MinimalPairs.Net

Minimal Pair Lists for Language Study

Questions or comments?

I want to hear from you!

List of minimal pairs for American English

(Return to index)
p
p b cap /kæp/ | cab /kæb/ lap /læp/ | lab /læb/ mop /mɑp/ | mob /mɑb/ pad /pæd/ | bad /bæd/ pan /pæn/ | ban /bæn/ pat /pæt/ | bat /bæt/ pay /pe͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ pea /pi/ | bee /bi/ peg /pɛɡ/ | beg /bɛɡ/ pet /pɛt/ | bet /bɛt/
p t cat /kæt/ | cap /kæp/ cut /kʌt/ | cup /kʌp/ hit /hɪt/ | hip /hɪp/ hot /hɑt/ | hop /hɑp/ lit /lɪt/ | lip /lɪp/ mat /mæt/ | map /mæp/ pet /pɛt/ | pep /pɛp/ pit /pɪt/ | pip /pɪp/ pot /pɑt/ | pop /pɑp/ sat /sæt/ | sap /sæp/
p t͡ʃ ape /e͡ɪp/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ beach /bit͡ʃ/ | beep /bip/ catch /kæt͡ʃ/ | cap /kæp/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | pain /pe͡ɪn/ chair /t͡ʃɛɹ/ | pair /pɛɹ/ chat /t͡ʃæt/ | pat /pæt/ chin /t͡ʃɪn/ | pin /pɪn/ chip /t͡ʃɪp/ | pip /pɪp/ chop /t͡ʃɑp/ | pop /pɑp/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rip /ɹɪp/
p d ape /e͡ɪp/ | aid /e͡ɪd/ dip /dɪp/ | did /dɪd/ hip /hɪp/ | hid /hɪd/ lap /læp/ | lad /læd/ lip /lɪp/ | lid /lɪd/ map /mæp/ | mad /mæd/ pad /pæd/ | dad /dæd/ pay /pe͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ pea /pi/ | d /di/ pie /pa͡ɪ/ | die /da͡ɪ/
p d͡ʒ ape /e͡ɪp/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ cape /ke͡ɪp/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ pale /pe͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ pay /pe͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ pea /pi/ | g /d͡ʒi/ pet /pɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ pets /pɛts/ | jets /d͡ʒɛts/ pin /pɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ poke /po͡ʊk/ | joke /d͡ʒo͡ʊk/ pump /pʌmp/ | jump /d͡ʒʌmp/
p k ache /e͡ɪk/ | ape /e͡ɪp/ cape /ke͡ɪp/ | cake /ke͡ɪk/ cock /kɑk/ | cop /kɑp/ pan /pæn/ | can /kæn/ pat /pæt/ | cat /kæt/ pay /pe͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ pea /pi/ | key /ki/ pin /pɪn/ | kin /kɪn/ pit /pɪt/ | kit /kɪt/ pop /pɑp/ | cop /kɑp/
p ɡ dip /dɪp/ | dig /dɪɡ/ gap /ɡæp/ | gag /ɡæɡ/ hop /hɑp/ | hog /hɑɡ/ pal /pæl/ | gal /ɡæl/ pay /pe͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ pep /pɛp/ | peg /pɛɡ/ pet /pɛt/ | get /ɡɛt/ pie /pa͡ɪ/ | guy /ɡa͡ɪ/ pig /pɪɡ/ | gig /ɡɪɡ/ pip /pɪp/ | pig /pɪɡ/
p m ape /e͡ɪp/ | aim /e͡ɪm/ dip /dɪp/ | dim /dɪm/ hip /hɪp/ | him /hɪm/ mop /mɑp/ | mom /mɑm/ pad /pæd/ | mad /mæd/ pan /pæn/ | man /mæn/ pat /pæt/ | mat /mæt/ pay /pe͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ pea /pi/ | me /mi/ pen /pɛn/ | men /mɛn/
p n cap /kæp/ | can /kæn/ cop /kɑp/ | con /kɑn/ map /mæp/ | man /mæn/ pep /pɛp/ | pen /pɛn/ pet /pɛt/ | net /nɛt/ pip /pɪp/ | pin /pɪn/ pod /pɑd/ | nod /nɑd/ pot /pɑt/ | not /nɑt/ sip /sɪp/ | sin /sɪn/ tap /tæp/ | tan /tæn/
p ŋ ding /dɪŋ/ | dip /dɪp/ fling /flɪŋ/ | flip /flɪp/ gang /ɡæŋ/ | gap /ɡæp/ ping /pɪŋ/ | pip /pɪp/ ring /ɹɪŋ/ | rip /ɹɪp/ sang /sæŋ/ | sap /sæp/ sing /sɪŋ/ | sip /sɪp/ sling /slɪŋ/ | slip /slɪp/ wing /wɪŋ/ | whip /wɪp/ wrap /ɹæp/ | rang /ɹæŋ/
p f beep /bip/ | beef /bif/ cuff /kʌf/ | cup /kʌp/ foot /fʊt/ | put /pʊt/ leap /lip/ | leaf /lif/ pan /pæn/ | fan /fæn/ pat /pæt/ | fat /fæt/ pea /pi/ | fee /fi/ pin /pɪn/ | fin /fɪn/ pit /pɪt/ | fit /fɪt/ pox /pɑks/ | fox /fɑks/
p v cave /ke͡ɪv/ | cape /ke͡ɪp/ oval /o͡ʊvəl/ | opal /o͡ʊpəl/ pea /pi/ | v /vi/ rave /ɹe͡ɪv/ | rape /ɹe͡ɪp/ up /ʌp/ | of /ʌv/ van /væn/ | pan /pæn/ vase /ve͡ɪs/ | pace /pe͡ɪs/ vast /væst/ | past /pæst/ veil /ve͡ɪl/ | pale /pe͡ɪl/ vet /vɛt/ | pet /pɛt/
p θ health /hɛlθ/ | help /hɛlp/ math /mæθ/ | map /mæp/ sooth /suθ/ | soup /sup/ thaws /θɔz/ | pause /pɔz/ thick /θɪk/ | pick /pɪk/ thighs /θa͡ɪz/ | pies /pa͡ɪz/ thin /θɪn/ | pin /pɪn/ thing /θɪŋ/ | ping /pɪŋ/ think /θɪŋk/ | pink /pɪŋk/ wrath /ɹæθ/ | wrap /ɹæp/
p ð soothe /suð/ | soup /sup/ that /ðæt/ | pat /pæt/ thee /ði/ | pea /pi/ then /ðɛn/ | pen /pɛn/ there /ðɛɹ/ | pair /pɛɹ/ these /ðiz/ | peas /piz/ they /ðe͡ɪ/ | pay /pe͡ɪ/ those /ðo͡ʊz/ | pose /po͡ʊz/ upper /ʌpəɹ/ | other /ʌðəɹ/ with /wɪð/ | whip /wɪp/
p s ape /e͡ɪp/ | ace /e͡ɪs/ gas /ɡæs/ | gap /ɡæp/ sad /sæd/ | pad /pæd/ sat /sæt/ | pat /pæt/ say /se͡ɪ/ | pay /pe͡ɪ/ see /si/ | pea /pi/ set /sɛt/ | pet /pɛt/ sin /sɪn/ | pin /pɪn/ sip /sɪp/ | pip /pɪp/ us /ʌs/ | up /ʌp/
p z 'tis /tɪz/ | tip /tɪp/ bees /biz/ | beep /bip/ doze /do͡ʊz/ | dope /do͡ʊp/ his /hɪz/ | hip /hɪp/ hose /ho͡ʊz/ | hope /ho͡ʊp/ pea /pi/ | z /zi/ zen /zɛn/ | pen /pɛn/ zig /zɪɡ/ | pig /pɪɡ/ zip /zɪp/ | pip /pɪp/ zit /zɪt/ | pit /pɪt/
p ʃ cash /kæʃ/ | cap /kæp/ dish /dɪʃ/ | dip /dɪp/ mash /mæʃ/ | map /mæp/ she /ʃi/ | pea /pi/ ship /ʃɪp/ | pip /pɪp/ shop /ʃɑp/ | pop /pɑp/ shot /ʃɑt/ | pot /pɑt/ sure /ʃʊɹ/ | poor /pʊɹ/ wish /wɪʃ/ | whip /wɪp/ wrap /ɹæp/ | rash /ɹæʃ/
p ɹ cop /kɑp/ | car /kɑɹ/ ran /ɹæn/ | pan /pæn/ rat /ɹæt/ | pat /pæt/ ray /ɹe͡ɪ/ | pay /pe͡ɪ/ rig /ɹɪɡ/ | pig /pɪɡ/ rip /ɹɪp/ | pip /pɪp/ rod /ɹɑd/ | pod /pɑd/ rot /ɹɑt/ | pot /pɑt/ rub /ɹʌb/ | pub /pʌb/ rye /ɹa͡ɪ/ | pie /pa͡ɪ/
p l ape /e͡ɪp/ | ale /e͡ɪl/ gap /ɡæp/ | gal /ɡæl/ pad /pæd/ | lad /læd/ pay /pe͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ peg /pɛɡ/ | leg /lɛɡ/ pet /pɛt/ | let /lɛt/ pie /pa͡ɪ/ | lie /la͡ɪ/ pip /pɪp/ | lip /lɪp/ pit /pɪt/ | lit /lɪt/ pot /pɑt/ | lot /lɑt/
p j pack /pæk/ | yak /jæk/ yacht /jɑt/ | pot /pɑt/ yawn /jɔn/ | pawn /pɔn/ yet /jɛt/ | pet /pɛt/ your /jʊɹ/ | poor /pʊɹ/
p w pea /pi/ | we /wi/ pie /pa͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ pour /pɔɹ/ | war /wɔɹ/ swat /swɑt/ | spot /spɑt/ wad /wɑd/ | pod /pɑd/ way /we͡ɪ/ | pay /pe͡ɪ/ wet /wɛt/ | pet /pɛt/ wig /wɪɡ/ | pig /pɪɡ/ win /wɪn/ | pin /pɪn/ wit /wɪt/ | pit /pɪt/
b
b p cap /kæp/ | cab /kæb/ lap /læp/ | lab /læb/ mop /mɑp/ | mob /mɑb/ pad /pæd/ | bad /bæd/ pan /pæn/ | ban /bæn/ pat /pæt/ | bat /bæt/ pay /pe͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ pea /pi/ | bee /bi/ peg /pɛɡ/ | beg /bɛɡ/ pet /pɛt/ | bet /bɛt/
b t at /æt/ | ab /æb/ cat /kæt/ | cab /kæb/ got /ɡɑt/ | gob /ɡɑb/ rot /ɹɑt/ | rob /ɹɑb/ tag /tæɡ/ | bag /bæɡ/ tan /tæn/ | ban /bæn/ tea /ti/ | bee /bi/ tin /tɪn/ | bin /bɪn/ toy /tɔ͡ɪ/ | boy /bɔ͡ɪ/ two /tu/ | boo /bu/
b t͡ʃ catch /kæt͡ʃ/ | cab /kæb/ chair /t͡ʃɛɹ/ | bear /bɛɹ/ chase /t͡ʃe͡ɪs/ | base /be͡ɪs/ chat /t͡ʃæt/ | bat /bæt/ cheap /t͡ʃip/ | beep /bip/ chest /t͡ʃɛst/ | best /bɛst/ chief /t͡ʃif/ | beef /bif/ chin /t͡ʃɪn/ | bin /bɪn/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rib /ɹɪb/ such /sʌt͡ʃ/ | sub /sʌb/
b d add /æd/ | ab /æb/ ads /ædz/ | abs /æbz/ bee /bi/ | d /di/ boo /bu/ | do /du/ dad /dæd/ | bad /bæd/ day /de͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ did /dɪd/ | bid /bɪd/ dig /dɪɡ/ | big /bɪɡ/ dug /dʌɡ/ | bug /bʌɡ/ god /ɡɑd/ | gob /ɡɑb/
b d͡ʒ Jew /d͡ʒu/ | boo /bu/ bay /be͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ bee /bi/ | g /d͡ʒi/ gene /d͡ʒin/ | bean /bin/ gin /d͡ʒɪn/ | bin /bɪn/ jar /d͡ʒɑɹ/ | bar /bɑɹ/ jet /d͡ʒɛt/ | bet /bɛt/ jets /d͡ʒɛts/ | bets /bɛts/ jock /d͡ʒɑk/ | bock /bɑk/ joy /d͡ʒɔ͡ɪ/ | boy /bɔ͡ɪ/
b k bake /be͡ɪk/ | babe /be͡ɪb/ bay /be͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ can /kæn/ | ban /bæn/ car /kɑɹ/ | bar /bɑɹ/ cat /kæt/ | bat /bæt/ cut /kʌt/ | but /bʌt/ key /ki/ | bee /bi/ kid /kɪd/ | bid /bɪd/ kin /kɪn/ | bin /bɪn/ kit /kɪt/ | bit /bɪt/
b ɡ gag /ɡæɡ/ | bag /bæɡ/ gay /ɡe͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ get /ɡɛt/ | bet /bɛt/ gig /ɡɪɡ/ | big /bɪɡ/ gum /ɡʌm/ | bum /bʌm/ gut /ɡʌt/ | but /bʌt/ jog /d͡ʒɑɡ/ | job /d͡ʒɑb/ rig /ɹɪɡ/ | rib /ɹɪb/ rug /ɹʌɡ/ | rub /ɹʌb/ tag /tæɡ/ | tab /tæb/
b m am /æm/ | ab /æb/ bee /bi/ | me /mi/ jam /d͡ʒæm/ | jab /d͡ʒæb/ mad /mæd/ | bad /bæd/ man /mæn/ | ban /bæn/ mat /mæt/ | bat /bæt/ may /me͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ met /mɛt/ | bet /bɛt/ mom /mɑm/ | mob /mɑb/ mud /mʌd/ | bud /bʌd/
b n an /æn/ | ab /æb/ barn /bɑɹn/ | barb /bɑɹb/ can /kæn/ | cab /kæb/ net /nɛt/ | bet /bɛt/ new /nu/ | boo /bu/ nut /nʌt/ | but /bʌt/ run /ɹʌn/ | rub /ɹʌb/ sun /sʌn/ | sub /sʌb/ tan /tæn/ | tab /tæb/ tub /tʌb/ | ton /tʌn/
b ŋ ring /ɹɪŋ/ | rib /ɹɪb/ rings /ɹɪŋz/ | ribs /ɹɪbz/ tongue /tʌŋ/ | tub /tʌb/
b f burr /bɜɹ/ | fur /fɜɹ/ fair /fɛɹ/ | bear /bɛɹ/ fan /fæn/ | ban /bæn/ far /fɑɹ/ | bar /bɑɹ/ fat /fæt/ | bat /bæt/ fed /fɛd/ | bed /bɛd/ fee /fi/ | bee /bi/ fin /fɪn/ | bin /bɪn/ fit /fɪt/ | bit /bɪt/ fox /fɑks/ | box /bɑks/
b v bee /bi/ | v /vi/ curve /kɜɹv/ | curb /kɜɹb/ curved /kɜɹvd/ | curbed /kɜɹbd/ van /væn/ | ban /bæn/ vase /ve͡ɪs/ | base /be͡ɪs/ vent /vɛnt/ | bent /bɛnt/ vest /vɛst/ | best /bɛst/ vet /vɛt/ | bet /bɛt/ vote /vo͡ʊt/ | boat /bo͡ʊt/ votes /vo͡ʊts/ | boats /bo͡ʊts/
b θ thank /θæŋk/ | bank /bæŋk/ thanks /θæŋks/ | banks /bæŋks/ theme /θim/ | beam /bim/ thief /θif/ | beef /bif/ thin /θɪn/ | bin /bɪn/ third /θɜɹd/ | bird /bɜɹd/ thug /θʌɡ/ | bug /bʌɡ/ thugs /θʌɡz/ | bugs /bʌɡz/ thumb /θʌm/ | bum /bʌm/ tooth /tuθ/ | tube /tub/
b ð that /ðæt/ | bat /bæt/ thee /ði/ | bee /bi/ theirs /ðɛɹz/ | bears /bɛɹz/ there /ðɛɹ/ | bear /bɛɹ/ these /ðiz/ | bees /biz/ they /ðe͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ thus /ðʌs/ | bus /bʌs/
b s base /be͡ɪs/ | babe /be͡ɪb/ sad /sæd/ | bad /bæd/ sat /sæt/ | bat /bæt/ say /se͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ see /si/ | bee /bi/ set /sɛt/ | bet /bɛt/ sin /sɪn/ | bin /bɪn/ sit /sɪt/ | bit /bɪt/ sue /su/ | boo /bu/ sum /sʌm/ | bum /bʌm/
b z as /æz/ | ab /æb/ bars /bɑɹz/ | barb /bɑɹb/ bee /bi/ | z /zi/ jazz /d͡ʒæz/ | jab /d͡ʒæb/ ores /ɔɹz/ | orb /ɔɹb/ zag /zæɡ/ | bag /bæɡ/ zags /zæɡz/ | bags /bæɡz/ zig /zɪɡ/ | big /bɪɡ/ zit /zɪt/ | bit /bɪt/ zoo /zu/ | boo /bu/
b ʃ ash /æʃ/ | ab /æb/ cash /kæʃ/ | cab /kæb/ crash /kɹæʃ/ | crab /kɹæb/ rush /ɹʌʃ/ | rub /ɹʌb/ shack /ʃæk/ | back /bæk/ shake /ʃe͡ɪk/ | bake /be͡ɪk/ she /ʃi/ | bee /bi/ shed /ʃɛd/ | bed /bɛd/ shoe /ʃu/ | boo /bu/ shut /ʃʌt/ | but /bʌt/
b ɹ job /d͡ʒɑb/ | jar /d͡ʒɑɹ/ rag /ɹæɡ/ | bag /bæɡ/ ran /ɹæn/ | ban /bæn/ rat /ɹæt/ | bat /bæt/ ray /ɹe͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ red /ɹɛd/ | bed /bɛd/ rid /ɹɪd/ | bid /bɪd/ rig /ɹɪɡ/ | big /bɪɡ/ rug /ɹʌɡ/ | bug /bʌɡ/ rum /ɹʌm/ | bum /bʌm/
b l curl /kɜɹl/ | curb /kɜɹb/ lack /læk/ | back /bæk/ lad /læd/ | bad /bæd/ lair /lɛɹ/ | bear /bɛɹ/ lay /le͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ led /lɛd/ | bed /bɛd/ leg /lɛɡ/ | beg /bɛɡ/ let /lɛt/ | bet /bɛt/ lid /lɪd/ | bid /bɪd/ lit /lɪt/ | bit /bɪt/
b j back /bæk/ | yak /jæk/ yell /jɛl/ | bell /bɛl/ yet /jɛt/ | bet /bɛt/ you /ju/ | boo /bu/ youth /juθ/ | booth /buθ/
b w bee /bi/ | we /wi/ bore /bɔɹ/ | war /wɔɹ/ buzz /bʌz/ | was /wʌz/ ones /wʌnz/ | buns /bʌnz/ wag /wæɡ/ | bag /bæɡ/ way /we͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ wet /wɛt/ | bet /bɛt/ wig /wɪɡ/ | big /bɪɡ/ win /wɪn/ | bin /bɪn/ wit /wɪt/ | bit /bɪt/
t
t p cat /kæt/ | cap /kæp/ cut /kʌt/ | cup /kʌp/ hit /hɪt/ | hip /hɪp/ hot /hɑt/ | hop /hɑp/ lit /lɪt/ | lip /lɪp/ mat /mæt/ | map /mæp/ pet /pɛt/ | pep /pɛp/ pit /pɪt/ | pip /pɪp/ pot /pɑt/ | pop /pɑp/ sat /sæt/ | sap /sæp/
t b at /æt/ | ab /æb/ cat /kæt/ | cab /kæb/ got /ɡɑt/ | gob /ɡɑb/ rot /ɹɑt/ | rob /ɹɑb/ tag /tæɡ/ | bag /bæɡ/ tan /tæn/ | ban /bæn/ tea /ti/ | bee /bi/ tin /tɪn/ | bin /bɪn/ toy /tɔ͡ɪ/ | boy /bɔ͡ɪ/ two /tu/ | boo /bu/
t t͡ʃ batch /bæt͡ʃ/ | bat /bæt/ bench /bɛnt͡ʃ/ | bent /bɛnt/ catch /kæt͡ʃ/ | cat /kæt/ chalk /t͡ʃɔk/ | talk /tɔk/ chap /t͡ʃæp/ | tap /tæp/ chin /t͡ʃɪn/ | tin /tɪn/ chip /t͡ʃɪp/ | tip /tɪp/ chop /t͡ʃɑp/ | top /tɑp/ each /it͡ʃ/ | eat /it/ itch /ɪt͡ʃ/ | it /ɪt/
t d add /æd/ | at /æt/ ant /ænt/ | and /ænd/ bat /bæt/ | bad /bæd/ bet /bɛt/ | bed /bɛd/ bit /bɪt/ | bid /bɪd/ but /bʌt/ | bud /bʌd/ got /ɡɑt/ | god /ɡɑd/ hat /hæt/ | had /hæd/ hit /hɪt/ | hid /hɪd/ kit /kɪt/ | kid /kɪd/
t d͡ʒ Turk /tɜɹk/ | jerk /d͡ʒɜɹk/ badge /bæd͡ʒ/ | bat /bæt/ rate /ɹe͡ɪt/ | rage /ɹe͡ɪd͡ʒ/ tab /tæb/ | jab /d͡ʒæb/ tail /te͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ tea /ti/ | g /d͡ʒi/ teen /tin/ | gene /d͡ʒin/ tin /tɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ toy /tɔ͡ɪ/ | joy /d͡ʒɔ͡ɪ/ two /tu/ | Jew /d͡ʒu/
t k back /bæk/ | bat /bæt/ bake /be͡ɪk/ | bait /be͡ɪt/ bite /ba͡ɪt/ | bike /ba͡ɪk/ buck /bʌk/ | but /bʌt/ tab /tæb/ | cab /kæb/ tan /tæn/ | can /kæn/ tap /tæp/ | cap /kæp/ tea /ti/ | key /ki/ tin /tɪn/ | kin /kɪn/ top /tɑp/ | cop /kɑp/
t ɡ bat /bæt/ | bag /bæɡ/ bet /bɛt/ | beg /bɛɡ/ bit /bɪt/ | big /bɪɡ/ but /bʌt/ | bug /bʌɡ/ dot /dɑt/ | dog /dɑɡ/ hot /hɑt/ | hog /hɑɡ/ hut /hʌt/ | hug /hʌɡ/ let /lɛt/ | leg /lɛɡ/ pet /pɛt/ | peg /pɛɡ/ pit /pɪt/ | pig /pɪɡ/
t m art /ɑɹt/ | arm /ɑɹm/ at /æt/ | am /æm/ but /bʌt/ | bum /bʌm/ gut /ɡʌt/ | gum /ɡʌm/ hat /hæt/ | ham /hæm/ hit /hɪt/ | him /hɪm/ hut /hʌt/ | hum /hʌm/ rat /ɹæt/ | ram /ɹæm/ tan /tæn/ | man /mæn/ tap /tæp/ | map /mæp/
t n at /æt/ | an /æn/ bat /bæt/ | ban /bæn/ bit /bɪt/ | bin /bɪn/ cat /kæt/ | can /kæn/ fat /fæt/ | fan /fæn/ fit /fɪt/ | fin /fɪn/ gut /ɡʌt/ | gun /ɡʌn/ it /ɪt/ | in /ɪn/ kit /kɪt/ | kin /kɪn/ mat /mæt/ | man /mæn/
t ŋ bang /bæŋ/ | bat /bæt/ hang /hæŋ/ | hat /hæt/ hung /hʌŋ/ | hut /hʌt/ king /kɪŋ/ | kit /kɪt/ long /lɑŋ/ | lot /lɑt/ ping /pɪŋ/ | pit /pɪt/ rang /ɹæŋ/ | rat /ɹæt/ sang /sæŋ/ | sat /sæt/ sing /sɪŋ/ | sit /sɪt/ wing /wɪŋ/ | wit /wɪt/
t f buff /bʌf/ | but /bʌt/ cuff /kʌf/ | cut /kʌt/ debt /dɛt/ | deaf /dɛf/ half /hæf/ | hat /hæt/ it /ɪt/ | if /ɪf/ tan /tæn/ | fan /fæn/ tax /tæks/ | fax /fæks/ tea /ti/ | fee /fi/ tin /tɪn/ | fin /fɪn/ ton /tʌn/ | fun /fʌn/
t v carve /kɑɹv/ | cart /kɑɹt/ fight /fa͡ɪt/ | five /fa͡ɪv/ gave /ɡe͡ɪv/ | gate /ɡe͡ɪt/ have /hæv/ | hat /hæt/ rave /ɹe͡ɪv/ | rate /ɹe͡ɪt/ tea /ti/ | v /vi/ van /væn/ | tan /tæn/ veil /ve͡ɪl/ | tail /te͡ɪl/ vent /vɛnt/ | tent /tɛnt/ vest /vɛst/ | test /tɛst/
t θ bath /bæθ/ | bat /bæt/ booth /buθ/ | boot /but/ both /bo͡ʊθ/ | boat /bo͡ʊt/ death /dɛθ/ | debt /dɛt/ faith /fe͡ɪθ/ | fate /fe͡ɪt/ math /mæθ/ | mat /mæt/ path /pæθ/ | pat /pæt/ sooth /suθ/ | suit /sut/ tenth /tɛnθ/ | tent /tɛnt/ thin /θɪn/ | tin /tɪn/
t ð lathe /le͡ɪð/ | late /le͡ɪt/ leather /lɛðəɹ/ | letter /lɛtəɹ/ soothe /suð/ | suit /sut/ thee /ði/ | tea /ti/ then /ðɛn/ | ten /tɛn/ these /ðiz/ | tease /tiz/ those /ðo͡ʊz/ | toes /to͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | toe /to͡ʊ/ utter /ʌtəɹ/ | other /ʌðəɹ/ with /wɪð/ | wit /wɪt/
t s axe /æks/ | act /ækt/ but /bʌt/ | bus /bʌs/ tap /tæp/ | sap /sæp/ tea /ti/ | see /si/ tin /tɪn/ | sin /sɪn/ tip /tɪp/ | sip /sɪp/ toe /to͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/ ton /tʌn/ | sun /sʌn/ tub /tʌb/ | sub /sʌb/ two /tu/ | sue /su/
t z at /æt/ | as /æz/ hat /hæt/ | has /hæz/ hit /hɪt/ | his /hɪz/ it /ɪt/ | is /ɪz/ tea /ti/ | z /zi/ zag /zæɡ/ | tag /tæɡ/ zap /zæp/ | tap /tæp/ zen /zɛn/ | ten /tɛn/ zip /zɪp/ | tip /tɪp/ zoo /zu/ | two /tu/
t ʃ ash /æʃ/ | at /æt/ bash /bæʃ/ | bat /bæt/ cash /kæʃ/ | cat /kæt/ fish /fɪʃ/ | fit /fɪt/ hash /hæʃ/ | hat /hæt/ hush /hʌʃ/ | hut /hʌt/ mash /mæʃ/ | mat /mæt/ push /pʊʃ/ | put /pʊt/ rash /ɹæʃ/ | rat /ɹæt/ tea /ti/ | she /ʃi/
t ɹ bear /bɛɹ/ | bet /bɛt/ debt /dɛt/ | dare /dɛɹ/ ear /ɪɹ/ | it /ɪt/ tag /tæɡ/ | rag /ɹæɡ/ tan /tæn/ | ran /ɹæn/ tie /ta͡ɪ/ | rye /ɹa͡ɪ/ tip /tɪp/ | rip /ɹɪp/ toe /to͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/ ton /tʌn/ | run /ɹʌn/ tub /tʌb/ | rub /ɹʌb/
t l bell /bɛl/ | bet /bɛt/ bill /bɪl/ | bit /bɪt/ ill /ɪl/ | it /ɪt/ owl /a͡ʊl/ | out /a͡ʊt/ pat /pæt/ | pal /pæl/ tab /tæb/ | lab /læb/ tap /tæp/ | lap /læp/ tie /ta͡ɪ/ | lie /la͡ɪ/ tip /tɪp/ | lip /lɪp/ toe /to͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/
t j tongue /tʌŋ/ | young /jʌŋ/ years /jɪɹz/ | tears /tɪɹz/ yell /jɛl/ | tell /tɛl/ yelling /jɛlɪŋ/ | telling /tɛlɪŋ/ you /ju/ | two /tu/ your /jʊɹ/ | tour /tʊɹ/ youth /juθ/ | tooth /tuθ/
t w tea /ti/ | we /wi/ tie /ta͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ ton /tʌn/ | one /wʌn/ tons /tʌnz/ | ones /wʌnz/ tore /tɔɹ/ | war /wɔɹ/ wag /wæɡ/ | tag /tæɡ/ wake /we͡ɪk/ | take /te͡ɪk/ wax /wæks/ | tax /tæks/ win /wɪn/ | tin /tɪn/ woe /wo͡ʊ/ | toe /to͡ʊ/
t͡ʃ
t͡ʃ p ape /e͡ɪp/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ beach /bit͡ʃ/ | beep /bip/ catch /kæt͡ʃ/ | cap /kæp/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | pain /pe͡ɪn/ chair /t͡ʃɛɹ/ | pair /pɛɹ/ chat /t͡ʃæt/ | pat /pæt/ chin /t͡ʃɪn/ | pin /pɪn/ chip /t͡ʃɪp/ | pip /pɪp/ chop /t͡ʃɑp/ | pop /pɑp/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rip /ɹɪp/
