /jɛʁ/ grille /ɡʁij/ | griffe /ɡʁif/ yeux /jø/ | feu /fø/
j v relever /ʁəlve/ | relier /ʁəlje/ veine /vɛn/ | yen /jɛn/ vert /vɛʁ/ | hier /jɛʁ/ yeux /jø/ | veut /vø/
j s apparaissent /apaʁɛs/ | appareil /apaʁɛj/ basse /bas/ | bail /baj/ casser /kase/ | cahier /kaje/ faille /faj/ | face /fas/ paille /paj/ | passe /pas/ paraissent /paʁɛs/ | pareil /paʁɛj/ saine /sɛn/ | yen /jɛn/ sert /sɛʁ/ | hier /jɛʁ/ yeux /jø/ | ceux /sø/
j z base /baz/ | bail /baj/ bayer /baje/ | baser /baze/ faille /faj/ | phase /faz/ grille /ɡʁij/ | grise /ɡʁiz/ raison /ʁɛzɔ̃/ | rayon /ʁɛjɔ̃/ raisonnement /ʁɛzɔnmɑ̃/ | rayonnement /ʁɛjɔnmɑ̃/
j ʃ cahier /kaje/ | cacher /kaʃe/ fille /fij/ | fiche /fiʃ/ hier /jɛʁ/ | cher /ʃɛʁ/ marcher /maʁʃe/ | marier /maʁje/ taille /taj/ | tache /taʃ/
j ʒ paille /paj/ | page /paʒ/ rail /ʁaj/ | rage /ʁaʒ/ yeux /jø/ | jeu /ʒø/
j ʁ bail /baj/ | bar /baʁ/ brin /bʁɛ̃/ | bien /bjɛ̃/ cahier /kaje/ | carré /kaʁe/ entrer /ɑ̃tʁe/ | entier /ɑ̃tje/ heure /œʁ/ | œil /œj/ pair /pɛʁ/ | paie /pɛj/ rare /ʁaʁ/ | rail /ʁaj/ reine /ʁɛn/ | yen /jɛn/ seuil /sœj/ | sœur /sœʁ/ train /tʁɛ̃/ | tiens /tjɛ̃/
j l balle /bal/ | bail /baj/ fille /fij/ | file /fil/ laine /lɛn/ | yen /jɛn/ parler /paʁle/ | parier /paʁje/ plaire /plɛʁ/ | pierre /pjɛʁ/ seuil /sœj/ | seul /sœl/
j w loin /lwɛ̃/ | lien /ljɛ̃/ soin /swɛ̃/ | sien /sjɛ̃/ voit /vwa/ | via /vja/
w
w p pis /pi/ | oui /wi/ spa /spa/ | soi /swa/
w b oui /wi/ | by /bi/
w t star /staʁ/ | soir /swaʁ/
w d oui /wi/ | die /di/
w k qui /ki/ | oui /wi/
w m oui /wi/ | mis /mi/
w n oui /wi/ | ni /ni/
w v vie /vi/ | oui /wi/
w s oui /wi/ | si /si/
w ʒ oui /wi/ | j /ʒi/
w ʁ bras /bʁa/ | bois /bwa/ craint /kʁɛ̃/ | coin /kwɛ̃/ frais /fʁɛ/ | fouet /fwɛ/ riz /ʁi/ | oui /wi/
w l klein /klɛ̃/ | coin /kwɛ̃/ oui /wi/ | lit /li/ plainte /plɛ̃t/ | pointe /pwɛ̃t/ point /pwɛ̃/ | plein /plɛ̃/
w j loin /lwɛ̃/ | lien /ljɛ̃/ soin /swɛ̃/ | sien /sjɛ̃/ voit /vwa/ | via /vja/
w ɥ louis /lwi/ | lui /lɥi/
ɥ
ɥ b huit /ɥit/ | bit /bit/
ɥ d huit /ɥit/ | dite /dit/
ɥ k quitte /kit/ | huit /ɥit/
ɥ m mythe /mit/ | huit /ɥit/
ɥ v vite /vit/ | huit /ɥit/
ɥ s huit /ɥit/ | cite /sit/
ɥ ʁ cuit /kɥi/ | cri /kʁi/ puis /pɥi/ | prix /pʁi/
ɥ w louis /lwi/ | lui /lɥi/
i
i y but /byt/ | bit /bit/ cru /kʁy/ | cri /kʁi/ die /di/ | du /dy/ jus /ʒy/ | j /ʒi/ lit /li/ | lu /ly/ nu /ny/ | ni /ni/ pis /pi/ | pu /py/ qui /ki/ | q /ky/ su /sy/ | si /si/ u /y/ | i /i/
i u bout /bu/ | by /bi/ coup /ku/ | qui /ki/ doux /du/ | die /di/ joue /ʒu/ | j /ʒi/ loup /lu/ | lit /li/ nous /nu/ | ni /ni/ ou /u/ | i /i/ pour /puʁ/ | pire /piʁ/ roue /ʁu/ | riz /ʁi/ sous /su/ | si /si/
i e avis /avi/ | avez /ave/ by /bi/ | b /be/ crée /kʁe/ | cri /kʁi/ die /di/ | d /de/ et /e/ | i /i/ j /ʒi/ | g /ʒe/ nez /ne/ | ni /ni/ pis /pi/ | p /pe/ si /si/ | c /se/ vie /vi/ | v /ve/
i ø ceux /sø/ | si /si/ creux /kʁø/ | cri /kʁi/ deux /dø/ | die /di/ eux /ø/ | i /i/ jeu /ʒø/ | j /ʒi/ meuse /møz/ | mise /miz/ pis /pi/ | peu /pø/ queue /kø/ | qui /ki/ veut /vø/ | vie /vi/
i ə die /di/ | de /də/ i /i/ | e /ə/ je /ʒə/ | j /ʒi/ lit /li/ | le /lə/ mis /mi/ | me /mə/ ni /ni/ | ne /nə/ qui /ki/ | que /kə/ si /si/ | ce /sə/
i o aura /oʁa/ | ira /iʁa/ beau /bo/ | by /bi/ dos /do/ | die /di/ gros /ɡʁo/ | gris /ɡʁi/ lot /lo/ | lit /li/ mot /mo/ | mis /mi/ nos /no/ | ni /ni/ o /o/ | i /i/ peau /po/ | pis /pi/ prix /pʁi/ | pro /pʁo/
i ɛ ait /ɛ/ | i /i/ dire /diʁ/ | der /dɛʁ/ il /il/ | l /ɛl/ jet /ʒɛ/ | j /ʒi/ lait /lɛ/ | lit /li/ mis /mi/ | mai /mɛ/ paix /pɛ/ | pis /pi/ pire /piʁ/ | pair /pɛʁ/ quai /kɛ/ | qui /ki/ émis /emi/ | émet /emɛ/
i ɛ̃ ainsi /ɛ̃si/ | ici /isi/ bain /bɛ̃/ | by /bi/ colis /kɔli/ | colin /kɔlɛ̃/ grain /ɡʁɛ̃/ | gris /ɡʁi/ lit /li/ | lin /lɛ̃/ main /mɛ̃/ | mis /mi/ pain /pɛ̃/ | pis /pi/ sein /sɛ̃/ | si /si/ vin /vɛ̃/ | vie /vi/ écrit /ekʁi/ | écrin /ekʁɛ̃/
i œ acquéreur /akeʁœʁ/ | acquérir /akeʁiʁ/ conteneurs /kɔ̃tnœʁ/ | contenir /kɔ̃tniʁ/ coureurs /kuʁœʁ/ | courir /kuʁiʁ/ feuille /fœj/ | fille /fij/ grandeur /ɡʁɑ̃dœʁ/ | grandir /ɡʁɑ̃diʁ/ lire /liʁ/ | leur /lœʁ/ pire /piʁ/ | peur /pœʁ/ serveur /sɛʁvœʁ/ | servir /sɛʁviʁ/ teneur /tənœʁ/ | tenir /təniʁ/ veulent /vœl/ | ville /vil/
i œ̃ commun /kɔmœ̃/ | commis /kɔmi/ défunt /defœ̃/ | défi /defi/ un /œ̃/ | i /i/
i ɔ choc /ʃɔk/ | chic /ʃik/ folle /fɔl/ | file /fil/ forme /fɔʁm/ | firme /fiʁm/ lors /lɔʁ/ | lire /liʁ/ pile /pil/ | paul /pɔl/ port /pɔʁ/ | pire /piʁ/ poste /pɔst/ | piste /pist/ tort /tɔʁ/ | tire /tiʁ/ type /tip/ | top /tɔp/ vote /vɔt/ | vite /vit/
i ɔ̃ bon /bɔ̃/ | by /bi/ don /dɔ̃/ | die /di/ long /lɔ̃/ | lit /li/ mon /mɔ̃/ | mis /mi/ non /nɔ̃/ | ni /ni/ on /ɔ̃/ | i /i/ pont /pɔ̃/ | pis /pi/ rond /ʁɔ̃/ | riz /ʁi/ son /sɔ̃/ | si /si/ vont /vɔ̃/ | vie /vi/