t͡ʃ b catch /kæt͡ʃ/ | cab /kæb/ chair /t͡ʃɛɹ/ | bear /bɛɹ/ chase /t͡ʃe͡ɪs/ | base /be͡ɪs/ chat /t͡ʃæt/ | bat /bæt/ cheap /t͡ʃip/ | beep /bip/ chest /t͡ʃɛst/ | best /bɛst/ chief /t͡ʃif/ | beef /bif/ chin /t͡ʃɪn/ | bin /bɪn/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rib /ɹɪb/ such /sʌt͡ʃ/ | sub /sʌb/
t͡ʃ t batch /bæt͡ʃ/ | bat /bæt/ bench /bɛnt͡ʃ/ | bent /bɛnt/ catch /kæt͡ʃ/ | cat /kæt/ chalk /t͡ʃɔk/ | talk /tɔk/ chap /t͡ʃæp/ | tap /tæp/ chin /t͡ʃɪn/ | tin /tɪn/ chip /t͡ʃɪp/ | tip /tɪp/ chop /t͡ʃɑp/ | top /tɑp/ each /it͡ʃ/ | eat /it/ itch /ɪt͡ʃ/ | it /ɪt/
t͡ʃ d aid /e͡ɪd/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ batch /bæt͡ʃ/ | bad /bæd/ bench /bɛnt͡ʃ/ | bend /bɛnd/ chair /t͡ʃɛɹ/ | dare /dɛɹ/ cheap /t͡ʃip/ | deep /dip/ check /t͡ʃɛk/ | deck /dɛk/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | deer /dɪɹ/ chip /t͡ʃɪp/ | dip /dɪp/ much /mʌt͡ʃ/ | mud /mʌd/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rid /ɹɪd/
t͡ʃ d͡ʒ age /e͡ɪd͡ʒ/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ batch /bæt͡ʃ/ | badge /bæd͡ʒ/ chin /t͡ʃɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ choke /t͡ʃo͡ʊk/ | joke /d͡ʒo͡ʊk/ choking /t͡ʃo͡ʊkɪŋ/ | joking /d͡ʒo͡ʊkɪŋ/ choose /t͡ʃuz/ | Jews /d͡ʒuz/ chunk /t͡ʃʌŋk/ | junk /d͡ʒʌŋk/ ridge /ɹɪd͡ʒ/ | rich /ɹɪt͡ʃ/
t͡ʃ k ache /e͡ɪk/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ batch /bæt͡ʃ/ | back /bæk/ butch /bʊt͡ʃ/ | book /bʊk/ chap /t͡ʃæp/ | cap /kæp/ chat /t͡ʃæt/ | cat /kæt/ chew /t͡ʃju/ | q /kju/ chin /t͡ʃɪn/ | kin /kɪn/ chop /t͡ʃɑp/ | cop /kɑp/ chow /t͡ʃa͡ʊ/ | cow /ka͡ʊ/ suck /sʌk/ | such /sʌt͡ʃ/
t͡ʃ ɡ Dutch /dʌt͡ʃ/ | dug /dʌɡ/ batch /bæt͡ʃ/ | bag /bæɡ/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | gain /ɡe͡ɪn/ chap /t͡ʃæp/ | gap /ɡæp/ cheek /t͡ʃik/ | geek /ɡik/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | gear /ɡɪɹ/ chose /t͡ʃo͡ʊz/ | goes /ɡo͡ʊz/ ditch /dɪt͡ʃ/ | dig /dɪɡ/ much /mʌt͡ʃ/ | mug /mʌɡ/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rig /ɹɪɡ/
t͡ʃ m aim /e͡ɪm/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ beach /bit͡ʃ/ | beam /bim/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | main /me͡ɪn/ chap /t͡ʃæp/ | map /mæp/ chat /t͡ʃæt/ | mat /mæt/ cheat /t͡ʃit/ | meat /mit/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | mere /mɪɹ/ chop /t͡ʃɑp/ | mop /mɑp/ much /mʌt͡ʃ/ | mum /mʌm/ such /sʌt͡ʃ/ | sum /sʌm/
t͡ʃ n batch /bæt͡ʃ/ | ban /bæn/ beach /bit͡ʃ/ | bean /bin/ catch /kæt͡ʃ/ | can /kæn/ chap /t͡ʃæp/ | nap /næp/ cheat /t͡ʃit/ | neat /nit/ check /t͡ʃɛk/ | neck /nɛk/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | near /nɪɹ/ chow /t͡ʃa͡ʊ/ | now /na͡ʊ/ itch /ɪt͡ʃ/ | in /ɪn/ such /sʌt͡ʃ/ | sun /sʌn/
t͡ʃ ŋ batch /bæt͡ʃ/ | bang /bæŋ/ ditch /dɪt͡ʃ/ | ding /dɪŋ/ hatch /hæt͡ʃ/ | hang /hæŋ/ pitch /pɪt͡ʃ/ | ping /pɪŋ/ ring /ɹɪŋ/ | rich /ɹɪt͡ʃ/ stitch /stɪt͡ʃ/ | sting /stɪŋ/ switch /swɪt͡ʃ/ | swing /swɪŋ/ switching /swɪt͡ʃɪŋ/ | swinging /swɪŋɪŋ/ tongue /tʌŋ/ | touch /tʌt͡ʃ/ witch /wɪt͡ʃ/ | wing /wɪŋ/
t͡ʃ f beach /bit͡ʃ/ | beef /bif/ chair /t͡ʃɛɹ/ | fair /fɛɹ/ charm /t͡ʃɑɹm/ | farm /fɑɹm/ chat /t͡ʃæt/ | fat /fæt/ cheat /t͡ʃit/ | feet /fit/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | fear /fɪɹ/ chew /t͡ʃju/ | few /fju/ chill /t͡ʃɪl/ | fill /fɪl/ chin /t͡ʃɪn/ | fin /fɪn/ itch /ɪt͡ʃ/ | if /ɪf/
t͡ʃ v Dutch /dʌt͡ʃ/ | dove /dʌv/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | vein /ve͡ɪn/ chains /t͡ʃe͡ɪnz/ | veins /ve͡ɪnz/ chase /t͡ʃe͡ɪs/ | vase /ve͡ɪs/ checks /t͡ʃɛks/ | vex /vɛks/ cherry /t͡ʃɛɹi/ | very /vɛɹi/ chest /t͡ʃɛst/ | vest /vɛst/ chow /t͡ʃa͡ʊ/ | vow /va͡ʊ/ hatch /hæt͡ʃ/ | have /hæv/ view /vju/ | chew /t͡ʃju/
t͡ʃ θ batch /bæt͡ʃ/ | bath /bæθ/ match /mæt͡ʃ/ | math /mæθ/ patch /pæt͡ʃ/ | path /pæθ/ teeth /tiθ/ | teach /tit͡ʃ/ thick /θɪk/ | chick /t͡ʃɪk/ thief /θif/ | chief /t͡ʃif/ thin /θɪn/ | chin /t͡ʃɪn/
t͡ʃ ð breathe /bɹið/ | breach /bɹit͡ʃ/ cheese /t͡ʃiz/ | these /ðiz/ that /ðæt/ | chat /t͡ʃæt/ theirs /ðɛɹz/ | chairs /t͡ʃɛɹz/ there /ðɛɹ/ | chair /t͡ʃɛɹ/ those /ðo͡ʊz/ | chose /t͡ʃo͡ʊz/ witch /wɪt͡ʃ/ | with /wɪð/
t͡ʃ s ace /e͡ɪs/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | sane /se͡ɪn/ chap /t͡ʃæp/ | sap /sæp/ chat /t͡ʃæt/ | sat /sæt/ cheat /t͡ʃit/ | seat /sit/ cheek /t͡ʃik/ | seek /sik/ chick /t͡ʃɪk/ | sick /sɪk/ chin /t͡ʃɪn/ | sin /sɪn/ chip /t͡ʃɪp/ | sip /sɪp/ choke /t͡ʃo͡ʊk/ | soak /so͡ʊk/
t͡ʃ z Dutch /dʌt͡ʃ/ | does /dʌz/ beach /bit͡ʃ/ | bees /biz/ bunch /bʌnt͡ʃ/ | buns /bʌnz/ chap /t͡ʃæp/ | zap /zæp/ chest /t͡ʃɛst/ | zest /zɛst/ chip /t͡ʃɪp/ | zip /zɪp/ couch /ka͡ʊt͡ʃ/ | cows /ka͡ʊz/ ease /iz/ | each /it͡ʃ/ fetch /fɛt͡ʃ/ | fez /fɛz/ itch /ɪt͡ʃ/ | is /ɪz/
t͡ʃ ʃ batch /bæt͡ʃ/ | bash /bæʃ/ butch /bʊt͡ʃ/ | bush /bʊʃ/ catch /kæt͡ʃ/ | cash /kæʃ/ ditch /dɪt͡ʃ/ | dish /dɪʃ/ hatch /hæt͡ʃ/ | hash /hæʃ/ marsh /mɑɹʃ/ | march /mɑɹt͡ʃ/ match /mæt͡ʃ/ | mash /mæʃ/ share /ʃɛɹ/ | chair /t͡ʃɛɹ/ ship /ʃɪp/ | chip /t͡ʃɪp/ shop /ʃɑp/ | chop /t͡ʃɑp/
t͡ʃ ɹ beach /bit͡ʃ/ | beer /biɹ/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | rain /ɹe͡ɪn/ chair /t͡ʃɛɹ/ | rare /ɹɛɹ/ chase /t͡ʃe͡ɪs/ | race /ɹe͡ɪs/ chat /t͡ʃæt/ | rat /ɹæt/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | rear /ɹɪɹ/ chip /t͡ʃɪp/ | rip /ɹɪp/ itch /ɪt͡ʃ/ | ear /ɪɹ/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rear /ɹɪɹ/ wrap /ɹæp/ | chap /t͡ʃæp/
t͡ʃ l ale /e͡ɪl/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ butch /bʊt͡ʃ/ | bull /bʊl/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | lane /le͡ɪn/ chair /t͡ʃɛɹ/ | lair /lɛɹ/ champ /t͡ʃæmp/ | lamp /læmp/ chap /t͡ʃæp/ | lap /læp/ cheap /t͡ʃip/ | leap /lip/ cheek /t͡ʃik/ | leak /lik/ chip /t͡ʃɪp/ | lip /lɪp/ itch /ɪt͡ʃ/ | ill /ɪl/
t͡ʃ j cheer /t͡ʃɪɹ/ | year /jɪɹ/ cheers /t͡ʃɪɹz/ | years /jɪɹz/ chess /t͡ʃɛs/ | yes /jɛs/ choosing /t͡ʃuzɪŋ/ | using /juzɪŋ/ chores /t͡ʃɔɹz/ | yours /jɔɹz/
t͡ʃ w chair /t͡ʃɛɹ/ | wear /wɛɹ/ chalk /t͡ʃɔk/ | walk /wɔk/ cheap /t͡ʃip/ | weep /wip/ cheek /t͡ʃik/ | week /wik/ chest /t͡ʃɛst/ | west /wɛst/ chick /t͡ʃɪk/ | wick /wɪk/ child /t͡ʃa͡ɪld/ | wild /wa͡ɪld/ chin /t͡ʃɪn/ | win /wɪn/ chow /t͡ʃa͡ʊ/ | wow /wa͡ʊ/ whip /wɪp/ | chip /t͡ʃɪp/
d
d p ape /e͡ɪp/ | aid /e͡ɪd/ dip /dɪp/ | did /dɪd/ hip /hɪp/ | hid /hɪd/ lap /læp/ | lad /læd/ lip /lɪp/ | lid /lɪd/ map /mæp/ | mad /mæd/ pad /pæd/ | dad /dæd/ pay /pe͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ pea /pi/ | d /di/ pie /pa͡ɪ/ | die /da͡ɪ/
d b add /æd/ | ab /æb/ ads /ædz/ | abs /æbz/ bee /bi/ | d /di/ boo /bu/ | do /du/ dad /dæd/ | bad /bæd/ day /de͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ did /dɪd/ | bid /bɪd/ dig /dɪɡ/ | big /bɪɡ/ dug /dʌɡ/ | bug /bʌɡ/ god /ɡɑd/ | gob /ɡɑb/
d t add /æd/ | at /æt/ ant /ænt/ | and /ænd/ bat /bæt/ | bad /bæd/ bet /bɛt/ | bed /bɛd/ bit /bɪt/ | bid /bɪd/ but /bʌt/ | bud /bʌd/ got /ɡɑt/ | god /ɡɑd/ hat /hæt/ | had /hæd/ hit /hɪt/ | hid /hɪd/ kit /kɪt/ | kid /kɪd/
d t͡ʃ aid /e͡ɪd/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ batch /bæt͡ʃ/ | bad /bæd/ bench /bɛnt͡ʃ/ | bend /bɛnd/ chair /t͡ʃɛɹ/ | dare /dɛɹ/ cheap /t͡ʃip/ | deep /dip/ check /t͡ʃɛk/ | deck /dɛk/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | deer /dɪɹ/ chip /t͡ʃɪp/ | dip /dɪp/ much /mʌt͡ʃ/ | mud /mʌd/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rid /ɹɪd/
d d͡ʒ Jew /d͡ʒu/ | do /du/ aid /e͡ɪd/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ day /de͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ debt /dɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ g /d͡ʒi/ | d /di/ gene /d͡ʒin/ | dean /din/ jam /d͡ʒæm/ | dam /dæm/ jerk /d͡ʒɜɹk/ | dirk /dɜɹk/ jock /d͡ʒɑk/ | dock /dɑk/ jog /d͡ʒɑɡ/ | dog /dɑɡ/
d k ache /e͡ɪk/ | aid /e͡ɪd/ back /bæk/ | bad /bæd/ buck /bʌk/ | bud /bʌd/ dare /dɛɹ/ | care /kɛɹ/ dash /dæʃ/ | cash /kæʃ/ day /de͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ deck /dɛk/ | dead /dɛd/ dock /dɑk/ | cock /kɑk/ key /ki/ | d /di/ kid /kɪd/ | did /dɪd/
d ɡ bag /bæɡ/ | bad /bæd/ beg /bɛɡ/ | bed /bɛd/ big /bɪɡ/ | bid /bɪd/ bug /bʌɡ/ | bud /bʌd/ dig /dɪɡ/ | did /dɪd/ doe /do͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/ gay /ɡe͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ gig /ɡɪɡ/ | dig /dɪɡ/ got /ɡɑt/ | dot /dɑt/ guy /ɡa͡ɪ/ | die /da͡ɪ/
d m add /æd/ | am /æm/ aim /e͡ɪm/ | aid /e͡ɪd/ bum /bʌm/ | bud /bʌd/ dam /dæm/ | dad /dæd/ dim /dɪm/ | did /dɪd/ ham /hæm/ | had /hæd/ him /hɪm/ | hid /hɪd/ mad /mæd/ | dad /dæd/ may /me͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ me /mi/ | d /di/
d n add /æd/ | an /æn/ ban /bæn/ | bad /bæd/ bin /bɪn/ | bid /bɪd/ burn /bɜɹn/ | bird /bɜɹd/ kin /kɪn/ | kid /kɪd/ man /mæn/ | mad /mæd/ new /nu/ | do /du/ not /nɑt/ | dot /dɑt/ odd /ɑd/ | on /ɑn/ pan /pæn/ | pad /pæd/
d ŋ acting /æktɪŋ/ | acted /æktɪd/ adding /ædɪŋ/ | added /ædɪd/ bang /bæŋ/ | bad /bæd/ dating /de͡ɪtɪŋ/ | dated /de͡ɪtɪd/ ding /dɪŋ/ | did /dɪd/ hang /hæŋ/ | had /hæd/ king /kɪŋ/ | kid /kɪd/ kings /kɪŋz/ | kids /kɪdz/ ring /ɹɪŋ/ | rid /ɹɪd/ sang /sæŋ/ | sad /sæd/
d f buff /bʌf/ | bud /bʌd/ dead /dɛd/ | fed /fɛd/ deaf /dɛf/ | dead /dɛd/ done /dʌn/ | fun /fʌn/ fair /fɛɹ/ | dare /dɛɹ/ fate /fe͡ɪt/ | date /de͡ɪt/ fear /fɪɹ/ | deer /dɪɹ/ fee /fi/ | d /di/ feed /fid/ | deed /did/ fog /fɑɡ/ | dog /dɑɡ/
d v debt /dɛt/ | vet /vɛt/ have /hæv/ | had /hæd/ live /la͡ɪv/ | lied /la͡ɪd/ move /muv/ | mood /mud/ rave /ɹe͡ɪv/ | raid /ɹe͡ɪd/ v /vi/ | d /di/ veal /vil/ | deal /dil/ vent /vɛnt/ | dent /dɛnt/ vial /va͡ɪəl/ | dial /da͡ɪəl/ vice /va͡ɪs/ | dice /da͡ɪs/
d θ bath /bæθ/ | bad /bæd/ birth /bɜɹθ/ | bird /bɜɹd/ death /dɛθ/ | dead /dɛd/ faith /fe͡ɪθ/ | fade /fe͡ɪd/ math /mæθ/ | mad /mæd/ path /pæθ/ | pad /pæd/ sooth /suθ/ | sued /sud/ tenth /tɛnθ/ | tend /tɛnd/ thing /θɪŋ/ | ding /dɪŋ/ thug /θʌɡ/ | dug /dʌɡ/
d ð breathe /bɹið/ | breed /bɹid/ breathing /bɹiðɪŋ/ | breeding /bɹidɪŋ/ lathe /le͡ɪð/ | laid /le͡ɪd/ soothe /suð/ | sued /sud/ thee /ði/ | d /di/ there /ðɛɹ/ | dare /dɛɹ/ they /ðe͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ those /ðo͡ʊz/ | doze /do͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/
d s aid /e͡ɪd/ | ace /e͡ɪs/ bus /bʌs/ | bud /bʌd/ debt /dɛt/ | set /sɛt/ done /dʌn/ | sun /sʌn/ sad /sæd/ | dad /dæd/ say /se͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ see /si/ | d /di/ sew /so͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/ sip /sɪp/ | dip /dɪp/ sue /su/ | do /du/
d z add /æd/ | as /æz/ buzz /bʌz/ | bud /bʌd/ cars /kɑɹz/ | card /kɑɹd/ fez /fɛz/ | fed /fɛd/ has /hæz/ | had /hæd/ his /hɪz/ | hid /hɪd/ z /zi/ | d /di/ zig /zɪɡ/ | dig /dɪɡ/ zip /zɪp/ | dip /dɪp/ zoo /zu/ | do /du/
d ʃ ash /æʃ/ | add /æd/ bash /bæʃ/ | bad /bæd/ dash /dæʃ/ | dad /dæd/ deaf /dɛf/ | chef /ʃɛf/ dish /dɪʃ/ | did /dɪd/ hash /hæʃ/ | had /hæd/ mash /mæʃ/ | mad /mæd/ she /ʃi/ | d /di/ shed /ʃɛd/ | dead /dɛd/ ship /ʃɪp/ | dip /dɪp/
d ʒ azure /æʒəɹ/ | adder /ædəɹ/ seizure /siʒəɹ/ | cedar /sidəɹ/
d ɹ odd /ɑd/ | r /ɑɹ/ ram /ɹæm/ | dam /dæm/ ray /ɹe͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ rid /ɹɪd/ | did /dɪd/ rig /ɹɪɡ/ | dig /dɪɡ/ rip /ɹɪp/ | dip /dɪp/ rot /ɹɑt/ | dot /dɑt/ row /ɹo͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/ rug /ɹʌɡ/ | dug /dʌɡ/ rye /ɹa͡ɪ/ | die /da͡ɪ/
d l ale /e͡ɪl/ | aid /e͡ɪd/ bell /bɛl/ | bed /bɛd/ lad /læd/ | dad /dæd/ lay /le͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ lid /lɪd/ | did /dɪd/ lie /la͡ɪ/ | die /da͡ɪ/ lip /lɪp/ | dip /dɪp/ lot /lɑt/ | dot /dɑt/ low /lo͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/ pal /pæl/ | pad /pæd/
d j debt /dɛt/ | yet /jɛt/ yacht /jɑt/ | dot /dɑt/ yawn /jɔn/ | dawn /dɔn/ year /jɪɹ/ | deer /dɪɹ/ you /ju/ | do /du/ yours /jɔɹz/ | doors /dɔɹz/
d w debt /dɛt/ | wet /wɛt/ die /da͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ does /dʌz/ | was /wʌz/ done /dʌn/ | one /wʌn/ door /dɔɹ/ | war /wɔɹ/ warm /wɔɹm/ | dorm /dɔɹm/ way /we͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ we /wi/ | d /di/ wig /wɪɡ/ | dig /dɪɡ/ woe /wo͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/
d͡ʒ
d͡ʒ p ape /e͡ɪp/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ cape /ke͡ɪp/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ pale /pe͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ pay /pe͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ pea /pi/ | g /d͡ʒi/ pet /pɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ pets /pɛts/ | jets /d͡ʒɛts/ pin /pɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ poke /po͡ʊk/ | joke /d͡ʒo͡ʊk/ pump /pʌmp/ | jump /d͡ʒʌmp/
d͡ʒ b Jew /d͡ʒu/ | boo /bu/ bay /be͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ bee /bi/ | g /d͡ʒi/ gene /d͡ʒin/ | bean /bin/ gin /d͡ʒɪn/ | bin /bɪn/ jar /d͡ʒɑɹ/ | bar /bɑɹ/ jet /d͡ʒɛt/ | bet /bɛt/ jets /d͡ʒɛts/ | bets /bɛts/ jock /d͡ʒɑk/ | bock /bɑk/ joy /d͡ʒɔ͡ɪ/ | boy /bɔ͡ɪ/
d͡ʒ t Turk /tɜɹk/ | jerk /d͡ʒɜɹk/ badge /bæd͡ʒ/ | bat /bæt/ rate /ɹe͡ɪt/ | rage /ɹe͡ɪd͡ʒ/ tab /tæb/ | jab /d͡ʒæb/ tail /te͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ tea /ti/ | g /d͡ʒi/ teen /tin/ | gene /d͡ʒin/ tin /tɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ toy /tɔ͡ɪ/ | joy /d͡ʒɔ͡ɪ/ two /tu/ | Jew /d͡ʒu/
d͡ʒ t͡ʃ age /e͡ɪd͡ʒ/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ batch /bæt͡ʃ/ | badge /bæd͡ʒ/ chin /t͡ʃɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ choke /t͡ʃo͡ʊk/ | joke /d͡ʒo͡ʊk/ choking /t͡ʃo͡ʊkɪŋ/ | joking /d͡ʒo͡ʊkɪŋ/ choose /t͡ʃuz/ | Jews /d͡ʒuz/ chunk /t͡ʃʌŋk/ | junk /d͡ʒʌŋk/ ridge /ɹɪd͡ʒ/ | rich /ɹɪt͡ʃ/
d͡ʒ d Jew /d͡ʒu/ | do /du/ aid /e͡ɪd/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ day /de͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ debt /dɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ g /d͡ʒi/ | d /di/ gene /d͡ʒin/ | dean /din/ jam /d͡ʒæm/ | dam /dæm/ jerk /d͡ʒɜɹk/ | dirk /dɜɹk/ jock /d͡ʒɑk/ | dock /dɑk/ jog /d͡ʒɑɡ/ | dog /dɑɡ/
d͡ʒ k ache /e͡ɪk/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ cake /ke͡ɪk/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ jab /d͡ʒæb/ | cab /kæb/ jar /d͡ʒɑɹ/ | car /kɑɹ/ jock /d͡ʒɑk/ | cock /kɑk/ join /d͡ʒɔ͡ɪn/ | coin /kɔ͡ɪn/ k /ke͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ keen /kin/ | gene /d͡ʒin/ key /ki/ | g /d͡ʒi/ kin /kɪn/ | gin /d͡ʒɪn/
d͡ʒ ɡ badge /bæd͡ʒ/ | bag /bæɡ/ budge /bʌd͡ʒ/ | bug /bʌɡ/ dodge /dɑd͡ʒ/ | dog /dɑɡ/ edge /ɛd͡ʒ/ | egg /ɛɡ/ gay /ɡe͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ jail /d͡ʒe͡ɪl/ | gale /ɡe͡ɪl/ jet /d͡ʒɛt/ | get /ɡɛt/ jets /d͡ʒɛts/ | gets /ɡɛts/ job /d͡ʒɑb/ | gob /ɡɑb/ juice /d͡ʒus/ | goose /ɡus/
d͡ʒ m aim /e͡ɪm/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ came /ke͡ɪm/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ edge /ɛd͡ʒ/ | m /ɛm/ male /me͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ may /me͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ me /mi/ | g /d͡ʒi/ mean /min/ | gene /d͡ʒin/ met /mɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ mob /mɑb/ | job /d͡ʒɑb/ mock /mɑk/ | jock /d͡ʒɑk/
d͡ʒ n cane /ke͡ɪn/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ edge /ɛd͡ʒ/ | n /ɛn/ edgy /ɛd͡ʒi/ | any /ɛni/ knee /ni/ | g /d͡ʒi/ nail /ne͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ net /nɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ new /nu/ | Jew /d͡ʒu/ news /nuz/ | Jews /d͡ʒuz/ pain /pe͡ɪn/ | page /pe͡ɪd͡ʒ/ rain /ɹe͡ɪn/ | rage /ɹe͡ɪd͡ʒ/
d͡ʒ ŋ badge /bæd͡ʒ/ | bang /bæŋ/ bridge /bɹɪd͡ʒ/ | bring /bɹɪŋ/ covering /kʌvəɹɪŋ/ | coverage /kʌvəɹɪd͡ʒ/ lodge /lɑd͡ʒ/ | long /lɑŋ/ messing /mɛsɪŋ/ | message /mɛsɪd͡ʒ/ packing /pækɪŋ/ | package /pækɪd͡ʒ/ passing /pæsɪŋ/ | passage /pæsɪd͡ʒ/ ridge /ɹɪd͡ʒ/ | ring /ɹɪŋ/
d͡ʒ f budge /bʌd͡ʒ/ | buff /bʌf/ edge /ɛd͡ʒ/ | f /ɛf/ fee /fi/ | g /d͡ʒi/ gin /d͡ʒɪn/ | fin /fɪn/ jacks /d͡ʒæks/ | fax /fæks/ jail /d͡ʒe͡ɪl/ | fail /fe͡ɪl/ jar /d͡ʒɑɹ/ | far /fɑɹ/ jog /d͡ʒɑɡ/ | fog /fɑɡ/ joke /d͡ʒo͡ʊk/ | folk /fo͡ʊk/ jokes /d͡ʒo͡ʊks/ | folks /fo͡ʊks/
d͡ʒ v cave /ke͡ɪv/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ gauge /ɡe͡ɪd͡ʒ/ | gave /ɡe͡ɪv/ passive /pæsɪv/ | passage /pæsɪd͡ʒ/ rave /ɹe͡ɪv/ | rage /ɹe͡ɪd͡ʒ/ raving /ɹe͡ɪvɪŋ/ | raging /ɹe͡ɪd͡ʒɪŋ/ v /vi/ | g /d͡ʒi/ veil /ve͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ vet /vɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ wave /we͡ɪv/ | wage /we͡ɪd͡ʒ/
d͡ʒ θ badge /bæd͡ʒ/ | bath /bæθ/ earth /ɜɹθ/ | urge /ɜɹd͡ʒ/ thaw /θɔ/ | jaw /d͡ʒɔ/ thin /θɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ thinks /θɪŋks/ | jinx /d͡ʒɪŋks/