i a axe /aks/ | x /iks/ bas /ba/ | by /bi/ dite /dit/ | date /dat/ i /i/ | a /a/ lit /li/ | la /la/ mis /mi/ | ma /ma/ pis /pi/ | pas /pa/ si /si/ | sa /sa/ six /sis/ | sas /sas/ vie /vi/ | va /va/
i ɑ̃ agent /aʒɑ̃/ | agit /aʒi/ camp /kɑ̃/ | qui /ki/ cent /sɑ̃/ | si /si/ cran /kʁɑ̃/ | cri /kʁi/ dent /dɑ̃/ | die /di/ jan /ʒɑ̃/ | j /ʒi/ lent /lɑ̃/ | lit /li/ rend /ʁɑ̃/ | riz /ʁi/ sens /sɑ̃s/ | six /sis/ vent /vɑ̃/ | vie /vi/
y
y i but /byt/ | bit /bit/ cru /kʁy/ | cri /kʁi/ die /di/ | du /dy/ jus /ʒy/ | j /ʒi/ lit /li/ | lu /ly/ nu /ny/ | ni /ni/ pis /pi/ | pu /py/ qui /ki/ | q /ky/ su /sy/ | si /si/ u /y/ | i /i/
y u coup /ku/ | q /ky/ doux /du/ | du /dy/ flux /fly/ | flou /flu/ four /fuʁ/ | fur /fyʁ/ fut /fy/ | fou /fu/ joue /ʒu/ | jus /ʒy/ loup /lu/ | lu /ly/ nous /nu/ | nu /ny/ ou /u/ | u /y/ pure /pyʁ/ | pour /puʁ/
y e crée /kʁe/ | cru /kʁy/ du /dy/ | d /de/ et /e/ | u /y/ jus /ʒy/ | g /ʒe/ mener /məne/ | menu /məny/ nez /ne/ | nu /ny/ pu /py/ | p /pe/ su /sy/ | c /se/ tu /ty/ | t /te/ vue /vy/ | v /ve/
y ø ceux /sø/ | su /sy/ creux /kʁø/ | cru /kʁy/ deux /dø/ | du /dy/ eux /ø/ | u /y/ fut /fy/ | feu /fø/ jus /ʒy/ | jeu /ʒø/ peu /pø/ | pu /py/ queue /kø/ | q /ky/ veut /vø/ | vue /vy/
y ə du /dy/ | de /də/ jus /ʒy/ | je /ʒə/ lu /ly/ | le /lə/ nu /ny/ | ne /nə/ que /kə/ | q /ky/ su /sy/ | ce /sə/ tu /ty/ | te /tə/ u /y/ | e /ə/
y o dos /do/ | du /dy/ faux /fo/ | fut /fy/ flux /fly/ | flot /flo/ lot /lo/ | lu /ly/ nos /no/ | nu /ny/ peau /po/ | pu /py/ saut /so/ | su /sy/ taux /to/ | tu /ty/ u /y/ | o /o/ veau /vo/ | vue /vy/
y ɛ ait /ɛ/ | u /y/ dur /dyʁ/ | der /dɛʁ/ fait /fɛ/ | fut /fy/ jus /ʒy/ | jet /ʒɛ/ lait /lɛ/ | lu /ly/ mur /myʁ/ | mer /mɛʁ/ paix /pɛ/ | pu /py/ pure /pyʁ/ | pair /pɛʁ/ quai /kɛ/ | q /ky/ une /yn/ | n /ɛn/
y ɛ̃ craint /kʁɛ̃/ | cru /kʁy/ fut /fy/ | fin /fɛ̃/ lin /lɛ̃/ | lu /ly/ pain /pɛ̃/ | pu /py/ plein /plɛ̃/ | plus /ply/ sein /sɛ̃/ | su /sy/ teint /tɛ̃/ | tu /ty/ vue /vy/ | vin /vɛ̃/
y œ cure /kyʁ/ | cœur /kœʁ/ facture /faktyʁ/ | facteur /faktœʁ/ lecture /lɛktyʁ/ | lecteur /lɛktœʁ/ législature /leʒislatyʁ/ | législateur /leʒislatœʁ/ mœurs /mœʁ/ | mur /myʁ/ pure /pyʁ/ | peur /pœʁ/ sculpture /skyltyʁ/ | sculpteur /skyltœʁ/ sœur /sœʁ/ | sur /syʁ/
y œ̃ un /œ̃/ | u /y/
y ɔ allure /alyʁ/ | alors /alɔʁ/ durer /dyʁe/ | doré /dɔʁe/ fort /fɔʁ/ | fur /fyʁ/ julie /ʒyli/ | joli /ʒɔli/ mort /mɔʁ/ | mur /myʁ/ pure /pyʁ/ | port /pɔʁ/ pureté /pyʁte/ | porter /pɔʁte/ sort /sɔʁ/ | sur /syʁ/
y ɔ̃ don /dɔ̃/ | du /dy/ fond /fɔ̃/ | fut /fy/ long /lɔ̃/ | lu /ly/ non /nɔ̃/ | nu /ny/ on /ɔ̃/ | u /y/ pont /pɔ̃/ | pu /py/ rond /ʁɔ̃/ | rue /ʁy/ son /sɔ̃/ | su /sy/ ton /tɔ̃/ | tu /ty/ vont /vɔ̃/ | vue /vy/
y a basse /bas/ | bus /bys/ cure /kyʁ/ | car /kaʁ/ lu /ly/ | la /la/ marc /maʁ/ | mur /myʁ/ pas /pa/ | pu /py/ plus /ply/ | plat /pla/ pure /pyʁ/ | par /paʁ/ su /sy/ | sa /sa/ u /y/ | a /a/ vue /vy/ | va /va/
y ɑ̃ camp /kɑ̃/ | q /ky/ cent /sɑ̃/ | su /sy/ cran /kʁɑ̃/ | cru /kʁy/ dent /dɑ̃/ | du /dy/ jus /ʒy/ | jan /ʒɑ̃/ lent /lɑ̃/ | lu /ly/ plus /ply/ | plan /plɑ̃/ rend /ʁɑ̃/ | rue /ʁy/ vent /vɑ̃/ | vue /vy/ élan /elɑ̃/ | élu /ely/
u
u i bout /bu/ | by /bi/ coup /ku/ | qui /ki/ doux /du/ | die /di/ joue /ʒu/ | j /ʒi/ loup /lu/ | lit /li/ nous /nu/ | ni /ni/ ou /u/ | i /i/ pour /puʁ/ | pire /piʁ/ roue /ʁu/ | riz /ʁi/ sous /su/ | si /si/
u y coup /ku/ | q /ky/ doux /du/ | du /dy/ flux /fly/ | flou /flu/ four /fuʁ/ | fur /fyʁ/ fut /fy/ | fou /fu/ joue /ʒu/ | jus /ʒy/ loup /lu/ | lu /ly/ nous /nu/ | nu /ny/ ou /u/ | u /y/ pure /pyʁ/ | pour /puʁ/
u e avoue /avu/ | avez /ave/ bout /bu/ | b /be/ bouton /butɔ̃/ | béton /betɔ̃/ doux /du/ | d /de/ joue /ʒu/ | g /ʒe/ nous /nu/ | nez /ne/ ou /u/ | et /e/ sous /su/ | c /se/ tout /tu/ | t /te/ vous /vu/ | v /ve/
u ø doux /du/ | deux /dø/ eux /ø/ | ou /u/ fou /fu/ | feu /fø/ joue /ʒu/ | jeu /ʒø/ queue /kø/ | coup /ku/ sous /su/ | ceux /sø/ vous /vu/ | veut /vø/
u ə coup /ku/ | que /kə/ doux /du/ | de /də/ joue /ʒu/ | je /ʒə/ loup /lu/ | le /lə/ nous /nu/ | ne /nə/ ou /u/ | e /ə/ souci /susi/ | ceci /səsi/ sous /su/ | ce /sə/ tout /tu/ | te /tə/
u o bout /bu/ | beau /bo/ doux /du/ | dos /do/ faux /fo/ | fou /fu/ flou /flu/ | flot /flo/ loup /lu/ | lot /lo/ nous /nu/ | nos /no/ ou /u/ | o /o/ sous /su/ | saut /so/ tout /tu/ | taux /to/ trou /tʁu/ | trop /tʁo/
u ɛ ait /ɛ/ | ou /u/ avoue /avu/ | avait /avɛ/ boule /bul/ | belle /bɛl/ doute /dut/ | dette /dɛt/ fait /fɛ/ | fou /fu/ joue /ʒu/ | jet /ʒɛ/ loup /lu/ | lait /lɛ/ pour /puʁ/ | pair /pɛʁ/ quai /kɛ/ | coup /ku/ sous /su/ | sais /sɛ/