d͡ʒ ð thee /ði/ | g /d͡ʒi/ they /ðe͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/
d͡ʒ s age /e͡ɪd͡ʒ/ | ace /e͡ɪs/ case /ke͡ɪs/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ edge /ɛd͡ʒ/ | s /ɛs/ saw /sɔ/ | jaw /d͡ʒɔ/ say /se͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ see /si/ | g /d͡ʒi/ set /sɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ sin /sɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ sob /sɑb/ | job /d͡ʒɑb/ sue /su/ | Jew /d͡ʒu/
d͡ʒ z barge /bɑɹd͡ʒ/ | bars /bɑɹz/ budge /bʌd͡ʒ/ | buzz /bʌz/ gauge /ɡe͡ɪd͡ʒ/ | gaze /ɡe͡ɪz/ juice /d͡ʒus/ | zeus /zus/ pays /pe͡ɪz/ | page /pe͡ɪd͡ʒ/ raise /ɹe͡ɪz/ | rage /ɹe͡ɪd͡ʒ/ stays /ste͡ɪz/ | stage /ste͡ɪd͡ʒ/ ways /we͡ɪz/ | wage /we͡ɪd͡ʒ/ z /zi/ | g /d͡ʒi/ zoo /zu/ | Jew /d͡ʒu/
d͡ʒ ʃ badge /bæd͡ʒ/ | bash /bæʃ/ she /ʃi/ | g /d͡ʒi/ shock /ʃɑk/ | jock /d͡ʒɑk/ shoe /ʃu/ | Jew /d͡ʒu/ shoes /ʃuz/ | Jews /d͡ʒuz/
d͡ʒ ɹ edge /ɛd͡ʒ/ | air /ɛɹ/ ledge /lɛd͡ʒ/ | lair /lɛɹ/ ram /ɹæm/ | jam /d͡ʒæm/ raw /ɹɔ/ | jaw /d͡ʒɔ/ ray /ɹe͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ razz /ɹæz/ | jazz /d͡ʒæz/ ridge /ɹɪd͡ʒ/ | rear /ɹɪɹ/ rob /ɹɑb/ | job /d͡ʒɑb/ rock /ɹɑk/ | jock /d͡ʒɑk/ ruse /ɹuz/ | Jews /d͡ʒuz/
d͡ʒ l ale /e͡ɪl/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ edge /ɛd͡ʒ/ | l /ɛl/ lab /læb/ | jab /d͡ʒæb/ lamb /læm/ | jam /d͡ʒæm/ law /lɔ/ | jaw /d͡ʒɔ/ lay /le͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ lean /lin/ | gene /d͡ʒin/ let /lɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ lets /lɛts/ | jets /d͡ʒɛts/ lock /lɑk/ | jock /d͡ʒɑk/
d͡ʒ j yet /jɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ you /ju/ | Jew /d͡ʒu/
d͡ʒ w jacks /d͡ʒæks/ | wax /wæks/ way /we͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ we /wi/ | g /d͡ʒi/ wet /wɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ whale /we͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ win /wɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ woke /wo͡ʊk/ | joke /d͡ʒo͡ʊk/ work /wɜɹk/ | jerk /d͡ʒɜɹk/ worked /wɜɹkd/ | jerked /d͡ʒɜɹkd/ works /wɜɹks/ | jerks /d͡ʒɜɹks/
k
k p ache /e͡ɪk/ | ape /e͡ɪp/ cape /ke͡ɪp/ | cake /ke͡ɪk/ cock /kɑk/ | cop /kɑp/ pan /pæn/ | can /kæn/ pat /pæt/ | cat /kæt/ pay /pe͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ pea /pi/ | key /ki/ pin /pɪn/ | kin /kɪn/ pit /pɪt/ | kit /kɪt/ pop /pɑp/ | cop /kɑp/
k b bake /be͡ɪk/ | babe /be͡ɪb/ bay /be͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ can /kæn/ | ban /bæn/ car /kɑɹ/ | bar /bɑɹ/ cat /kæt/ | bat /bæt/ cut /kʌt/ | but /bʌt/ key /ki/ | bee /bi/ kid /kɪd/ | bid /bɪd/ kin /kɪn/ | bin /bɪn/ kit /kɪt/ | bit /bɪt/
k t back /bæk/ | bat /bæt/ bake /be͡ɪk/ | bait /be͡ɪt/ bite /ba͡ɪt/ | bike /ba͡ɪk/ buck /bʌk/ | but /bʌt/ tab /tæb/ | cab /kæb/ tan /tæn/ | can /kæn/ tap /tæp/ | cap /kæp/ tea /ti/ | key /ki/ tin /tɪn/ | kin /kɪn/ top /tɑp/ | cop /kɑp/
k t͡ʃ ache /e͡ɪk/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ batch /bæt͡ʃ/ | back /bæk/ butch /bʊt͡ʃ/ | book /bʊk/ chap /t͡ʃæp/ | cap /kæp/ chat /t͡ʃæt/ | cat /kæt/ chew /t͡ʃju/ | q /kju/ chin /t͡ʃɪn/ | kin /kɪn/ chop /t͡ʃɑp/ | cop /kɑp/ chow /t͡ʃa͡ʊ/ | cow /ka͡ʊ/ suck /sʌk/ | such /sʌt͡ʃ/
k d ache /e͡ɪk/ | aid /e͡ɪd/ back /bæk/ | bad /bæd/ buck /bʌk/ | bud /bʌd/ dare /dɛɹ/ | care /kɛɹ/ dash /dæʃ/ | cash /kæʃ/ day /de͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ deck /dɛk/ | dead /dɛd/ dock /dɑk/ | cock /kɑk/ key /ki/ | d /di/ kid /kɪd/ | did /dɪd/
k d͡ʒ ache /e͡ɪk/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ cake /ke͡ɪk/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ jab /d͡ʒæb/ | cab /kæb/ jar /d͡ʒɑɹ/ | car /kɑɹ/ jock /d͡ʒɑk/ | cock /kɑk/ join /d͡ʒɔ͡ɪn/ | coin /kɔ͡ɪn/ k /ke͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ keen /kin/ | gene /d͡ʒin/ key /ki/ | g /d͡ʒi/ kin /kɪn/ | gin /d͡ʒɪn/
k ɡ back /bæk/ | bag /bæɡ/ buck /bʌk/ | bug /bʌɡ/ come /kʌm/ | gum /ɡʌm/ dock /dɑk/ | dog /dɑɡ/ duck /dʌk/ | dug /dʌɡ/ gain /ɡe͡ɪn/ | cane /ke͡ɪn/ game /ɡe͡ɪm/ | came /ke͡ɪm/ gap /ɡæp/ | cap /kæp/ gay /ɡe͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ gut /ɡʌt/ | cut /kʌt/
k m ache /e͡ɪk/ | aim /e͡ɪm/ bomb /bɑm/ | bock /bɑk/ buck /bʌk/ | bum /bʌm/ came /ke͡ɪm/ | cake /ke͡ɪk/ key /ki/ | me /mi/ man /mæn/ | can /kæn/ map /mæp/ | cap /kæp/ mat /mæt/ | cat /kæt/ may /me͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ mop /mɑp/ | cop /kɑp/
k n ant /ænt/ | act /ækt/ ants /ænts/ | acts /ækts/ back /bæk/ | ban /bæn/ barn /bɑɹn/ | bark /bɑɹk/ cane /ke͡ɪn/ | cake /ke͡ɪk/ cock /kɑk/ | con /kɑn/ nap /næp/ | cap /kæp/ now /na͡ʊ/ | cow /ka͡ʊ/ nut /nʌt/ | cut /kʌt/ own /o͡ʊn/ | oak /o͡ʊk/
k ŋ bang /bæŋ/ | back /bæk/ hang /hæŋ/ | hack /hæk/ king /kɪŋ/ | kick /kɪk/ long /lɑŋ/ | lock /lɑk/ lung /lʌŋ/ | luck /lʌk/ ping /pɪŋ/ | pick /pɪk/ rang /ɹæŋ/ | rack /ɹæk/ sang /sæŋ/ | sack /sæk/ sing /sɪŋ/ | sick /sɪk/ wing /wɪŋ/ | wick /wɪk/
k f buff /bʌf/ | buck /bʌk/ deck /dɛk/ | deaf /dɛf/ fair /fɛɹ/ | care /kɛɹ/ fan /fæn/ | can /kæn/ far /fɑɹ/ | car /kɑɹ/ fat /fæt/ | cat /kæt/ few /fju/ | q /kju/ key /ki/ | fee /fi/ kin /kɪn/ | fin /fɪn/ kit /kɪt/ | fit /fɪt/
k v cave /ke͡ɪv/ | cake /ke͡ɪk/ duck /dʌk/ | dove /dʌv/ have /hæv/ | hack /hæk/ key /ki/ | v /vi/ live /la͡ɪv/ | like /la͡ɪk/ luck /lʌk/ | love /lʌv/ save /se͡ɪv/ | sake /se͡ɪk/ van /væn/ | can /kæn/ vase /ve͡ɪs/ | case /ke͡ɪs/ vow /va͡ʊ/ | cow /ka͡ʊ/
k θ bath /bæθ/ | back /bæk/ death /dɛθ/ | deck /dɛk/ earth /ɜɹθ/ | irk /ɜɹk/ month /mʌnθ/ | monk /mʌnk/ oath /o͡ʊθ/ | oak /o͡ʊk/ path /pæθ/ | pack /pæk/ paths /pæθs/ | packs /pæks/ thaws /θɔz/ | cause /kɔz/ thick /θɪk/ | kick /kɪk/ thin /θɪn/ | kin /kɪn/
k ð bathing /be͡ɪðɪŋ/ | baking /be͡ɪkɪŋ/ lathe /le͡ɪð/ | lake /le͡ɪk/ that /ðæt/ | cat /kæt/ thee /ði/ | key /ki/ theirs /ðɛɹz/ | cares /kɛɹz/ there /ðɛɹ/ | care /kɛɹ/ these /ðiz/ | keys /kiz/ they /ðe͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ this /ðɪs/ | kiss /kɪs/ with /wɪð/ | wick /wɪk/
k s ache /e͡ɪk/ | ace /e͡ɪs/ base /be͡ɪs/ | bake /be͡ɪk/ buck /bʌk/ | bus /bʌs/ case /ke͡ɪs/ | cake /ke͡ɪk/ sap /sæp/ | cap /kæp/ sat /sæt/ | cat /kæt/ say /se͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ see /si/ | key /ki/ sin /sɪn/ | kin /kɪn/ sit /sɪt/ | kit /kɪt/
k z bars /bɑɹz/ | bark /bɑɹk/ buys /ba͡ɪz/ | bike /ba͡ɪk/ buzz /bʌz/ | buck /bʌk/ duck /dʌk/ | does /dʌz/ hack /hæk/ | has /hæz/ key /ki/ | z /zi/ like /la͡ɪk/ | lies /la͡ɪz/ maze /me͡ɪz/ | make /me͡ɪk/ zap /zæp/ | cap /kæp/ zit /zɪt/ | kit /kɪt/
k ʃ bash /bæʃ/ | back /bæk/ bush /bʊʃ/ | book /bʊk/ crash /kɹæʃ/ | crack /kɹæk/ hash /hæʃ/ | hack /hæk/ leash /liʃ/ | leak /lik/ rash /ɹæʃ/ | rack /ɹæk/ she /ʃi/ | key /ki/ shop /ʃɑp/ | cop /kɑp/ shut /ʃʌt/ | cut /kʌt/ wish /wɪʃ/ | wick /wɪk/
k ɹ bock /bɑk/ | bar /bɑɹ/ cock /kɑk/ | car /kɑɹ/ come /kʌm/ | rum /ɹʌm/ deck /dɛk/ | dare /dɛɹ/ heck /hɛk/ | hair /hɛɹ/ jock /d͡ʒɑk/ | jar /d͡ʒɑɹ/ ran /ɹæn/ | can /kæn/ rat /ɹæt/ | cat /kæt/ ray /ɹe͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ rid /ɹɪd/ | kid /kɪd/
k l ache /e͡ɪk/ | ale /e͡ɪl/ bull /bʊl/ | book /bʊk/ doll /dɑl/ | dock /dɑk/ dull /dʌl/ | duck /dʌk/ else /ɛls/ | x /ɛks/ lab /læb/ | cab /kæb/ lap /læp/ | cap /kæp/ lay /le͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ lid /lɪd/ | kid /kɪd/ lit /lɪt/ | kit /kɪt/
k w core /kɔɹ/ | war /wɔɹ/ key /ki/ | we /wi/ wage /we͡ɪd͡ʒ/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ wake /we͡ɪk/ | cake /ke͡ɪk/ wall /wɔl/ | call /kɔl/ ward /wɔɹd/ | cord /kɔɹd/ way /we͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ win /wɪn/ | kin /kɪn/ wit /wɪt/ | kit /kɪt/ wow /wa͡ʊ/ | cow /ka͡ʊ/
ɡ
ɡ p dip /dɪp/ | dig /dɪɡ/ gap /ɡæp/ | gag /ɡæɡ/ hop /hɑp/ | hog /hɑɡ/ pal /pæl/ | gal /ɡæl/ pay /pe͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ pep /pɛp/ | peg /pɛɡ/ pet /pɛt/ | get /ɡɛt/ pie /pa͡ɪ/ | guy /ɡa͡ɪ/ pig /pɪɡ/ | gig /ɡɪɡ/ pip /pɪp/ | pig /pɪɡ/
ɡ b gag /ɡæɡ/ | bag /bæɡ/ gay /ɡe͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ get /ɡɛt/ | bet /bɛt/ gig /ɡɪɡ/ | big /bɪɡ/ gum /ɡʌm/ | bum /bʌm/ gut /ɡʌt/ | but /bʌt/ jog /d͡ʒɑɡ/ | job /d͡ʒɑb/ rig /ɹɪɡ/ | rib /ɹɪb/ rug /ɹʌɡ/ | rub /ɹʌb/ tag /tæɡ/ | tab /tæb/
ɡ t bat /bæt/ | bag /bæɡ/ bet /bɛt/ | beg /bɛɡ/ bit /bɪt/ | big /bɪɡ/ but /bʌt/ | bug /bʌɡ/ dot /dɑt/ | dog /dɑɡ/ hot /hɑt/ | hog /hɑɡ/ hut /hʌt/ | hug /hʌɡ/ let /lɛt/ | leg /lɛɡ/ pet /pɛt/ | peg /pɛɡ/ pit /pɪt/ | pig /pɪɡ/
ɡ t͡ʃ Dutch /dʌt͡ʃ/ | dug /dʌɡ/ batch /bæt͡ʃ/ | bag /bæɡ/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | gain /ɡe͡ɪn/ chap /t͡ʃæp/ | gap /ɡæp/ cheek /t͡ʃik/ | geek /ɡik/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | gear /ɡɪɹ/ chose /t͡ʃo͡ʊz/ | goes /ɡo͡ʊz/ ditch /dɪt͡ʃ/ | dig /dɪɡ/ much /mʌt͡ʃ/ | mug /mʌɡ/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rig /ɹɪɡ/
ɡ d bag /bæɡ/ | bad /bæd/ beg /bɛɡ/ | bed /bɛd/ big /bɪɡ/ | bid /bɪd/ bug /bʌɡ/ | bud /bʌd/ dig /dɪɡ/ | did /dɪd/ doe /do͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/ gay /ɡe͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ gig /ɡɪɡ/ | dig /dɪɡ/ got /ɡɑt/ | dot /dɑt/ guy /ɡa͡ɪ/ | die /da͡ɪ/
ɡ d͡ʒ badge /bæd͡ʒ/ | bag /bæɡ/ budge /bʌd͡ʒ/ | bug /bʌɡ/ dodge /dɑd͡ʒ/ | dog /dɑɡ/ edge /ɛd͡ʒ/ | egg /ɛɡ/ gay /ɡe͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ jail /d͡ʒe͡ɪl/ | gale /ɡe͡ɪl/ jet /d͡ʒɛt/ | get /ɡɛt/ jets /d͡ʒɛts/ | gets /ɡɛts/ job /d͡ʒɑb/ | gob /ɡɑb/ juice /d͡ʒus/ | goose /ɡus/
ɡ k back /bæk/ | bag /bæɡ/ buck /bʌk/ | bug /bʌɡ/ come /kʌm/ | gum /ɡʌm/ dock /dɑk/ | dog /dɑɡ/ duck /dʌk/ | dug /dʌɡ/ gain /ɡe͡ɪn/ | cane /ke͡ɪn/ game /ɡe͡ɪm/ | came /ke͡ɪm/ gap /ɡæp/ | cap /kæp/ gay /ɡe͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ gut /ɡʌt/ | cut /kʌt/
ɡ m bum /bʌm/ | bug /bʌɡ/ dim /dɪm/ | dig /dɪɡ/ egg /ɛɡ/ | m /ɛm/ hum /hʌm/ | hug /hʌɡ/ map /mæp/ | gap /ɡæp/ may /me͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ met /mɛt/ | get /ɡɛt/ mob /mɑb/ | gob /ɡɑb/ mum /mʌm/ | gum /ɡʌm/ mum /mʌm/ | mug /mʌɡ/
ɡ n ban /bæn/ | bag /bæɡ/ bin /bɪn/ | big /bɪɡ/ egg /ɛɡ/ | n /ɛn/ nap /næp/ | gap /ɡæp/ net /nɛt/ | get /ɡɛt/ nod /nɑd/ | god /ɡɑd/ not /nɑt/ | got /ɡɑt/ nut /nʌt/ | gut /ɡʌt/ pen /pɛn/ | peg /pɛɡ/ pin /pɪn/ | pig /pɪɡ/
ɡ ŋ bang /bæŋ/ | bag /bæɡ/ ding /dɪŋ/ | dig /dɪɡ/ gang /ɡæŋ/ | gag /ɡæɡ/ hung /hʌŋ/ | hug /hʌɡ/ ping /pɪŋ/ | pig /pɪɡ/ rang /ɹæŋ/ | rag /ɹæɡ/ ring /ɹɪŋ/ | rig /ɹɪɡ/ wing /wɪŋ/ | wig /wɪɡ/
ɡ f buff /bʌf/ | bug /bʌɡ/ egg /ɛɡ/ | f /ɛf/ gale /ɡe͡ɪl/ | fail /fe͡ɪl/ game /ɡe͡ɪm/ | fame /fe͡ɪm/ gate /ɡe͡ɪt/ | fate /fe͡ɪt/ gear /ɡɪɹ/ | fear /fɪɹ/ glow /ɡlo͡ʊ/ | flow /flo͡ʊ/ glue /ɡlu/ | flew /flu/ gold /ɡo͡ʊld/ | fold /fo͡ʊld/ gun /ɡʌn/ | fun /fʌn/
ɡ v dove /dʌv/ | dug /dʌɡ/ give /ɡɪv/ | gig /ɡɪɡ/ guest /ɡɛst/ | vest /vɛst/ league /liɡ/ | leave /liv/ veil /ve͡ɪl/ | gale /ɡe͡ɪl/ vein /ve͡ɪn/ | gain /ɡe͡ɪn/ veins /ve͡ɪnz/ | gains /ɡe͡ɪnz/ vet /vɛt/ | get /ɡɛt/ vote /vo͡ʊt/ | goat /ɡo͡ʊt/
ɡ θ bath /bæθ/ | bag /bæɡ/ birth /bɜɹθ/ | berg /bɜɹɡ/ lethal /liθəl/ | legal /liɡəl/ thighs /θa͡ɪz/ | guys /ɡa͡ɪz/ third /θɜɹd/ | gird /ɡɜɹd/ thrill /θɹɪl/ | grill /ɡɹɪl/ throne /θɹo͡ʊn/ | grown /ɡɹo͡ʊn/ throw /θɹo͡ʊ/ | grow /ɡɹo͡ʊ/ thumb /θʌm/ | gum /ɡʌm/ wrath /ɹæθ/ | rag /ɹæɡ/
ɡ ð they /ðe͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ those /ðo͡ʊz/ | goes /ɡo͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/ with /wɪð/ | wig /wɪɡ/
ɡ s bus /bʌs/ | bug /bʌɡ/ egg /ɛɡ/ | s /ɛs/ gas /ɡæs/ | gag /ɡæɡ/ sap /sæp/ | gap /ɡæp/ say /se͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ set /sɛt/ | get /ɡɛt/ sew /so͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/ sob /sɑb/ | gob /ɡɑb/ sum /sʌm/ | gum /ɡʌm/ sun /sʌn/ | gun /ɡʌn/
ɡ z buzz /bʌz/ | bug /bʌɡ/ does /dʌz/ | dug /dʌɡ/ goose /ɡus/ | zeus /zus/ guest /ɡɛst/ | zest /zɛst/ laws /lɔz/ | log /lɔɡ/ plague /ple͡ɪɡ/ | plays /ple͡ɪz/ razz /ɹæz/ | rag /ɹæɡ/ zag /zæɡ/ | gag /ɡæɡ/ zap /zæp/ | gap /ɡæp/ zig /zɪɡ/ | gig /ɡɪɡ/
ɡ ʃ bash /bæʃ/ | bag /bæɡ/ dish /dɪʃ/ | dig /dɪɡ/ flash /flæʃ/ | flag /flæɡ/ hush /hʌʃ/ | hug /hʌɡ/ rash /ɹæʃ/ | rag /ɹæɡ/ rush /ɹʌʃ/ | rug /ɹʌɡ/ shot /ʃɑt/ | got /ɡɑt/ show /ʃo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/ shut /ʃʌt/ | gut /ɡʌt/ wish /wɪʃ/ | wig /wɪɡ/
ɡ ɹ egg /ɛɡ/ | air /ɛɹ/ fog /fɑɡ/ | far /fɑɹ/ jog /d͡ʒɑɡ/ | jar /d͡ʒɑɹ/ rag /ɹæɡ/ | gag /ɡæɡ/ ray /ɹe͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ rig /ɹɪɡ/ | gig /ɡɪɡ/ rob /ɹɑb/ | gob /ɡɑb/ rod /ɹɑd/ | god /ɡɑd/ rot /ɹɑt/ | got /ɡɑt/ row /ɹo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/
ɡ l bell /bɛl/ | beg /bɛɡ/ bill /bɪl/ | big /bɪɡ/ egg /ɛɡ/ | l /ɛl/ gal /ɡæl/ | gag /ɡæɡ/ lap /læp/ | gap /ɡæp/ lay /le͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ let /lɛt/ | get /ɡɛt/ lie /la͡ɪ/ | guy /ɡa͡ɪ/ lot /lɑt/ | got /ɡɑt/ low /lo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/
ɡ j guess /ɡɛs/ | yes /jɛs/ yacht /jɑt/ | got /ɡɑt/ yawn /jɔn/ | gone /ɡɔn/ year /jɪɹ/ | gear /ɡɪɹ/ yet /jɛt/ | get /ɡɛt/
ɡ w gore /ɡɔɹ/ | war /wɔɹ/ guy /ɡa͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ one /wʌn/ | gun /ɡʌn/ ones /wʌnz/ | guns /ɡʌnz/ wad /wɑd/ | god /ɡɑd/ wag /wæɡ/ | gag /ɡæɡ/ way /we͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ wet /wɛt/ | get /ɡɛt/ wig /wɪɡ/ | gig /ɡɪɡ/ woe /wo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/
m
m p ape /e͡ɪp/ | aim /e͡ɪm/ dip /dɪp/ | dim /dɪm/ hip /hɪp/ | him /hɪm/ mop /mɑp/ | mom /mɑm/ pad /pæd/ | mad /mæd/ pan /pæn/ | man /mæn/ pat /pæt/ | mat /mæt/ pay /pe͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ pea /pi/ | me /mi/ pen /pɛn/ | men /mɛn/
m b am /æm/ | ab /æb/ bee /bi/ | me /mi/ jam /d͡ʒæm/ | jab /d͡ʒæb/ mad /mæd/ | bad /bæd/ man /mæn/ | ban /bæn/ mat /mæt/ | bat /bæt/ may /me͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ met /mɛt/ | bet /bɛt/ mom /mɑm/ | mob /mɑb/ mud /mʌd/ | bud /bʌd/
m t art /ɑɹt/ | arm /ɑɹm/ at /æt/ | am /æm/ but /bʌt/ | bum /bʌm/ gut /ɡʌt/ | gum /ɡʌm/ hat /hæt/ | ham /hæm/ hit /hɪt/ | him /hɪm/ hut /hʌt/ | hum /hʌm/ rat /ɹæt/ | ram /ɹæm/ tan /tæn/ | man /mæn/ tap /tæp/ | map /mæp/
m t͡ʃ aim /e͡ɪm/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ beach /bit͡ʃ/ | beam /bim/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | main /me͡ɪn/ chap /t͡ʃæp/ | map /mæp/ chat /t͡ʃæt/ | mat /mæt/ cheat /t͡ʃit/ | meat /mit/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | mere /mɪɹ/ chop /t͡ʃɑp/ | mop /mɑp/ much /mʌt͡ʃ/ | mum /mʌm/ such /sʌt͡ʃ/ | sum /sʌm/
m d add /æd/ | am /æm/ aim /e͡ɪm/ | aid /e͡ɪd/ bum /bʌm/ | bud /bʌd/ dam /dæm/ | dad /dæd/ dim /dɪm/ | did /dɪd/ ham /hæm/ | had /hæd/ him /hɪm/ | hid /hɪd/ mad /mæd/ | dad /dæd/ may /me͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ me /mi/ | d /di/
m d͡ʒ aim /e͡ɪm/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ came /ke͡ɪm/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ edge /ɛd͡ʒ/ | m /ɛm/ male /me͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ may /me͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ me /mi/ | g /d͡ʒi/ mean /min/ | gene /d͡ʒin/ met /mɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ mob /mɑb/ | job /d͡ʒɑb/ mock /mɑk/ | jock /d͡ʒɑk/
m k ache /e͡ɪk/ | aim /e͡ɪm/ bomb /bɑm/ | bock /bɑk/ buck /bʌk/ | bum /bʌm/ came /ke͡ɪm/ | cake /ke͡ɪk/ key /ki/ | me /mi/ man /mæn/ | can /kæn/ map /mæp/ | cap /kæp/ mat /mæt/ | cat /kæt/ may /me͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ mop /mɑp/ | cop /kɑp/
m ɡ bum /bʌm/ | bug /bʌɡ/ dim /dɪm/ | dig /dɪɡ/ egg /ɛɡ/ | m /ɛm/ hum /hʌm/ | hug /hʌɡ/ map /mæp/ | gap /ɡæp/ may /me͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ met /mɛt/ | get /ɡɛt/ mob /mɑb/ | gob /ɡɑb/ mum /mʌm/ | gum /ɡʌm/ mum /mʌm/ | mug /mʌɡ/
m n an /æn/ | am /æm/ bean /bin/ | beam /bim/ cane /ke͡ɪn/ | came /ke͡ɪm/ gun /ɡʌn/ | gum /ɡʌm/ n /ɛn/ | m /ɛm/ nap /næp/ | map /mæp/ net /nɛt/ | met /mɛt/ ran /ɹæn/ | ram /ɹæm/ run /ɹʌn/ | rum /ɹʌm/ sun /sʌn/ | sum /sʌm/
m ŋ ding /dɪŋ/ | dim /dɪm/ hang /hæŋ/ | ham /hæm/ hung /hʌŋ/ | hum /hʌm/ rang /ɹæŋ/ | ram /ɹæm/ sling /slɪŋ/ | slim /slɪm/ swing /swɪŋ/ | swim /swɪm/ swinging /swɪŋɪŋ/ | swimming /swɪmɪŋ/
m f beef /bif/ | beam /bim/ buff /bʌf/ | bum /bʌm/ cuff /kʌf/ | come /kʌm/ fee /fi/ | me /mi/ half /hæf/ | ham /hæm/ m /ɛm/ | f /ɛf/ man /mæn/ | fan /fæn/ mat /mæt/ | fat /fæt/ max /mæks/ | fax /fæks/ mix /mɪks/ | fix /fɪks/
m v cave /ke͡ɪv/ | came /ke͡ɪm/ dive /da͡ɪv/ | dime /da͡ɪm/ dumb /dʌm/ | dove /dʌv/ gave /ɡe͡ɪv/ | game /ɡe͡ɪm/ have /hæv/ | ham /hæm/ live /la͡ɪv/ | lime /la͡ɪm/ me /mi/ | v /vi/ save /se͡ɪv/ | same /se͡ɪm/ van /væn/ | man /mæn/ vet /vɛt/ | met /mɛt/
m θ booth /buθ/ | boom /bum/ faith /fe͡ɪθ/ | fame /fe͡ɪm/ filth /fɪlθ/ | film /fɪlm/ fourth /fɔɹθ/ | form /fɔɹm/ teeth /tiθ/ | team /tim/ thug /θʌɡ/ | mug /mʌɡ/ thumb /θʌm/ | mum /mʌm/ tooth /tuθ/ | tomb /tum/ wrath /ɹæθ/ | ram /ɹæm/
m ð bother /bɑðəɹ/ | bomber /bɑməɹ/ farther /fɑɹðəɹ/ | farmer /fɑɹməɹ/ lathe /le͡ɪð/ | lame /le͡ɪm/ that /ðæt/ | mat /mæt/ thee /ði/ | me /mi/ then /ðɛn/ | men /mɛn/ they /ðe͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ this /ðɪs/ | miss /mɪs/ within /wɪðɪn/ | women /wɪmɪn/
m s aim /e͡ɪm/ | ace /e͡ɪs/ bus /bʌs/ | bum /bʌm/ s /ɛs/ | m /ɛm/ sad /sæd/ | mad /mæd/ sap /sæp/ | map /mæp/ sat /sæt/ | mat /mæt/ say /se͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ see /si/ | me /mi/ set /sɛt/ | met /mɛt/ six /sɪks/ | mix /mɪks/
m z as /æz/ | am /æm/ bees /biz/ | beam /bim/ buzz /bʌz/ | bum /bʌm/ dumb /dʌm/ | does /dʌz/ firs /fɜɹz/ | firm /fɜɹm/ has /hæz/ | ham /hæm/ his /hɪz/ | him /hɪm/ me /mi/ | z /zi/ zap /zæp/ | map /mæp/ zen /zɛn/ | men /mɛn/
m ʃ ash /æʃ/ | am /æm/ dash /dæʃ/ | dam /dæm/ dish /dɪʃ/ | dim /dɪm/ harsh /hɑɹʃ/ | harm /hɑɹm/ hash /hæʃ/ | ham /hæm/ hush /hʌʃ/ | hum /hʌm/ rash /ɹæʃ/ | ram /ɹæm/ rush /ɹʌʃ/ | rum /ɹʌm/ she /ʃi/ | me /mi/ shop /ʃɑp/ | mop /mɑp/
m ɹ air /ɛɹ/ | m /ɛm/ beer /biɹ/ | beam /bim/ bomb /bɑm/ | bar /bɑɹ/ deer /dɪɹ/ | dim /dɪm/ ran /ɹæn/ | man /mæn/ rat /ɹæt/ | mat /mæt/ ray /ɹe͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ rob /ɹɑb/ | mob /mɑb/ rug /ɹʌɡ/ | mug /mʌɡ/ rum /ɹʌm/ | mum /mʌm/
m l ale /e͡ɪl/ | aim /e͡ɪm/ coma /ko͡ʊmə/ | cola /ko͡ʊlə/ dumb /dʌm/ | dull /dʌl/ fame /fe͡ɪm/ | fail /fe͡ɪl/ game /ɡe͡ɪm/ | gale /ɡe͡ɪl/ m /ɛm/ | l /ɛl/ mad /mæd/ | lad /læd/ map /mæp/ | lap /læp/ may /me͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ met /mɛt/ | let /lɛt/
m j mess /mɛs/ | yes /jɛs/ yacht /jɑt/ | motte /mɑt/ year /jɪɹ/ | mere /mɪɹ/ yet /jɛt/ | met /mɛt/
m w more /mɔɹ/ | war /wɔɹ/ wade /we͡ɪd/ | maid /me͡ɪd/ wake /we͡ɪk/ | make /me͡ɪk/ wall /wɔl/ | mall /mɔl/ wax /wæks/ | max /mæks/ way /we͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ ways /we͡ɪz/ | maze /me͡ɪz/ we /wi/ | me /mi/ wet /wɛt/ | met /mɛt/ when /wɛn/ | men /mɛn/
n
n p cap /kæp/ | can /kæn/ cop /kɑp/ | con /kɑn/ map /mæp/ | man /mæn/ pep /pɛp/ | pen /pɛn/ pet /pɛt/ | net /nɛt/ pip /pɪp/ | pin /pɪn/ pod /pɑd/ | nod /nɑd/ pot /pɑt/ | not /nɑt/ sip /sɪp/ | sin /sɪn/ tap /tæp/ | tan /tæn/
n b an /æn/ | ab /æb/ barn /bɑɹn/ | barb /bɑɹb/ can /kæn/ | cab /kæb/ net /nɛt/ | bet /bɛt/ new /nu/ | boo /bu/ nut /nʌt/ | but /bʌt/ run /ɹʌn/ | rub /ɹʌb/ sun /sʌn/ | sub /sʌb/ tan /tæn/ | tab /tæb/ tub /tʌb/ | ton /tʌn/
n t at /æt/ | an /æn/ bat /bæt/ | ban /bæn/ bit /bɪt/ | bin /bɪn/ cat /kæt/ | can /kæn/ fat /fæt/ | fan /fæn/ fit /fɪt/ | fin /fɪn/ gut /ɡʌt/ | gun /ɡʌn/ it /ɪt/ | in /ɪn/ kit /kɪt/ | kin /kɪn/ mat /mæt/ | man /mæn/
n t͡ʃ batch /bæt͡ʃ/ | ban /bæn/ beach /bit͡ʃ/ | bean /bin/ catch /kæt͡ʃ/ | can /kæn/ chap /t͡ʃæp/ | nap /næp/ cheat /t͡ʃit/ | neat /nit/ check /t͡ʃɛk/ | neck /nɛk/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | near /nɪɹ/ chow /t͡ʃa͡ʊ/ | now /na͡ʊ/ itch /ɪt͡ʃ/ | in /ɪn/ such /sʌt͡ʃ/ | sun /sʌn/
n d add /æd/ | an /æn/ ban /bæn/ | bad /bæd/ bin /bɪn/ | bid /bɪd/ burn /bɜɹn/ | bird /bɜɹd/ kin /kɪn/ | kid /kɪd/ man /mæn/ | mad /mæd/ new /nu/ | do /du/ not /nɑt/ | dot /dɑt/ odd /ɑd/ | on /ɑn/ pan /pæn/ | pad /pæd/
n d͡ʒ cane /ke͡ɪn/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ edge /ɛd͡ʒ/ | n /ɛn/ edgy /ɛd͡ʒi/ | any /ɛni/ knee /ni/ | g /d͡ʒi/ nail /ne͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ net /nɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ new /nu/ | Jew /d͡ʒu/ news /nuz/ | Jews /d͡ʒuz/ pain /pe͡ɪn/ | page /pe͡ɪd͡ʒ/ rain /ɹe͡ɪn/ | rage /ɹe͡ɪd͡ʒ/
n k ant /ænt/ | act /ækt/ ants /ænts/ | acts /ækts/ back /bæk/ | ban /bæn/ barn /bɑɹn/ | bark /bɑɹk/ cane /ke͡ɪn/ | cake /ke͡ɪk/ cock /kɑk/ | con /kɑn/ nap /næp/ | cap /kæp/ now /na͡ʊ/ | cow /ka͡ʊ/ nut /nʌt/ | cut /kʌt/ own /o͡ʊn/ | oak /o͡ʊk/
n ɡ ban /bæn/ | bag /bæɡ/ bin /bɪn/ | big /bɪɡ/ egg /ɛɡ/ | n /ɛn/ nap /næp/ | gap /ɡæp/ net /nɛt/ | get /ɡɛt/ nod /nɑd/ | god /ɡɑd/ not /nɑt/ | got /ɡɑt/ nut /nʌt/ | gut /ɡʌt/ pen /pɛn/ | peg /pɛɡ/ pin /pɪn/ | pig /pɪɡ/
n m an /æn/ | am /æm/ bean /bin/ | beam /bim/ cane /ke͡ɪn/ | came /ke͡ɪm/ gun /ɡʌn/ | gum /ɡʌm/ n /ɛn/ | m /ɛm/ nap /næp/ | map /mæp/ net /nɛt/ | met /mɛt/ ran /ɹæn/ | ram /ɹæm/ run /ɹʌn/ | rum /ɹʌm/ sun /sʌn/ | sum /sʌm/
n ŋ bang /bæŋ/ | ban /bæn/ king /kɪŋ/ | kin /kɪn/ ping /pɪŋ/ | pin /pɪn/ rang /ɹæŋ/ | ran /ɹæn/ sing /sɪŋ/ | sin /sɪn/ sings /sɪŋz/ | sins /sɪnz/ thing /θɪŋ/ | thin /θɪn/ tongue /tʌŋ/ | ton /tʌn/ wing /wɪŋ/ | win /wɪn/ wings /wɪŋz/ | wins /wɪnz/
n f beef /bif/ | bean /bin/ fill /fɪl/ | nil /nɪl/ four /fɔɹ/ | nor /nɔɹ/ in /ɪn/ | if /ɪf/ knee /ni/ | fee /fi/ lean /lin/ | leaf /lif/ lent /lɛnt/ | left /lɛft/ line /la͡ɪn/ | life /la͡ɪf/ loan /lo͡ʊn/ | loaf /lo͡ʊf/ n /ɛn/ | f /ɛf/
n v cave /ke͡ɪv/ | cane /ke͡ɪn/ dove /dʌv/ | done /dʌn/ five /fa͡ɪv/ | fine /fa͡ɪn/ gave /ɡe͡ɪv/ | gain /ɡe͡ɪn/ knee /ni/ | v /vi/ live /la͡ɪv/ | line /la͡ɪn/ move /muv/ | moon /mun/ rave /ɹe͡ɪv/ | rain /ɹe͡ɪn/ vet /vɛt/ | net /nɛt/ vow /va͡ʊ/ | now /na͡ʊ/
n θ bath /bæθ/ | ban /bæn/ birth /bɜɹθ/ | burn /bɜɹn/ both /bo͡ʊθ/ | bone /bo͡ʊn/ earth /ɜɹθ/ | earn /ɜɹn/ math /mæθ/ | man /mæn/ oath /o͡ʊθ/ | own /o͡ʊn/ path /pæθ/ | pan /pæn/ sooth /suθ/ | soon /sun/ teeth /tiθ/ | teen /tin/ third /θɜɹd/ | nerd /nɜɹd/
n ð lathe /le͡ɪð/ | lane /le͡ɪn/ soothe /suð/ | soon /sun/ thee /ði/ | knee /ni/ these /ðiz/ | knees /niz/ those /ðo͡ʊz/ | nose /no͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | know /no͡ʊ/ with /wɪð/ | win /wɪn/
n s best /bɛst/ | bent /bɛnt/ case /ke͡ɪs/ | cane /ke͡ɪn/ fuss /fʌs/ | fun /fʌn/ kiss /kɪs/ | kin /kɪn/ knee /ni/ | see /si/ know /no͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/ s /ɛs/ | n /ɛn/ sap /sæp/ | nap /næp/ set /sɛt/ | net /nɛt/ sue /su/ | new /nu/
n z 'tis /tɪz/ | tin /tɪn/ as /æz/ | an /æn/ bars /bɑɹz/ | barn /bɑɹn/ bees /biz/ | bean /bin/ done /dʌn/ | does /dʌz/ gaze /ɡe͡ɪz/ | gain /ɡe͡ɪn/ is /ɪz/ | in /ɪn/ was /wʌz/ | one /wʌn/ zap /zæp/ | nap /næp/ zoo /zu/ | new /nu/
n ʃ ash /æʃ/ | an /æn/ bash /bæʃ/ | ban /bæn/ cash /kæʃ/ | can /kæn/ fish /fɪʃ/ | fin /fɪn/ knee /ni/ | she /ʃi/ mash /mæʃ/ | man /mæn/ rash /ɹæʃ/ | ran /ɹæn/ rush /ɹʌʃ/ | run /ɹʌn/ shoe /ʃu/ | new /nu/ shot /ʃɑt/ | not /nɑt/
n ɹ air /ɛɹ/ | n /ɛn/ beer /biɹ/ | bean /bin/ con /kɑn/ | car /kɑɹ/ door /dɔɹ/ | dawn /dɔn/ ear /ɪɹ/ | in /ɪn/ fear /fɪɹ/ | fin /fɪn/ gore /ɡɔɹ/ | gone /ɡɔn/ on /ɑn/ | r /ɑɹ/ rod /ɹɑd/ | nod /nɑd/ rot /ɹɑt/ | not /nɑt/
n l bent /bɛnt/ | belt /bɛlt/ bill /bɪl/ | bin /bɪn/ bowl /bo͡ʊl/ | bone /bo͡ʊn/ dean /din/ | deal /dil/ ill /ɪl/ | in /ɪn/ n /ɛn/ | l /ɛl/ nap /næp/ | lap /læp/ net /nɛt/ | let /lɛt/ not /nɑt/ | lot /lɑt/ pan /pæn/ | pal /pæl/
n j yacht /jɑt/ | not /nɑt/ year /jɪɹ/ | near /nɪɹ/ yet /jɛt/ | net /nɛt/ you /ju/ | new /nu/
n w knee /ni/ | we /wi/ know /no͡ʊ/ | woe /wo͡ʊ/ none /nʌn/ | one /wʌn/ ones /wʌnz/ | nuns /nʌnz/ wad /wɑd/ | nod /nɑd/ war /wɔɹ/ | nor /nɔɹ/ weed /wid/ | need /nid/ west /wɛst/ | nest /nɛst/ wet /wɛt/ | net /nɛt/ wow /wa͡ʊ/ | now /na͡ʊ/
ŋ
ŋ p ding /dɪŋ/ | dip /dɪp/ fling /flɪŋ/ | flip /flɪp/ gang /ɡæŋ/ | gap /ɡæp/ ping /pɪŋ/ | pip /pɪp/ ring /ɹɪŋ/ | rip /ɹɪp/ sang /sæŋ/ | sap /sæp/ sing /sɪŋ/ | sip /sɪp/ sling /slɪŋ/ | slip /slɪp/ wing /wɪŋ/ | whip /wɪp/ wrap /ɹæp/ | rang /ɹæŋ/
ŋ b ring /ɹɪŋ/ | rib /ɹɪb/ rings /ɹɪŋz/ | ribs /ɹɪbz/ tongue /tʌŋ/ | tub /tʌb/
ŋ t bang /bæŋ/ | bat /bæt/ hang /hæŋ/ | hat /hæt/ hung /hʌŋ/ | hut /hʌt/ king /kɪŋ/ | kit /kɪt/ long /lɑŋ/ | lot /lɑt/ ping /pɪŋ/ | pit /pɪt/ rang /ɹæŋ/ | rat /ɹæt/ sang /sæŋ/ | sat /sæt/ sing /sɪŋ/ | sit /sɪt/ wing /wɪŋ/ | wit /wɪt/
ŋ t͡ʃ batch /bæt͡ʃ/ | bang /bæŋ/ ditch /dɪt͡ʃ/ | ding /dɪŋ/ hatch /hæt͡ʃ/ | hang /hæŋ/ pitch /pɪt͡ʃ/ | ping /pɪŋ/ ring /ɹɪŋ/ | rich /ɹɪt͡ʃ/ stitch /stɪt͡ʃ/ | sting /stɪŋ/ switch /swɪt͡ʃ/ | swing /swɪŋ/ switching /swɪt͡ʃɪŋ/ | swinging /swɪŋɪŋ/ tongue /tʌŋ/ | touch /tʌt͡ʃ/ witch /wɪt͡ʃ/ | wing /wɪŋ/
ŋ d acting /æktɪŋ/ | acted /æktɪd/ adding /ædɪŋ/ | added /ædɪd/ bang /bæŋ/ | bad /bæd/ dating /de͡ɪtɪŋ/ | dated /de͡ɪtɪd/ ding /dɪŋ/ | did /dɪd/ hang /hæŋ/ | had /hæd/ king /kɪŋ/ | kid /kɪd/ kings /kɪŋz/ | kids /kɪdz/ ring /ɹɪŋ/ | rid /ɹɪd/ sang /sæŋ/ | sad /sæd/
ŋ d͡ʒ badge /bæd͡ʒ/ | bang /bæŋ/ bridge /bɹɪd͡ʒ/ | bring /bɹɪŋ/ covering /kʌvəɹɪŋ/ | coverage /kʌvəɹɪd͡ʒ/ lodge /lɑd͡ʒ/ | long /lɑŋ/ messing /mɛsɪŋ/ | message /mɛsɪd͡ʒ/ packing /pækɪŋ/ | package /pækɪd͡ʒ/ passing /pæsɪŋ/ | passage /pæsɪd͡ʒ/ ridge /ɹɪd͡ʒ/ | ring /ɹɪŋ/
ŋ k bang /bæŋ/ | back /bæk/ hang /hæŋ/ | hack /hæk/ king /kɪŋ/ | kick /kɪk/ long /lɑŋ/ | lock /lɑk/ lung /lʌŋ/ | luck /lʌk/ ping /pɪŋ/ | pick /pɪk/ rang /ɹæŋ/ | rack /ɹæk/ sang /sæŋ/ | sack /sæk/ sing /sɪŋ/ | sick /sɪk/ wing /wɪŋ/ | wick /wɪk/
ŋ ɡ bang /bæŋ/ | bag /bæɡ/ ding /dɪŋ/ | dig /dɪɡ/ gang /ɡæŋ/ | gag /ɡæɡ/ hung /hʌŋ/ | hug /hʌɡ/ ping /pɪŋ/ | pig /pɪɡ/ rang /ɹæŋ/ | rag /ɹæɡ/ ring /ɹɪŋ/ | rig /ɹɪɡ/ wing /wɪŋ/ | wig /wɪɡ/
ŋ m ding /dɪŋ/ | dim /dɪm/ hang /hæŋ/ | ham /hæm/ hung /hʌŋ/ | hum /hʌm/ rang /ɹæŋ/ | ram /ɹæm/ sling /slɪŋ/ | slim /slɪm/ swing /swɪŋ/ | swim /swɪm/ swinging /swɪŋɪŋ/ | swimming /swɪmɪŋ/
ŋ n bang /bæŋ/ | ban /bæn/ king /kɪŋ/ | kin /kɪn/ ping /pɪŋ/ | pin /pɪn/ rang /ɹæŋ/ | ran /ɹæn/ sing /sɪŋ/ | sin /sɪn/ sings /sɪŋz/ | sins /sɪnz/ thing /θɪŋ/ | thin /θɪn/ tongue /tʌŋ/ | ton /tʌn/ wing /wɪŋ/ | win /wɪn/ wings /wɪŋz/ | wins /wɪnz/
ŋ f hang /hæŋ/ | half /hæf/ sheriff /ʃɛɹɪf/ | sharing /ʃɛɹɪŋ/ sting /stɪŋ/ | stiff /stɪf/ tongue /tʌŋ/ | tough /tʌf/
ŋ v active /æktɪv/ | acting /æktɪŋ/ creative /kɹie͡ɪtɪv/ | creating /kɹie͡ɪtɪŋ/ halves /hævz/ | hangs /hæŋz/ hanging /hæŋɪŋ/ | having /hævɪŋ/ have /hæv/ | hang /hæŋ/ lung /lʌŋ/ | love /lʌv/ lungs /lʌŋz/ | loves /lʌvz/ obsessive /əbsɛsɪv/ | obsessing /əbsɛsɪŋ/ passive /pæsɪv/ | passing /pæsɪŋ/ protective /pɹətɛktɪv/ | protecting /pɹətɛktɪŋ/
ŋ θ bath /bæθ/ | bang /bæŋ/ wrath /ɹæθ/ | rang /ɹæŋ/
ŋ ð with /wɪð/ | wing /wɪŋ/
ŋ s gang /ɡæŋ/ | gas /ɡæs/ kiss /kɪs/ | king /kɪŋ/ lettuce /lɛtɪs/ | letting /lɛtɪŋ/ sauce /sɔs/ | song /sɔŋ/ task /tæsk/ | tank /tæŋk/
ŋ z boxing /bɑksɪŋ/ | boxes /bɑksɪz/ causing /kɔzɪŋ/ | causes /kɔzɪz/ closing /klo͡ʊzɪŋ/ | closes /klo͡ʊzɪz/ cursing /kɜɹsɪŋ/ | curses /kɜɹsɪz/ dancing /dænsɪŋ/ | dances /dænsɪz/ forcing /fɔɹsɪŋ/ | forces /fɔɹsɪz/ hang /hæŋ/ | has /hæz/ losing /luzɪŋ/ | loses /luzɪz/ moving /muvɪŋ/ | movies /muvɪz/ razz /ɹæz/ | rang /ɹæŋ/
ŋ ʃ bash /bæʃ/ | bang /bæŋ/ dish /dɪʃ/ | ding /dɪŋ/ foolish /fulɪʃ/ | fooling /fulɪŋ/ hash /hæʃ/ | hang /hæŋ/ hush /hʌʃ/ | hung /hʌŋ/ rash /ɹæʃ/ | rang /ɹæŋ/ wish /wɪʃ/ | wing /wɪŋ/
ŋ ɹ ding /dɪŋ/ | deer /dɪɹ/ ring /ɹɪŋ/ | rear /ɹɪɹ/ sore /sɔɹ/ | song /sɔŋ/ sting /stɪŋ/ | steer /stɪɹ/ winged /wɪŋd/ | weird /wɪɹd/ wrong /ɹɔŋ/ | roar /ɹɔɹ/
ŋ l gang /ɡæŋ/ | gal /ɡæl/ king /kɪŋ/ | kill /kɪl/ kings /kɪŋz/ | kills /kɪlz/ ping /pɪŋ/ | pill /pɪl/ sink /sɪŋk/ | silk /sɪlk/ sting /stɪŋ/ | still /stɪl/ wing /wɪŋ/ | will /wɪl/
f
f p beep /bip/ | beef /bif/ cuff /kʌf/ | cup /kʌp/ foot /fʊt/ | put /pʊt/ leap /lip/ | leaf /lif/ pan /pæn/ | fan /fæn/ pat /pæt/ | fat /fæt/ pea /pi/ | fee /fi/ pin /pɪn/ | fin /fɪn/ pit /pɪt/ | fit /fɪt/ pox /pɑks/ | fox /fɑks/
f b burr /bɜɹ/ | fur /fɜɹ/ fair /fɛɹ/ | bear /bɛɹ/ fan /fæn/ | ban /bæn/ far /fɑɹ/ | bar /bɑɹ/ fat /fæt/ | bat /bæt/ fed /fɛd/ | bed /bɛd/ fee /fi/ | bee /bi/ fin /fɪn/ | bin /bɪn/ fit /fɪt/ | bit /bɪt/ fox /fɑks/ | box /bɑks/
f t buff /bʌf/ | but /bʌt/ cuff /kʌf/ | cut /kʌt/ debt /dɛt/ | deaf /dɛf/ half /hæf/ | hat /hæt/ it /ɪt/ | if /ɪf/ tan /tæn/ | fan /fæn/ tax /tæks/ | fax /fæks/ tea /ti/ | fee /fi/ tin /tɪn/ | fin /fɪn/ ton /tʌn/ | fun /fʌn/
f t͡ʃ beach /bit͡ʃ/ | beef /bif/ chair /t͡ʃɛɹ/ | fair /fɛɹ/ charm /t͡ʃɑɹm/ | farm /fɑɹm/ chat /t͡ʃæt/ | fat /fæt/ cheat /t͡ʃit/ | feet /fit/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | fear /fɪɹ/ chew /t͡ʃju/ | few /fju/ chill /t͡ʃɪl/ | fill /fɪl/ chin /t͡ʃɪn/ | fin /fɪn/ itch /ɪt͡ʃ/ | if /ɪf/
f d buff /bʌf/ | bud /bʌd/ dead /dɛd/ | fed /fɛd/ deaf /dɛf/ | dead /dɛd/ done /dʌn/ | fun /fʌn/ fair /fɛɹ/ | dare /dɛɹ/ fate /fe͡ɪt/ | date /de͡ɪt/ fear /fɪɹ/ | deer /dɪɹ/ fee /fi/ | d /di/ feed /fid/ | deed /did/ fog /fɑɡ/ | dog /dɑɡ/
f d͡ʒ budge /bʌd͡ʒ/ | buff /bʌf/ edge /ɛd͡ʒ/ | f /ɛf/ fee /fi/ | g /d͡ʒi/ gin /d͡ʒɪn/ | fin /fɪn/ jacks /d͡ʒæks/ | fax /fæks/ jail /d͡ʒe͡ɪl/ | fail /fe͡ɪl/ jar /d͡ʒɑɹ/ | far /fɑɹ/ jog /d͡ʒɑɡ/ | fog /fɑɡ/ joke /d͡ʒo͡ʊk/ | folk /fo͡ʊk/ jokes /d͡ʒo͡ʊks/ | folks /fo͡ʊks/
f k buff /bʌf/ | buck /bʌk/ deck /dɛk/ | deaf /dɛf/ fair /fɛɹ/ | care /kɛɹ/ fan /fæn/ | can /kæn/ far /fɑɹ/ | car /kɑɹ/ fat /fæt/ | cat /kæt/ few /fju/ | q /kju/ key /ki/ | fee /fi/ kin /kɪn/ | fin /fɪn/ kit /kɪt/ | fit /fɪt/
f ɡ buff /bʌf/ | bug /bʌɡ/ egg /ɛɡ/ | f /ɛf/ gale /ɡe͡ɪl/ | fail /fe͡ɪl/ game /ɡe͡ɪm/ | fame /fe͡ɪm/ gate /ɡe͡ɪt/ | fate /fe͡ɪt/ gear /ɡɪɹ/ | fear /fɪɹ/ glow /ɡlo͡ʊ/ | flow /flo͡ʊ/ glue /ɡlu/ | flew /flu/ gold /ɡo͡ʊld/ | fold /fo͡ʊld/ gun /ɡʌn/ | fun /fʌn/
f m beef /bif/ | beam /bim/ buff /bʌf/ | bum /bʌm/ cuff /kʌf/ | come /kʌm/ fee /fi/ | me /mi/ half /hæf/ | ham /hæm/ m /ɛm/ | f /ɛf/ man /mæn/ | fan /fæn/ mat /mæt/ | fat /fæt/ max /mæks/ | fax /fæks/ mix /mɪks/ | fix /fɪks/
f n beef /bif/ | bean /bin/ fill /fɪl/ | nil /nɪl/ four /fɔɹ/ | nor /nɔɹ/ in /ɪn/ | if /ɪf/ knee /ni/ | fee /fi/ lean /lin/ | leaf /lif/ lent /lɛnt/ | left /lɛft/ line /la͡ɪn/ | life /la͡ɪf/ loan /lo͡ʊn/ | loaf /lo͡ʊf/ n /ɛn/ | f /ɛf/
f ŋ hang /hæŋ/ | half /hæf/ sheriff /ʃɛɹɪf/ | sharing /ʃɛɹɪŋ/ sting /stɪŋ/ | stiff /stɪf/ tongue /tʌŋ/ | tough /tʌf/
f v fee /fi/ | v /vi/ have /hæv/ | half /hæf/ live /la͡ɪv/ | life /la͡ɪf/ save /se͡ɪv/ | safe /se͡ɪf/ van /væn/ | fan /fæn/ vast /væst/ | fast /fæst/ veal /vil/ | feel /fil/ veil /ve͡ɪl/ | fail /fe͡ɪl/ view /vju/ | few /fju/ vile /va͡ɪl/ | file /fa͡ɪl/
f θ death /dɛθ/ | deaf /dɛf/ thin /θɪn/ | fin /fɪn/ thirst /θɜɹst/ | first /fɜɹst/ thought /θɔt/ | fought /fɔt/ three /θɹi/ | free /fɹi/ throws /θɹo͡ʊz/ | froze /fɹo͡ʊz/
f ð breathe /bɹið/ | brief /bɹif/ breathing /bɹiðɪŋ/ | briefing /bɹifɪŋ/ that /ðæt/ | fat /fæt/ thee /ði/ | fee /fi/ there /ðɛɹ/ | fair /fɛɹ/ these /ðiz/ | fees /fiz/ thus /ðʌs/ | fuss /fʌs/
f s buff /bʌf/ | bus /bʌs/ else /ɛls/ | elf /ɛlf/ s /ɛs/ | f /ɛf/ sat /sæt/ | fat /fæt/ see /si/ | fee /fi/ sin /sɪn/ | fin /fɪn/ sir /sɜɹ/ | fur /fɜɹ/ sit /sɪt/ | fit /fɪt/ six /sɪks/ | fix /fɪks/ sun /sʌn/ | fun /fʌn/
f z bees /biz/ | beef /bif/ buzz /bʌz/ | buff /bʌf/ fee /fi/ | z /zi/ half /hæf/ | has /hæz/ is /ɪz/ | if /ɪf/ life /la͡ɪf/ | lies /la͡ɪz/ ruse /ɹuz/ | roof /ɹuf/ wise /wa͡ɪz/ | wife /wa͡ɪf/ zees /ziz/ | fees /fiz/ zit /zɪt/ | fit /fɪt/
f ʃ hash /hæʃ/ | half /hæf/ leash /liʃ/ | leaf /lif/ rough /ɹʌf/ | rush /ɹʌʃ/ shade /ʃe͡ɪd/ | fade /fe͡ɪd/ shame /ʃe͡ɪm/ | fame /fe͡ɪm/ share /ʃɛɹ/ | fair /fɛɹ/ she /ʃi/ | fee /fi/ shed /ʃɛd/ | fed /fɛd/ sheer /ʃɪɹ/ | fear /fɪɹ/ sheet /ʃit/ | feet /fit/
f ɹ air /ɛɹ/ | f /ɛf/ beer /biɹ/ | beef /bif/ deaf /dɛf/ | dare /dɛɹ/ ear /ɪɹ/ | if /ɪf/ off /ɔf/ | oar /ɔɹ/ raid /ɹe͡ɪd/ | fade /fe͡ɪd/ ran /ɹæn/ | fan /fæn/ rat /ɹæt/ | fat /fæt/ red /ɹɛd/ | fed /fɛd/ run /ɹʌn/ | fun /fʌn/
f l ill /ɪl/ | if /ɪf/ l /ɛl/ | f /ɛf/ laid /le͡ɪd/ | fade /fe͡ɪd/ lair /lɛɹ/ | fair /fɛɹ/ lame /le͡ɪm/ | fame /fe͡ɪm/ last /læst/ | fast /fæst/ late /le͡ɪt/ | fate /fe͡ɪt/ led /lɛd/ | fed /fɛd/ lit /lɪt/ | fit /fɪt/ off /ɔf/ | all /ɔl/
f j year /jɪɹ/ | fear /fɪɹ/ years /jɪɹz/ | fears /fɪɹz/ yell /jɛl/ | fell /fɛl/ yellow /jɛlo͡ʊ/ | fellow /fɛlo͡ʊ/
f w fee /fi/ | we /wi/ four /fɔɹ/ | war /wɔɹ/ one /wʌn/ | fun /fʌn/ wade /we͡ɪd/ | fade /fe͡ɪd/ wall /wɔl/ | fall /fɔl/ wand /wɑnd/ | fond /fɑnd/ ward /wɔɹd/ | ford /fɔɹd/ wax /wæks/ | fax /fæks/ win /wɪn/ | fin /fɪn/ wit /wɪt/ | fit /fɪt/
v
v p cave /ke͡ɪv/ | cape /ke͡ɪp/ oval /o͡ʊvəl/ | opal /o͡ʊpəl/ pea /pi/ | v /vi/ rave /ɹe͡ɪv/ | rape /ɹe͡ɪp/ up /ʌp/ | of /ʌv/ van /væn/ | pan /pæn/ vase /ve͡ɪs/ | pace /pe͡ɪs/ vast /væst/ | past /pæst/ veil /ve͡ɪl/ | pale /pe͡ɪl/ vet /vɛt/ | pet /pɛt/
v b bee /bi/ | v /vi/ curve /kɜɹv/ | curb /kɜɹb/ curved /kɜɹvd/ | curbed /kɜɹbd/ van /væn/ | ban /bæn/ vase /ve͡ɪs/ | base /be͡ɪs/ vent /vɛnt/ | bent /bɛnt/ vest /vɛst/ | best /bɛst/ vet /vɛt/ | bet /bɛt/ vote /vo͡ʊt/ | boat /bo͡ʊt/ votes /vo͡ʊts/ | boats /bo͡ʊts/