u ɛ̃ bout /bu/ | bain /bɛ̃/ fou /fu/ | fin /fɛ̃/ groupe /ɡʁup/ | grimpe /ɡʁɛ̃p/ loup /lu/ | lin /lɛ̃/ mousse /mus/ | mince /mɛ̃s/ souple /supl/ | simple /sɛ̃pl/ sous /su/ | sein /sɛ̃/ teint /tɛ̃/ | tout /tu/ train /tʁɛ̃/ | trou /tʁu/ vous /vu/ | vin /vɛ̃/
u œ autour /otuʁ/ | auteur /otœʁ/ court /kuʁ/ | cœur /kœʁ/ lourd /luʁ/ | leur /lœʁ/ ouvre /uvʁ/ | œuvre /œvʁ/ pour /puʁ/ | peur /pœʁ/ prouve /pʁuv/ | preuve /pʁœv/ éprouve /epʁuv/ | épreuve /epʁœv/
u œ̃ un /œ̃/ | ou /u/
u ɔ douter /dute/ | doter /dɔte/ foule /ful/ | folle /fɔl/ four /fuʁ/ | fort /fɔʁ/ lourd /luʁ/ | lors /lɔʁ/ pour /puʁ/ | port /pɔʁ/ pourtant /puʁtɑ̃/ | portant /pɔʁtɑ̃/ recours /ʁəkuʁ/ | record /ʁəkɔʁ/ tour /tuʁ/ | tort /tɔʁ/ voulait /vulɛ/ | volet /vɔlɛ/ voulez /vule/ | voler /vɔle/
u ɔ̃ bout /bu/ | bon /bɔ̃/ doux /du/ | don /dɔ̃/ fond /fɔ̃/ | fou /fu/ loup /lu/ | long /lɔ̃/ nous /nu/ | non /nɔ̃/ ou /u/ | on /ɔ̃/ roue /ʁu/ | rond /ʁɔ̃/ sous /su/ | son /sɔ̃/ tout /tu/ | ton /tɔ̃/ vous /vu/ | vont /vɔ̃/
u a boule /bul/ | balle /bal/ bout /bu/ | bas /ba/ coupe /kup/ | cap /kap/ look /luk/ | lac /lak/ loup /lu/ | la /la/ ou /u/ | a /a/ pour /puʁ/ | par /paʁ/ sous /su/ | sa /sa/ tour /tuʁ/ | tard /taʁ/ vous /vu/ | va /va/
u ɑ̃ avoue /avu/ | avant /avɑ̃/ coup /ku/ | camp /kɑ̃/ douce /dus/ | danse /dɑ̃s/ doux /du/ | dent /dɑ̃/ genre /ʒɑ̃ʁ/ | jour /ʒuʁ/ joue /ʒu/ | jan /ʒɑ̃/ loup /lu/ | lent /lɑ̃/ roue /ʁu/ | rend /ʁɑ̃/ sous /su/ | cent /sɑ̃/ vous /vu/ | vent /vɑ̃/
e
e i avis /avi/ | avez /ave/ by /bi/ | b /be/ crée /kʁe/ | cri /kʁi/ die /di/ | d /de/ et /e/ | i /i/ j /ʒi/ | g /ʒe/ nez /ne/ | ni /ni/ pis /pi/ | p /pe/ si /si/ | c /se/ vie /vi/ | v /ve/
e y crée /kʁe/ | cru /kʁy/ du /dy/ | d /de/ et /e/ | u /y/ jus /ʒy/ | g /ʒe/ mener /məne/ | menu /məny/ nez /ne/ | nu /ny/ pu /py/ | p /pe/ su /sy/ | c /se/ tu /ty/ | t /te/ vue /vy/ | v /ve/
e u avoue /avu/ | avez /ave/ bout /bu/ | b /be/ bouton /butɔ̃/ | béton /betɔ̃/ doux /du/ | d /de/ joue /ʒu/ | g /ʒe/ nous /nu/ | nez /ne/ ou /u/ | et /e/ sous /su/ | c /se/ tout /tu/ | t /te/ vous /vu/ | v /ve/
e ø ceux /sø/ | c /se/ creux /kʁø/ | crée /kʁe/ deux /dø/ | d /de/ douteux /dutø/ | douter /dute/ eux /ø/ | et /e/ héros /eʁo/ | euro /øʁo/ jeu /ʒø/ | g /ʒe/ lieu /ljø/ | lié /lje/ peu /pø/ | p /pe/ veut /vø/ | v /ve/
e ə ce /sə/ | c /se/ de /də/ | d /de/ et /e/ | e /ə/ je /ʒə/ | g /ʒe/ lesquels /lekɛl/ | lequel /ləkɛl/ nez /ne/ | ne /nə/ prenons /pʁənɔ̃/ | prénom /pʁenɔ̃/ ressent /ʁəsɑ̃/ | récent /ʁesɑ̃/ réserve /ʁezɛʁv/ | reserve /ʁəzɛʁv/ te /tə/ | t /te/
e o beau /bo/ | b /be/ clos /klo/ | clé /kle/ dos /do/ | d /de/ et /e/ | o /o/ gros /ɡʁo/ | gré /ɡʁe/ nos /no/ | nez /ne/ peau /po/ | p /pe/ saut /so/ | c /se/ taux /to/ | t /te/ veau /vo/ | v /ve/
e ɛ ait /ɛ/ | et /e/ allait /alɛ/ | aller /ale/ avait /avɛ/ | avez /ave/ cachet /kaʃɛ/ | cacher /kaʃe/ cotait /kɔtɛ/ | coté /kɔte/ jet /ʒɛ/ | g /ʒe/ paix /pɛ/ | p /pe/ sais /sɛ/ | c /se/ volet /vɔlɛ/ | voler /vɔle/ était /etɛ/ | été /ete/
e ɛ̃ bain /bɛ̃/ | b /be/ craint /kʁɛ̃/ | crée /kʁe/ grain /ɡʁɛ̃/ | gré /ɡʁe/ invite /ɛ̃vit/ | évite /evit/ klein /klɛ̃/ | clé /kle/ lien /ljɛ̃/ | lié /lje/ pain /pɛ̃/ | p /pe/ sein /sɛ̃/ | c /se/ teint /tɛ̃/ | t /te/ vin /vɛ̃/ | v /ve/
e œ̃ un /œ̃/ | et /e/
e ɔ loger /lɔʒe/ | léger /leʒe/ procéder /pʁɔsede/ | précédé /pʁesede/ provient /pʁɔvjɛ̃/ | prévient /pʁevjɛ̃/ provision /pʁɔvizjɔ̃/ | prévision /pʁevizjɔ̃/
e ɔ̃ avons /avɔ̃/ | avez /ave/ bon /bɔ̃/ | b /be/ don /dɔ̃/ | d /de/ lion /ljɔ̃/ | lié /lje/ non /nɔ̃/ | nez /ne/ on /ɔ̃/ | et /e/ pont /pɔ̃/ | p /pe/ son /sɔ̃/ | c /se/ ton /tɔ̃/ | t /te/ vont /vɔ̃/ | v /ve/
e a axé /akse/ | axa /aksa/ bas /ba/ | b /be/ chez /ʃe/ | chat /ʃa/ et /e/ | a /a/ gras /ɡʁa/ | gré /ɡʁe/ pas /pa/ | p /pe/ sa /sa/ | c /se/ va /va/ | v /ve/ émis /emi/ | ami /ami/ état /eta/ | été /ete/
e ɑ̃ avant /avɑ̃/ | avez /ave/ cent /sɑ̃/ | c /se/ champ /ʃɑ̃/ | chez /ʃe/ clan /klɑ̃/ | clé /kle/ crée /kʁe/ | cran /kʁɑ̃/ dent /dɑ̃/ | d /de/ grand /ɡʁɑ̃/ | gré /ɡʁe/ jan /ʒɑ̃/ | g /ʒe/ vent /vɑ̃/ | v /ve/ étant /etɑ̃/ | été /ete/
ø
ø i ceux /sø/ | si /si/ creux /kʁø/ | cri /kʁi/ deux /dø/ | die /di/ eux /ø/ | i /i/ jeu /ʒø/ | j /ʒi/ meuse /møz/ | mise /miz/ pis /pi/ | peu /pø/ queue /kø/ | qui /ki/ veut /vø/ | vie /vi/
ø y ceux /sø/ | su /sy/ creux /kʁø/ | cru /kʁy/ deux /dø/ | du /dy/ eux /ø/ | u /y/ fut /fy/ | feu /fø/ jus /ʒy/ | jeu /ʒø/ peu /pø/ | pu /py/ queue /kø/ | q /ky/ veut /vø/ | vue /vy/
ø u doux /du/ | deux /dø/ eux /ø/ | ou /u/ fou /fu/ | feu /fø/ joue /ʒu/ | jeu /ʒø/ queue /kø/ | coup /ku/ sous /su/ | ceux /sø/ vous /vu/ | veut /vø/
ø e ceux /sø/ | c /se/ creux /kʁø/ | crée /kʁe/ deux /dø/ | d /de/ douteux /dutø/ | douter /dute/ eux /ø/ | et /e/ héros /eʁo/ | euro /øʁo/ jeu /ʒø/ | g /ʒe/ lieu /ljø/ | lié /lje/ peu /pø/ | p /pe/ veut /vø/ | v /ve/
ø ə ceux /sø/ | ce /sə/ deux /dø/ | de /də/ eux /ø/ | e /ə/ jeu /ʒø/ | je /ʒə/ queue /kø/ | que /kə/
ø o cheveux /ʃəvø/ | chevaux /ʃəvo/ deux /dø/ | dos /do/ eux /ø/ | o /o/ faux /fo/ | feu /fø/ généreux /ʒeneʁø/ | généraux /ʒeneʁo/ peau /po/ | peu /pø/ saut /so/ | ceux /sø/ veut /vø/ | veau /vo/
ø ɛ eux /ø/ | ait /ɛ/ fait /fɛ/ | feu /fø/ jeu /ʒø/ | jet /ʒɛ/ paix /pɛ/ | peu /pø/ queue /kø/ | quai /kɛ/ sais /sɛ/ | ceux /sø/
ø ɛ̃ craint /kʁɛ̃/ | creux /kʁø/ fin /fɛ̃/ | feu /fø/ lieu /ljø/ | lien /ljɛ̃/ pain /pɛ̃/ | peu /pø/ sein /sɛ̃/ | ceux /sø/ veut /vø/ | vin /vɛ̃/ vieux /vjø/ | vient /vjɛ̃/
ø œ̃ eux /ø/ | un /œ̃/
ø ɔ neutre /nøtʁ/ | notre /nɔtʁ/
ø ɔ̃ ambitieux /ɑ̃bisjø/ | ambition /ɑ̃bisjɔ̃/ ceux /sø/ | son /sɔ̃/ deux /dø/ | don /dɔ̃/ eux /ø/ | on /ɔ̃/ fond /fɔ̃/ | feu /fø/ lion /ljɔ̃/ | lieu /ljø/ million /miljɔ̃/ | milieu /miljø/ pont /pɔ̃/ | peu /pø/ religieux /ʁəliʒjø/ | religion /ʁəliʒjɔ̃/ vont /vɔ̃/ | veut /vø/
ø a ceux /sø/ | sa /sa/ eux /ø/ | a /a/ jeudi /ʒødi/ | jadis /ʒadi/ peu /pø/ | pas /pa/ veut /vø/ | va /va/ vieux /vjø/ | via /vja/
ø ɑ̃ blanc /blɑ̃/ | bleu /blø/ ceux /sø/ | cent /sɑ̃/ creux /kʁø/ | cran /kʁɑ̃/ deux /dø/ | dent /dɑ̃/ jeu /ʒø/ | jan /ʒɑ̃/ queue /kø/ | camp /kɑ̃/ veut /vø/ | vent /vɑ̃/
ə
ə i die /di/ | de /də/ i /i/ | e /ə/ je /ʒə/ | j /ʒi/ lit /li/ | le /lə/ mis /mi/ | me /mə/ ni /ni/ | ne /nə/ qui /ki/ | que /kə/ si /si/ | ce /sə/
ə y du /dy/ | de /də/ jus /ʒy/ | je /ʒə/ lu /ly/ | le /lə/ nu /ny/ | ne /nə/ que /kə/ | q /ky/ su /sy/ | ce /sə/ tu /ty/ | te /tə/ u /y/ | e /ə/
ə u coup /ku/ | que /kə/ doux /du/ | de /də/ joue /ʒu/ | je /ʒə/ loup /lu/ | le /lə/ nous /nu/ | ne /nə/ ou /u/ | e /ə/ souci /susi/ | ceci /səsi/ sous /su/ | ce /sə/ tout /tu/ | te /tə/
ə e ce /sə/ | c /se/ de /də/ | d /de/ et /e/ | e /ə/ je /ʒə/ | g /ʒe/ lesquels /lekɛl/ | lequel /ləkɛl/ nez /ne/ | ne /nə/ prenons /pʁənɔ̃/ | prénom /pʁenɔ̃/ ressent /ʁəsɑ̃/ | récent /ʁesɑ̃/ réserve /ʁezɛʁv/ | reserve /ʁəzɛʁv/ te /tə/ | t /te/
ə ø ceux /sø/ | ce /sə/ deux /dø/ | de /də/ eux /ø/ | e /ə/ jeu /ʒø/ | je /ʒə/ queue /kø/ | que /kə/
ə o dos /do/ | de /də/ lot /lo/ | le /lə/ mot /mo/ | me /mə/ nos /no/ | ne /nə/ o /o/ | e /ə/ poser /poze/ | peser /pəze/ saut /so/ | ce /sə/ taux /to/ | te /tə/
ə ɛ ait /ɛ/ | e /ə/ jet /ʒɛ/ | je /ʒə/ lait /lɛ/ | le /lə/ mai /mɛ/ | me /mə/ quai /kɛ/ | que /kə/ sais /sɛ/ | ce /sə/
ə ɛ̃ lin /lɛ̃/ | le /lə/ main /mɛ̃/ | me /mə/ sein /sɛ̃/ | ce /sə/ teint /tɛ̃/ | te /tə/
ə œ̃ un /œ̃/ | e /ə/
ə ɔ saurait /sɔʁɛ/ | serait /səʁɛ/
ə ɔ̃ don /dɔ̃/ | de /də/ long /lɔ̃/ | le /lə/ mon /mɔ̃/ | me /mə/ non /nɔ̃/ | ne /nə/ on /ɔ̃/ | e /ə/ son /sɔ̃/ | ce /sə/ ton /tɔ̃/ | te /tə/
ə a e /ə/ | a /a/ laquelle /lakɛl/ | lequel /ləkɛl/ le /lə/ | la /la/ lever /ləve/ | laver /lave/ me /mə/ | ma /ma/ rapport /ʁapɔʁ/ | report /ʁəpɔʁ/ rapporter /ʁapɔʁte/ | reporter /ʁəpɔʁte/ rapproche /ʁapʁɔʃ/ | reproche /ʁəpʁɔʃ/ sa /sa/ | ce /sə/ selon /səlɔ̃/ | salon /salɔ̃/
ə ɑ̃ camp /kɑ̃/ | que /kə/ cent /sɑ̃/ | ce /sə/ dent /dɑ̃/ | de /də/ jan /ʒɑ̃/ | je /ʒə/ lent /lɑ̃/ | le /lə/ rempli /ʁɑ̃pli/ | repli /ʁəpli/ remporter /ʁɑ̃pɔʁte/ | reporter /ʁəpɔʁte/ temps /tɑ̃/ | te /tə/
o
o i aura /oʁa/ | ira /iʁa/ beau /bo/ | by /bi/ dos /do/ | die /di/ gros /ɡʁo/ | gris /ɡʁi/ lot /lo/ | lit /li/ mot /mo/ | mis /mi/ nos /no/ | ni /ni/ o /o/ | i /i/ peau /po/ | pis /pi/ prix /pʁi/ | pro /pʁo/
o y dos /do/ | du /dy/ faux /fo/ | fut /fy/ flux /fly/ | flot /flo/ lot /lo/ | lu /ly/ nos /no/ | nu /ny/ peau /po/ | pu /py/ saut /so/ | su /sy/ taux /to/ | tu /ty/ u /y/ | o /o/ veau /vo/ | vue /vy/
o u bout /bu/ | beau /bo/ doux /du/ | dos /do/ faux /fo/ | fou /fu/ flou /flu/ | flot /flo/ loup /lu/ | lot /lo/ nous /nu/ | nos /no/ ou /u/ | o /o/ sous /su/ | saut /so/ tout /tu/ | taux /to/ trou /tʁu/ | trop /tʁo/
o e beau /bo/ | b /be/ clos /klo/ | clé /kle/ dos /do/ | d /de/ et /e/ | o /o/ gros /ɡʁo/ | gré /ɡʁe/ nos /no/ | nez /ne/ peau /po/ | p /pe/ saut /so/ | c /se/ taux /to/ | t /te/ veau /vo/ | v /ve/
o ø cheveux /ʃəvø/ | chevaux /ʃəvo/ deux /dø/ | dos /do/ eux /ø/ | o /o/ faux /fo/ | feu /fø/ généreux /ʒeneʁø/ | généraux /ʒeneʁo/ peau /po/ | peu /pø/ saut /so/ | ceux /sø/ veut /vø/ | veau /vo/
o ə dos /do/ | de /də/ lot /lo/ | le /lə/ mot /mo/ | me /mə/ nos /no/ | ne /nə/ o /o/ | e /ə/ poser /poze/ | peser /pəze/ saut /so/ | ce /sə/ taux /to/ | te /tə/
o ɛ aisé /ɛze/ | osé /oze/ ait /ɛ/ | o /o/ faute /fot/ | faite /fɛt/ faux /fo/ | fait /fɛ/ lait /lɛ/ | lot /lo/ mot /mo/ | mai /mɛ/ peau /po/ | paix /pɛ/ sauce /sos/ | cesse /sɛs/ saut /so/ | sais /sɛ/ trait /tʁɛ/ | trop /tʁo/