v t carve /kɑɹv/ | cart /kɑɹt/ fight /fa͡ɪt/ | five /fa͡ɪv/ gave /ɡe͡ɪv/ | gate /ɡe͡ɪt/ have /hæv/ | hat /hæt/ rave /ɹe͡ɪv/ | rate /ɹe͡ɪt/ tea /ti/ | v /vi/ van /væn/ | tan /tæn/ veil /ve͡ɪl/ | tail /te͡ɪl/ vent /vɛnt/ | tent /tɛnt/ vest /vɛst/ | test /tɛst/
v t͡ʃ Dutch /dʌt͡ʃ/ | dove /dʌv/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | vein /ve͡ɪn/ chains /t͡ʃe͡ɪnz/ | veins /ve͡ɪnz/ chase /t͡ʃe͡ɪs/ | vase /ve͡ɪs/ checks /t͡ʃɛks/ | vex /vɛks/ cherry /t͡ʃɛɹi/ | very /vɛɹi/ chest /t͡ʃɛst/ | vest /vɛst/ chow /t͡ʃa͡ʊ/ | vow /va͡ʊ/ hatch /hæt͡ʃ/ | have /hæv/ view /vju/ | chew /t͡ʃju/
v d debt /dɛt/ | vet /vɛt/ have /hæv/ | had /hæd/ live /la͡ɪv/ | lied /la͡ɪd/ move /muv/ | mood /mud/ rave /ɹe͡ɪv/ | raid /ɹe͡ɪd/ v /vi/ | d /di/ veal /vil/ | deal /dil/ vent /vɛnt/ | dent /dɛnt/ vial /va͡ɪəl/ | dial /da͡ɪəl/ vice /va͡ɪs/ | dice /da͡ɪs/
v d͡ʒ cave /ke͡ɪv/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ gauge /ɡe͡ɪd͡ʒ/ | gave /ɡe͡ɪv/ passive /pæsɪv/ | passage /pæsɪd͡ʒ/ rave /ɹe͡ɪv/ | rage /ɹe͡ɪd͡ʒ/ raving /ɹe͡ɪvɪŋ/ | raging /ɹe͡ɪd͡ʒɪŋ/ v /vi/ | g /d͡ʒi/ veil /ve͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ vet /vɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ wave /we͡ɪv/ | wage /we͡ɪd͡ʒ/
v k cave /ke͡ɪv/ | cake /ke͡ɪk/ duck /dʌk/ | dove /dʌv/ have /hæv/ | hack /hæk/ key /ki/ | v /vi/ live /la͡ɪv/ | like /la͡ɪk/ luck /lʌk/ | love /lʌv/ save /se͡ɪv/ | sake /se͡ɪk/ van /væn/ | can /kæn/ vase /ve͡ɪs/ | case /ke͡ɪs/ vow /va͡ʊ/ | cow /ka͡ʊ/
v ɡ dove /dʌv/ | dug /dʌɡ/ give /ɡɪv/ | gig /ɡɪɡ/ guest /ɡɛst/ | vest /vɛst/ league /liɡ/ | leave /liv/ veil /ve͡ɪl/ | gale /ɡe͡ɪl/ vein /ve͡ɪn/ | gain /ɡe͡ɪn/ veins /ve͡ɪnz/ | gains /ɡe͡ɪnz/ vet /vɛt/ | get /ɡɛt/ vote /vo͡ʊt/ | goat /ɡo͡ʊt/
v m cave /ke͡ɪv/ | came /ke͡ɪm/ dive /da͡ɪv/ | dime /da͡ɪm/ dumb /dʌm/ | dove /dʌv/ gave /ɡe͡ɪv/ | game /ɡe͡ɪm/ have /hæv/ | ham /hæm/ live /la͡ɪv/ | lime /la͡ɪm/ me /mi/ | v /vi/ save /se͡ɪv/ | same /se͡ɪm/ van /væn/ | man /mæn/ vet /vɛt/ | met /mɛt/
v n cave /ke͡ɪv/ | cane /ke͡ɪn/ dove /dʌv/ | done /dʌn/ five /fa͡ɪv/ | fine /fa͡ɪn/ gave /ɡe͡ɪv/ | gain /ɡe͡ɪn/ knee /ni/ | v /vi/ live /la͡ɪv/ | line /la͡ɪn/ move /muv/ | moon /mun/ rave /ɹe͡ɪv/ | rain /ɹe͡ɪn/ vet /vɛt/ | net /nɛt/ vow /va͡ʊ/ | now /na͡ʊ/
v ŋ active /æktɪv/ | acting /æktɪŋ/ creative /kɹie͡ɪtɪv/ | creating /kɹie͡ɪtɪŋ/ halves /hævz/ | hangs /hæŋz/ hanging /hæŋɪŋ/ | having /hævɪŋ/ have /hæv/ | hang /hæŋ/ lung /lʌŋ/ | love /lʌv/ lungs /lʌŋz/ | loves /lʌvz/ obsessive /əbsɛsɪv/ | obsessing /əbsɛsɪŋ/ passive /pæsɪv/ | passing /pæsɪŋ/ protective /pɹətɛktɪv/ | protecting /pɹətɛktɪŋ/
v f fee /fi/ | v /vi/ have /hæv/ | half /hæf/ live /la͡ɪv/ | life /la͡ɪf/ save /se͡ɪv/ | safe /se͡ɪf/ van /væn/ | fan /fæn/ vast /væst/ | fast /fæst/ veal /vil/ | feel /fil/ veil /ve͡ɪl/ | fail /fe͡ɪl/ view /vju/ | few /fju/ vile /va͡ɪl/ | file /fa͡ɪl/
v θ growth /ɡɹo͡ʊθ/ | grove /ɡɹo͡ʊv/
v ð thee /ði/ | v /vi/
v s cave /ke͡ɪv/ | case /ke͡ɪs/ dive /da͡ɪv/ | dice /da͡ɪs/ rave /ɹe͡ɪv/ | race /ɹe͡ɪs/ see /si/ | v /vi/ us /ʌs/ | of /ʌv/ veal /vil/ | seal /sil/ veil /ve͡ɪl/ | sail /se͡ɪl/ vein /ve͡ɪn/ | sane /se͡ɪn/ vet /vɛt/ | set /sɛt/ vex /vɛks/ | sex /sɛks/
v z carve /kɑɹv/ | cars /kɑɹz/ dove /dʌv/ | does /dʌz/ gaze /ɡe͡ɪz/ | gave /ɡe͡ɪv/ grows /ɡɹo͡ʊz/ | grove /ɡɹo͡ʊv/ have /hæv/ | has /hæz/ live /la͡ɪv/ | lies /la͡ɪz/ raise /ɹe͡ɪz/ | rave /ɹe͡ɪv/ ways /we͡ɪz/ | wave /we͡ɪv/ z /zi/ | v /vi/ zest /zɛst/ | vest /vɛst/
v ʃ have /hæv/ | hash /hæʃ/ leave /liv/ | leash /liʃ/ session /sɛʃən/ | seven /sɛvən/ she /ʃi/ | v /vi/ sherry /ʃɛɹi/ | very /vɛɹi/
v ɹ give /ɡɪv/ | gear /ɡɪɹ/ heavy /hɛvi/ | hairy /hɛɹi/ van /væn/ | ran /ɹæn/ vase /ve͡ɪs/ | race /ɹe͡ɪs/ veal /vil/ | reel /ɹil/ vein /ve͡ɪn/ | rain /ɹe͡ɪn/ vent /vɛnt/ | rent /ɹɛnt/ vest /vɛst/ | rest /ɹɛst/ vice /va͡ɪs/ | rice /ɹa͡ɪs/ wrote /ɹo͡ʊt/ | vote /vo͡ʊt/
v l cover /kʌvəɹ/ | color /kʌləɹ/ dull /dʌl/ | dove /dʌv/ five /fa͡ɪv/ | file /fa͡ɪl/ gave /ɡe͡ɪv/ | gale /ɡe͡ɪl/ save /se͡ɪv/ | sail /se͡ɪl/ vast /væst/ | last /læst/ vein /ve͡ɪn/ | lane /le͡ɪn/ vent /vɛnt/ | lent /lɛnt/ vet /vɛt/ | let /lɛt/ vex /vɛks/ | lex /lɛks/
v j yet /jɛt/ | vet /vɛt/
v w we /wi/ | v /vi/ went /wɛnt/ | vent /vɛnt/ west /wɛst/ | vest /vɛst/ wet /wɛt/ | vet /vɛt/ whale /we͡ɪl/ | veil /ve͡ɪl/ wheel /wil/ | veal /vil/ worse /wɜɹs/ | verse /vɜɹs/ wow /wa͡ʊ/ | vow /va͡ʊ/
θ
θ p health /hɛlθ/ | help /hɛlp/ math /mæθ/ | map /mæp/ sooth /suθ/ | soup /sup/ thaws /θɔz/ | pause /pɔz/ thick /θɪk/ | pick /pɪk/ thighs /θa͡ɪz/ | pies /pa͡ɪz/ thin /θɪn/ | pin /pɪn/ thing /θɪŋ/ | ping /pɪŋ/ think /θɪŋk/ | pink /pɪŋk/ wrath /ɹæθ/ | wrap /ɹæp/
θ b thank /θæŋk/ | bank /bæŋk/ thanks /θæŋks/ | banks /bæŋks/ theme /θim/ | beam /bim/ thief /θif/ | beef /bif/ thin /θɪn/ | bin /bɪn/ third /θɜɹd/ | bird /bɜɹd/ thug /θʌɡ/ | bug /bʌɡ/ thugs /θʌɡz/ | bugs /bʌɡz/ thumb /θʌm/ | bum /bʌm/ tooth /tuθ/ | tube /tub/
θ t bath /bæθ/ | bat /bæt/ booth /buθ/ | boot /but/ both /bo͡ʊθ/ | boat /bo͡ʊt/ death /dɛθ/ | debt /dɛt/ faith /fe͡ɪθ/ | fate /fe͡ɪt/ math /mæθ/ | mat /mæt/ path /pæθ/ | pat /pæt/ sooth /suθ/ | suit /sut/ tenth /tɛnθ/ | tent /tɛnt/ thin /θɪn/ | tin /tɪn/
θ t͡ʃ batch /bæt͡ʃ/ | bath /bæθ/ match /mæt͡ʃ/ | math /mæθ/ patch /pæt͡ʃ/ | path /pæθ/ teeth /tiθ/ | teach /tit͡ʃ/ thick /θɪk/ | chick /t͡ʃɪk/ thief /θif/ | chief /t͡ʃif/ thin /θɪn/ | chin /t͡ʃɪn/
θ d bath /bæθ/ | bad /bæd/ birth /bɜɹθ/ | bird /bɜɹd/ death /dɛθ/ | dead /dɛd/ faith /fe͡ɪθ/ | fade /fe͡ɪd/ math /mæθ/ | mad /mæd/ path /pæθ/ | pad /pæd/ sooth /suθ/ | sued /sud/ tenth /tɛnθ/ | tend /tɛnd/ thing /θɪŋ/ | ding /dɪŋ/ thug /θʌɡ/ | dug /dʌɡ/
θ d͡ʒ badge /bæd͡ʒ/ | bath /bæθ/ earth /ɜɹθ/ | urge /ɜɹd͡ʒ/ thaw /θɔ/ | jaw /d͡ʒɔ/ thin /θɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ thinks /θɪŋks/ | jinx /d͡ʒɪŋks/
θ k bath /bæθ/ | back /bæk/ death /dɛθ/ | deck /dɛk/ earth /ɜɹθ/ | irk /ɜɹk/ month /mʌnθ/ | monk /mʌnk/ oath /o͡ʊθ/ | oak /o͡ʊk/ path /pæθ/ | pack /pæk/ paths /pæθs/ | packs /pæks/ thaws /θɔz/ | cause /kɔz/ thick /θɪk/ | kick /kɪk/ thin /θɪn/ | kin /kɪn/
θ ɡ bath /bæθ/ | bag /bæɡ/ birth /bɜɹθ/ | berg /bɜɹɡ/ lethal /liθəl/ | legal /liɡəl/ thighs /θa͡ɪz/ | guys /ɡa͡ɪz/ third /θɜɹd/ | gird /ɡɜɹd/ thrill /θɹɪl/ | grill /ɡɹɪl/ throne /θɹo͡ʊn/ | grown /ɡɹo͡ʊn/ throw /θɹo͡ʊ/ | grow /ɡɹo͡ʊ/ thumb /θʌm/ | gum /ɡʌm/ wrath /ɹæθ/ | rag /ɹæɡ/
θ m booth /buθ/ | boom /bum/ faith /fe͡ɪθ/ | fame /fe͡ɪm/ filth /fɪlθ/ | film /fɪlm/ fourth /fɔɹθ/ | form /fɔɹm/ teeth /tiθ/ | team /tim/ thug /θʌɡ/ | mug /mʌɡ/ thumb /θʌm/ | mum /mʌm/ tooth /tuθ/ | tomb /tum/ wrath /ɹæθ/ | ram /ɹæm/
θ n bath /bæθ/ | ban /bæn/ birth /bɜɹθ/ | burn /bɜɹn/ both /bo͡ʊθ/ | bone /bo͡ʊn/ earth /ɜɹθ/ | earn /ɜɹn/ math /mæθ/ | man /mæn/ oath /o͡ʊθ/ | own /o͡ʊn/ path /pæθ/ | pan /pæn/ sooth /suθ/ | soon /sun/ teeth /tiθ/ | teen /tin/ third /θɜɹd/ | nerd /nɜɹd/
θ ŋ bath /bæθ/ | bang /bæŋ/ wrath /ɹæθ/ | rang /ɹæŋ/
θ f death /dɛθ/ | deaf /dɛf/ thin /θɪn/ | fin /fɪn/ thirst /θɜɹst/ | first /fɜɹst/ thought /θɔt/ | fought /fɔt/ three /θɹi/ | free /fɹi/ throws /θɹo͡ʊz/ | froze /fɹo͡ʊz/
θ v growth /ɡɹo͡ʊθ/ | grove /ɡɹo͡ʊv/
θ ð soothe /suð/ | sooth /suθ/
θ s math /mæθ/ | mass /mæs/ mouth /ma͡ʊθ/ | mouse /ma͡ʊs/ path /pæθ/ | pass /pæs/ tenth /tɛnθ/ | tense /tɛns/ thaw /θɔ/ | saw /sɔ/ thick /θɪk/ | sick /sɪk/ thin /θɪn/ | sin /sɪn/ thing /θɪŋ/ | sing /sɪŋ/ think /θɪŋk/ | sink /sɪŋk/ thumb /θʌm/ | sum /sʌm/
θ z booze /buz/ | booth /buθ/ clause /klɔz/ | cloth /klɔθ/ filth /fɪlθ/ | fills /fɪlz/ growth /ɡɹo͡ʊθ/ | grows /ɡɹo͡ʊz/ owes /o͡ʊz/ | oath /o͡ʊθ/ phase /fe͡ɪz/ | faith /fe͡ɪθ/ teeth /tiθ/ | tease /tiz/ wealth /wɛlθ/ | wells /wɛlz/ wrath /ɹæθ/ | razz /ɹæz/
θ ʃ bath /bæθ/ | bash /bæʃ/ math /mæθ/ | mash /mæʃ/ thread /θɹɛd/ | shred /ʃɹɛd/ wrath /ɹæθ/ | rash /ɹæʃ/
θ ɹ death /dɛθ/ | dare /dɛɹ/ smith /smɪθ/ | smear /smɪɹ/ thank /θæŋk/ | rank /ɹæŋk/ thaw /θɔ/ | raw /ɹɔ/ thighs /θa͡ɪz/ | rise /ɹa͡ɪz/ thing /θɪŋ/ | ring /ɹɪŋ/ things /θɪŋz/ | rings /ɹɪŋz/ thug /θʌɡ/ | rug /ɹʌɡ/ thumb /θʌm/ | rum /ɹʌm/
θ l bowl /bo͡ʊl/ | both /bo͡ʊθ/ faith /fe͡ɪθ/ | fail /fe͡ɪl/ path /pæθ/ | pal /pæl/ thaw /θɔ/ | law /lɔ/ thaws /θɔz/ | laws /lɔz/ theft /θɛft/ | left /lɛft/ thick /θɪk/ | lick /lɪk/ thief /θif/ | leaf /lif/ think /θɪŋk/ | link /lɪŋk/ tooth /tuθ/ | tool /tul/
θ w thick /θɪk/ | wick /wɪk/ thighs /θa͡ɪz/ | wise /wa͡ɪz/ thin /θɪn/ | win /wɪn/ thing /θɪŋ/ | wing /wɪŋ/ things /θɪŋz/ | wings /wɪŋz/ think /θɪŋk/ | wink /wɪŋk/ thinner /θɪnəɹ/ | winner /wɪnəɹ/ third /θɜɹd/ | word /wɜɹd/ thirst /θɜɹst/ | worst /wɜɹst/ thunder /θʌndəɹ/ | wonder /wʌndəɹ/
ð
ð p soothe /suð/ | soup /sup/ that /ðæt/ | pat /pæt/ thee /ði/ | pea /pi/ then /ðɛn/ | pen /pɛn/ there /ðɛɹ/ | pair /pɛɹ/ these /ðiz/ | peas /piz/ they /ðe͡ɪ/ | pay /pe͡ɪ/ those /ðo͡ʊz/ | pose /po͡ʊz/ upper /ʌpəɹ/ | other /ʌðəɹ/ with /wɪð/ | whip /wɪp/
ð b that /ðæt/ | bat /bæt/ thee /ði/ | bee /bi/ theirs /ðɛɹz/ | bears /bɛɹz/ there /ðɛɹ/ | bear /bɛɹ/ these /ðiz/ | bees /biz/ they /ðe͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ thus /ðʌs/ | bus /bʌs/
ð t lathe /le͡ɪð/ | late /le͡ɪt/ leather /lɛðəɹ/ | letter /lɛtəɹ/ soothe /suð/ | suit /sut/ thee /ði/ | tea /ti/ then /ðɛn/ | ten /tɛn/ these /ðiz/ | tease /tiz/ those /ðo͡ʊz/ | toes /to͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | toe /to͡ʊ/ utter /ʌtəɹ/ | other /ʌðəɹ/ with /wɪð/ | wit /wɪt/
ð t͡ʃ breathe /bɹið/ | breach /bɹit͡ʃ/ cheese /t͡ʃiz/ | these /ðiz/ that /ðæt/ | chat /t͡ʃæt/ theirs /ðɛɹz/ | chairs /t͡ʃɛɹz/ there /ðɛɹ/ | chair /t͡ʃɛɹ/ those /ðo͡ʊz/ | chose /t͡ʃo͡ʊz/ witch /wɪt͡ʃ/ | with /wɪð/
ð d breathe /bɹið/ | breed /bɹid/ breathing /bɹiðɪŋ/ | breeding /bɹidɪŋ/ lathe /le͡ɪð/ | laid /le͡ɪd/ soothe /suð/ | sued /sud/ thee /ði/ | d /di/ there /ðɛɹ/ | dare /dɛɹ/ they /ðe͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ those /ðo͡ʊz/ | doze /do͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/
ð d͡ʒ thee /ði/ | g /d͡ʒi/ they /ðe͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/
ð k bathing /be͡ɪðɪŋ/ | baking /be͡ɪkɪŋ/ lathe /le͡ɪð/ | lake /le͡ɪk/ that /ðæt/ | cat /kæt/ thee /ði/ | key /ki/ theirs /ðɛɹz/ | cares /kɛɹz/ there /ðɛɹ/ | care /kɛɹ/ these /ðiz/ | keys /kiz/ they /ðe͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ this /ðɪs/ | kiss /kɪs/ with /wɪð/ | wick /wɪk/
ð ɡ they /ðe͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ those /ðo͡ʊz/ | goes /ɡo͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/ with /wɪð/ | wig /wɪɡ/
ð m bother /bɑðəɹ/ | bomber /bɑməɹ/ farther /fɑɹðəɹ/ | farmer /fɑɹməɹ/ lathe /le͡ɪð/ | lame /le͡ɪm/ that /ðæt/ | mat /mæt/ thee /ði/ | me /mi/ then /ðɛn/ | men /mɛn/ they /ðe͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ this /ðɪs/ | miss /mɪs/ within /wɪðɪn/ | women /wɪmɪn/
ð n lathe /le͡ɪð/ | lane /le͡ɪn/ soothe /suð/ | soon /sun/ thee /ði/ | knee /ni/ these /ðiz/ | knees /niz/ those /ðo͡ʊz/ | nose /no͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | know /no͡ʊ/ with /wɪð/ | win /wɪn/
ð ŋ with /wɪð/ | wing /wɪŋ/
ð f breathe /bɹið/ | brief /bɹif/ breathing /bɹiðɪŋ/ | briefing /bɹifɪŋ/ that /ðæt/ | fat /fæt/ thee /ði/ | fee /fi/ there /ðɛɹ/ | fair /fɛɹ/ these /ðiz/ | fees /fiz/ thus /ðʌs/ | fuss /fʌs/
ð v thee /ði/ | v /vi/
ð θ soothe /suð/ | sooth /suθ/
ð s although /ɑlðo͡ʊ/ | also /ɑlso͡ʊ/ leather /lɛðəɹ/ | lesser /lɛsəɹ/ that /ðæt/ | sat /sæt/ thee /ði/ | see /si/ they /ðe͡ɪ/ | say /se͡ɪ/ though /ðo͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/
ð z breathe /bɹið/ | breeze /bɹiz/ clothing /klo͡ʊðɪŋ/ | closing /klo͡ʊzɪŋ/ thee /ði/ | z /zi/ then /ðɛn/ | zen /zɛn/ these /ðiz/ | zees /ziz/
ð ʃ thee /ði/ | she /ʃi/ theirs /ðɛɹz/ | shares /ʃɛɹz/ there /ðɛɹ/ | share /ʃɛɹ/ those /ðo͡ʊz/ | shows /ʃo͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | show /ʃo͡ʊ/ with /wɪð/ | wish /wɪʃ/
ð ɹ that /ðæt/ | rat /ɹæt/ there /ðɛɹ/ | rare /ɹɛɹ/ they /ðe͡ɪ/ | ray /ɹe͡ɪ/ though /ðo͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/
ð l bathing /be͡ɪðɪŋ/ | bailing /be͡ɪlɪŋ/ there /ðɛɹ/ | lair /lɛɹ/ they /ðe͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ though /ðo͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/ with /wɪð/ | will /wɪl/
ð w thee /ði/ | we /wi/ theirs /ðɛɹz/ | wears /wɛɹz/ there /ðɛɹ/ | wear /wɛɹ/ they /ðe͡ɪ/ | way /we͡ɪ/ though /ðo͡ʊ/ | woe /wo͡ʊ/ when /wɛn/ | then /ðɛn/
s
s p ape /e͡ɪp/ | ace /e͡ɪs/ gas /ɡæs/ | gap /ɡæp/ sad /sæd/ | pad /pæd/ sat /sæt/ | pat /pæt/ say /se͡ɪ/ | pay /pe͡ɪ/ see /si/ | pea /pi/ set /sɛt/ | pet /pɛt/ sin /sɪn/ | pin /pɪn/ sip /sɪp/ | pip /pɪp/ us /ʌs/ | up /ʌp/
s b base /be͡ɪs/ | babe /be͡ɪb/ sad /sæd/ | bad /bæd/ sat /sæt/ | bat /bæt/ say /se͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ see /si/ | bee /bi/ set /sɛt/ | bet /bɛt/ sin /sɪn/ | bin /bɪn/ sit /sɪt/ | bit /bɪt/ sue /su/ | boo /bu/ sum /sʌm/ | bum /bʌm/
s t axe /æks/ | act /ækt/ but /bʌt/ | bus /bʌs/ tap /tæp/ | sap /sæp/ tea /ti/ | see /si/ tin /tɪn/ | sin /sɪn/ tip /tɪp/ | sip /sɪp/ toe /to͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/ ton /tʌn/ | sun /sʌn/ tub /tʌb/ | sub /sʌb/ two /tu/ | sue /su/
s t͡ʃ ace /e͡ɪs/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | sane /se͡ɪn/ chap /t͡ʃæp/ | sap /sæp/ chat /t͡ʃæt/ | sat /sæt/ cheat /t͡ʃit/ | seat /sit/ cheek /t͡ʃik/ | seek /sik/ chick /t͡ʃɪk/ | sick /sɪk/ chin /t͡ʃɪn/ | sin /sɪn/ chip /t͡ʃɪp/ | sip /sɪp/ choke /t͡ʃo͡ʊk/ | soak /so͡ʊk/
s d aid /e͡ɪd/ | ace /e͡ɪs/ bus /bʌs/ | bud /bʌd/ debt /dɛt/ | set /sɛt/ done /dʌn/ | sun /sʌn/ sad /sæd/ | dad /dæd/ say /se͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ see /si/ | d /di/ sew /so͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/ sip /sɪp/ | dip /dɪp/ sue /su/ | do /du/
s d͡ʒ age /e͡ɪd͡ʒ/ | ace /e͡ɪs/ case /ke͡ɪs/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ edge /ɛd͡ʒ/ | s /ɛs/ saw /sɔ/ | jaw /d͡ʒɔ/ say /se͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ see /si/ | g /d͡ʒi/ set /sɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ sin /sɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ sob /sɑb/ | job /d͡ʒɑb/ sue /su/ | Jew /d͡ʒu/
s k ache /e͡ɪk/ | ace /e͡ɪs/ base /be͡ɪs/ | bake /be͡ɪk/ buck /bʌk/ | bus /bʌs/ case /ke͡ɪs/ | cake /ke͡ɪk/ sap /sæp/ | cap /kæp/ sat /sæt/ | cat /kæt/ say /se͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ see /si/ | key /ki/ sin /sɪn/ | kin /kɪn/ sit /sɪt/ | kit /kɪt/
s ɡ bus /bʌs/ | bug /bʌɡ/ egg /ɛɡ/ | s /ɛs/ gas /ɡæs/ | gag /ɡæɡ/ sap /sæp/ | gap /ɡæp/ say /se͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ set /sɛt/ | get /ɡɛt/ sew /so͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/ sob /sɑb/ | gob /ɡɑb/ sum /sʌm/ | gum /ɡʌm/ sun /sʌn/ | gun /ɡʌn/
s m aim /e͡ɪm/ | ace /e͡ɪs/ bus /bʌs/ | bum /bʌm/ s /ɛs/ | m /ɛm/ sad /sæd/ | mad /mæd/ sap /sæp/ | map /mæp/ sat /sæt/ | mat /mæt/ say /se͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ see /si/ | me /mi/ set /sɛt/ | met /mɛt/ six /sɪks/ | mix /mɪks/
s n best /bɛst/ | bent /bɛnt/ case /ke͡ɪs/ | cane /ke͡ɪn/ fuss /fʌs/ | fun /fʌn/ kiss /kɪs/ | kin /kɪn/ knee /ni/ | see /si/ know /no͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/ s /ɛs/ | n /ɛn/ sap /sæp/ | nap /næp/ set /sɛt/ | net /nɛt/ sue /su/ | new /nu/
s ŋ gang /ɡæŋ/ | gas /ɡæs/ kiss /kɪs/ | king /kɪŋ/ lettuce /lɛtɪs/ | letting /lɛtɪŋ/ sauce /sɔs/ | song /sɔŋ/ task /tæsk/ | tank /tæŋk/
s f buff /bʌf/ | bus /bʌs/ else /ɛls/ | elf /ɛlf/ s /ɛs/ | f /ɛf/ sat /sæt/ | fat /fæt/ see /si/ | fee /fi/ sin /sɪn/ | fin /fɪn/ sir /sɜɹ/ | fur /fɜɹ/ sit /sɪt/ | fit /fɪt/ six /sɪks/ | fix /fɪks/ sun /sʌn/ | fun /fʌn/
s v cave /ke͡ɪv/ | case /ke͡ɪs/ dive /da͡ɪv/ | dice /da͡ɪs/ rave /ɹe͡ɪv/ | race /ɹe͡ɪs/ see /si/ | v /vi/ us /ʌs/ | of /ʌv/ veal /vil/ | seal /sil/ veil /ve͡ɪl/ | sail /se͡ɪl/ vein /ve͡ɪn/ | sane /se͡ɪn/ vet /vɛt/ | set /sɛt/ vex /vɛks/ | sex /sɛks/
s θ math /mæθ/ | mass /mæs/ mouth /ma͡ʊθ/ | mouse /ma͡ʊs/ path /pæθ/ | pass /pæs/ tenth /tɛnθ/ | tense /tɛns/ thaw /θɔ/ | saw /sɔ/ thick /θɪk/ | sick /sɪk/ thin /θɪn/ | sin /sɪn/ thing /θɪŋ/ | sing /sɪŋ/ think /θɪŋk/ | sink /sɪŋk/ thumb /θʌm/ | sum /sʌm/
s ð although /ɑlðo͡ʊ/ | also /ɑlso͡ʊ/ leather /lɛðəɹ/ | lesser /lɛsəɹ/ that /ðæt/ | sat /sæt/ thee /ði/ | see /si/ they /ðe͡ɪ/ | say /se͡ɪ/ though /ðo͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/