o ɛ̃ aussi /osi/ | ainsi /ɛ̃si/ beau /bo/ | bain /bɛ̃/ faux /fo/ | fin /fɛ̃/ grain /ɡʁɛ̃/ | gros /ɡʁo/ klein /klɛ̃/ | clos /klo/ lot /lo/ | lin /lɛ̃/ main /mɛ̃/ | mot /mo/ peau /po/ | pain /pɛ̃/ sein /sɛ̃/ | saut /so/ veau /vo/ | vin /vɛ̃/
o œ jeune /ʒœn/ | jaune /ʒon/
o œ̃ défunt /defœ̃/ | défaut /defo/ un /œ̃/ | o /o/
o ɔ̃ beau /bo/ | bon /bɔ̃/ dos /do/ | don /dɔ̃/ fond /fɔ̃/ | faux /fo/ long /lɔ̃/ | lot /lo/ mot /mo/ | mon /mɔ̃/ nos /no/ | non /nɔ̃/ on /ɔ̃/ | o /o/ onze /ɔ̃z/ | ose /oz/ pont /pɔ̃/ | peau /po/ saut /so/ | son /sɔ̃/
o a aussi /osi/ | assis /asi/ beau /bo/ | bas /ba/ chaud /ʃo/ | chat /ʃa/ gros /ɡʁo/ | gras /ɡʁa/ lot /lo/ | la /la/ mot /mo/ | ma /ma/ o /o/ | a /a/ peau /po/ | pas /pa/ saut /so/ | sa /sa/ veau /vo/ | va /va/
o ɑ̃ chaud /ʃo/ | champ /ʃɑ̃/ clos /klo/ | clan /klɑ̃/ dent /dɑ̃/ | dos /do/ entre /ɑ̃tʁ/ | autre /otʁ/ grand /ɡʁɑ̃/ | gros /ɡʁo/ lent /lɑ̃/ | lot /lo/ prend /pʁɑ̃/ | pro /pʁo/ sauce /sos/ | sens /sɑ̃s/ saut /so/ | cent /sɑ̃/ vent /vɑ̃/ | veau /vo/
ɛ
ɛ i ait /ɛ/ | i /i/ dire /diʁ/ | der /dɛʁ/ il /il/ | l /ɛl/ jet /ʒɛ/ | j /ʒi/ lait /lɛ/ | lit /li/ mis /mi/ | mai /mɛ/ paix /pɛ/ | pis /pi/ pire /piʁ/ | pair /pɛʁ/ quai /kɛ/ | qui /ki/ émis /emi/ | émet /emɛ/
ɛ y ait /ɛ/ | u /y/ dur /dyʁ/ | der /dɛʁ/ fait /fɛ/ | fut /fy/ jus /ʒy/ | jet /ʒɛ/ lait /lɛ/ | lu /ly/ mur /myʁ/ | mer /mɛʁ/ paix /pɛ/ | pu /py/ pure /pyʁ/ | pair /pɛʁ/ quai /kɛ/ | q /ky/ une /yn/ | n /ɛn/
ɛ u ait /ɛ/ | ou /u/ avoue /avu/ | avait /avɛ/ boule /bul/ | belle /bɛl/ doute /dut/ | dette /dɛt/ fait /fɛ/ | fou /fu/ joue /ʒu/ | jet /ʒɛ/ loup /lu/ | lait /lɛ/ pour /puʁ/ | pair /pɛʁ/ quai /kɛ/ | coup /ku/ sous /su/ | sais /sɛ/
ɛ e ait /ɛ/ | et /e/ allait /alɛ/ | aller /ale/ avait /avɛ/ | avez /ave/ cachet /kaʃɛ/ | cacher /kaʃe/ cotait /kɔtɛ/ | coté /kɔte/ jet /ʒɛ/ | g /ʒe/ paix /pɛ/ | p /pe/ sais /sɛ/ | c /se/ volet /vɔlɛ/ | voler /vɔle/ était /etɛ/ | été /ete/
ɛ ø eux /ø/ | ait /ɛ/ fait /fɛ/ | feu /fø/ jeu /ʒø/ | jet /ʒɛ/ paix /pɛ/ | peu /pø/ queue /kø/ | quai /kɛ/ sais /sɛ/ | ceux /sø/
ɛ ə ait /ɛ/ | e /ə/ jet /ʒɛ/ | je /ʒə/ lait /lɛ/ | le /lə/ mai /mɛ/ | me /mə/ quai /kɛ/ | que /kə/ sais /sɛ/ | ce /sə/
ɛ o aisé /ɛze/ | osé /oze/ ait /ɛ/ | o /o/ faute /fot/ | faite /fɛt/ faux /fo/ | fait /fɛ/ lait /lɛ/ | lot /lo/ mot /mo/ | mai /mɛ/ peau /po/ | paix /pɛ/ sauce /sos/ | cesse /sɛs/ saut /so/ | sais /sɛ/ trait /tʁɛ/ | trop /tʁo/
ɛ ɛ̃ biais /bjɛ/ | bien /bjɛ̃/ cinq /sɛ̃k/ | sec /sɛk/ fait /fɛ/ | fin /fɛ̃/ frein /fʁɛ̃/ | frais /fʁɛ/ inde /ɛ̃d/ | aide /ɛd/ jouet /ʒwɛ/ | joint /ʒwɛ̃/ lait /lɛ/ | lin /lɛ̃/ main /mɛ̃/ | mai /mɛ/ paix /pɛ/ | pain /pɛ̃/ sein /sɛ̃/ | sais /sɛ/
ɛ œ heure /œʁ/ | r /ɛʁ/ mœurs /mœʁ/ | mer /mɛʁ/ peur /pœʁ/ | pair /pɛʁ/ seul /sœl/ | sel /sɛl/ sœur /sœʁ/ | sert /sɛʁ/
ɛ œ̃ ait /ɛ/ | un /œ̃/ parfait /paʁfɛ/ | parfum /paʁfœ̃/
ɛ ɔ bonne /bɔn/ | ben /bɛn/ colle /kɔl/ | quel /kɛl/ faire /fɛʁ/ | fort /fɔʁ/ forme /fɔʁm/ | ferme /fɛʁm/ mort /mɔʁ/ | mer /mɛʁ/ note /nɔt/ | net /nɛt/ or /ɔʁ/ | r /ɛʁ/ port /pɔʁ/ | pair /pɛʁ/ sol /sɔl/ | sel /sɛl/ sort /sɔʁ/ | sert /sɛʁ/
ɛ ɔ̃ ait /ɛ/ | on /ɔ̃/ allons /alɔ̃/ | allait /alɛ/ avons /avɔ̃/ | avait /avɛ/ fond /fɔ̃/ | fait /fɛ/ front /fʁɔ̃/ | frais /fʁɛ/ long /lɔ̃/ | lait /lɛ/ mon /mɔ̃/ | mai /mɛ/ ondes /ɔ̃d/ | aide /ɛd/ pont /pɔ̃/ | paix /pɛ/ sais /sɛ/ | son /sɔ̃/
ɛ a ait /ɛ/ | a /a/ art /aʁ/ | r /ɛʁ/ belle /bɛl/ | balle /bal/ lait /lɛ/ | la /la/ mai /mɛ/ | ma /ma/ marc /maʁ/ | mer /mɛʁ/ pair /pɛʁ/ | par /paʁ/ paix /pɛ/ | pas /pa/ sais /sɛ/ | sa /sa/ sec /sɛk/ | sac /sak/
ɛ ɑ̃ allant /alɑ̃/ | allait /alɛ/ avant /avɑ̃/ | avait /avɛ/ cesse /sɛs/ | sens /sɑ̃s/ cesser /sɛse/ | censé /sɑ̃se/ franc /fʁɑ̃/ | frais /fʁɛ/ jet /ʒɛ/ | jan /ʒɑ̃/ lent /lɑ̃/ | lait /lɛ/ quai /kɛ/ | camp /kɑ̃/ sais /sɛ/ | cent /sɑ̃/ étant /etɑ̃/ | était /etɛ/
ɛ̃
ɛ̃ i ainsi /ɛ̃si/ | ici /isi/ bain /bɛ̃/ | by /bi/ colis /kɔli/ | colin /kɔlɛ̃/ grain /ɡʁɛ̃/ | gris /ɡʁi/ lit /li/ | lin /lɛ̃/ main /mɛ̃/ | mis /mi/ pain /pɛ̃/ | pis /pi/ sein /sɛ̃/ | si /si/ vin /vɛ̃/ | vie /vi/ écrit /ekʁi/ | écrin /ekʁɛ̃/
ɛ̃ y craint /kʁɛ̃/ | cru /kʁy/ fut /fy/ | fin /fɛ̃/ lin /lɛ̃/ | lu /ly/ pain /pɛ̃/ | pu /py/ plein /plɛ̃/ | plus /ply/ sein /sɛ̃/ | su /sy/ teint /tɛ̃/ | tu /ty/ vue /vy/ | vin /vɛ̃/
ɛ̃ u bout /bu/ | bain /bɛ̃/ fou /fu/ | fin /fɛ̃/ groupe /ɡʁup/ | grimpe /ɡʁɛ̃p/ loup /lu/ | lin /lɛ̃/ mousse /mus/ | mince /mɛ̃s/ souple /supl/ | simple /sɛ̃pl/ sous /su/ | sein /sɛ̃/ teint /tɛ̃/ | tout /tu/ train /tʁɛ̃/ | trou /tʁu/ vous /vu/ | vin /vɛ̃/
ɛ̃ e bain /bɛ̃/ | b /be/ craint /kʁɛ̃/ | crée /kʁe/ grain /ɡʁɛ̃/ | gré /ɡʁe/ invite /ɛ̃vit/ | évite /evit/ klein /klɛ̃/ | clé /kle/ lien /ljɛ̃/ | lié /lje/ pain /pɛ̃/ | p /pe/ sein /sɛ̃/ | c /se/ teint /tɛ̃/ | t /te/ vin /vɛ̃/ | v /ve/