s z axis /æksɪs/ | axes /æksɪz/ buzz /bʌz/ | bus /bʌs/ doze /do͡ʊz/ | dose /do͡ʊs/ eyes /a͡ɪz/ | ice /a͡ɪs/ loss /lɔs/ | laws /lɔz/ see /si/ | z /zi/ zap /zæp/ | sap /sæp/ zip /zɪp/ | sip /sɪp/ zit /zɪt/ | sit /sɪt/ zoo /zu/ | sue /su/
s ʃ Irish /a͡ɪɹɪʃ/ | iris /a͡ɪɹɪs/ leash /liʃ/ | lease /lis/ mass /mæs/ | mash /mæʃ/ shack /ʃæk/ | sack /sæk/ shake /ʃe͡ɪk/ | sake /se͡ɪk/ she /ʃi/ | see /si/ shed /ʃɛd/ | said /sɛd/ ship /ʃɪp/ | sip /sɪp/ shoe /ʃu/ | sue /su/ show /ʃo͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/
s ʒ closure /klo͡ʊʒəɹ/ | closer /klo͡ʊsəɹ/
s ɹ air /ɛɹ/ | s /ɛs/ ire /a͡ɪɹ/ | ice /a͡ɪs/ sat /sæt/ | rat /ɹæt/ saw /sɔ/ | raw /ɹɔ/ say /se͡ɪ/ | ray /ɹe͡ɪ/ sew /so͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/ sip /sɪp/ | rip /ɹɪp/ sob /sɑb/ | rob /ɹɑb/ sub /sʌb/ | rub /ɹʌb/ sum /sʌm/ | rum /ɹʌm/
s l ale /e͡ɪl/ | ace /e͡ɪs/ gas /ɡæs/ | gal /ɡæl/ s /ɛs/ | l /ɛl/ sad /sæd/ | lad /læd/ sap /sæp/ | lap /læp/ saw /sɔ/ | law /lɔ/ say /se͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ set /sɛt/ | let /lɛt/ sew /so͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/ sex /sɛks/ | lex /lɛks/
s j sack /sæk/ | yak /jæk/ yell /jɛl/ | cell /sɛl/ yelling /jɛlɪŋ/ | selling /sɛlɪŋ/ yet /jɛt/ | set /sɛt/ you /ju/ | sue /su/ youth /juθ/ | sooth /suθ/
s w see /si/ | we /wi/ sigh /sa͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ sons /sʌnz/ | ones /wʌnz/ sore /sɔɹ/ | war /wɔɹ/ sun /sʌn/ | one /wʌn/ way /we͡ɪ/ | say /se͡ɪ/ wet /wɛt/ | set /sɛt/ win /wɪn/ | sin /sɪn/ wit /wɪt/ | sit /sɪt/ woe /wo͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/
z
z p 'tis /tɪz/ | tip /tɪp/ bees /biz/ | beep /bip/ doze /do͡ʊz/ | dope /do͡ʊp/ his /hɪz/ | hip /hɪp/ hose /ho͡ʊz/ | hope /ho͡ʊp/ pea /pi/ | z /zi/ zen /zɛn/ | pen /pɛn/ zig /zɪɡ/ | pig /pɪɡ/ zip /zɪp/ | pip /pɪp/ zit /zɪt/ | pit /pɪt/
z b as /æz/ | ab /æb/ bars /bɑɹz/ | barb /bɑɹb/ bee /bi/ | z /zi/ jazz /d͡ʒæz/ | jab /d͡ʒæb/ ores /ɔɹz/ | orb /ɔɹb/ zag /zæɡ/ | bag /bæɡ/ zags /zæɡz/ | bags /bæɡz/ zig /zɪɡ/ | big /bɪɡ/ zit /zɪt/ | bit /bɪt/ zoo /zu/ | boo /bu/
z t at /æt/ | as /æz/ hat /hæt/ | has /hæz/ hit /hɪt/ | his /hɪz/ it /ɪt/ | is /ɪz/ tea /ti/ | z /zi/ zag /zæɡ/ | tag /tæɡ/ zap /zæp/ | tap /tæp/ zen /zɛn/ | ten /tɛn/ zip /zɪp/ | tip /tɪp/ zoo /zu/ | two /tu/
z t͡ʃ Dutch /dʌt͡ʃ/ | does /dʌz/ beach /bit͡ʃ/ | bees /biz/ bunch /bʌnt͡ʃ/ | buns /bʌnz/ chap /t͡ʃæp/ | zap /zæp/ chest /t͡ʃɛst/ | zest /zɛst/ chip /t͡ʃɪp/ | zip /zɪp/ couch /ka͡ʊt͡ʃ/ | cows /ka͡ʊz/ ease /iz/ | each /it͡ʃ/ fetch /fɛt͡ʃ/ | fez /fɛz/ itch /ɪt͡ʃ/ | is /ɪz/
z d add /æd/ | as /æz/ buzz /bʌz/ | bud /bʌd/ cars /kɑɹz/ | card /kɑɹd/ fez /fɛz/ | fed /fɛd/ has /hæz/ | had /hæd/ his /hɪz/ | hid /hɪd/ z /zi/ | d /di/ zig /zɪɡ/ | dig /dɪɡ/ zip /zɪp/ | dip /dɪp/ zoo /zu/ | do /du/
z d͡ʒ barge /bɑɹd͡ʒ/ | bars /bɑɹz/ budge /bʌd͡ʒ/ | buzz /bʌz/ gauge /ɡe͡ɪd͡ʒ/ | gaze /ɡe͡ɪz/ juice /d͡ʒus/ | zeus /zus/ pays /pe͡ɪz/ | page /pe͡ɪd͡ʒ/ raise /ɹe͡ɪz/ | rage /ɹe͡ɪd͡ʒ/ stays /ste͡ɪz/ | stage /ste͡ɪd͡ʒ/ ways /we͡ɪz/ | wage /we͡ɪd͡ʒ/ z /zi/ | g /d͡ʒi/ zoo /zu/ | Jew /d͡ʒu/
z k bars /bɑɹz/ | bark /bɑɹk/ buys /ba͡ɪz/ | bike /ba͡ɪk/ buzz /bʌz/ | buck /bʌk/ duck /dʌk/ | does /dʌz/ hack /hæk/ | has /hæz/ key /ki/ | z /zi/ like /la͡ɪk/ | lies /la͡ɪz/ maze /me͡ɪz/ | make /me͡ɪk/ zap /zæp/ | cap /kæp/ zit /zɪt/ | kit /kɪt/
z ɡ buzz /bʌz/ | bug /bʌɡ/ does /dʌz/ | dug /dʌɡ/ goose /ɡus/ | zeus /zus/ guest /ɡɛst/ | zest /zɛst/ laws /lɔz/ | log /lɔɡ/ plague /ple͡ɪɡ/ | plays /ple͡ɪz/ razz /ɹæz/ | rag /ɹæɡ/ zag /zæɡ/ | gag /ɡæɡ/ zap /zæp/ | gap /ɡæp/ zig /zɪɡ/ | gig /ɡɪɡ/
z m as /æz/ | am /æm/ bees /biz/ | beam /bim/ buzz /bʌz/ | bum /bʌm/ dumb /dʌm/ | does /dʌz/ firs /fɜɹz/ | firm /fɜɹm/ has /hæz/ | ham /hæm/ his /hɪz/ | him /hɪm/ me /mi/ | z /zi/ zap /zæp/ | map /mæp/ zen /zɛn/ | men /mɛn/
z n 'tis /tɪz/ | tin /tɪn/ as /æz/ | an /æn/ bars /bɑɹz/ | barn /bɑɹn/ bees /biz/ | bean /bin/ done /dʌn/ | does /dʌz/ gaze /ɡe͡ɪz/ | gain /ɡe͡ɪn/ is /ɪz/ | in /ɪn/ was /wʌz/ | one /wʌn/ zap /zæp/ | nap /næp/ zoo /zu/ | new /nu/
z ŋ boxing /bɑksɪŋ/ | boxes /bɑksɪz/ causing /kɔzɪŋ/ | causes /kɔzɪz/ closing /klo͡ʊzɪŋ/ | closes /klo͡ʊzɪz/ cursing /kɜɹsɪŋ/ | curses /kɜɹsɪz/ dancing /dænsɪŋ/ | dances /dænsɪz/ forcing /fɔɹsɪŋ/ | forces /fɔɹsɪz/ hang /hæŋ/ | has /hæz/ losing /luzɪŋ/ | loses /luzɪz/ moving /muvɪŋ/ | movies /muvɪz/ razz /ɹæz/ | rang /ɹæŋ/
z f bees /biz/ | beef /bif/ buzz /bʌz/ | buff /bʌf/ fee /fi/ | z /zi/ half /hæf/ | has /hæz/ is /ɪz/ | if /ɪf/ life /la͡ɪf/ | lies /la͡ɪz/ ruse /ɹuz/ | roof /ɹuf/ wise /wa͡ɪz/ | wife /wa͡ɪf/ zees /ziz/ | fees /fiz/ zit /zɪt/ | fit /fɪt/
z v carve /kɑɹv/ | cars /kɑɹz/ dove /dʌv/ | does /dʌz/ gaze /ɡe͡ɪz/ | gave /ɡe͡ɪv/ grows /ɡɹo͡ʊz/ | grove /ɡɹo͡ʊv/ have /hæv/ | has /hæz/ live /la͡ɪv/ | lies /la͡ɪz/ raise /ɹe͡ɪz/ | rave /ɹe͡ɪv/ ways /we͡ɪz/ | wave /we͡ɪv/ z /zi/ | v /vi/ zest /zɛst/ | vest /vɛst/
z θ booze /buz/ | booth /buθ/ clause /klɔz/ | cloth /klɔθ/ filth /fɪlθ/ | fills /fɪlz/ growth /ɡɹo͡ʊθ/ | grows /ɡɹo͡ʊz/ owes /o͡ʊz/ | oath /o͡ʊθ/ phase /fe͡ɪz/ | faith /fe͡ɪθ/ teeth /tiθ/ | tease /tiz/ wealth /wɛlθ/ | wells /wɛlz/ wrath /ɹæθ/ | razz /ɹæz/
z ð breathe /bɹið/ | breeze /bɹiz/ clothing /klo͡ʊðɪŋ/ | closing /klo͡ʊzɪŋ/ thee /ði/ | z /zi/ then /ðɛn/ | zen /zɛn/ these /ðiz/ | zees /ziz/
z s axis /æksɪs/ | axes /æksɪz/ buzz /bʌz/ | bus /bʌs/ doze /do͡ʊz/ | dose /do͡ʊs/ eyes /a͡ɪz/ | ice /a͡ɪs/ loss /lɔs/ | laws /lɔz/ see /si/ | z /zi/ zap /zæp/ | sap /sæp/ zip /zɪp/ | sip /sɪp/ zit /zɪt/ | sit /sɪt/ zoo /zu/ | sue /su/
z ʃ ash /æʃ/ | as /æz/ hash /hæʃ/ | has /hæz/ marsh /mɑɹʃ/ | Mars /mɑɹz/ razz /ɹæz/ | rash /ɹæʃ/ she /ʃi/ | z /zi/ ship /ʃɪp/ | zip /zɪp/ shoe /ʃu/ | zoo /zu/ shown /ʃo͡ʊn/ | zone /zo͡ʊn/
z ʒ seizure /siʒəɹ/ | caesar /sizəɹ/
z ɹ bees /biz/ | beer /biɹ/ ear /ɪɹ/ | is /ɪz/ eyes /a͡ɪz/ | ire /a͡ɪɹ/ fair /fɛɹ/ | fez /fɛz/ hear /hɪɹ/ | his /hɪz/ lore /lɔɹ/ | laws /lɔz/ wrap /ɹæp/ | zap /zæp/ zag /zæɡ/ | rag /ɹæɡ/ zig /zɪɡ/ | rig /ɹɪɡ/ zip /zɪp/ | rip /ɹɪp/
z l boys /bɔ͡ɪz/ | boil /bɔ͡ɪl/ dull /dʌl/ | does /dʌz/ fees /fiz/ | feel /fil/ fell /fɛl/ | fez /fɛz/ gaze /ɡe͡ɪz/ | gale /ɡe͡ɪl/ goes /ɡo͡ʊz/ | goal /ɡo͡ʊl/ ill /ɪl/ | is /ɪz/ zap /zæp/ | lap /læp/ zip /zɪp/ | lip /lɪp/ zit /zɪt/ | lit /lɪt/
z j zoo /zu/ | you /ju/
z w we /wi/ | z /zi/ when /wɛn/ | zen /zɛn/ whip /wɪp/ | zip /zɪp/ zag /zæɡ/ | wag /wæɡ/ zags /zæɡz/ | wags /wæɡz/ zest /zɛst/ | west /wɛst/ zig /zɪɡ/ | wig /wɪɡ/ zit /zɪt/ | wit /wɪt/
ʃ
ʃ p cash /kæʃ/ | cap /kæp/ dish /dɪʃ/ | dip /dɪp/ mash /mæʃ/ | map /mæp/ she /ʃi/ | pea /pi/ ship /ʃɪp/ | pip /pɪp/ shop /ʃɑp/ | pop /pɑp/ shot /ʃɑt/ | pot /pɑt/ sure /ʃʊɹ/ | poor /pʊɹ/ wish /wɪʃ/ | whip /wɪp/ wrap /ɹæp/ | rash /ɹæʃ/
ʃ b ash /æʃ/ | ab /æb/ cash /kæʃ/ | cab /kæb/ crash /kɹæʃ/ | crab /kɹæb/ rush /ɹʌʃ/ | rub /ɹʌb/ shack /ʃæk/ | back /bæk/ shake /ʃe͡ɪk/ | bake /be͡ɪk/ she /ʃi/ | bee /bi/ shed /ʃɛd/ | bed /bɛd/ shoe /ʃu/ | boo /bu/ shut /ʃʌt/ | but /bʌt/
ʃ t ash /æʃ/ | at /æt/ bash /bæʃ/ | bat /bæt/ cash /kæʃ/ | cat /kæt/ fish /fɪʃ/ | fit /fɪt/ hash /hæʃ/ | hat /hæt/ hush /hʌʃ/ | hut /hʌt/ mash /mæʃ/ | mat /mæt/ push /pʊʃ/ | put /pʊt/ rash /ɹæʃ/ | rat /ɹæt/ tea /ti/ | she /ʃi/
ʃ t͡ʃ batch /bæt͡ʃ/ | bash /bæʃ/ butch /bʊt͡ʃ/ | bush /bʊʃ/ catch /kæt͡ʃ/ | cash /kæʃ/ ditch /dɪt͡ʃ/ | dish /dɪʃ/ hatch /hæt͡ʃ/ | hash /hæʃ/ marsh /mɑɹʃ/ | march /mɑɹt͡ʃ/ match /mæt͡ʃ/ | mash /mæʃ/ share /ʃɛɹ/ | chair /t͡ʃɛɹ/ ship /ʃɪp/ | chip /t͡ʃɪp/ shop /ʃɑp/ | chop /t͡ʃɑp/
ʃ d ash /æʃ/ | add /æd/ bash /bæʃ/ | bad /bæd/ dash /dæʃ/ | dad /dæd/ deaf /dɛf/ | chef /ʃɛf/ dish /dɪʃ/ | did /dɪd/ hash /hæʃ/ | had /hæd/ mash /mæʃ/ | mad /mæd/ she /ʃi/ | d /di/ shed /ʃɛd/ | dead /dɛd/ ship /ʃɪp/ | dip /dɪp/
ʃ d͡ʒ badge /bæd͡ʒ/ | bash /bæʃ/ she /ʃi/ | g /d͡ʒi/ shock /ʃɑk/ | jock /d͡ʒɑk/ shoe /ʃu/ | Jew /d͡ʒu/ shoes /ʃuz/ | Jews /d͡ʒuz/
ʃ k bash /bæʃ/ | back /bæk/ bush /bʊʃ/ | book /bʊk/ crash /kɹæʃ/ | crack /kɹæk/ hash /hæʃ/ | hack /hæk/ leash /liʃ/ | leak /lik/ rash /ɹæʃ/ | rack /ɹæk/ she /ʃi/ | key /ki/ shop /ʃɑp/ | cop /kɑp/ shut /ʃʌt/ | cut /kʌt/ wish /wɪʃ/ | wick /wɪk/
ʃ ɡ bash /bæʃ/ | bag /bæɡ/ dish /dɪʃ/ | dig /dɪɡ/ flash /flæʃ/ | flag /flæɡ/ hush /hʌʃ/ | hug /hʌɡ/ rash /ɹæʃ/ | rag /ɹæɡ/ rush /ɹʌʃ/ | rug /ɹʌɡ/ shot /ʃɑt/ | got /ɡɑt/ show /ʃo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/ shut /ʃʌt/ | gut /ɡʌt/ wish /wɪʃ/ | wig /wɪɡ/
ʃ m ash /æʃ/ | am /æm/ dash /dæʃ/ | dam /dæm/ dish /dɪʃ/ | dim /dɪm/ harsh /hɑɹʃ/ | harm /hɑɹm/ hash /hæʃ/ | ham /hæm/ hush /hʌʃ/ | hum /hʌm/ rash /ɹæʃ/ | ram /ɹæm/ rush /ɹʌʃ/ | rum /ɹʌm/ she /ʃi/ | me /mi/ shop /ʃɑp/ | mop /mɑp/
ʃ n ash /æʃ/ | an /æn/ bash /bæʃ/ | ban /bæn/ cash /kæʃ/ | can /kæn/ fish /fɪʃ/ | fin /fɪn/ knee /ni/ | she /ʃi/ mash /mæʃ/ | man /mæn/ rash /ɹæʃ/ | ran /ɹæn/ rush /ɹʌʃ/ | run /ɹʌn/ shoe /ʃu/ | new /nu/ shot /ʃɑt/ | not /nɑt/
ʃ ŋ bash /bæʃ/ | bang /bæŋ/ dish /dɪʃ/ | ding /dɪŋ/ foolish /fulɪʃ/ | fooling /fulɪŋ/ hash /hæʃ/ | hang /hæŋ/ hush /hʌʃ/ | hung /hʌŋ/ rash /ɹæʃ/ | rang /ɹæŋ/ wish /wɪʃ/ | wing /wɪŋ/
ʃ f hash /hæʃ/ | half /hæf/ leash /liʃ/ | leaf /lif/ rough /ɹʌf/ | rush /ɹʌʃ/ shade /ʃe͡ɪd/ | fade /fe͡ɪd/ shame /ʃe͡ɪm/ | fame /fe͡ɪm/ share /ʃɛɹ/ | fair /fɛɹ/ she /ʃi/ | fee /fi/ shed /ʃɛd/ | fed /fɛd/ sheer /ʃɪɹ/ | fear /fɪɹ/ sheet /ʃit/ | feet /fit/
ʃ v have /hæv/ | hash /hæʃ/ leave /liv/ | leash /liʃ/ session /sɛʃən/ | seven /sɛvən/ she /ʃi/ | v /vi/ sherry /ʃɛɹi/ | very /vɛɹi/
ʃ θ bath /bæθ/ | bash /bæʃ/ math /mæθ/ | mash /mæʃ/ thread /θɹɛd/ | shred /ʃɹɛd/ wrath /ɹæθ/ | rash /ɹæʃ/
ʃ ð thee /ði/ | she /ʃi/ theirs /ðɛɹz/ | shares /ʃɛɹz/ there /ðɛɹ/ | share /ʃɛɹ/ those /ðo͡ʊz/ | shows /ʃo͡ʊz/ though /ðo͡ʊ/ | show /ʃo͡ʊ/ with /wɪð/ | wish /wɪʃ/
ʃ s Irish /a͡ɪɹɪʃ/ | iris /a͡ɪɹɪs/ leash /liʃ/ | lease /lis/ mass /mæs/ | mash /mæʃ/ shack /ʃæk/ | sack /sæk/ shake /ʃe͡ɪk/ | sake /se͡ɪk/ she /ʃi/ | see /si/ shed /ʃɛd/ | said /sɛd/ ship /ʃɪp/ | sip /sɪp/ shoe /ʃu/ | sue /su/ show /ʃo͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/
ʃ z ash /æʃ/ | as /æz/ hash /hæʃ/ | has /hæz/ marsh /mɑɹʃ/ | Mars /mɑɹz/ razz /ɹæz/ | rash /ɹæʃ/ she /ʃi/ | z /zi/ ship /ʃɪp/ | zip /zɪp/ shoe /ʃu/ | zoo /zu/ shown /ʃo͡ʊn/ | zone /zo͡ʊn/
ʃ ɹ dish /dɪʃ/ | deer /dɪɹ/ fish /fɪʃ/ | fear /fɪɹ/ push /pʊʃ/ | poor /pʊɹ/ shack /ʃæk/ | rack /ɹæk/ shade /ʃe͡ɪd/ | raid /ɹe͡ɪd/ shaft /ʃæft/ | raft /ɹæft/ shed /ʃɛd/ | red /ɹɛd/ ship /ʃɪp/ | rip /ɹɪp/ shot /ʃɑt/ | rot /ɹɑt/ show /ʃo͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/
ʃ l bush /bʊʃ/ | bull /bʊl/ fish /fɪʃ/ | fill /fɪl/ push /pʊʃ/ | pull /pʊl/ shack /ʃæk/ | lack /læk/ shed /ʃɛd/ | led /lɛd/ ship /ʃɪp/ | lip /lɪp/ shot /ʃɑt/ | lot /lɑt/ show /ʃo͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/ sure /ʃʊɹ/ | lure /lʊɹ/ wish /wɪʃ/ | will /wɪl/
ʃ j shack /ʃæk/ | yak /jæk/ sheer /ʃɪɹ/ | year /jɪɹ/ shell /ʃɛl/ | yell /jɛl/ shoe /ʃu/ | you /ju/ yacht /jɑt/ | shot /ʃɑt/ your /jʊɹ/ | sure /ʃʊɹ/
ʃ w shade /ʃe͡ɪd/ | wade /we͡ɪd/ shake /ʃe͡ɪk/ | wake /we͡ɪk/ share /ʃɛɹ/ | wear /wɛɹ/ shave /ʃe͡ɪv/ | wave /we͡ɪv/ she /ʃi/ | we /wi/ sheep /ʃip/ | weep /wip/ shell /ʃɛl/ | well /wɛl/ show /ʃo͡ʊ/ | woe /wo͡ʊ/ what /wʌt/ | shut /ʃʌt/ whip /wɪp/ | ship /ʃɪp/
ʒ
ʒ d azure /æʒəɹ/ | adder /ædəɹ/ seizure /siʒəɹ/ | cedar /sidəɹ/
ʒ s closure /klo͡ʊʒəɹ/ | closer /klo͡ʊsəɹ/
ʒ z seizure /siʒəɹ/ | caesar /sizəɹ/
ʒ l villain /vɪlən/ | vision /vɪʒən/
ɹ
ɹ p cop /kɑp/ | car /kɑɹ/ ran /ɹæn/ | pan /pæn/ rat /ɹæt/ | pat /pæt/ ray /ɹe͡ɪ/ | pay /pe͡ɪ/ rig /ɹɪɡ/ | pig /pɪɡ/ rip /ɹɪp/ | pip /pɪp/ rod /ɹɑd/ | pod /pɑd/ rot /ɹɑt/ | pot /pɑt/ rub /ɹʌb/ | pub /pʌb/ rye /ɹa͡ɪ/ | pie /pa͡ɪ/
ɹ b job /d͡ʒɑb/ | jar /d͡ʒɑɹ/ rag /ɹæɡ/ | bag /bæɡ/ ran /ɹæn/ | ban /bæn/ rat /ɹæt/ | bat /bæt/ ray /ɹe͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ red /ɹɛd/ | bed /bɛd/ rid /ɹɪd/ | bid /bɪd/ rig /ɹɪɡ/ | big /bɪɡ/ rug /ɹʌɡ/ | bug /bʌɡ/ rum /ɹʌm/ | bum /bʌm/
ɹ t bear /bɛɹ/ | bet /bɛt/ debt /dɛt/ | dare /dɛɹ/ ear /ɪɹ/ | it /ɪt/ tag /tæɡ/ | rag /ɹæɡ/ tan /tæn/ | ran /ɹæn/ tie /ta͡ɪ/ | rye /ɹa͡ɪ/ tip /tɪp/ | rip /ɹɪp/ toe /to͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/ ton /tʌn/ | run /ɹʌn/ tub /tʌb/ | rub /ɹʌb/
ɹ t͡ʃ beach /bit͡ʃ/ | beer /biɹ/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | rain /ɹe͡ɪn/ chair /t͡ʃɛɹ/ | rare /ɹɛɹ/ chase /t͡ʃe͡ɪs/ | race /ɹe͡ɪs/ chat /t͡ʃæt/ | rat /ɹæt/ cheer /t͡ʃɪɹ/ | rear /ɹɪɹ/ chip /t͡ʃɪp/ | rip /ɹɪp/ itch /ɪt͡ʃ/ | ear /ɪɹ/ rich /ɹɪt͡ʃ/ | rear /ɹɪɹ/ wrap /ɹæp/ | chap /t͡ʃæp/
ɹ d odd /ɑd/ | r /ɑɹ/ ram /ɹæm/ | dam /dæm/ ray /ɹe͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ rid /ɹɪd/ | did /dɪd/ rig /ɹɪɡ/ | dig /dɪɡ/ rip /ɹɪp/ | dip /dɪp/ rot /ɹɑt/ | dot /dɑt/ row /ɹo͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/ rug /ɹʌɡ/ | dug /dʌɡ/ rye /ɹa͡ɪ/ | die /da͡ɪ/
ɹ d͡ʒ edge /ɛd͡ʒ/ | air /ɛɹ/ ledge /lɛd͡ʒ/ | lair /lɛɹ/ ram /ɹæm/ | jam /d͡ʒæm/ raw /ɹɔ/ | jaw /d͡ʒɔ/ ray /ɹe͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ razz /ɹæz/ | jazz /d͡ʒæz/ ridge /ɹɪd͡ʒ/ | rear /ɹɪɹ/ rob /ɹɑb/ | job /d͡ʒɑb/ rock /ɹɑk/ | jock /d͡ʒɑk/ ruse /ɹuz/ | Jews /d͡ʒuz/
ɹ k bock /bɑk/ | bar /bɑɹ/ cock /kɑk/ | car /kɑɹ/ come /kʌm/ | rum /ɹʌm/ deck /dɛk/ | dare /dɛɹ/ heck /hɛk/ | hair /hɛɹ/ jock /d͡ʒɑk/ | jar /d͡ʒɑɹ/ ran /ɹæn/ | can /kæn/ rat /ɹæt/ | cat /kæt/ ray /ɹe͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ rid /ɹɪd/ | kid /kɪd/
ɹ ɡ egg /ɛɡ/ | air /ɛɹ/ fog /fɑɡ/ | far /fɑɹ/ jog /d͡ʒɑɡ/ | jar /d͡ʒɑɹ/ rag /ɹæɡ/ | gag /ɡæɡ/ ray /ɹe͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ rig /ɹɪɡ/ | gig /ɡɪɡ/ rob /ɹɑb/ | gob /ɡɑb/ rod /ɹɑd/ | god /ɡɑd/ rot /ɹɑt/ | got /ɡɑt/ row /ɹo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/
ɹ m air /ɛɹ/ | m /ɛm/ beer /biɹ/ | beam /bim/ bomb /bɑm/ | bar /bɑɹ/ deer /dɪɹ/ | dim /dɪm/ ran /ɹæn/ | man /mæn/ rat /ɹæt/ | mat /mæt/ ray /ɹe͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ rob /ɹɑb/ | mob /mɑb/ rug /ɹʌɡ/ | mug /mʌɡ/ rum /ɹʌm/ | mum /mʌm/
ɹ n air /ɛɹ/ | n /ɛn/ beer /biɹ/ | bean /bin/ con /kɑn/ | car /kɑɹ/ door /dɔɹ/ | dawn /dɔn/ ear /ɪɹ/ | in /ɪn/ fear /fɪɹ/ | fin /fɪn/ gore /ɡɔɹ/ | gone /ɡɔn/ on /ɑn/ | r /ɑɹ/ rod /ɹɑd/ | nod /nɑd/ rot /ɹɑt/ | not /nɑt/
ɹ ŋ ding /dɪŋ/ | deer /dɪɹ/ ring /ɹɪŋ/ | rear /ɹɪɹ/ sore /sɔɹ/ | song /sɔŋ/ sting /stɪŋ/ | steer /stɪɹ/ winged /wɪŋd/ | weird /wɪɹd/ wrong /ɹɔŋ/ | roar /ɹɔɹ/
ɹ f air /ɛɹ/ | f /ɛf/ beer /biɹ/ | beef /bif/ deaf /dɛf/ | dare /dɛɹ/ ear /ɪɹ/ | if /ɪf/ off /ɔf/ | oar /ɔɹ/ raid /ɹe͡ɪd/ | fade /fe͡ɪd/ ran /ɹæn/ | fan /fæn/ rat /ɹæt/ | fat /fæt/ red /ɹɛd/ | fed /fɛd/ run /ɹʌn/ | fun /fʌn/
ɹ v give /ɡɪv/ | gear /ɡɪɹ/ heavy /hɛvi/ | hairy /hɛɹi/ van /væn/ | ran /ɹæn/ vase /ve͡ɪs/ | race /ɹe͡ɪs/ veal /vil/ | reel /ɹil/ vein /ve͡ɪn/ | rain /ɹe͡ɪn/ vent /vɛnt/ | rent /ɹɛnt/ vest /vɛst/ | rest /ɹɛst/ vice /va͡ɪs/ | rice /ɹa͡ɪs/ wrote /ɹo͡ʊt/ | vote /vo͡ʊt/
ɹ θ death /dɛθ/ | dare /dɛɹ/ smith /smɪθ/ | smear /smɪɹ/ thank /θæŋk/ | rank /ɹæŋk/ thaw /θɔ/ | raw /ɹɔ/ thighs /θa͡ɪz/ | rise /ɹa͡ɪz/ thing /θɪŋ/ | ring /ɹɪŋ/ things /θɪŋz/ | rings /ɹɪŋz/ thug /θʌɡ/ | rug /ɹʌɡ/ thumb /θʌm/ | rum /ɹʌm/
ɹ ð that /ðæt/ | rat /ɹæt/ there /ðɛɹ/ | rare /ɹɛɹ/ they /ðe͡ɪ/ | ray /ɹe͡ɪ/ though /ðo͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/
ɹ s air /ɛɹ/ | s /ɛs/ ire /a͡ɪɹ/ | ice /a͡ɪs/ sat /sæt/ | rat /ɹæt/ saw /sɔ/ | raw /ɹɔ/ say /se͡ɪ/ | ray /ɹe͡ɪ/ sew /so͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/ sip /sɪp/ | rip /ɹɪp/ sob /sɑb/ | rob /ɹɑb/ sub /sʌb/ | rub /ɹʌb/ sum /sʌm/ | rum /ɹʌm/
ɹ z bees /biz/ | beer /biɹ/ ear /ɪɹ/ | is /ɪz/ eyes /a͡ɪz/ | ire /a͡ɪɹ/ fair /fɛɹ/ | fez /fɛz/ hear /hɪɹ/ | his /hɪz/ lore /lɔɹ/ | laws /lɔz/ wrap /ɹæp/ | zap /zæp/ zag /zæɡ/ | rag /ɹæɡ/ zig /zɪɡ/ | rig /ɹɪɡ/ zip /zɪp/ | rip /ɹɪp/
ɹ ʃ dish /dɪʃ/ | deer /dɪɹ/ fish /fɪʃ/ | fear /fɪɹ/ push /pʊʃ/ | poor /pʊɹ/ shack /ʃæk/ | rack /ɹæk/ shade /ʃe͡ɪd/ | raid /ɹe͡ɪd/ shaft /ʃæft/ | raft /ɹæft/ shed /ʃɛd/ | red /ɹɛd/ ship /ʃɪp/ | rip /ɹɪp/ shot /ʃɑt/ | rot /ɹɑt/ show /ʃo͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/
ɹ l air /ɛɹ/ | l /ɛl/ ill /ɪl/ | ear /ɪɹ/ oar /ɔɹ/ | all /ɔl/ raw /ɹɔ/ | law /lɔ/ ray /ɹe͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ red /ɹɛd/ | led /lɛd/ rid /ɹɪd/ | lid /lɪd/ rip /ɹɪp/ | lip /lɪp/ rot /ɹɑt/ | lot /lɑt/ row /ɹo͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/
ɹ j crew /kɹu/ | q /kju/ rack /ɹæk/ | yak /jæk/ yacht /jɑt/ | rot /ɹɑt/ year /jɪɹ/ | rear /ɹɪɹ/
ɹ w crow /kɹo͡ʊ/ | quo /kwo͡ʊ/ roar /ɹɔɹ/ | war /wɔɹ/ run /ɹʌn/ | one /wʌn/ runs /ɹʌnz/ | ones /wʌnz/ rye /ɹa͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ wad /wɑd/ | rod /ɹɑd/ wag /wæɡ/ | rag /ɹæɡ/ way /we͡ɪ/ | ray /ɹe͡ɪ/ wig /wɪɡ/ | rig /ɹɪɡ/ woe /wo͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/
l
l p ape /e͡ɪp/ | ale /e͡ɪl/ gap /ɡæp/ | gal /ɡæl/ pad /pæd/ | lad /læd/ pay /pe͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ peg /pɛɡ/ | leg /lɛɡ/ pet /pɛt/ | let /lɛt/ pie /pa͡ɪ/ | lie /la͡ɪ/ pip /pɪp/ | lip /lɪp/ pit /pɪt/ | lit /lɪt/ pot /pɑt/ | lot /lɑt/
l b curl /kɜɹl/ | curb /kɜɹb/ lack /læk/ | back /bæk/ lad /læd/ | bad /bæd/ lair /lɛɹ/ | bear /bɛɹ/ lay /le͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ led /lɛd/ | bed /bɛd/ leg /lɛɡ/ | beg /bɛɡ/ let /lɛt/ | bet /bɛt/ lid /lɪd/ | bid /bɪd/ lit /lɪt/ | bit /bɪt/
l t bell /bɛl/ | bet /bɛt/ bill /bɪl/ | bit /bɪt/ ill /ɪl/ | it /ɪt/ owl /a͡ʊl/ | out /a͡ʊt/ pat /pæt/ | pal /pæl/ tab /tæb/ | lab /læb/ tap /tæp/ | lap /læp/ tie /ta͡ɪ/ | lie /la͡ɪ/ tip /tɪp/ | lip /lɪp/ toe /to͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/
l t͡ʃ ale /e͡ɪl/ | h /e͡ɪt͡ʃ/ butch /bʊt͡ʃ/ | bull /bʊl/ chain /t͡ʃe͡ɪn/ | lane /le͡ɪn/ chair /t͡ʃɛɹ/ | lair /lɛɹ/ champ /t͡ʃæmp/ | lamp /læmp/ chap /t͡ʃæp/ | lap /læp/ cheap /t͡ʃip/ | leap /lip/ cheek /t͡ʃik/ | leak /lik/ chip /t͡ʃɪp/ | lip /lɪp/ itch /ɪt͡ʃ/ | ill /ɪl/
l d ale /e͡ɪl/ | aid /e͡ɪd/ bell /bɛl/ | bed /bɛd/ lad /læd/ | dad /dæd/ lay /le͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ lid /lɪd/ | did /dɪd/ lie /la͡ɪ/ | die /da͡ɪ/ lip /lɪp/ | dip /dɪp/ lot /lɑt/ | dot /dɑt/ low /lo͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/ pal /pæl/ | pad /pæd/
l d͡ʒ ale /e͡ɪl/ | age /e͡ɪd͡ʒ/ edge /ɛd͡ʒ/ | l /ɛl/ lab /læb/ | jab /d͡ʒæb/ lamb /læm/ | jam /d͡ʒæm/ law /lɔ/ | jaw /d͡ʒɔ/ lay /le͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ lean /lin/ | gene /d͡ʒin/ let /lɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ lets /lɛts/ | jets /d͡ʒɛts/ lock /lɑk/ | jock /d͡ʒɑk/
l k ache /e͡ɪk/ | ale /e͡ɪl/ bull /bʊl/ | book /bʊk/ doll /dɑl/ | dock /dɑk/ dull /dʌl/ | duck /dʌk/ else /ɛls/ | x /ɛks/ lab /læb/ | cab /kæb/ lap /læp/ | cap /kæp/ lay /le͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ lid /lɪd/ | kid /kɪd/ lit /lɪt/ | kit /kɪt/
l ɡ bell /bɛl/ | beg /bɛɡ/ bill /bɪl/ | big /bɪɡ/ egg /ɛɡ/ | l /ɛl/ gal /ɡæl/ | gag /ɡæɡ/ lap /læp/ | gap /ɡæp/ lay /le͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ let /lɛt/ | get /ɡɛt/ lie /la͡ɪ/ | guy /ɡa͡ɪ/ lot /lɑt/ | got /ɡɑt/ low /lo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/
l m ale /e͡ɪl/ | aim /e͡ɪm/ coma /ko͡ʊmə/ | cola /ko͡ʊlə/ dumb /dʌm/ | dull /dʌl/ fame /fe͡ɪm/ | fail /fe͡ɪl/ game /ɡe͡ɪm/ | gale /ɡe͡ɪl/ m /ɛm/ | l /ɛl/ mad /mæd/ | lad /læd/ map /mæp/ | lap /læp/ may /me͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ met /mɛt/ | let /lɛt/
l n bent /bɛnt/ | belt /bɛlt/ bill /bɪl/ | bin /bɪn/ bowl /bo͡ʊl/ | bone /bo͡ʊn/ dean /din/ | deal /dil/ ill /ɪl/ | in /ɪn/ n /ɛn/ | l /ɛl/ nap /næp/ | lap /læp/ net /nɛt/ | let /lɛt/ not /nɑt/ | lot /lɑt/ pan /pæn/ | pal /pæl/
l ŋ gang /ɡæŋ/ | gal /ɡæl/ king /kɪŋ/ | kill /kɪl/ kings /kɪŋz/ | kills /kɪlz/ ping /pɪŋ/ | pill /pɪl/ sink /sɪŋk/ | silk /sɪlk/ sting /stɪŋ/ | still /stɪl/ wing /wɪŋ/ | will /wɪl/
l f ill /ɪl/ | if /ɪf/ l /ɛl/ | f /ɛf/ laid /le͡ɪd/ | fade /fe͡ɪd/ lair /lɛɹ/ | fair /fɛɹ/ lame /le͡ɪm/ | fame /fe͡ɪm/ last /læst/ | fast /fæst/ late /le͡ɪt/ | fate /fe͡ɪt/ led /lɛd/ | fed /fɛd/ lit /lɪt/ | fit /fɪt/ off /ɔf/ | all /ɔl/
l v cover /kʌvəɹ/ | color /kʌləɹ/ dull /dʌl/ | dove /dʌv/ five /fa͡ɪv/ | file /fa͡ɪl/ gave /ɡe͡ɪv/ | gale /ɡe͡ɪl/ save /se͡ɪv/ | sail /se͡ɪl/ vast /væst/ | last /læst/ vein /ve͡ɪn/ | lane /le͡ɪn/ vent /vɛnt/ | lent /lɛnt/ vet /vɛt/ | let /lɛt/ vex /vɛks/ | lex /lɛks/
l θ bowl /bo͡ʊl/ | both /bo͡ʊθ/ faith /fe͡ɪθ/ | fail /fe͡ɪl/ path /pæθ/ | pal /pæl/ thaw /θɔ/ | law /lɔ/ thaws /θɔz/ | laws /lɔz/ theft /θɛft/ | left /lɛft/ thick /θɪk/ | lick /lɪk/ thief /θif/ | leaf /lif/ think /θɪŋk/ | link /lɪŋk/ tooth /tuθ/ | tool /tul/
l ð bathing /be͡ɪðɪŋ/ | bailing /be͡ɪlɪŋ/ there /ðɛɹ/ | lair /lɛɹ/ they /ðe͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ though /ðo͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/ with /wɪð/ | will /wɪl/
l s ale /e͡ɪl/ | ace /e͡ɪs/ gas /ɡæs/ | gal /ɡæl/ s /ɛs/ | l /ɛl/ sad /sæd/ | lad /læd/ sap /sæp/ | lap /læp/ saw /sɔ/ | law /lɔ/ say /se͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ set /sɛt/ | let /lɛt/ sew /so͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/ sex /sɛks/ | lex /lɛks/
l z boys /bɔ͡ɪz/ | boil /bɔ͡ɪl/ dull /dʌl/ | does /dʌz/ fees /fiz/ | feel /fil/ fell /fɛl/ | fez /fɛz/ gaze /ɡe͡ɪz/ | gale /ɡe͡ɪl/ goes /ɡo͡ʊz/ | goal /ɡo͡ʊl/ ill /ɪl/ | is /ɪz/ zap /zæp/ | lap /læp/ zip /zɪp/ | lip /lɪp/ zit /zɪt/ | lit /lɪt/
l ʃ bush /bʊʃ/ | bull /bʊl/ fish /fɪʃ/ | fill /fɪl/ push /pʊʃ/ | pull /pʊl/ shack /ʃæk/ | lack /læk/ shed /ʃɛd/ | led /lɛd/ ship /ʃɪp/ | lip /lɪp/ shot /ʃɑt/ | lot /lɑt/ show /ʃo͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/ sure /ʃʊɹ/ | lure /lʊɹ/ wish /wɪʃ/ | will /wɪl/
l ʒ villain /vɪlən/ | vision /vɪʒən/
l ɹ air /ɛɹ/ | l /ɛl/ ill /ɪl/ | ear /ɪɹ/ oar /ɔɹ/ | all /ɔl/ raw /ɹɔ/ | law /lɔ/ ray /ɹe͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ red /ɹɛd/ | led /lɛd/ rid /ɹɪd/ | lid /lɪd/ rip /ɹɪp/ | lip /lɪp/ rot /ɹɑt/ | lot /lɑt/ row /ɹo͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/
l j clue /klu/ | q /kju/ flew /flu/ | few /fju/ lack /læk/ | yak /jæk/ less /lɛs/ | yes /jɛs/ losing /luzɪŋ/ | using /juzɪŋ/ yacht /jɑt/ | lot /lɑt/ yawn /jɔn/ | lawn /lɔn/ yet /jɛt/ | let /lɛt/ young /jʌŋ/ | lung /lʌŋ/ your /jʊɹ/ | lure /lʊɹ/
l w lie /la͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ lore /lɔɹ/ | war /wɔɹ/ swat /swɑt/ | slot /slɑt/ swim /swɪm/ | slim /slɪm/ wade /we͡ɪd/ | laid /le͡ɪd/ wake /we͡ɪk/ | lake /le͡ɪk/ way /we͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ wet /wɛt/ | let /lɛt/ wit /wɪt/ | lit /lɪt/ woe /wo͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/
j
j p pack /pæk/ | yak /jæk/ yacht /jɑt/ | pot /pɑt/ yawn /jɔn/ | pawn /pɔn/ yet /jɛt/ | pet /pɛt/ your /jʊɹ/ | poor /pʊɹ/
j b back /bæk/ | yak /jæk/ yell /jɛl/ | bell /bɛl/ yet /jɛt/ | bet /bɛt/ you /ju/ | boo /bu/ youth /juθ/ | booth /buθ/
j t tongue /tʌŋ/ | young /jʌŋ/ years /jɪɹz/ | tears /tɪɹz/ yell /jɛl/ | tell /tɛl/ yelling /jɛlɪŋ/ | telling /tɛlɪŋ/ you /ju/ | two /tu/ your /jʊɹ/ | tour /tʊɹ/ youth /juθ/ | tooth /tuθ/
j t͡ʃ cheer /t͡ʃɪɹ/ | year /jɪɹ/ cheers /t͡ʃɪɹz/ | years /jɪɹz/ chess /t͡ʃɛs/ | yes /jɛs/ choosing /t͡ʃuzɪŋ/ | using /juzɪŋ/ chores /t͡ʃɔɹz/ | yours /jɔɹz/
j d debt /dɛt/ | yet /jɛt/ yacht /jɑt/ | dot /dɑt/ yawn /jɔn/ | dawn /dɔn/ year /jɪɹ/ | deer /dɪɹ/ you /ju/ | do /du/ yours /jɔɹz/ | doors /dɔɹz/
j d͡ʒ yet /jɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ you /ju/ | Jew /d͡ʒu/
j ɡ guess /ɡɛs/ | yes /jɛs/ yacht /jɑt/ | got /ɡɑt/ yawn /jɔn/ | gone /ɡɔn/ year /jɪɹ/ | gear /ɡɪɹ/ yet /jɛt/ | get /ɡɛt/
j m mess /mɛs/ | yes /jɛs/ yacht /jɑt/ | motte /mɑt/ year /jɪɹ/ | mere /mɪɹ/ yet /jɛt/ | met /mɛt/
j n yacht /jɑt/ | not /nɑt/ year /jɪɹ/ | near /nɪɹ/ yet /jɛt/ | net /nɛt/ you /ju/ | new /nu/
j f year /jɪɹ/ | fear /fɪɹ/ years /jɪɹz/ | fears /fɪɹz/ yell /jɛl/ | fell /fɛl/ yellow /jɛlo͡ʊ/ | fellow /fɛlo͡ʊ/
j v yet /jɛt/ | vet /vɛt/
j s sack /sæk/ | yak /jæk/ yell /jɛl/ | cell /sɛl/ yelling /jɛlɪŋ/ | selling /sɛlɪŋ/ yet /jɛt/ | set /sɛt/ you /ju/ | sue /su/ youth /juθ/ | sooth /suθ/
j z zoo /zu/ | you /ju/
j ʃ shack /ʃæk/ | yak /jæk/ sheer /ʃɪɹ/ | year /jɪɹ/ shell /ʃɛl/ | yell /jɛl/ shoe /ʃu/ | you /ju/ yacht /jɑt/ | shot /ʃɑt/ your /jʊɹ/ | sure /ʃʊɹ/
j ɹ crew /kɹu/ | q /kju/ rack /ɹæk/ | yak /jæk/ yacht /jɑt/ | rot /ɹɑt/ year /jɪɹ/ | rear /ɹɪɹ/
j l clue /klu/ | q /kju/ flew /flu/ | few /fju/ lack /læk/ | yak /jæk/ less /lɛs/ | yes /jɛs/ losing /luzɪŋ/ | using /juzɪŋ/ yacht /jɑt/ | lot /lɑt/ yawn /jɔn/ | lawn /lɔn/ yet /jɛt/ | let /lɛt/ young /jʌŋ/ | lung /lʌŋ/ your /jʊɹ/ | lure /lʊɹ/
j w whack /wæk/ | yak /jæk/ yell /jɛl/ | well /wɛl/ yet /jɛt/ | wet /wɛt/ yours /jɔɹz/ | wars /wɔɹz/
w
w p pea /pi/ | we /wi/ pie /pa͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ pour /pɔɹ/ | war /wɔɹ/ swat /swɑt/ | spot /spɑt/ wad /wɑd/ | pod /pɑd/ way /we͡ɪ/ | pay /pe͡ɪ/ wet /wɛt/ | pet /pɛt/ wig /wɪɡ/ | pig /pɪɡ/ win /wɪn/ | pin /pɪn/ wit /wɪt/ | pit /pɪt/
w b bee /bi/ | we /wi/ bore /bɔɹ/ | war /wɔɹ/ buzz /bʌz/ | was /wʌz/ ones /wʌnz/ | buns /bʌnz/ wag /wæɡ/ | bag /bæɡ/ way /we͡ɪ/ | bay /be͡ɪ/ wet /wɛt/ | bet /bɛt/ wig /wɪɡ/ | big /bɪɡ/ win /wɪn/ | bin /bɪn/ wit /wɪt/ | bit /bɪt/
w t tea /ti/ | we /wi/ tie /ta͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ ton /tʌn/ | one /wʌn/ tons /tʌnz/ | ones /wʌnz/ tore /tɔɹ/ | war /wɔɹ/ wag /wæɡ/ | tag /tæɡ/ wake /we͡ɪk/ | take /te͡ɪk/ wax /wæks/ | tax /tæks/ win /wɪn/ | tin /tɪn/ woe /wo͡ʊ/ | toe /to͡ʊ/
w t͡ʃ chair /t͡ʃɛɹ/ | wear /wɛɹ/ chalk /t͡ʃɔk/ | walk /wɔk/ cheap /t͡ʃip/ | weep /wip/ cheek /t͡ʃik/ | week /wik/ chest /t͡ʃɛst/ | west /wɛst/ chick /t͡ʃɪk/ | wick /wɪk/ child /t͡ʃa͡ɪld/ | wild /wa͡ɪld/ chin /t͡ʃɪn/ | win /wɪn/ chow /t͡ʃa͡ʊ/ | wow /wa͡ʊ/ whip /wɪp/ | chip /t͡ʃɪp/
w d debt /dɛt/ | wet /wɛt/ die /da͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ does /dʌz/ | was /wʌz/ done /dʌn/ | one /wʌn/ door /dɔɹ/ | war /wɔɹ/ warm /wɔɹm/ | dorm /dɔɹm/ way /we͡ɪ/ | day /de͡ɪ/ we /wi/ | d /di/ wig /wɪɡ/ | dig /dɪɡ/ woe /wo͡ʊ/ | doe /do͡ʊ/
w d͡ʒ jacks /d͡ʒæks/ | wax /wæks/ way /we͡ɪ/ | j /d͡ʒe͡ɪ/ we /wi/ | g /d͡ʒi/ wet /wɛt/ | jet /d͡ʒɛt/ whale /we͡ɪl/ | jail /d͡ʒe͡ɪl/ win /wɪn/ | gin /d͡ʒɪn/ woke /wo͡ʊk/ | joke /d͡ʒo͡ʊk/ work /wɜɹk/ | jerk /d͡ʒɜɹk/ worked /wɜɹkd/ | jerked /d͡ʒɜɹkd/ works /wɜɹks/ | jerks /d͡ʒɜɹks/
w k core /kɔɹ/ | war /wɔɹ/ key /ki/ | we /wi/ wage /we͡ɪd͡ʒ/ | cage /ke͡ɪd͡ʒ/ wake /we͡ɪk/ | cake /ke͡ɪk/ wall /wɔl/ | call /kɔl/ ward /wɔɹd/ | cord /kɔɹd/ way /we͡ɪ/ | k /ke͡ɪ/ win /wɪn/ | kin /kɪn/ wit /wɪt/ | kit /kɪt/ wow /wa͡ʊ/ | cow /ka͡ʊ/
w ɡ gore /ɡɔɹ/ | war /wɔɹ/ guy /ɡa͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ one /wʌn/ | gun /ɡʌn/ ones /wʌnz/ | guns /ɡʌnz/ wad /wɑd/ | god /ɡɑd/ wag /wæɡ/ | gag /ɡæɡ/ way /we͡ɪ/ | gay /ɡe͡ɪ/ wet /wɛt/ | get /ɡɛt/ wig /wɪɡ/ | gig /ɡɪɡ/ woe /wo͡ʊ/ | go /ɡo͡ʊ/
w m more /mɔɹ/ | war /wɔɹ/ wade /we͡ɪd/ | maid /me͡ɪd/ wake /we͡ɪk/ | make /me͡ɪk/ wall /wɔl/ | mall /mɔl/ wax /wæks/ | max /mæks/ way /we͡ɪ/ | may /me͡ɪ/ ways /we͡ɪz/ | maze /me͡ɪz/ we /wi/ | me /mi/ wet /wɛt/ | met /mɛt/ when /wɛn/ | men /mɛn/
w n knee /ni/ | we /wi/ know /no͡ʊ/ | woe /wo͡ʊ/ none /nʌn/ | one /wʌn/ ones /wʌnz/ | nuns /nʌnz/ wad /wɑd/ | nod /nɑd/ war /wɔɹ/ | nor /nɔɹ/ weed /wid/ | need /nid/ west /wɛst/ | nest /nɛst/ wet /wɛt/ | net /nɛt/ wow /wa͡ʊ/ | now /na͡ʊ/
w f fee /fi/ | we /wi/ four /fɔɹ/ | war /wɔɹ/ one /wʌn/ | fun /fʌn/ wade /we͡ɪd/ | fade /fe͡ɪd/ wall /wɔl/ | fall /fɔl/ wand /wɑnd/ | fond /fɑnd/ ward /wɔɹd/ | ford /fɔɹd/ wax /wæks/ | fax /fæks/ win /wɪn/ | fin /fɪn/ wit /wɪt/ | fit /fɪt/
w v we /wi/ | v /vi/ went /wɛnt/ | vent /vɛnt/ west /wɛst/ | vest /vɛst/ wet /wɛt/ | vet /vɛt/ whale /we͡ɪl/ | veil /ve͡ɪl/ wheel /wil/ | veal /vil/ worse /wɜɹs/ | verse /vɜɹs/ wow /wa͡ʊ/ | vow /va͡ʊ/
w θ thick /θɪk/ | wick /wɪk/ thighs /θa͡ɪz/ | wise /wa͡ɪz/ thin /θɪn/ | win /wɪn/ thing /θɪŋ/ | wing /wɪŋ/ things /θɪŋz/ | wings /wɪŋz/ think /θɪŋk/ | wink /wɪŋk/ thinner /θɪnəɹ/ | winner /wɪnəɹ/ third /θɜɹd/ | word /wɜɹd/ thirst /θɜɹst/ | worst /wɜɹst/ thunder /θʌndəɹ/ | wonder /wʌndəɹ/
w ð thee /ði/ | we /wi/ theirs /ðɛɹz/ | wears /wɛɹz/ there /ðɛɹ/ | wear /wɛɹ/ they /ðe͡ɪ/ | way /we͡ɪ/ though /ðo͡ʊ/ | woe /wo͡ʊ/ when /wɛn/ | then /ðɛn/
w s see /si/ | we /wi/ sigh /sa͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ sons /sʌnz/ | ones /wʌnz/ sore /sɔɹ/ | war /wɔɹ/ sun /sʌn/ | one /wʌn/ way /we͡ɪ/ | say /se͡ɪ/ wet /wɛt/ | set /sɛt/ win /wɪn/ | sin /sɪn/ wit /wɪt/ | sit /sɪt/ woe /wo͡ʊ/ | sew /so͡ʊ/
w z we /wi/ | z /zi/ when /wɛn/ | zen /zɛn/ whip /wɪp/ | zip /zɪp/ zag /zæɡ/ | wag /wæɡ/ zags /zæɡz/ | wags /wæɡz/ zest /zɛst/ | west /wɛst/ zig /zɪɡ/ | wig /wɪɡ/ zit /zɪt/ | wit /wɪt/
w ʃ shade /ʃe͡ɪd/ | wade /we͡ɪd/ shake /ʃe͡ɪk/ | wake /we͡ɪk/ share /ʃɛɹ/ | wear /wɛɹ/ shave /ʃe͡ɪv/ | wave /we͡ɪv/ she /ʃi/ | we /wi/ sheep /ʃip/ | weep /wip/ shell /ʃɛl/ | well /wɛl/ show /ʃo͡ʊ/ | woe /wo͡ʊ/ what /wʌt/ | shut /ʃʌt/ whip /wɪp/ | ship /ʃɪp/
w ɹ crow /kɹo͡ʊ/ | quo /kwo͡ʊ/ roar /ɹɔɹ/ | war /wɔɹ/ run /ɹʌn/ | one /wʌn/ runs /ɹʌnz/ | ones /wʌnz/ rye /ɹa͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ wad /wɑd/ | rod /ɹɑd/ wag /wæɡ/ | rag /ɹæɡ/ way /we͡ɪ/ | ray /ɹe͡ɪ/ wig /wɪɡ/ | rig /ɹɪɡ/ woe /wo͡ʊ/ | row /ɹo͡ʊ/
w l lie /la͡ɪ/ | y /wa͡ɪ/ lore /lɔɹ/ | war /wɔɹ/ swat /swɑt/ | slot /slɑt/ swim /swɪm/ | slim /slɪm/ wade /we͡ɪd/ | laid /le͡ɪd/ wake /we͡ɪk/ | lake /le͡ɪk/ way /we͡ɪ/ | lay /le͡ɪ/ wet /wɛt/ | let /lɛt/ wit /wɪt/ | lit /lɪt/ woe /wo͡ʊ/ | low /lo͡ʊ/
w j whack /wæk/ | yak /jæk/ yell /jɛl/ | well /wɛl/ yet /jɛt/ | wet /wɛt/ yours /jɔɹz/ | wars /wɔɹz/
i
i ɪ bean /bin/ | bin /bɪn/ deed /did/ | did /dɪd/ deep /dip/ | dip /dɪp/ ease /iz/ | is /ɪz/ eat /it/ | it /ɪt/ eats /its/ | its /ɪts/ feet /fit/ | fit /fɪt/ fill /fɪl/ | feel /fil/ gene /d͡ʒin/ | gin /d͡ʒɪn/ heat /hit/ | hit /hɪt/
i u Jew /d͡ʒu/ | g /d͡ʒi/ boo /bu/ | bee /bi/ boom /bum/ | beam /bim/ do /du/ | d /di/ dude /dud/ | deed /did/ flew /flu/ | flea /fli/ sue /su/ | see /si/ two /tu/ | tea /ti/ who /hu/ | he /hi/ zoo /zu/ | z /zi/
i ʊ butch /bʊt͡ʃ/ | beach /bit͡ʃ/ crook /kɹʊk/ | creek /kɹik/ foot /fʊt/ | feet /fit/ full /fʊl/ | feel /fil/ look /lʊk/ | leak /lik/ peat /pit/ | put /pʊt/ peats /pits/ | puts /pʊts/ wood /wʊd/ | weed /wid/
i ɛ beer /biɹ/ | bear /bɛɹ/ deed /did/ | dead /dɛd/ feed /fid/ | fed /fɛd/ fees /fiz/ | fez /fɛz/ fell /fɛl/ | feel /fil/ hell /hɛl/ | heal /hil/ mean /min/ | men /mɛn/ meat /mit/ | met /mɛt/ neat /nit/ | net /nɛt/ peat /pit/ | pet /pɛt/
i ɜ burr /bɜɹ/ | beer /biɹ/ hurl /hɜl/ | heal /hil/ journey /d͡ʒɜni/ | genie /d͡ʒini/
i ə ego /iɡo͡ʊ/ | ago /əɡo͡ʊ/ mommy /mɑmi/ | mama /mɑmə/ poppy /pɑpi/ | papa /pɑpə/
i ɔ awe /ɔ/ | e /i/ bore /bɔɹ/ | beer /biɹ/ dean /din/ | dawn /dɔn/ feel /fil/ | fall /fɔl/ flea /fli/ | flaw /flɔ/ heal /hil/ | hall /hɔl/ jaw /d͡ʒɔ/ | g /d͡ʒi/ lean /lin/ | lawn /lɔn/ meal /mil/ | mall /mɔl/ see /si/ | saw /sɔ/
i æ bean /bin/ | ban /bæn/ deed /did/ | dad /dæd/ ease /iz/ | as /æz/ eat /it/ | at /æt/ feet /fit/ | fat /fæt/ heat /hit/ | hat /hæt/ keen /kin/ | can /kæn/ keep /kip/ | cap /kæp/ leak /lik/ | lack /læk/ leap /lip/ | lap /læp/
i ʌ beam /bim/ | bum /bʌm/ buff /bʌf/ | beef /bif/ buzz /bʌz/ | bees /biz/ done /dʌn/ | dean /din/ dull /dʌl/ | deal /dil/ heat /hit/ | hut /hʌt/ keep /kip/ | cup /kʌp/ luck /lʌk/ | leak /lik/ neat /nit/ | nut /nʌt/ suck /sʌk/ | seek /sik/
i ɑ beer /biɹ/ | bar /bɑɹ/ bomb /bɑm/ | beam /bim/ doll /dɑl/ | deal /dil/ heat /hit/ | hot /hɑt/ keen /kin/ | con /kɑn/ keep /kip/ | cop /kɑp/ lock /lɑk/ | leak /lik/ neat /nit/ | not /nɑt/ need /nid/ | nod /nɑd/ peat /pit/ | pot /pɑt/
ɪ
ɪ i bean /bin/ | bin /bɪn/ deed /did/ | did /dɪd/ deep /dip/ | dip /dɪp/ ease /iz/ | is /ɪz/ eat /it/ | it /ɪt/ eats /its/ | its /ɪts/ feet /fit/ | fit /fɪt/ fill /fɪl/ | feel /fil/ gene /d͡ʒin/ | gin /d͡ʒɪn/ heat /hit/ | hit /hɪt/
ɪ u boot /but/ | bit /bɪt/ doom /dum/ | dim /dɪm/ dude /dud/ | did /dɪd/ fool /ful/ | fill /fɪl/ hoot /hut/ | hit /hɪt/ kill /kɪl/ | cool /kul/ loop /lup/ | lip /lɪp/ pool /pul/ | pill /pɪl/ poop /pup/ | pip /pɪp/ rude /ɹud/ | rid /ɹɪd/
ɪ ʊ bull /bʊl/ | bill /bɪl/ foot /fʊt/ | fit /fɪt/ full /fʊl/ | fill /fɪl/ hood /hʊd/ | hid /hɪd/ kick /kɪk/ | cook /kʊk/ look /lʊk/ | lick /lɪk/ pull /pʊl/ | pill /pɪl/ put /pʊt/ | pit /pɪt/ took /tʊk/ | tick /tɪk/ your /jʊɹ/ | year /jɪɹ/
ɪ ɛ bid /bɪd/ | bed /bɛd/ big /bɪɡ/ | beg /bɛɡ/ bit /bɪt/ | bet /bɛt/ ear /ɪɹ/ | air /ɛɹ/ if /ɪf/ | f /ɛf/ ill /ɪl/ | l /ɛl/ in /ɪn/ | n /ɛn/ lid /lɪd/ | led /lɛd/ lit /lɪt/ | let /lɛt/ pig /pɪɡ/ | peg /pɛɡ/
ɪ ɜ beard /bɪɹd/ | bird /bɜɹd/ curd /kɜd/ | kid /kɪd/ fear /fɪɹ/ | fur /fɜɹ/ fears /fɪɹz/ | firs /fɜɹz/ hear /hɪɹ/ | her /hɜɹ/ hears /hɪɹz/ | hers /hɜɹz/ hurl /hɜl/ | hill /hɪl/ pierce /pɪɹs/ | purse /pɜɹs/ stirring /stɜɹɪŋ/ | steering /stɪɹɪŋ/ weird /wɪɹd/ | word /wɜɹd/
ɪ ə addition /ədɪʃən/ | edition /ɪdɪʃən/ effect /ɪfɛkt/ | affect /əfɛkt/ effects /ɪfɛkts/ | affects /əfɛkts/ idyll /a͡ɪdɪl/ | idol /a͡ɪdəl/ steer /stɪɹ/ | stir /stəɹ/