ɛ̃ ø craint /kʁɛ̃/ | creux /kʁø/ fin /fɛ̃/ | feu /fø/ lieu /ljø/ | lien /ljɛ̃/ pain /pɛ̃/ | peu /pø/ sein /sɛ̃/ | ceux /sø/ veut /vø/ | vin /vɛ̃/ vieux /vjø/ | vient /vjɛ̃/
ɛ̃ ə lin /lɛ̃/ | le /lə/ main /mɛ̃/ | me /mə/ sein /sɛ̃/ | ce /sə/ teint /tɛ̃/ | te /tə/
ɛ̃ o aussi /osi/ | ainsi /ɛ̃si/ beau /bo/ | bain /bɛ̃/ faux /fo/ | fin /fɛ̃/ grain /ɡʁɛ̃/ | gros /ɡʁo/ klein /klɛ̃/ | clos /klo/ lot /lo/ | lin /lɛ̃/ main /mɛ̃/ | mot /mo/ peau /po/ | pain /pɛ̃/ sein /sɛ̃/ | saut /so/ veau /vo/ | vin /vɛ̃/
ɛ̃ ɛ biais /bjɛ/ | bien /bjɛ̃/ cinq /sɛ̃k/ | sec /sɛk/ fait /fɛ/ | fin /fɛ̃/ frein /fʁɛ̃/ | frais /fʁɛ/ inde /ɛ̃d/ | aide /ɛd/ jouet /ʒwɛ/ | joint /ʒwɛ̃/ lait /lɛ/ | lin /lɛ̃/ main /mɛ̃/ | mai /mɛ/ paix /pɛ/ | pain /pɛ̃/ sein /sɛ̃/ | sais /sɛ/
ɛ̃ œ̃ brun /bʁœ̃/ | brin /bʁɛ̃/
ɛ̃ ɔ opposition /ɔpozisjɔ̃/ | imposition /ɛ̃pozisjɔ̃/ princesse /pʁɛ̃sɛs/ | process /pʁɔsɛs/
ɛ̃ ɔ̃ bain /bɛ̃/ | bon /bɔ̃/ fond /fɔ̃/ | fin /fɛ̃/ front /fʁɔ̃/ | frein /fʁɛ̃/ lion /ljɔ̃/ | lien /ljɛ̃/ long /lɔ̃/ | lin /lɛ̃/ main /mɛ̃/ | mon /mɔ̃/ ondes /ɔ̃d/ | inde /ɛ̃d/ pont /pɔ̃/ | pain /pɛ̃/ sein /sɛ̃/ | son /sɔ̃/ vont /vɔ̃/ | vin /vɛ̃/
ɛ̃ a bain /bɛ̃/ | bas /ba/ brin /bʁɛ̃/ | bras /bʁa/ cinq /sɛ̃k/ | sac /sak/ lin /lɛ̃/ | la /la/ loin /lwɛ̃/ | loi /lwa/ main /mɛ̃/ | ma /ma/ pain /pɛ̃/ | pas /pa/ quoi /kwa/ | coin /kwɛ̃/ sein /sɛ̃/ | sa /sa/ vin /vɛ̃/ | va /va/
ɛ̃ ɑ̃ craint /kʁɛ̃/ | cran /kʁɑ̃/ frein /fʁɛ̃/ | franc /fʁɑ̃/ grand /ɡʁɑ̃/ | grain /ɡʁɛ̃/ klein /klɛ̃/ | clan /klɑ̃/ lent /lɑ̃/ | lin /lɛ̃/ plein /plɛ̃/ | plan /plɑ̃/ sein /sɛ̃/ | cent /sɑ̃/ temps /tɑ̃/ | teint /tɛ̃/ vent /vɑ̃/ | vin /vɛ̃/ écrin /ekʁɛ̃/ | écran /ekʁɑ̃/
œ
œ i acquéreur /akeʁœʁ/ | acquérir /akeʁiʁ/ conteneurs /kɔ̃tnœʁ/ | contenir /kɔ̃tniʁ/ coureurs /kuʁœʁ/ | courir /kuʁiʁ/ feuille /fœj/ | fille /fij/ grandeur /ɡʁɑ̃dœʁ/ | grandir /ɡʁɑ̃diʁ/ lire /liʁ/ | leur /lœʁ/ pire /piʁ/ | peur /pœʁ/ serveur /sɛʁvœʁ/ | servir /sɛʁviʁ/ teneur /tənœʁ/ | tenir /təniʁ/ veulent /vœl/ | ville /vil/
œ y cure /kyʁ/ | cœur /kœʁ/ facture /faktyʁ/ | facteur /faktœʁ/ lecture /lɛktyʁ/ | lecteur /lɛktœʁ/ législature /leʒislatyʁ/ | législateur /leʒislatœʁ/ mœurs /mœʁ/ | mur /myʁ/ pure /pyʁ/ | peur /pœʁ/ sculpture /skyltyʁ/ | sculpteur /skyltœʁ/ sœur /sœʁ/ | sur /syʁ/
œ u autour /otuʁ/ | auteur /otœʁ/ court /kuʁ/ | cœur /kœʁ/ lourd /luʁ/ | leur /lœʁ/ ouvre /uvʁ/ | œuvre /œvʁ/ pour /puʁ/ | peur /pœʁ/ prouve /pʁuv/ | preuve /pʁœv/ éprouve /epʁuv/ | épreuve /epʁœv/
œ o jeune /ʒœn/ | jaune /ʒon/
œ ɛ heure /œʁ/ | r /ɛʁ/ mœurs /mœʁ/ | mer /mɛʁ/ peur /pœʁ/ | pair /pɛʁ/ seul /sœl/ | sel /sɛl/ sœur /sœʁ/ | sert /sɛʁ/
œ ɔ beurre /bœʁ/ | bord /bɔʁ/ heure /œʁ/ | or /ɔʁ/ lors /lɔʁ/ | leur /lœʁ/ mœurs /mœʁ/ | mort /mɔʁ/ port /pɔʁ/ | peur /pœʁ/ seul /sœl/ | sol /sɔl/ sort /sɔʁ/ | sœur /sœʁ/ veulent /vœl/ | vol /vɔl/
œ a beurre /bœʁ/ | bar /baʁ/ cœur /kœʁ/ | car /kaʁ/ feuille /fœj/ | faille /faj/ heure /œʁ/ | art /aʁ/ jeanne /ʒan/ | jeune /ʒœn/ mœurs /mœʁ/ | marc /maʁ/ peur /pœʁ/ | par /paʁ/ salle /sal/ | seul /sœl/ veulent /vœl/ | val /val/
œ̃
œ̃ i commun /kɔmœ̃/ | commis /kɔmi/ défunt /defœ̃/ | défi /defi/ un /œ̃/ | i /i/
œ̃ y un /œ̃/ | u /y/
œ̃ u un /œ̃/ | ou /u/
œ̃ e un /œ̃/ | et /e/
œ̃ ø eux /ø/ | un /œ̃/
œ̃ ə un /œ̃/ | e /ə/
œ̃ o défunt /defœ̃/ | défaut /defo/ un /œ̃/ | o /o/
œ̃ ɛ ait /ɛ/ | un /œ̃/ parfait /paʁfɛ/ | parfum /paʁfœ̃/
œ̃ ɛ̃ brun /bʁœ̃/ | brin /bʁɛ̃/
œ̃ ɔ̃ un /œ̃/ | on /ɔ̃/
œ̃ a brun /bʁœ̃/ | bras /bʁa/ un /œ̃/ | a /a/
œ̃ ɑ̃ comment /kɔmɑ̃/ | commun /kɔmœ̃/ défunt /defœ̃/ | défend /defɑ̃/
ɔ
ɔ i choc /ʃɔk/ | chic /ʃik/ folle /fɔl/ | file /fil/ forme /fɔʁm/ | firme /fiʁm/ lors /lɔʁ/ | lire /liʁ/ pile /pil/ | paul /pɔl/ port /pɔʁ/ | pire /piʁ/ poste /pɔst/ | piste /pist/ tort /tɔʁ/ | tire /tiʁ/ type /tip/ | top /tɔp/ vote /vɔt/ | vite /vit/
ɔ y allure /alyʁ/ | alors /alɔʁ/ durer /dyʁe/ | doré /dɔʁe/ fort /fɔʁ/ | fur /fyʁ/ julie /ʒyli/ | joli /ʒɔli/ mort /mɔʁ/ | mur /myʁ/ pure /pyʁ/ | port /pɔʁ/ pureté /pyʁte/ | porter /pɔʁte/ sort /sɔʁ/ | sur /syʁ/
ɔ u douter /dute/ | doter /dɔte/ foule /ful/ | folle /fɔl/ four /fuʁ/ | fort /fɔʁ/ lourd /luʁ/ | lors /lɔʁ/ pour /puʁ/ | port /pɔʁ/ pourtant /puʁtɑ̃/ | portant /pɔʁtɑ̃/ recours /ʁəkuʁ/ | record /ʁəkɔʁ/ tour /tuʁ/ | tort /tɔʁ/ voulait /vulɛ/ | volet /vɔlɛ/ voulez /vule/ | voler /vɔle/
ɔ e loger /lɔʒe/ | léger /leʒe/ procéder /pʁɔsede/ | précédé /pʁesede/ provient /pʁɔvjɛ̃/ | prévient /pʁevjɛ̃/ provision /pʁɔvizjɔ̃/ | prévision /pʁevizjɔ̃/
ɔ ø neutre /nøtʁ/ | notre /nɔtʁ/
ɔ ə saurait /sɔʁɛ/ | serait /səʁɛ/
ɔ ɛ bonne /bɔn/ | ben /bɛn/ colle /kɔl/ | quel /kɛl/ faire /fɛʁ/ | fort /fɔʁ/ forme /fɔʁm/ | ferme /fɛʁm/ mort /mɔʁ/ | mer /mɛʁ/ note /nɔt/ | net /nɛt/ or /ɔʁ/ | r /ɛʁ/ port /pɔʁ/ | pair /pɛʁ/ sol /sɔl/ | sel /sɛl/ sort /sɔʁ/ | sert /sɛʁ/