ɪ ɔ bill /bɪl/ | ball /bɔl/ door /dɔɹ/ | deer /dɪɹ/ fill /fɪl/ | fall /fɔl/ four /fɔɹ/ | fear /fɪɹ/ gore /ɡɔɹ/ | gear /ɡɪɹ/ hill /hɪl/ | hall /hɔl/ ill /ɪl/ | all /ɔl/ kill /kɪl/ | call /kɔl/ oar /ɔɹ/ | ear /ɪɹ/ off /ɔf/ | if /ɪf/
ɪ æ bid /bɪd/ | bad /bæd/ big /bɪɡ/ | bag /bæɡ/ bin /bɪn/ | ban /bæn/ bit /bɪt/ | bat /bæt/ did /dɪd/ | dad /dæd/ dim /dɪm/ | dam /dæm/ fin /fɪn/ | fan /fæn/ in /ɪn/ | an /æn/ is /ɪz/ | as /æz/ it /ɪt/ | at /æt/
ɪ ʌ bud /bʌd/ | bid /bɪd/ bug /bʌɡ/ | big /bɪɡ/ but /bʌt/ | bit /bɪt/ dug /dʌɡ/ | dig /dɪɡ/ fun /fʌn/ | fin /fɪn/ hum /hʌm/ | him /hɪm/ hut /hʌt/ | hit /hɪt/ kit /kɪt/ | cut /kʌt/ rub /ɹʌb/ | rib /ɹɪb/ rug /ɹʌɡ/ | rig /ɹɪɡ/
ɪ ɑ dog /dɑɡ/ | dig /dɪɡ/ ear /ɪɹ/ | r /ɑɹ/ fox /fɑks/ | fix /fɪks/ hop /hɑp/ | hip /hɪp/ hot /hɑt/ | hit /hɪt/ kin /kɪn/ | con /kɑn/ lot /lɑt/ | lit /lɪt/ on /ɑn/ | in /ɪn/ pop /pɑp/ | pip /pɪp/ pot /pɑt/ | pit /pɪt/
u
u i Jew /d͡ʒu/ | g /d͡ʒi/ boo /bu/ | bee /bi/ boom /bum/ | beam /bim/ do /du/ | d /di/ dude /dud/ | deed /did/ flew /flu/ | flea /fli/ sue /su/ | see /si/ two /tu/ | tea /ti/ who /hu/ | he /hi/ zoo /zu/ | z /zi/
u ɪ boot /but/ | bit /bɪt/ doom /dum/ | dim /dɪm/ dude /dud/ | did /dɪd/ fool /ful/ | fill /fɪl/ hoot /hut/ | hit /hɪt/ kill /kɪl/ | cool /kul/ loop /lup/ | lip /lɪp/ pool /pul/ | pill /pɪl/ poop /pup/ | pip /pɪp/ rude /ɹud/ | rid /ɹɪd/
u ʊ full /fʊl/ | fool /ful/ pull /pʊl/ | pool /pul/
u ɛ boot /but/ | bet /bɛt/ dude /dud/ | dead /dɛd/ duke /duk/ | deck /dɛk/ food /fud/ | fed /fɛd/ fool /ful/ | fell /fɛl/ moon /mun/ | men /mɛn/ poop /pup/ | pep /pɛp/ rude /ɹud/ | red /ɹɛd/ sued /sud/ | said /sɛd/ suit /sut/ | set /sɛt/
u ɔ Jew /d͡ʒu/ | jaw /d͡ʒɔ/ clue /klu/ | claw /klɔ/ cool /kul/ | call /kɔl/ drew /dɹu/ | draw /dɹɔ/ flew /flu/ | flaw /flɔ/ fool /ful/ | fall /fɔl/ fools /fulz/ | falls /fɔlz/ lose /luz/ | laws /lɔz/ sue /su/ | saw /sɔ/ tool /tul/ | tall /tɔl/
u æ Jews /d͡ʒuz/ | jazz /d͡ʒæz/ boot /but/ | bat /bæt/ coop /kup/ | cap /kæp/ doom /dum/ | dam /dæm/ dude /dud/ | dad /dæd/ hoot /hut/ | hat /hæt/ loop /lup/ | lap /læp/ mood /mud/ | mad /mæd/ moon /mun/ | man /mæn/ pool /pul/ | pal /pæl/
u ʌ boom /bum/ | bum /bʌm/ boot /but/ | but /bʌt/ coop /kup/ | cup /kʌp/ duke /duk/ | duck /dʌk/ dumb /dʌm/ | doom /dum/ hoot /hut/ | hut /hʌt/ mood /mud/ | mud /mʌd/ noon /nun/ | none /nʌn/ room /ɹum/ | rum /ɹʌm/ rune /ɹun/ | run /ɹʌn/
u ɑ boom /bum/ | bomb /bɑm/ coop /kup/ | cop /kɑp/ duke /duk/ | dock /dɑk/ hoot /hut/ | hot /hɑt/ nude /nud/ | nod /nɑd/ poop /pup/ | pop /pɑp/ root /ɹut/ | rot /ɹɑt/ rude /ɹud/ | rod /ɹɑd/ shoot /ʃut/ | shot /ʃɑt/ stoop /stup/ | stop /stɑp/
ʊ
ʊ i butch /bʊt͡ʃ/ | beach /bit͡ʃ/ crook /kɹʊk/ | creek /kɹik/ foot /fʊt/ | feet /fit/ full /fʊl/ | feel /fil/ look /lʊk/ | leak /lik/ peat /pit/ | put /pʊt/ peats /pits/ | puts /pʊts/ wood /wʊd/ | weed /wid/
ʊ ɪ bull /bʊl/ | bill /bɪl/ foot /fʊt/ | fit /fɪt/ full /fʊl/ | fill /fɪl/ hood /hʊd/ | hid /hɪd/ kick /kɪk/ | cook /kʊk/ look /lʊk/ | lick /lɪk/ pull /pʊl/ | pill /pɪl/ put /pʊt/ | pit /pɪt/ took /tʊk/ | tick /tɪk/ your /jʊɹ/ | year /jɪɹ/
ʊ u full /fʊl/ | fool /ful/ pull /pʊl/ | pool /pul/
ʊ ɛ bull /bʊl/ | bell /bɛl/ bulls /bʊlz/ | bells /bɛlz/ full /fʊl/ | fell /fɛl/ hood /hʊd/ | head /hɛd/ hook /hʊk/ | heck /hɛk/ lure /lʊɹ/ | lair /lɛɹ/ poor /pʊɹ/ | pair /pɛɹ/ put /pʊt/ | pet /pɛt/ puts /pʊts/ | pets /pɛts/ took /tʊk/ | tech /tɛk/
ʊ ɜ could /kʊd/ | curd /kɜd/
ʊ ɔ bull /bʊl/ | ball /bɔl/ bulls /bʊlz/ | balls /bɔlz/ fought /fɔt/ | foot /fʊt/ full /fʊl/ | fall /fɔl/ hook /hʊk/ | hawk /hɔk/ lure /lʊɹ/ | lore /lɔɹ/ pour /pɔɹ/ | poor /pʊɹ/ shore /ʃɔɹ/ | sure /ʃʊɹ/ took /tʊk/ | talk /tɔk/ tour /tʊɹ/ | tore /tɔɹ/
ʊ æ book /bʊk/ | back /bæk/ books /bʊks/ | backs /bæks/ bush /bʊʃ/ | bash /bæʃ/ butch /bʊt͡ʃ/ | batch /bæt͡ʃ/ foot /fʊt/ | fat /fæt/ hood /hʊd/ | had /hæd/ hook /hʊk/ | hack /hæk/ look /lʊk/ | lack /læk/ pull /pʊl/ | pal /pæl/ put /pʊt/ | pat /pæt/
ʊ ʌ buck /bʌk/ | book /bʊk/ bucks /bʌks/ | books /bʊks/ luck /lʌk/ | look /lʊk/ putz /pʌts/ | puts /pʊts/ stood /stʊd/ | stud /stʌd/ tuck /tʌk/ | took /tʊk/
ʊ ɑ book /bʊk/ | bock /bɑk/ books /bʊks/ | box /bɑks/ cook /kʊk/ | cock /kɑk/ crook /kɹʊk/ | crock /kɹɑk/ good /ɡʊd/ | god /ɡɑd/ goods /ɡʊdz/ | gods /ɡɑdz/ look /lʊk/ | lock /lɑk/ looks /lʊks/ | locks /lɑks/ put /pʊt/ | pot /pɑt/ wood /wʊd/ | wad /wɑd/
ɛ
ɛ i beer /biɹ/ | bear /bɛɹ/ deed /did/ | dead /dɛd/ feed /fid/ | fed /fɛd/ fees /fiz/ | fez /fɛz/ fell /fɛl/ | feel /fil/ hell /hɛl/ | heal /hil/ mean /min/ | men /mɛn/ meat /mit/ | met /mɛt/ neat /nit/ | net /nɛt/ peat /pit/ | pet /pɛt/
ɛ ɪ bid /bɪd/ | bed /bɛd/ big /bɪɡ/ | beg /bɛɡ/ bit /bɪt/ | bet /bɛt/ ear /ɪɹ/ | air /ɛɹ/ if /ɪf/ | f /ɛf/ ill /ɪl/ | l /ɛl/ in /ɪn/ | n /ɛn/ lid /lɪd/ | led /lɛd/ lit /lɪt/ | let /lɛt/ pig /pɪɡ/ | peg /pɛɡ/
ɛ u boot /but/ | bet /bɛt/ dude /dud/ | dead /dɛd/ duke /duk/ | deck /dɛk/ food /fud/ | fed /fɛd/ fool /ful/ | fell /fɛl/ moon /mun/ | men /mɛn/ poop /pup/ | pep /pɛp/ rude /ɹud/ | red /ɹɛd/ sued /sud/ | said /sɛd/ suit /sut/ | set /sɛt/
ɛ ʊ bull /bʊl/ | bell /bɛl/ bulls /bʊlz/ | bells /bɛlz/ full /fʊl/ | fell /fɛl/ hood /hʊd/ | head /hɛd/ hook /hʊk/ | heck /hɛk/ lure /lʊɹ/ | lair /lɛɹ/ poor /pʊɹ/ | pair /pɛɹ/ put /pʊt/ | pet /pɛt/ puts /pʊts/ | pets /pɛts/ took /tʊk/ | tech /tɛk/
ɛ ɜ burr /bɜɹ/ | bear /bɛɹ/ fair /fɛɹ/ | fur /fɜɹ/ hair /hɛɹ/ | her /hɜɹ/ haired /hɛɹd/ | heard /hɜɹd/ hairs /hɛɹz/ | hers /hɜɹz/ hurl /hɜl/ | hell /hɛl/ hurry /hɜɹi/ | hairy /hɛɹi/ stirring /stɜɹɪŋ/ | staring /stɛɹɪŋ/ were /wɜɹ/ | wear /wɛɹ/
ɛ ə axmen /æksmɛn/ | axman /æksmən/ except /ɛksɛpt/ | accept /əksɛpt/ stare /stɛɹ/ | stir /stəɹ/ then /ðɛn/ | than /ðən/
ɛ ɔ all /ɔl/ | l /ɛl/ aura /ɔɹə/ | era /ɛɹə/ bell /bɛl/ | ball /bɔl/ bore /bɔɹ/ | bear /bɛɹ/ core /kɔɹ/ | care /kɛɹ/ door /dɔɹ/ | dare /dɛɹ/ fell /fɛl/ | fall /fɔl/ log /lɔɡ/ | leg /lɛɡ/ oar /ɔɹ/ | air /ɛɹ/ off /ɔf/ | f /ɛf/
ɛ æ am /æm/ | m /ɛm/ an /æn/ | n /ɛn/ axe /æks/ | x /ɛks/ bed /bɛd/ | bad /bæd/ beg /bɛɡ/ | bag /bæɡ/ bet /bɛt/ | bat /bæt/ end /ɛnd/ | and /ænd/ led /lɛd/ | lad /læd/ men /mɛn/ | man /mæn/ met /mɛt/ | mat /mæt/
ɛ ʌ bud /bʌd/ | bed /bɛd/ bug /bʌɡ/ | beg /bɛɡ/ bust /bʌst/ | best /bɛst/ but /bʌt/ | bet /bɛt/ duck /dʌk/ | deck /dɛk/ gut /ɡʌt/ | get /ɡɛt/ guts /ɡʌts/ | gets /ɡɛts/ nut /nʌt/ | net /nɛt/ ton /tʌn/ | ten /tɛn/ us /ʌs/ | s /ɛs/
ɛ ɑ air /ɛɹ/ | r /ɑɹ/ bear /bɛɹ/ | bar /bɑɹ/ got /ɡɑt/ | get /ɡɛt/ lot /lɑt/ | let /lɛt/ not /nɑt/ | net /nɛt/ on /ɑn/ | n /ɛn/ ox /ɑks/ | x /ɛks/ pop /pɑp/ | pep /pɛp/ pot /pɑt/ | pet /pɛt/ rod /ɹɑd/ | red /ɹɛd/
ɜ
ɜ i burr /bɜɹ/ | beer /biɹ/ hurl /hɜl/ | heal /hil/ journey /d͡ʒɜni/ | genie /d͡ʒini/
ɜ ɪ beard /bɪɹd/ | bird /bɜɹd/ curd /kɜd/ | kid /kɪd/ fear /fɪɹ/ | fur /fɜɹ/ fears /fɪɹz/ | firs /fɜɹz/ hear /hɪɹ/ | her /hɜɹ/ hears /hɪɹz/ | hers /hɜɹz/ hurl /hɜl/ | hill /hɪl/ pierce /pɪɹs/ | purse /pɜɹs/ stirring /stɜɹɪŋ/ | steering /stɪɹɪŋ/ weird /wɪɹd/ | word /wɜɹd/
ɜ ʊ could /kʊd/ | curd /kɜd/
ɜ ɛ burr /bɜɹ/ | bear /bɛɹ/ fair /fɛɹ/ | fur /fɜɹ/ hair /hɛɹ/ | her /hɜɹ/ haired /hɛɹd/ | heard /hɜɹd/ hairs /hɛɹz/ | hers /hɜɹz/ hurl /hɜl/ | hell /hɛl/ hurry /hɜɹi/ | hairy /hɛɹi/ stirring /stɜɹɪŋ/ | staring /stɛɹɪŋ/ were /wɜɹ/ | wear /wɛɹ/
ɜ ɔ burn /bɜɹn/ | born /bɔɹn/ burr /bɜɹ/ | bore /bɔɹ/ dork /dɔɹk/ | dirk /dɜɹk/ form /fɔɹm/ | firm /fɜɹm/ four /fɔɹ/ | fur /fɜɹ/ hurl /hɜl/ | hall /hɔl/ sore /sɔɹ/ | sir /sɜɹ/ turn /tɜɹn/ | torn /tɔɹn/ were /wɜɹ/ | war /wɔɹ/ word /wɜɹd/ | ward /wɔɹd/
ɜ æ carriage /kæɹɪd͡ʒ/ | courage /kɜɹɪd͡ʒ/
ɜ ɑ burn /bɜɹn/ | barn /bɑɹn/ burr /bɜɹ/ | bar /bɑɹ/ curve /kɜɹv/ | carve /kɑɹv/ curved /kɜɹvd/ | carved /kɑɹvd/ dirk /dɜɹk/ | dark /dɑɹk/ firm /fɜɹm/ | farm /fɑɹm/ fur /fɜɹ/ | far /fɑɹ/ guard /ɡɑɹd/ | gird /ɡɜɹd/ heard /hɜɹd/ | hard /hɑɹd/ heart /hɑɹt/ | hurt /hɜɹt/
ə
ə i ego /iɡo͡ʊ/ | ago /əɡo͡ʊ/ mommy /mɑmi/ | mama /mɑmə/ poppy /pɑpi/ | papa /pɑpə/
ə ɪ addition /ədɪʃən/ | edition /ɪdɪʃən/ effect /ɪfɛkt/ | affect /əfɛkt/ effects /ɪfɛkts/ | affects /əfɛkts/ idyll /a͡ɪdɪl/ | idol /a͡ɪdəl/ steer /stɪɹ/ | stir /stəɹ/
ə ɛ axmen /æksmɛn/ | axman /æksmən/ except /ɛksɛpt/ | accept /əksɛpt/ stare /stɛɹ/ | stir /stəɹ/ then /ðɛn/ | than /ðən/
ə ɔ audition /ɔdɪʃən/ | addition /ədɪʃən/ store /stɔɹ/ | stir /stəɹ/
ə ɑ stir /stəɹ/ | star /stɑɹ/
ɔ
ɔ i awe /ɔ/ | e /i/ bore /bɔɹ/ | beer /biɹ/ dean /din/ | dawn /dɔn/ feel /fil/ | fall /fɔl/ flea /fli/ | flaw /flɔ/ heal /hil/ | hall /hɔl/ jaw /d͡ʒɔ/ | g /d͡ʒi/ lean /lin/ | lawn /lɔn/ meal /mil/ | mall /mɔl/ see /si/ | saw /sɔ/
ɔ ɪ bill /bɪl/ | ball /bɔl/ door /dɔɹ/ | deer /dɪɹ/ fill /fɪl/ | fall /fɔl/ four /fɔɹ/ | fear /fɪɹ/ gore /ɡɔɹ/ | gear /ɡɪɹ/ hill /hɪl/ | hall /hɔl/ ill /ɪl/ | all /ɔl/ kill /kɪl/ | call /kɔl/ oar /ɔɹ/ | ear /ɪɹ/ off /ɔf/ | if /ɪf/
ɔ u Jew /d͡ʒu/ | jaw /d͡ʒɔ/ clue /klu/ | claw /klɔ/ cool /kul/ | call /kɔl/ drew /dɹu/ | draw /dɹɔ/ flew /flu/ | flaw /flɔ/ fool /ful/ | fall /fɔl/ fools /fulz/ | falls /fɔlz/ lose /luz/ | laws /lɔz/ sue /su/ | saw /sɔ/ tool /tul/ | tall /tɔl/
ɔ ʊ bull /bʊl/ | ball /bɔl/ bulls /bʊlz/ | balls /bɔlz/ fought /fɔt/ | foot /fʊt/ full /fʊl/ | fall /fɔl/ hook /hʊk/ | hawk /hɔk/ lure /lʊɹ/ | lore /lɔɹ/ pour /pɔɹ/ | poor /pʊɹ/ shore /ʃɔɹ/ | sure /ʃʊɹ/ took /tʊk/ | talk /tɔk/ tour /tʊɹ/ | tore /tɔɹ/
ɔ ɛ all /ɔl/ | l /ɛl/ aura /ɔɹə/ | era /ɛɹə/ bell /bɛl/ | ball /bɔl/ bore /bɔɹ/ | bear /bɛɹ/ core /kɔɹ/ | care /kɛɹ/ door /dɔɹ/ | dare /dɛɹ/ fell /fɛl/ | fall /fɔl/ log /lɔɡ/ | leg /lɛɡ/ oar /ɔɹ/ | air /ɛɹ/ off /ɔf/ | f /ɛf/
ɔ ɜ burn /bɜɹn/ | born /bɔɹn/ burr /bɜɹ/ | bore /bɔɹ/ dork /dɔɹk/ | dirk /dɜɹk/ form /fɔɹm/ | firm /fɜɹm/ four /fɔɹ/ | fur /fɜɹ/ hurl /hɜl/ | hall /hɔl/ sore /sɔɹ/ | sir /sɜɹ/ turn /tɜɹn/ | torn /tɔɹn/ were /wɜɹ/ | war /wɔɹ/ word /wɜɹd/ | ward /wɔɹd/
ɔ ə audition /ɔdɪʃən/ | addition /ədɪʃən/ store /stɔɹ/ | stir /stəɹ/
ɔ æ cost /kɔst/ | cast /kæst/ hawk /hɔk/ | hack /hæk/ lost /lɔst/ | last /læst/ moss /mɔs/ | mass /mæs/ ought /ɔt/ | at /æt/ pawn /pɔn/ | pan /pæn/ song /sɔŋ/ | sang /sæŋ/ stalk /stɔk/ | stack /stæk/ talks /tɔks/ | tax /tæks/ walks /wɔks/ | wax /wæks/
ɔ ʌ boss /bɔs/ | bus /bʌs/ chuck /t͡ʃʌk/ | chalk /t͡ʃɔk/ cough /kɔf/ | cuff /kʌf/ done /dʌn/ | dawn /dɔn/ gone /ɡɔn/ | gun /ɡʌn/ haunt /hɔnt/ | hunt /hʌnt/ lust /lʌst/ | lost /lɔst/ stuck /stʌk/ | stalk /stɔk/ talks /tɔks/ | tux /tʌks/ tuck /tʌk/ | talk /tɔk/
ɔ ɑ bore /bɔɹ/ | bar /bɑɹ/ born /bɔɹn/ | barn /bɑɹn/ cord /kɔɹd/ | card /kɑɹd/ core /kɔɹ/ | car /kɑɹ/ dork /dɔɹk/ | dark /dɑɹk/ form /fɔɹm/ | farm /fɑɹm/ four /fɔɹ/ | far /fɑɹ/ oar /ɔɹ/ | r /ɑɹ/ pork /pɔɹk/ | park /pɑɹk/ port /pɔɹt/ | part /pɑɹt/
æ
æ i bean /bin/ | ban /bæn/ deed /did/ | dad /dæd/ ease /iz/ | as /æz/ eat /it/ | at /æt/ feet /fit/ | fat /fæt/ heat /hit/ | hat /hæt/ keen /kin/ | can /kæn/ keep /kip/ | cap /kæp/ leak /lik/ | lack /læk/ leap /lip/ | lap /læp/
æ ɪ bid /bɪd/ | bad /bæd/ big /bɪɡ/ | bag /bæɡ/ bin /bɪn/ | ban /bæn/ bit /bɪt/ | bat /bæt/ did /dɪd/ | dad /dæd/ dim /dɪm/ | dam /dæm/ fin /fɪn/ | fan /fæn/ in /ɪn/ | an /æn/ is /ɪz/ | as /æz/ it /ɪt/ | at /æt/
æ u Jews /d͡ʒuz/ | jazz /d͡ʒæz/ boot /but/ | bat /bæt/ coop /kup/ | cap /kæp/ doom /dum/ | dam /dæm/ dude /dud/ | dad /dæd/ hoot /hut/ | hat /hæt/ loop /lup/ | lap /læp/ mood /mud/ | mad /mæd/ moon /mun/ | man /mæn/ pool /pul/ | pal /pæl/
æ ʊ book /bʊk/ | back /bæk/ books /bʊks/ | backs /bæks/ bush /bʊʃ/ | bash /bæʃ/ butch /bʊt͡ʃ/ | batch /bæt͡ʃ/ foot /fʊt/ | fat /fæt/ hood /hʊd/ | had /hæd/ hook /hʊk/ | hack /hæk/ look /lʊk/ | lack /læk/ pull /pʊl/ | pal /pæl/ put /pʊt/ | pat /pæt/
æ ɛ am /æm/ | m /ɛm/ an /æn/ | n /ɛn/ axe /æks/ | x /ɛks/ bed /bɛd/ | bad /bæd/ beg /bɛɡ/ | bag /bæɡ/ bet /bɛt/ | bat /bæt/ end /ɛnd/ | and /ænd/ led /lɛd/ | lad /læd/ men /mɛn/ | man /mæn/ met /mɛt/ | mat /mæt/
æ ɜ carriage /kæɹɪd͡ʒ/ | courage /kɜɹɪd͡ʒ/
æ ɔ cost /kɔst/ | cast /kæst/ hawk /hɔk/ | hack /hæk/ lost /lɔst/ | last /læst/ moss /mɔs/ | mass /mæs/ ought /ɔt/ | at /æt/ pawn /pɔn/ | pan /pæn/ song /sɔŋ/ | sang /sæŋ/ stalk /stɔk/ | stack /stæk/ talks /tɔks/ | tax /tæks/ walks /wɔks/ | wax /wæks/
æ ʌ bud /bʌd/ | bad /bæd/ bug /bʌɡ/ | bag /bæɡ/ but /bʌt/ | bat /bæt/ cup /kʌp/ | cap /kæp/ cut /kʌt/ | cat /kæt/ fun /fʌn/ | fan /fæn/ hum /hʌm/ | ham /hæm/ hut /hʌt/ | hat /hæt/ mud /mʌd/ | mad /mæd/ rug /ɹʌɡ/ | rag /ɹæɡ/
æ ɑ axe /æks/ | ox /ɑks/ con /kɑn/ | can /kæn/ cop /kɑp/ | cap /kæp/ fox /fɑks/ | fax /fæks/ hot /hɑt/ | hat /hæt/ job /d͡ʒɑb/ | jab /d͡ʒæb/ mop /mɑp/ | map /mæp/ odd /ɑd/ | add /æd/ on /ɑn/ | an /æn/ pod /pɑd/ | pad /pæd/
ʌ
ʌ i beam /bim/ | bum /bʌm/ buff /bʌf/ | beef /bif/ buzz /bʌz/ | bees /biz/ done /dʌn/ | dean /din/ dull /dʌl/ | deal /dil/ heat /hit/ | hut /hʌt/ keep /kip/ | cup /kʌp/ luck /lʌk/ | leak /lik/ neat /nit/ | nut /nʌt/ suck /sʌk/ | seek /sik/
ʌ ɪ bud /bʌd/ | bid /bɪd/ bug /bʌɡ/ | big /bɪɡ/ but /bʌt/ | bit /bɪt/ dug /dʌɡ/ | dig /dɪɡ/ fun /fʌn/ | fin /fɪn/ hum /hʌm/ | him /hɪm/ hut /hʌt/ | hit /hɪt/ kit /kɪt/ | cut /kʌt/ rub /ɹʌb/ | rib /ɹɪb/ rug /ɹʌɡ/ | rig /ɹɪɡ/
ʌ u boom /bum/ | bum /bʌm/ boot /but/ | but /bʌt/ coop /kup/ | cup /kʌp/ duke /duk/ | duck /dʌk/ dumb /dʌm/ | doom /dum/ hoot /hut/ | hut /hʌt/ mood /mud/ | mud /mʌd/ noon /nun/ | none /nʌn/ room /ɹum/ | rum /ɹʌm/ rune /ɹun/ | run /ɹʌn/
ʌ ʊ buck /bʌk/ | book /bʊk/ bucks /bʌks/ | books /bʊks/ luck /lʌk/ | look /lʊk/ putz /pʌts/ | puts /pʊts/ stood /stʊd/ | stud /stʌd/ tuck /tʌk/ | took /tʊk/
ʌ ɛ bud /bʌd/ | bed /bɛd/ bug /bʌɡ/ | beg /bɛɡ/ bust /bʌst/ | best /bɛst/ but /bʌt/ | bet /bɛt/ duck /dʌk/ | deck /dɛk/ gut /ɡʌt/ | get /ɡɛt/ guts /ɡʌts/ | gets /ɡɛts/ nut /nʌt/ | net /nɛt/ ton /tʌn/ | ten /tɛn/ us /ʌs/ | s /ɛs/
ʌ ɔ boss /bɔs/ | bus /bʌs/ chuck /t͡ʃʌk/ | chalk /t͡ʃɔk/ cough /kɔf/ | cuff /kʌf/ done /dʌn/ | dawn /dɔn/ gone /ɡɔn/ | gun /ɡʌn/ haunt /hɔnt/ | hunt /hʌnt/ lust /lʌst/ | lost /lɔst/ stuck /stʌk/ | stalk /stɔk/ talks /tɔks/ | tux /tʌks/ tuck /tʌk/ | talk /tɔk/
ʌ æ bud /bʌd/ | bad /bæd/ bug /bʌɡ/ | bag /bæɡ/ but /bʌt/ | bat /bæt/ cup /kʌp/ | cap /kæp/ cut /kʌt/ | cat /kæt/ fun /fʌn/ | fan /fæn/ hum /hʌm/ | ham /hæm/ hut /hʌt/ | hat /hæt/ mud /mʌd/ | mad /mæd/ rug /ɹʌɡ/ | rag /ɹæɡ/
ʌ ɑ bomb /bɑm/ | bum /bʌm/ cup /kʌp/ | cop /kɑp/ dug /dʌɡ/ | dog /dɑɡ/ gut /ɡʌt/ | got /ɡɑt/ hug /hʌɡ/ | hog /hɑɡ/ hut /hʌt/ | hot /hɑt/ mum /mʌm/ | mom /mɑm/ nut /nʌt/ | not /nɑt/ rub /ɹʌb/ | rob /ɹɑb/ sub /sʌb/ | sob /sɑb/
ɑ
ɑ i beer /biɹ/ | bar /bɑɹ/ bomb /bɑm/ | beam /bim/ doll /dɑl/ | deal /dil/ heat /hit/ | hot /hɑt/ keen /kin/ | con /kɑn/ keep /kip/ | cop /kɑp/ lock /lɑk/ | leak /lik/ neat /nit/ | not /nɑt/ need /nid/ | nod /nɑd/ peat /pit/ | pot /pɑt/
ɑ ɪ dog /dɑɡ/ | dig /dɪɡ/ ear /ɪɹ/ | r /ɑɹ/ fox /fɑks/ | fix /fɪks/ hop /hɑp/ | hip /hɪp/ hot /hɑt/ | hit /hɪt/ kin /kɪn/ | con /kɑn/ lot /lɑt/ | lit /lɪt/ on /ɑn/ | in /ɪn/ pop /pɑp/ | pip /pɪp/ pot /pɑt/ | pit /pɪt/
ɑ u boom /bum/ | bomb /bɑm/ coop /kup/ | cop /kɑp/ duke /duk/ | dock /dɑk/ hoot /hut/ | hot /hɑt/ nude /nud/ | nod /nɑd/ poop /pup/ | pop /pɑp/ root /ɹut/ | rot /ɹɑt/ rude /ɹud/ | rod /ɹɑd/ shoot /ʃut/ | shot /ʃɑt/ stoop /stup/ | stop /stɑp/
ɑ ʊ book /bʊk/ | bock /bɑk/ books /bʊks/ | box /bɑks/ cook /kʊk/ | cock /kɑk/ crook /kɹʊk/ | crock /kɹɑk/ good /ɡʊd/ | god /ɡɑd/ goods /ɡʊdz/ | gods /ɡɑdz/ look /lʊk/ | lock /lɑk/ looks /lʊks/ | locks /lɑks/ put /pʊt/ | pot /pɑt/ wood /wʊd/ | wad /wɑd/
ɑ ɛ air /ɛɹ/ | r /ɑɹ/ bear /bɛɹ/ | bar /bɑɹ/ got /ɡɑt/ | get /ɡɛt/ lot /lɑt/ | let /lɛt/ not /nɑt/ | net /nɛt/ on /ɑn/ | n /ɛn/ ox /ɑks/ | x /ɛks/ pop /pɑp/ | pep /pɛp/ pot /pɑt/ | pet /pɛt/ rod /ɹɑd/ | red /ɹɛd/
ɑ ɜ burn /bɜɹn/ | barn /bɑɹn/ burr /bɜɹ/ | bar /bɑɹ/ curve /kɜɹv/ | carve /kɑɹv/ curved /kɜɹvd/ | carved /kɑɹvd/ dirk /dɜɹk/ | dark /dɑɹk/ firm /fɜɹm/ | farm /fɑɹm/ fur /fɜɹ/ | far /fɑɹ/ guard /ɡɑɹd/ | gird /ɡɜɹd/ heard /hɜɹd/ | hard /hɑɹd/ heart /hɑɹt/ | hurt /hɜɹt/
ɑ ə stir /stəɹ/ | star /stɑɹ/
ɑ ɔ bore /bɔɹ/ | bar /bɑɹ/ born /bɔɹn/ | barn /bɑɹn/ cord /kɔɹd/ | card /kɑɹd/ core /kɔɹ/ | car /kɑɹ/ dork /dɔɹk/ | dark /dɑɹk/ form /fɔɹm/ | farm /fɑɹm/ four /fɔɹ/ | far /fɑɹ/ oar /ɔɹ/ | r /ɑɹ/ pork /pɔɹk/ | park /pɑɹk/ port /pɔɹt/ | part /pɑɹt/
ɑ æ axe /æks/ | ox /ɑks/ con /kɑn/ | can /kæn/ cop /kɑp/ | cap /kæp/ fox /fɑks/ | fax /fæks/ hot /hɑt/ | hat /hæt/ job /d͡ʒɑb/ | jab /d͡ʒæb/ mop /mɑp/ | map /mæp/ odd /ɑd/ | add /æd/ on /ɑn/ | an /æn/ pod /pɑd/ | pad /pæd/
ɑ ʌ bomb /bɑm/ | bum /bʌm/ cup /kʌp/ | cop /kɑp/ dug /dʌɡ/ | dog /dɑɡ/ gut /ɡʌt/ | got /ɡɑt/ hug /hʌɡ/ | hog /hɑɡ/ hut /hʌt/ | hot /hɑt/ mum /mʌm/ | mom /mɑm/ nut /nʌt/ | not /nɑt/ rub /ɹʌb/ | rob /ɹɑb/ sub /sʌb/ | sob /sɑb/
ɔɪ
© Copyright 2019 Jonathan Hall