ɔ ɛ̃ opposition /ɔpozisjɔ̃/ | imposition /ɛ̃pozisjɔ̃/ princesse /pʁɛ̃sɛs/ | process /pʁɔsɛs/
ɔ œ beurre /bœʁ/ | bord /bɔʁ/ heure /œʁ/ | or /ɔʁ/ lors /lɔʁ/ | leur /lœʁ/ mœurs /mœʁ/ | mort /mɔʁ/ port /pɔʁ/ | peur /pœʁ/ seul /sœl/ | sol /sɔl/ sort /sɔʁ/ | sœur /sœʁ/ veulent /vœl/ | vol /vɔl/
ɔ ɔ̃ bombe /bɔ̃b/ | bob /bɔb/ comptait /kɔ̃tɛ/ | cotait /kɔtɛ/ compter /kɔ̃te/ | coté /kɔte/ conte /kɔ̃t/ | cote /kɔt/ monde /mɔ̃d/ | mode /mɔd/ sombre /sɔ̃bʁ/ | sobre /sɔbʁ/
ɔ a art /aʁ/ | or /ɔʁ/ bord /bɔʁ/ | bar /baʁ/ chaque /ʃak/ | choc /ʃɔk/ corée /kɔʁe/ | carré /kaʁe/ mort /mɔʁ/ | marc /maʁ/ port /pɔʁ/ | par /paʁ/ salle /sal/ | sol /sɔl/ tort /tɔʁ/ | tard /taʁ/ vogue /vɔɡ/ | vague /vaɡ/ vol /vɔl/ | val /val/
ɔ ɑ̃ penche /pɑ̃ʃ/ | poche /pɔʃ/ sambre /sɑ̃bʁ/ | sobre /sɔbʁ/ vente /vɑ̃t/ | vote /vɔt/ ventre /vɑ̃tʁ/ | votre /vɔtʁ/
ɔ̃
ɔ̃ i bon /bɔ̃/ | by /bi/ don /dɔ̃/ | die /di/ long /lɔ̃/ | lit /li/ mon /mɔ̃/ | mis /mi/ non /nɔ̃/ | ni /ni/ on /ɔ̃/ | i /i/ pont /pɔ̃/ | pis /pi/ rond /ʁɔ̃/ | riz /ʁi/ son /sɔ̃/ | si /si/ vont /vɔ̃/ | vie /vi/
ɔ̃ y don /dɔ̃/ | du /dy/ fond /fɔ̃/ | fut /fy/ long /lɔ̃/ | lu /ly/ non /nɔ̃/ | nu /ny/ on /ɔ̃/ | u /y/ pont /pɔ̃/ | pu /py/ rond /ʁɔ̃/ | rue /ʁy/ son /sɔ̃/ | su /sy/ ton /tɔ̃/ | tu /ty/ vont /vɔ̃/ | vue /vy/
ɔ̃ u bout /bu/ | bon /bɔ̃/ doux /du/ | don /dɔ̃/ fond /fɔ̃/ | fou /fu/ loup /lu/ | long /lɔ̃/ nous /nu/ | non /nɔ̃/ ou /u/ | on /ɔ̃/ roue /ʁu/ | rond /ʁɔ̃/ sous /su/ | son /sɔ̃/ tout /tu/ | ton /tɔ̃/ vous /vu/ | vont /vɔ̃/
ɔ̃ e avons /avɔ̃/ | avez /ave/ bon /bɔ̃/ | b /be/ don /dɔ̃/ | d /de/ lion /ljɔ̃/ | lié /lje/ non /nɔ̃/ | nez /ne/ on /ɔ̃/ | et /e/ pont /pɔ̃/ | p /pe/ son /sɔ̃/ | c /se/ ton /tɔ̃/ | t /te/ vont /vɔ̃/ | v /ve/
ɔ̃ ø ambitieux /ɑ̃bisjø/ | ambition /ɑ̃bisjɔ̃/ ceux /sø/ | son /sɔ̃/ deux /dø/ | don /dɔ̃/ eux /ø/ | on /ɔ̃/ fond /fɔ̃/ | feu /fø/ lion /ljɔ̃/ | lieu /ljø/ million /miljɔ̃/ | milieu /miljø/ pont /pɔ̃/ | peu /pø/ religieux /ʁəliʒjø/ | religion /ʁəliʒjɔ̃/ vont /vɔ̃/ | veut /vø/
ɔ̃ ə don /dɔ̃/ | de /də/ long /lɔ̃/ | le /lə/ mon /mɔ̃/ | me /mə/ non /nɔ̃/ | ne /nə/ on /ɔ̃/ | e /ə/ son /sɔ̃/ | ce /sə/ ton /tɔ̃/ | te /tə/
ɔ̃ o beau /bo/ | bon /bɔ̃/ dos /do/ | don /dɔ̃/ fond /fɔ̃/ | faux /fo/ long /lɔ̃/ | lot /lo/ mot /mo/ | mon /mɔ̃/ nos /no/ | non /nɔ̃/ on /ɔ̃/ | o /o/ onze /ɔ̃z/ | ose /oz/ pont /pɔ̃/ | peau /po/ saut /so/ | son /sɔ̃/
ɔ̃ ɛ ait /ɛ/ | on /ɔ̃/ allons /alɔ̃/ | allait /alɛ/ avons /avɔ̃/ | avait /avɛ/ fond /fɔ̃/ | fait /fɛ/ front /fʁɔ̃/ | frais /fʁɛ/ long /lɔ̃/ | lait /lɛ/ mon /mɔ̃/ | mai /mɛ/ ondes /ɔ̃d/ | aide /ɛd/ pont /pɔ̃/ | paix /pɛ/ sais /sɛ/ | son /sɔ̃/
ɔ̃ ɛ̃ bain /bɛ̃/ | bon /bɔ̃/ fond /fɔ̃/ | fin /fɛ̃/ front /fʁɔ̃/ | frein /fʁɛ̃/ lion /ljɔ̃/ | lien /ljɛ̃/ long /lɔ̃/ | lin /lɛ̃/ main /mɛ̃/ | mon /mɔ̃/ ondes /ɔ̃d/ | inde /ɛ̃d/ pont /pɔ̃/ | pain /pɛ̃/ sein /sɛ̃/ | son /sɔ̃/ vont /vɔ̃/ | vin /vɛ̃/
ɔ̃ œ̃ un /œ̃/ | on /ɔ̃/
ɔ̃ ɔ bombe /bɔ̃b/ | bob /bɔb/ comptait /kɔ̃tɛ/ | cotait /kɔtɛ/ compter /kɔ̃te/ | coté /kɔte/ conte /kɔ̃t/ | cote /kɔt/ monde /mɔ̃d/ | mode /mɔd/ sombre /sɔ̃bʁ/ | sobre /sɔbʁ/
ɔ̃ a bon /bɔ̃/ | bas /ba/ havas /ava/ | avons /avɔ̃/ long /lɔ̃/ | la /la/ mon /mɔ̃/ | ma /ma/ on /ɔ̃/ | a /a/ plomb /plɔ̃/ | plat /pla/ pompe /pɔ̃p/ | pape /pap/ pont /pɔ̃/ | pas /pa/ son /sɔ̃/ | sa /sa/ vont /vɔ̃/ | va /va/
ɔ̃ ɑ̃ allons /alɔ̃/ | allant /alɑ̃/ avons /avɔ̃/ | avant /avɑ̃/ cent /sɑ̃/ | son /sɔ̃/ dent /dɑ̃/ | don /dɔ̃/ front /fʁɔ̃/ | franc /fʁɑ̃/ long /lɔ̃/ | lent /lɑ̃/ plomb /plɔ̃/ | plan /plɑ̃/ rond /ʁɔ̃/ | rend /ʁɑ̃/ temps /tɑ̃/ | ton /tɔ̃/ vont /vɔ̃/ | vent /vɑ̃/
a
a i axe /aks/ | x /iks/ bas /ba/ | by /bi/ dite /dit/ | date /dat/ i /i/ | a /a/ lit /li/ | la /la/ mis /mi/ | ma /ma/ pis /pi/ | pas /pa/ si /si/ | sa /sa/ six /sis/ | sas /sas/ vie /vi/ | va /va/
a y basse /bas/ | bus /bys/ cure /kyʁ/ | car /kaʁ/ lu /ly/ | la /la/ marc /maʁ/ | mur /myʁ/ pas /pa/ | pu /py/ plus /ply/ | plat /pla/ pure /pyʁ/ | par /paʁ/ su /sy/ | sa /sa/ u /y/ | a /a/ vue /vy/ | va /va/
a u boule /bul/ | balle /bal/ bout /bu/ | bas /ba/ coupe /kup/ | cap /kap/ look /luk/ | lac /lak/ loup /lu/ | la /la/ ou /u/ | a /a/ pour /puʁ/ | par /paʁ/ sous /su/ | sa /sa/ tour /tuʁ/ | tard /taʁ/ vous /vu/ | va /va/
a e axé /akse/ | axa /aksa/ bas /ba/ | b /be/ chez /ʃe/ | chat /ʃa/ et /e/ | a /a/ gras /ɡʁa/ | gré /ɡʁe/ pas /pa/ | p /pe/ sa /sa/ | c /se/ va /va/ | v /ve/ émis /emi/ | ami /ami/ état /eta/ | été /ete/
a ø ceux /sø/ | sa /sa/ eux /ø/ | a /a/ jeudi /ʒødi/ | jadis /ʒadi/ peu /pø/ | pas /pa/ veut /vø/ | va /va/ vieux /vjø/ | via /vja/
a ə e /ə/ | a /a/ laquelle /lakɛl/ | lequel /ləkɛl/ le /lə/ | la /la/ lever /ləve/ | laver /lave/ me /mə/ | ma /ma/ rapport /ʁapɔʁ/ | report /ʁəpɔʁ/ rapporter /ʁapɔʁte/ | reporter /ʁəpɔʁte/ rapproche /ʁapʁɔʃ/ | reproche /ʁəpʁɔʃ/ sa /sa/ | ce /sə/ selon /səlɔ̃/ | salon /salɔ̃/
a o aussi /osi/ | assis /asi/ beau /bo/ | bas /ba/ chaud /ʃo/ | chat /ʃa/ gros /ɡʁo/ | gras /ɡʁa/ lot /lo/ | la /la/ mot /mo/ | ma /ma/ o /o/ | a /a/ peau /po/ | pas /pa/ saut /so/ | sa /sa/ veau /vo/ | va /va/
a ɛ ait /ɛ/ | a /a/ art /aʁ/ | r /ɛʁ/ belle /bɛl/ | balle /bal/ lait /lɛ/ | la /la/ mai /mɛ/ | ma /ma/ marc /maʁ/ | mer /mɛʁ/ pair /pɛʁ/ | par /paʁ/ paix /pɛ/ | pas /pa/ sais /sɛ/ | sa /sa/ sec /sɛk/ | sac /sak/
a ɛ̃ bain /bɛ̃/ | bas /ba/ brin /bʁɛ̃/ | bras /bʁa/ cinq /sɛ̃k/ | sac /sak/ lin /lɛ̃/ | la /la/ loin /lwɛ̃/ | loi /lwa/ main /mɛ̃/ | ma /ma/ pain /pɛ̃/ | pas /pa/ quoi /kwa/ | coin /kwɛ̃/ sein /sɛ̃/ | sa /sa/ vin /vɛ̃/ | va /va/
a œ beurre /bœʁ/ | bar /baʁ/ cœur /kœʁ/ | car /kaʁ/ feuille /fœj/ | faille /faj/ heure /œʁ/ | art /aʁ/ jeanne /ʒan/ | jeune /ʒœn/ mœurs /mœʁ/ | marc /maʁ/ peur /pœʁ/ | par /paʁ/ salle /sal/ | seul /sœl/ veulent /vœl/ | val /val/
a œ̃ brun /bʁœ̃/ | bras /bʁa/ un /œ̃/ | a /a/
a ɔ art /aʁ/ | or /ɔʁ/ bord /bɔʁ/ | bar /baʁ/ chaque /ʃak/ | choc /ʃɔk/ corée /kɔʁe/ | carré /kaʁe/ mort /mɔʁ/ | marc /maʁ/ port /pɔʁ/ | par /paʁ/ salle /sal/ | sol /sɔl/ tort /tɔʁ/ | tard /taʁ/ vogue /vɔɡ/ | vague /vaɡ/ vol /vɔl/ | val /val/
a ɔ̃ bon /bɔ̃/ | bas /ba/ havas /ava/ | avons /avɔ̃/ long /lɔ̃/ | la /la/ mon /mɔ̃/ | ma /ma/ on /ɔ̃/ | a /a/ plomb /plɔ̃/ | plat /pla/ pompe /pɔ̃p/ | pape /pap/ pont /pɔ̃/ | pas /pa/ son /sɔ̃/ | sa /sa/ vont /vɔ̃/ | va /va/
a ɑ̃ capot /kapo/ | campo /kɑ̃po/ cent /sɑ̃/ | sa /sa/ champ /ʃɑ̃/ | chat /ʃa/ enfin /ɑ̃fɛ̃/ | afin /afɛ̃/ envie /ɑ̃vi/ | avis /avi/ lent /lɑ̃/ | la /la/ plat /pla/ | plan /plɑ̃/ sens /sɑ̃s/ | sas /sas/ vent /vɑ̃/ | va /va/ étant /etɑ̃/ | état /eta/
ɑ̃
ɑ̃ i agent /aʒɑ̃/ | agit /aʒi/ camp /kɑ̃/ | qui /ki/ cent /sɑ̃/ | si /si/ cran /kʁɑ̃/ | cri /kʁi/ dent /dɑ̃/ | die /di/ jan /ʒɑ̃/ | j /ʒi/ lent /lɑ̃/ | lit /li/ rend /ʁɑ̃/ | riz /ʁi/ sens /sɑ̃s/ | six /sis/ vent /vɑ̃/ | vie /vi/
ɑ̃ y camp /kɑ̃/ | q /ky/ cent /sɑ̃/ | su /sy/ cran /kʁɑ̃/ | cru /kʁy/ dent /dɑ̃/ | du /dy/ jus /ʒy/ | jan /ʒɑ̃/ lent /lɑ̃/ | lu /ly/ plus /ply/ | plan /plɑ̃/ rend /ʁɑ̃/ | rue /ʁy/ vent /vɑ̃/ | vue /vy/ élan /elɑ̃/ | élu /ely/
ɑ̃ u avoue /avu/ | avant /avɑ̃/ coup /ku/ | camp /kɑ̃/ douce /dus/ | danse /dɑ̃s/ doux /du/ | dent /dɑ̃/ genre /ʒɑ̃ʁ/ | jour /ʒuʁ/ joue /ʒu/ | jan /ʒɑ̃/ loup /lu/ | lent /lɑ̃/ roue /ʁu/ | rend /ʁɑ̃/ sous /su/ | cent /sɑ̃/ vous /vu/ | vent /vɑ̃/
ɑ̃ e avant /avɑ̃/ | avez /ave/ cent /sɑ̃/ | c /se/ champ /ʃɑ̃/ | chez /ʃe/ clan /klɑ̃/ | clé /kle/ crée /kʁe/ | cran /kʁɑ̃/ dent /dɑ̃/ | d /de/ grand /ɡʁɑ̃/ | gré /ɡʁe/ jan /ʒɑ̃/ | g /ʒe/ vent /vɑ̃/ | v /ve/ étant /etɑ̃/ | été /ete/
ɑ̃ ø blanc /blɑ̃/ | bleu /blø/ ceux /sø/ | cent /sɑ̃/ creux /kʁø/ | cran /kʁɑ̃/ deux /dø/ | dent /dɑ̃/ jeu /ʒø/ | jan /ʒɑ̃/ queue /kø/ | camp /kɑ̃/ veut /vø/ | vent /vɑ̃/
ɑ̃ ə camp /kɑ̃/ | que /kə/ cent /sɑ̃/ | ce /sə/ dent /dɑ̃/ | de /də/ jan /ʒɑ̃/ | je /ʒə/ lent /lɑ̃/ | le /lə/ rempli /ʁɑ̃pli/ | repli /ʁəpli/ remporter /ʁɑ̃pɔʁte/ | reporter /ʁəpɔʁte/ temps /tɑ̃/ | te /tə/
ɑ̃ o chaud /ʃo/ | champ /ʃɑ̃/ clos /klo/ | clan /klɑ̃/ dent /dɑ̃/ | dos /do/ entre /ɑ̃tʁ/ | autre /otʁ/ grand /ɡʁɑ̃/ | gros /ɡʁo/ lent /lɑ̃/ | lot /lo/ prend /pʁɑ̃/ | pro /pʁo/ sauce /sos/ | sens /sɑ̃s/ saut /so/ | cent /sɑ̃/ vent /vɑ̃/ | veau /vo/
ɑ̃ ɛ allant /alɑ̃/ | allait /alɛ/ avant /avɑ̃/ | avait /avɛ/ cesse /sɛs/ | sens /sɑ̃s/ cesser /sɛse/ | censé /sɑ̃se/ franc /fʁɑ̃/ | frais /fʁɛ/ jet /ʒɛ/ | jan /ʒɑ̃/ lent /lɑ̃/ | lait /lɛ/ quai /kɛ/ | camp /kɑ̃/ sais /sɛ/ | cent /sɑ̃/ étant /etɑ̃/ | était /etɛ/
ɑ̃ ɛ̃ craint /kʁɛ̃/ | cran /kʁɑ̃/ frein /fʁɛ̃/ | franc /fʁɑ̃/ grand /ɡʁɑ̃/ | grain /ɡʁɛ̃/ klein /klɛ̃/ | clan /klɑ̃/ lent /lɑ̃/ | lin /lɛ̃/ plein /plɛ̃/ | plan /plɑ̃/ sein /sɛ̃/ | cent /sɑ̃/ temps /tɑ̃/ | teint /tɛ̃/ vent /vɑ̃/ | vin /vɛ̃/ écrin /ekʁɛ̃/ | écran /ekʁɑ̃/
ɑ̃ œ̃ comment /kɔmɑ̃/ | commun /kɔmœ̃/ défunt /defœ̃/ | défend /defɑ̃/
ɑ̃ ɔ penche /pɑ̃ʃ/ | poche /pɔʃ/ sambre /sɑ̃bʁ/ | sobre /sɔbʁ/ vente /vɑ̃t/ | vote /vɔt/ ventre /vɑ̃tʁ/ | votre /vɔtʁ/
ɑ̃ ɔ̃ allons /alɔ̃/ | allant /alɑ̃/ avons /avɔ̃/ | avant /avɑ̃/ cent /sɑ̃/ | son /sɔ̃/ dent /dɑ̃/ | don /dɔ̃/ front /fʁɔ̃/ | franc /fʁɑ̃/ long /lɔ̃/ | lent /lɑ̃/ plomb /plɔ̃/ | plan /plɑ̃/ rond /ʁɔ̃/ | rend /ʁɑ̃/ temps /tɑ̃/ | ton /tɔ̃/ vont /vɔ̃/ | vent /vɑ̃/
ɑ̃ a capot /kapo/ | campo /kɑ̃po/ cent /sɑ̃/ | sa /sa/ champ /ʃɑ̃/ | chat /ʃa/ enfin /ɑ̃fɛ̃/ | afin /afɛ̃/ envie /ɑ̃vi/ | avis /avi/ lent /lɑ̃/ | la /la/ plat /pla/ | plan /plɑ̃/ sens /sɑ̃s/ | sas /sas/ vent /vɑ̃/ | va /va/ étant /etɑ̃/ | état /eta/
© Copyright 2019 Jonathan Hall